Αποτελέσματα live αναζήτησης

1074424 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της ΔΔΑΔ Β 1120723 ΕΞ 2018/ 3-8-2018 (Β΄3943) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της διαδικασίας, εξειδίκευση και στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων και ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), ως προς τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-2019 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

1074424 ΕΞ 2019
Τροποποίηση της ΔΔΑΔ Β 1120723 ΕΞ 2018/ 3-8-2018 (Β΄3943) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της διαδικασίας, εξειδίκευση και στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων και ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), ως προς τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

Αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1074424 ΕΞ2019

(ΦΕΚ Β' 1937/29.05.2019)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου 25, της υποπαραγράφου ε΄ των παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 και των άρθρων 9 και 41 αυτού.

β) Του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις με αριθμό:

α) Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968 και 1238) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12.12.2016 (Β΄ 4009) του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/06.11.2014 (Β΄ 3017) Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως ισχύει.
 
γ) Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 26.1.2012 (Β΄ 659) των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών».

δ) Δ6Α 1113773 ΕΞ 2013/15.7.2013 (Β΄ 1748) του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθεσίμων πόρων της αυτοτελούς Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων»,

ε) 2/77928/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

στ) 2/77929/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

ζ) Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την από 10.05.2019 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του για τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 25 και στην υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016, όπως προκύπτει από την αριθμ. 36/14.05.219 βεβαίωση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

4. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α΄ εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την ΔΔΑΔ Β 1120723 ΕΞ 2018/03-08-2018 (Β΄3943) απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας, εξειδίκευση και στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων και ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), ως προς τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και τη διαμορφώνουμε ως εξής:
«γ) Να έχουν στις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από ποσοστό 85% της εκάστοτε προβλεπόμενης βαθμολογικής κλίμακας».

β) Διαγράφουμε την υποπαράγραφο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

γ) Αντικαθιστούμε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 3 και τις διαμορφώνουμε ως εξής:
«1. Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος ή Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή και του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Πραγματική υπηρεσία σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών και στο λοιπό δημόσιο τομέα».

δ) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 6 του άρθρου 3 και τη διαμορφώνουμε ως εξής:
«Κατοχή Διεθνούς Επαγγελματικής Πιστοποίησης στον Εσωτερικό Έλεγχο (Certified Internal Auditor C.I.A., Certified Government Auditing Professional CGAP) ή Πιστοποίησης ACCA (Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας Association of Chartered Certified Accountants) ή Πιστοποίησης ICAEW (Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας -The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) ή Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) ή κατοχή οποιασδήποτε άλλης Πιστοποίησης η οποία θα κριθεί θετικά ως προς την αναγνώριση του φορέα προέλευσής της σε Εθνικό ή Διεθνές/Ευρωπαϊκό επίπεδο και ως προς την συνάφειά της με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου ή της ελεγκτικής, με απόφαση του Διοικητή κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του αρθ. 7.».
 
ε) Διαγράφουμε την παράγραφο 8 του άρθρου 3, αναριθμούμε τις παραγράφους 9, και 10 του ίδιου άρθρου σε 8 και 11 και προσθέτουμε τις παραγράφους 9 και 10, ως εξής:
«8. Πιστοποιημένη επιμόρφωση από τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε., το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή από τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) την τελευταία δεκαετία.
9. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων και χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05.03.2001) και με πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και τα όσα ισχύουν στην 121929/Η/31.7.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2123/Β΄/01.08.2014).
10. Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.
11. Κατοχή των αναγκαίων θεωρητικών ή πρακτικών γνώσεων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, καθώς και των απαραίτητων στοιχείων προσωπικότητας για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του Οικονομικού Επιθεωρητή, η οποία διαπιστώνεται ύστερα από προσωπική συνέντευξη, που διενεργείται από ειδική Επιτροπή».

στ) Αντικαθιστούμε το άρθρο 5 και το διαμορφώνουμε ως εξής:
«Τα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης αξιολογούνται με τους Συντελεστές Βαρύτητας Οικονομικού Επιθεωρητή και με τον περιορισμό του αντίστοιχου, κατά περίπτωση, ανώτατου ορίου βαθμολογίας, ως ακολούθως:

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστές Βαρύτητας ή Βαθμολόγηση Μονάδας Αναφοράς Ανώτατο Όριο Βαθμολογίας
1 Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου
ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου σε θέση οργανικής μονάδας επιπέδου (για κάθε μήνα):
1.1)  Γενικής Διεύθυνσης
1.2)  Διεύθυνσης
1.3)  Υποδιεύθυνσης
1.4)  Τμήματος
ή
1.5)  Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου
- Χρόνος μεγαλύτερος των δέκα πέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως μήνας.

0,70
0,60
0,50
0,40

0,30

20
2 Υπηρεσία σε Οργανικές Μονάδες Επιθεώρησης ή Εσωτερικού Ελέγχου ή Υπηρεσία ή Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών ή της Α.Α.Δ.Ε. ή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών ή Εσωτερικών Ελεγκτών ή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου άλλου Υπουργείου (για κάθε μήνα):    


2 2.1)  Άσκηση καθηκόντων Οικονομικού Επιθεωρητή στο Υπουργείου Οικονομικών ή στην Α.Α.Δ.Ε. (με ανάθεση).
2.2)  Άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή ή Εσωτερικού Ελεγκτή σε Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών ή Εσωτερικών Ελεγκτών ή σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ή Υπηρεσία ή Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων άλλου Υπουργείου.
2.3)  Άσκηση καθηκόντων βοηθού Επιθεωρητή ή βοηθού Εσωτερικού Ελεγκτή στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης ή στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών ή Εσωτερικού Ελέγχου άλλου Υπουργείου.
2.4)  Άσκηση λοιπών καθηκόντων σε Οργανικές Μονάδες Επιθεώρησης ή Εσωτερικού Ελέγχου ή Υπηρεσία ή Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Οικονομικών ή οποιουδήποτε άλλου Φορέα του Δημοσίου.
- Χρόνος μεγαλύτερος των δέκα πέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως μήνας.
0,70
0,50

0,30

0,20
6
3 Προϋπηρεσία (για κάθε μήνα):
3.1)  Πραγματική υπηρεσία σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών
3.2)  Πραγματική υπηρεσία στο λοιπό δημόσιο τομέα.
- Χρόνος μεγαλύτερος των δέκα πέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως μήνας.
0,50
0,20
50
4 Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) 10 10
5 Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος (για κάθε τίτλο):
5.1) Διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένο αρμοδίως ως συναφές στα αντικείμενα της Α.Α.Δ.Ε.
5.2) Μεταπτυχιακός τίτλος αναγνωρισμένος αρμοδίως ως συναφής στα αντικείμενα της Α.Α.Δ.Ε.
7
5
12
6 Κατοχή Διεθνούς Επαγγελματικής Πιστοποίησης στον Εσωτερικό Έλεγχο (Certified Internal Auditor – C.I.A., Certified Government Auditing Professional – CGAP) ή Πιστοποίησης ACCA (Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας - Association of Chartered Certified Accountants) ή Πιστοποίησης ICAEW (Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας - The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) ή Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) ή κατοχή οποιασδήποτε άλλης Πιστοποίησης η οποία θα κριθεί θετικά ως προς την αναγνώριση του φορέα προέλευσής της σε Εθνικό ή Διεθνές/Ευρωπαϊκό επίπεδο και ως προς την συνάφειά της με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου ή της ελεγκτικής, με απόφαση του Διοικητή κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του αρθ. 7. 10 10
7 Προϋπηρεσία στον Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε θέση συναφή με τον εσωτερικό έλεγχο (για κάθε μήνα)
- Χρόνος μεγαλύτερος των δέκα πέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως μήνας.
0,2 5
8 Παρακολούθηση σεμιναρίων την τελευταία δεκαετία (ανά ώρα). 0,02 4
9 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων και χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05.03.2001) και με πιστοποιητικά που εκδίδονται   από φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και τα όσα ισχύουν στην 121929/Η/31.07.2014 (ΦΕΚ 2123/Β΄/01.08.2014) κοινή υπουργική  απόφαση. 4 4
10 Γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει. 1)Άριστη: 3
2)  Πολύ καλή:
3) Καλή: 1
4


11 Κατοχή των αναγκαίων θεωρητικών ή πρακτικών γνώσεων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, καθώς και των απαραίτητων στοιχείων προσωπικότητας για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του Οικονομικού Επιθεωρητή, η οποία διαπιστώνεται ύστερα από προσωπική συνέντευξη, που διενεργείται από ειδική Επιτροπή. 1-75 75
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 200


ζ) Αντικαθιστούμε τις παραγράφους 1, 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διαγράφουμε την παράγραφο 9 και αναριθμούμε τις παραγράφους 10 έως 13, σε 9 έως 12 του άρθρου 6 ως εξής:
«1. Η προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”» καθώς και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Στην προκήρυξη ορίζονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανά Νομό και Υπηρεσία, οι κλάδοι προέλευσης των υποψηφίων ανά θέση, η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση και επισυνάπτονται προκαθορισμένες φόρμες που αφορούν στην συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), στην σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και στην συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί φορολογικής συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III), στην οποία θα έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του υπεύθυνα δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση αιτήσεων και βιογραφικού σημειώματος επιτρέπεται μόνο έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής. Ο υποψήφιος με την συμμετοχή του στην διαδικασία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης και της παρούσας απόφασης και φέρει την αποκλειστική ευθύνη της πλήρους και ορθής ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της αίτησης υποψηφιότητας, του βιογραφικού σημειώματος και της υπεύθυνης δήλωσης περί φορολογικής συμμόρφωσης. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται σάρωση, τόσο της αίτησης, όσο και της υπεύθυνης δήλωσης μετά την υπογραφή τους (και μετά την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για την δεύτερη), ενώ το βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε μορφότυπο word. Η μη πλήρωση των προϋποθέσεων μετάταξης του άρθρου 2, καθώς και η μη τήρηση των ανωτέρω και ειδικότερα η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων, η μη ηλεκτρονική υποβολή, η μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί φορολογικής συμμόρφωσης, η μη δήλωση σειράς προτίμησης υποχρεωτικά για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις του νομού προτίμησης ή η μη χρήση της προκαθορισμένης φόρμας, συνεπάγονται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την διαδικασία επιλογής. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των δηλούμενων στοιχείων με τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου, ο υποψήφιος καλείται ηλεκτρονικά εντός τακτής προθεσμίας να προσκομίσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα πρόσθετα δηλούμενα στοιχεία.
2. Μετά την λήξη της προθεσμίας, την ηλεκτρονική λήψη των αιτήσεων υποψηφιότητας και την επεξεργασία αυτών που πληρούν τις ως άνω απαιτούμενες προϋποθέσεις, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει στην μοριοδότηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια «1» μέχρι και «10» του προηγούμενου άρθρου.
4. Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τα στοιχεία των υποψηφίων που διαβιβάστηκαν από τη Δ.Δ.Α.Δ. και αποφανθεί επί των ενστάσεων, οριστικοποιεί τον πίνακα μοριοδότησης των τυπικών προσόντων και αποστέλλει, σε όσους έχουν συγκεντρώσει συνολικά στα κριτήρια «1» μέχρι και «10» τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής μέγιστης βαθμολογίας (62,5), πρόσκληση με την οποία καλούνται ενώπιον της για το επόμενο Στάδιό της, κατ΄ άρθρο 4, προσωπικής συνέντευξης.
5. Μετά τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την βαθμολόγησή της, συντάσσεται ο πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, που έλαβε κάθε υποψήφιος του Σταδίου αυτού στα κριτήρια «1» μέχρι και «11».
6. Σε περίπτωση που προκύψει, μεταξύ υποψηφίων, ίσο συνολικό άθροισμα βαθμολογίας, προηγείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, με την εξής σειρά προτεραιότητας:
1. κριτήριο παραγράφου 11
2. κριτήριο παραγράφου 3
3. κριτήριο παραγράφου 2
4. κριτήριο παραγράφου 1
5. κριτήριο παραγράφου 4
6. κριτήριο παραγράφου 5
7. κριτήριο παραγράφου 6
8. κριτήριο παραγράφου 7
9. κριτήριο παραγράφου 9
10. κριτήριο παραγράφου 10
11. κριτήριο παραγράφου 8
7. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολικά στα κριτήρια «1» μέχρι και «10» το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής μέγιστης βαθμολογίας (62,5), στη δε συνέντευξη έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό 40 και άνω.
8. Η τελική κατανομή των υποψηφίων στις επιμέρους κενές οργανικές θέσεις ανά Υπηρεσία γίνεται με απόφαση του Διοικητή, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 7 λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την σειρά κατάταξης, την δηλωθείσα σειρά προτίμησης, τα στοιχεία φακέλου των επιτυχόντων και τις υπηρεσιακές ανάγκες, με μόνο περιορισμό εκείνον του Νομού προτίμησης.

η) Τροποποιούμε το Παράρτημα ΙΙ, ως το συνημμένο στην παρούσα απόφαση.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΔΔΑΔ Β 1120723 ΕΞ 2018/03-08-2018 (Β΄3943) απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2019

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης