Αποτελέσματα live αναζήτησης

3985/2019 Χαρακτηρισμός της προμήθειας του εντύπου των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που χορηγούνται στους πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 (Α΄80), όπως ισχύει, ως απόρρητης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-05-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

3985/2019
Χαρακτηρισμός της προμήθειας του εντύπου των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που χορηγούνται στους πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 (Α΄80), όπως ισχύει, ως απόρρητης

Αριθμ. οικ 3985/2019

(ΦΕΚ Β' 1840/24.05.2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. α. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

β. Της παρ. 21 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παρ.7 του άρθρου 3, ν.4587/2018 (218 Α΄) και ισχύει.

γ. Της παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

δ. Του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το ν.4337/2015 (Α’ 129) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

ε. Του άρθρου 17 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ -Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

στ. Της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ», όπως ισχύει.

ζ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 208).

η. Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).

2. Την αναγκαιότητα έκδοσης του εντύπου των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, που χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4251/2014 με υψηλές και αξιόπιστες προδιαγραφές ασφαλείας, η οποία απορρέει από το γεγονός ότι αυτές αποτελούν προσωρινό τίτλο διαμονής ετήσιας διάρκειας και οι κάτοχοι αυτών διατηρούν το δικαίωμα νόμιμης διαμονής στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει και μέχρι την έκδοση της οικείας απόφασης από τις αρμόδιες, προς τούτο, υπηρεσίες.

3. Το γεγονός ότι απαιτείται η, με κάθε μέσο, αποτροπή και προστασία από την παραποίηση ή πλαστογράφηση των εν θέματι εντύπων για λόγους δημόσιας ασφάλειας και η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Χώρας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως την επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα των πληροφοριών που το Υπουργείο θα έπρεπε να καταστήσει διαθέσιμες σε μια διαδικασία ανάθεσης σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο ν.4412/2016, όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως απόρρητη την προμήθεια του εντύπου των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που χορηγούνται στους πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, λόγω των απαιτούμενων υψηλών και αξιόπιστων προδιαγραφών ασφαλείας, για την αποτροπή της παραποίησης ή πλαστογράφησης του εν λόγω εντύπου, γεγονός το οποίο επιβάλλεται για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας της Χώρας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την υπογραφή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης