Αποτελέσματα live αναζήτησης

55748/2019 Δημιουργία πανελλαδικού Δικτύου Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων, κατά το άρθρο 56 του ν. 4605/2019


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2019 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

55748/2019
Δημιουργία πανελλαδικού Δικτύου Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων, κατά το άρθρο 56 του ν. 4605/2019


Αριθμ. 55748/24-5-2019

(ΦΕΚ Β' 1912/28-05-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 56 ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 52).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

4. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).

5. Την 91589/4-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β΄ 3814).

6. Τις διατάξεις του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (Α΄ 13), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

9. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 226/1989 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)» (Α΄ 107), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.  347/1996 «Τροποποίηση του π.δ. 226/1989 Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (EIE)΄» (Α΄ 229) και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του ν. 3190/2003 «Τροποποίηση του ν. 2323/1995 “Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 249) και ειδικότερα το άρθρο 23 σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου/EIE.

12. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171).

13. Τις διατάξεις του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154).

14. Τις διατάξεις του ν. 1712/1987 Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (Α΄ 115).

15. Την 234/9-2-1919 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία έχει αναγνωρισθεί η «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας» (ΓΣΕΒΕΕ).

16. Την 2314/1994 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίσθηκε η «Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας» (ΕΣΕΕ).

17. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 45),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός, αντικείμενο και λειτουργία Δικτύου Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων


1. Στο πλαίσιο της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής, δημιουργείται πανελλαδικό Δίκτυο Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων (Δίκτυο ΔΣΕ) με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της ενημέρωσης και διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν την πραγματοποίηση και ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων, καθώς και την προώθηση ανάληψης περαιτέρω δράσεων και χάραξης πολιτικών που υποστηρίζουν την επιχειρηματική  δραστηριότητα.
Για την υποστήριξη του ως άνω σκοπού:
- δημιουργούνται Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ) στα Επιμελητήρια της χώρας (μέλη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος) και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,
- αναπτύσσεται ψηφιακή πλατφόρμα από το ΕΚΤ μέσω της οποίας παρέχονται οργανωμένη πληροφόρηση και υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων,
- δημιουργείται Επιτελική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων (ΕΔΣΕ) για τον συντονισμό και την εποπτεία των επιμέρους ΔΣΕ, καθώς και την επεξεργασία και εισήγηση περαιτέρω δράσεων σχετικά με τη στήριξη επιχειρήσεων.

2. Για τη λειτουργία του Δικτύου και με γνώμονα τη βέλτιστη υλοποίηση του έργου της, δύναται να συνάπτονται συμφωνητικά συνεργασίας μεταξύ των Φορέων του Δικτύου, καθώς και διακριτά πρωτόκολλα συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς, στο πλαίσιο των όρων της παρούσας και του σκοπού των ΔΣΕ.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση


1. Οι Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων του άρθρου 1 χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΣΑΕ 019) και η χρηματοδότηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00 €) κατ έτος.

2. Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω έργων με Φορέα υποβολής Πρότασης τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και Φορέα Χρηματοδότησης τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Η καταβολή της χρηματοδότησης στο ΕΚΤ και τα κατά τόπους Επιμελητήρια γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος εκάστου εξ’αυτών, προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΔΣΕ.

4. Η χρηματοδότηση αφορά σε:
i) Άμεσες δαπάνες που συνδέονται αποκλειστικά με την υλοποίηση του έργου των Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων, όπως αμοιβές προσωπικού, δαπάνες δημοσιότητας, μετακινήσεων, προμηθειών και εξειδικευμένων εξωτερικών υπηρεσιών.
ii) Έμμεσες δαπάνες που συνδέονται με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει έκαστο Επιμελητήριο και το ΕΚΤ στο πλαίσιο της παρούσας, όπως τυχόν εξειδικεύονται αρμοδίως, οι οποίες δύναται να υπολογίζονται με την εφαρμογή μεθόδου απλοποιημένου κόστους ύψους έως 15% επί των επιλέξιμων δαπανών των αμοιβών συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Άρθρο 3
Υπηρεσίες και δράσεις Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων


1. Στο πλαίσιο των σκοπών του Δικτύου ΔΣΕ, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην υλοποίηση δράσεων και παροχή υπηρεσιών επεξεργασμένης πληροφόρησης, διάγνωσης επιχειρηματικών αναγκών, δικτύωσης, παροχής εκπαιδευτικού και λοιπού ενημερωτικού υλικού και στοχευμένης εξυπηρέτησης επιχειρήσεων. Οι ΔΣΕ δεν υποκαθιστούν την υφιστάμενη αγορά διάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, αλλά δρουν συμπληρωματικά αυτής, στο πλαίσιο και προς υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας.
 
2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω των ΔΣΕ και οι υλοποιούμενες δράσεις κατηγοριοποιούνται σε έξι Λειτουργικές Περιοχές, έχουσες, ενδεικτικά, ως εξής:
1) Οριζόντιες Διαθεματικές Υπηρεσίες.
1.1 Ενημέρωση για το Δίκτυο ΔΣΕ και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1.2 Εγγραφή Επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του Δικτύου ΔΣΕ.
1.3 Διάγνωση αναγκών.
1.4 Ανάπτυξη και Προβολή Μητρώου Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων/ Συμβούλων.
2) Καινοτομία και Οργάνωση.
2.1 Αξιολόγηση εμπορικής, τεχνολογικής, καινοτομικής και οργανωσιακής ικανότητας.
2.2 Δράσεις Ενημέρωσης για την ενίσχυση της καινοτομίας.
3) Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες.
3.1 Ενημέρωση και καθοδήγηση για εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.
3.2 Ενημέρωση και καθοδήγηση για λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία.
4) Συνέργειες και Δικτυώσεις.
4.1 Διερεύνηση, καθοδήγηση και υποστήριξη για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών.
4.2 Υποστήριξη στην αναζήτηση και εξεύρεση εγχώριων εταίρων (εμπορικών, ερευνητικών, τεχνολογικών).
5) Διεθνοποίηση και Εξωστρέφεια.
5.1 Διεθνείς Τοπικές Εκθέσεις και Επιχειρηματικές Αποστολές Υποστήριξη συμμετοχών.
5.2 Υποστήριξη για την ενίσχυση εξωστρέφειας και παρουσίας στο εξωτερικό.
5.3 Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων δικτύωσης των Επιχειρήσεων.
6) Αναδιάρθρωση και Μετασχηματισμός Επιχείρησης.
6.1 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
6.2 Διάγνωση αναγκών και υποστήριξη αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

3. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών των ΔΣΕ χρησιμοποιούνται (όπου εφαρμόζεται):
• Η Ψηφιακή Πλατφόρμα (ανάρτηση ενημερωτικού και γνωστικού υλικού, διασυνδέσεις με ιστοσελίδες άλλων φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού, λειτουργία πλατφόρμας δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων, e-helpdesk, εργαλεία αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων, υποστηρικτικά εργαλεία προς χρήση από τις επιχειρήσεις, e-learning).
• Τα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης (κατά τόπους ΔΣΕ) (παροχή ενημερωτικού και γνωστικού υλικού, καθοδήγηση στη χρήση της πλατφόρμας, διάγνωση αναγκών επιχειρήσεων, στοχευμένη πληροφόρηση σε θέματα ενδιαφέροντος βάσει προφίλ επιχείρησης), και διοργανώνονται
• Εκδηλώσεις/ημερίδες ενημέρωσης (για όλους τους θεματικούς τομείς υπηρεσιών).
• Διά ζώσης εκπαιδευτικά σεμινάρια/workshops (για όλους τους θεματικούς τομείς υπηρεσιών, ανάλογα με τη ζήτηση από ενδιαφερόμενες ομοειδείς επιχειρήσεις).

4. Άμεσοι αποδέκτες των υπηρεσιών ΔΣΕ, οι οποίες παρέχονται χωρίς χρέωση, είναι υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και μορφής, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, καθώς και, αντιστοίχως, διεθνείς επιχειρήσεις που αναζητούν επιχειρηματικές συνεργασίες στην Ελλάδα.

Άρθρο 4
Επιτελική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων


1. Συστήνεται Επιτελική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων (ΕΔΣΕ), η οποία έχει ως σκοπό τον συντονισμό και την εποπτεία των επιμέρους Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ), καθώς και την προώθηση δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποτελούμενη από τους εξής εκπροσώπους φορέων:
- Γενικό/ή Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
- Γενικό/ή Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
- Γενικό/ή Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
- Γενικό/ή Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
- Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με τον αναπληρωτή του/της.
- Διευθυντή/ύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τον αναπληρωτή του/της.
- Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος με τον αναπληρωτή του/της.
- Πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με τον αναπληρωτή του/της.

2. Πρόεδρος της ΕΔΣΕ ορίζεται ο/η Γενικός/ή Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο/η Γενικός/ή Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Η ΕΔΣΕ υποβοηθείται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τη Μονάδα Υποστήριξης της Λειτουργίας του Δικτύου ΔΣΕ που δημιουργείται στη ΔΣΕ ΕΚΤ, η οποία εκτελεί χρέη Τεχνικής Γραμματείας. Τα αναπληρωματικά μέλη της ΕΔΣΕ ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Η ΕΔΣΕ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αλλά αναρτώμενη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα μέλη της ΕΔΣΕ δεν αμείβονται για το έργο τους σε αυτή.

3. Η ΕΔΣΕ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως όποτε απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της, μετά από γραπτή πρόσκληση του/της Προέδρου της, στην οποία ορίζεται η ημέρα, ο χρόνος και ο τόπος συνεδρίασης και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παριστάμενων μελών της. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΔΣΕ αποτυπώνεται σε αποφάσεις της.

4. Οι αρμοδιότητες της ΕΔΣΕ είναι οι ακόλουθες:
i. Διαμορφώνει τη στρατηγική του Δικτύου ΔΣΕ, και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης δράσεις υποστήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης του έργου της και των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των σχετικών επιτελικών αποφάσεων.
ii. Διαμορφώνει το σχέδιο δράσης, τον ετήσιο προγραμματισμό, τους ετήσιους στόχους και τον προϋπολογισμό βάσει των οποίων το Δίκτυο ΔΣΕ αναπτύσσει τη δραστηριότητά του, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις τους.
iii. Έχει την ευθύνη του συντονισμού των ΔΣΕ, της επιτελικής εποπτείας και παρακολούθησης του ετήσιου προγραμματισμού και προϋπολογισμού και της επίτευξης των ετήσιων στόχων των ΔΣΕ και δύναται να τροποποιεί τον προϋπολογισμό ή/και να παύει, με απόφαση της, τη λειτουργία κατά τόπον ΔΣΕ σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στους τιθέμενους στόχους.
iv. Προτείνει στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης δράσεις σχετικά με τη στήριξη επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς:
α. Ενσωμάτωση ή ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.
β. Προώθηση εξαγωγών,
γ. Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων,
δ. Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών και υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων.
v. Μεριμνά για την αξιοποίηση συνεργείων της δραστηριοποίησης του Δικτύου ΔΣΕ με εθνικές, περιφερειακές και κλαδικές πολιτικές και σχετικές δράσεις.
vi. Παρέχει σύμφωνη γνώμη για την καταβολή της χρηματοδότησης εκάστου Επιμελητηρίου και του ΕΚΤ.
vii. Διαμορφώνει τα πρότυπα ποιότητας και μέτρησης της απόδοσης ανά παρεχόμενη υπηρεσία και μέσο παροχής, τα προσόντα και τα σχετικά κριτήρια για τη στελέχωση των επιμέρους ΔΣΕ.
viii. Υποστηρίζει τη συνεργασία με εξωτερικούς δημόσιους φορείς για τη βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάμενων πηγών πληροφόρησης και εργαλείων παροχής υπηρεσιών.
ix. Καταρτίζει και επικαιροποιεί, όποτε κρίνει αναγκαίο, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Άρθρο 5
Δημιουργία και κατηγορίες Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων


1. Σε κάθε Επιμελητήριο (μέλος της ΚΕΕΕ) και στο ΕΚΤ συστήνεται αυτοτελές Γραφείο που φέρει τη σήμανση «Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων» σε διακριτό, κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, το οποίο υπάγεται και αναφέρεται απευθείας στον/ην Πρόεδρο του και, στην περίπτωση του ΕΚΤ, στον/η Διευθυντή/ύντριά του.

2. Οι δημιουργούμενες ΔΣΕ διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
- ΔΣΕ ΕΚΤ, ήτοι ΔΣΕ που δημιουργείται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.
- Μητροπολιτικές ΔΣΕ, ήτοι ΔΣΕ που δημιουργούνται στα Επιμελητήρια που εδρεύουν στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, εξαιρουμένου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης.
- Περιφερειακές ΔΣΕ, ήτοι ΔΣΕ που δημιουργούνται στα Επιμελητήρια που εδρεύουν σε πρωτεύουσες Διοικητικών Περιφερειών, εξαιρουμένης της Αττικής. Ειδικά για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, ως Περιφερειακές ΔΣΕ ορίζονται οι δημιουργούμενες στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
- Τοπικές ΔΣΕ, ήτοι ΔΣΕ που δημιουργούνται στα υπόλοιπα Επιμελητήρια στα οποία δεν δημιουργούνται Μητροπολιτικές ή Περιφερειακές ΔΣΕ.
 
3. Η δημιουργία των ΔΣΕ στο ΕΚΤ και στα κατά τόπους Επιμελητήρια δύναται να πραγματοποιείται σταδιακά και σε διαφορετικούς χρόνους, ανάλογα με την ετοιμότητα κάθε φορέα να ανταποκριθεί στην αποστολή, τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης κατηγορίας ΔΣΕ και τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας, όπως τυχόν εξειδικεύονται αρμοδίως.

Άρθρο 6
Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης


1. Η ΔΣΕ ΕΚΤ διαρθρώνεται σε τρεις (3) επιχειρησιακές μονάδες:
Α. Μονάδα Υποστήριξης της Λειτουργίας του Δικτύου ΔΣΕ, αρμοδιότητες της οποίας αποτελούν:
i. Διασφάλιση της ομαλής καθημερινής λειτουργίας του Δικτύου ΔΣΕ.
ii. Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του έργου του Δικτύου ΔΣΕ, σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας και τους στόχους που θέτει η ΕΔΣΕ και επικοινωνία με τις ΔΣΕ για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών επί της προόδου του έργου στο σύνολο της επικράτειας.
iii. Διαχείριση γνώσης και δικτύου συνεργαζόμενων φορέων.
iv. Σχεδιασμός και διενέργεια επικοινωνιακών δράσεων και δράσεων δημοσιότητας του συνολικού Δικτύου.
v. Υποστήριξη της ΕΔΣΕ στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, ως Τεχνική Γραμματεία αυτής, με την εκπόνηση προτάσεων και εισηγήσεων και με την παροχή στοιχείων παρακολούθησης και αναφορών προόδου υλοποίησης του έργου του Δικτύου ΔΣΕ.
Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων και της βέλτιστης υλοποίησης του έργου της, στη Μονάδα Υποστήριξης Λειτουργίας του Δικτύου ΔΣΕ λειτουργούν:
α) Υπομονάδα Διαχείρισης Γνώσης και Δικτύου Συνεργαζόμενων Δομών και
β) Υπομονάδα Παρακολούθησης και Αναφορών.
Β. Μονάδα Υποστήριξης Επιχειρήσεων της ΔΣΕ ΕΚΤ, αρμοδιότητες της οποίας αποτελούν:
i. Υποστήριξη του έργου των υπολοίπων ΔΣΕ με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών όποτε απαιτείται.
ii. Παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.
Γ. Μονάδα Ανάπτυξης και Λειτουργίας της Ψηφιακής Πλατφόρμας, αρμοδιότητες της οποίας αποτελούν:
i. Ανάπτυξη της κεντρικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.
ii. Διασφάλιση της ομαλής καθημερινής λειτουργίας της Ψηφιακής Πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών και την εσωτερική επικοινωνία και παρακολούθηση (intranet) του έργου του Δικτύου ΔΣΕ, παροχή τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες.
iii. Υποστήριξη, σε συνεργασία με τη Μονάδα Υποστήριξης της Λειτουργίας του Δικτύου ΔΣΕ, στη διαμόρφωση και εμπλουτισμό του περιεχομένου της Ψηφιακής Πλατφόρμας.
iv. Υποστήριξη της Μονάδας Υποστήριξης Λειτουργίας του Δικτύου ΔΣΕ με την παροχή στοιχείων παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου του Δικτύου ΔΣΕ.
 
2. Για την εύρυθμη λειτουργία της, το ΕΚΤ δύναται να θεσπίζει Κανονισμό Λειτουργίας σε επίπεδο Μονάδων ή/ και ΔΣΕ ΕΚΤ συνολικά.

Άρθρο 7
Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων Επιμελητηρίων


Οι ΔΣΕ Επιμελητηρίων, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες, ανά κατηγορία:
1. Οι Μητροπολιτικές ΔΣΕ παρέχουν απευθείας υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, ενημερώνοντας τη Μονάδα Υποστήριξης Λειτουργίας του Δικτύου ΔΣΕ (ΕΚΤ).
2. Οι Περιφερειακές ΔΣΕ:
• Επικοινωνούν με τις Τοπικές ΔΣΕ της Περιφέρειάς τους για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών επί της προόδου του έργου τους, ενημερώνοντας τη Μονάδα Υποστήριξης Λειτουργίας του Δικτύου ΔΣΕ (ΕΚΤ).
• Υποστηρίζουν το έργο των Τοπικών ΔΣΕ της Περιφέρειας τους με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών όποτε απαιτείται.
• Παρέχουν απευθείας υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, ενημερώνοντας τη Μονάδα Υποστήριξης Λειτουργίας του Δικτύου ΔΣΕ (ΕΚΤ).
3. Οι Τοπικές ΔΣΕ παρέχουν απευθείας υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, ενημερώνοντας τις Περιφερειακές ΔΣΕ.

Άρθρο 8
Στελέχωση Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων


1. Για τη στελέχωση των ΔΣΕ, τα Επιμελητήρια και το ΕΚΤ συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που τα διέπουν και τις προδιαγραφές που ορίζονται από την ΕΔΣΕ, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες στην ιστοσελίδα τους και σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, το ύφος της αμοιβής, το ακριβές αντικείμενο της εκάστοτε σύμβασης και η σχετική διαδικασία.

2. Το αντικείμενο των συμβάσεων έργου που θα συναφθούν αφορά αποκλειστικά στην υποστήριξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των ΔΣΕ, και τα πρόσωπα που τις στελεχώνουν δεν δύναται να καλύπτουν άλλες ανάγκες των φορέων.

3. Το σύνολο των στελεχών ανά ΔΣΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) για τις Μητροπολιτικές, τα πέντε (5) για τις Περιφερειακές, τα δύο (2) για τις Τοπικές και τα είκοσι εννέα (29) για το σύνολο των Μονάδων της ΔΣΕ ΕΚΤ. Η λειτουργία της εκάστοτε ΔΣΕ υποστηρίζεται γραμματειακά και διοικητικά από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια στα οποία δημιουργούνται και της ΔΣΕ του ΕΚΤ από το ίδιο.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός   
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης