Αποτελέσματα live αναζήτησης

182999/1135/2019 Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2019 ]
Κατηγορία: Κτηματολόγιο

182999/1135/2019
Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων

Αθήνα, 23 Μαϊου 2019
Αρ. Πρωτ.: 182999/1135

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τεστέμπαση
Τηλέφωνο: 2131512 128
Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

ΘΕΜΑ: Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων.

ΣΧΕΤ.: 1. Ο ν. 3861/2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 112 Α').

2. Ο ν. 3889/2010 "Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 182 Α').

3. Ο ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 45 Α').

4. Η 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αν. Υπουργού Π.ΕΝ. «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' τού άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.» (ΦΕΚ 3532 Β').

5. Το 158589/1841/26.07.2017 Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών.

6. Το 165792/225/19.01.2018 δικό μας (ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ).

7. Το 172394/1935/10.09.2018 Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών.

8. Το 175371/2378/01.11.2018 Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών (ΑΔΑ: 7Χ5Φ4653Π8-3ΙΓ).

9. Το 172384/1811/22.08.2018 Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών.

10. Το 30737/10.01.2019 έγγραφο Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών τού Υ.Π.ΕΝ., είναι αρμόδια για την οργάνωση, το συντονισμό, τη διοικητική υποστήριξη και τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούν τα ειδικά Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και για τη συνεργασία με το "Ελληνικό Κτηματολόγιο", στα πλαίσια του έργου τής κατάρτισης έως την κύρωση και την τήρηση των δασικών χαρτών (βλέπε παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010).

Μέχρι σήμερα, έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες οι οποίοι καλύπτουν έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 51% της Χώρας. Κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών, παρέχεται η δυνατότητα (θεσμικά και τεχνικά) άσκησης αντιρρήσεων στους πολίτες ή/και σε φορείς, για εκτάσεις στις οποίες έχουν έννομο συμφέρον, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα τού "Ελληνικό Κτηματολόγιο", σε υλοποίηση των άρθρων 15 και 16 του ν. 3889/2010.

Οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις εξετάζονται, εντός τεσσάρων μηνών από τη διαβίβαση τους με δυνατότητα παράτασης δύο μηνών, από τις προβλεπόμενες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), που συστάθηκαν για το σκοπό αυτό σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση (άρθρο 18 ν. 3889/2010).

Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις του "Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας" (παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010), σύμφωνα με τον οποίο, ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή τού νόμου και την εύρυθμη λειτουργία τού συλλογικού οργάνου. Τα πρακτικά τής επιτροπής συντάσσονται από τον γραμματέα και επικυρώνονται από τον πρόεδρο και τέλος, η υπογραφή τού προέδρου αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου (άρθρα 14 και 15 του ν. 2690/1999).

Οι ΕΠ.Ε.Α. αποφασίζουν επί τής ουσίας για το θεματικό περιεχόμενο των αντιρρήσεων, αποφαινόμενες εν τέλει για τον δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων που αφορούν. Με δεδομένο αυτό, οι αποφάσεις τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3861/2010, και επομένως προκύπτει υποχρέωση ανάρτησής τους στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", όπως αντίστοιχα ισχύει για τις πράξεις χαρακτηρισμού τού άρθρου 14 του ν. 998/79 σε όλα τα στάδια έκδοσής της (περίπτωση: πράξεις "καθορισμού δασών και δασικών εκτάσεων").

Η ανάρτηση στο διαδίκτυο, με βάση τον ανωτέρω νόμο, γίνεται με μέριμνα του οργάνου που εξέδωσε την πράξη. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των αναρτητέων πράξεων, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο, που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση (παρ. 1 και 5 του άρθρου 3 ν. 3861/2010). Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο Πρόγραμμα "Διαύγεια", μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση και αρκεί η επίκληση του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων (παρ. 5 άρθρου 4 ν. 3861/2010).

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο, από την αρχή που εξέδωσε την απόφαση, ενώ διαδικασία επίδοσης δεν προβλέπεται (παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2690/1999). Επιπλέον, στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων περιλαμβάνεται η επισήμανση για την δυνατότητα άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως κατά τού κυρωθέντος δασικού χάρτη ενώπιον του Συμβουλίου τής Επικρατείας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 (βλ. ΣτΕ 156/2019).

Παράλληλα, με την ΥΑ 146776/2459/21.10.2016 (σχετ. 4), καθορίστηκαν ειδικά θέματα λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Α., μεταξύ των οποίων προβλέπεται η σύνταξη πρακτικού ανά συνεδρίαση για τις εξεταζόμενες από την επιτροπή αντιρρήσεις (παρ. 8, Κεφ. 8 της ανωτέρω ΥΑ). Το πρακτικό αυτό, αποτελεί την πράξη περαίωσης των εργασιών εξέτασης των αντιρρήσεων παραθέτοντας και συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ληφθείσες αποφάσεις και με δεδομένο ότι δεν υφίσταται άλλο θεσμικό επίπεδο κρίσης επ' αυτών, αποτελεί την τελική πράξη σύμφωνα με την οποία διορθώνονται και τελικά κυρώνονται οι δασικοί χάρτες κατ' άρθρο 19 του ν. 3889/2010, και κατ' εφαρμογή της υποπερίπτωσης β) της περ. 19 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια (σχετ. 10).

Πλέον των ανωτέρω, για τη διευκόλυνση στις εργασίες τόσο των Διευθύνσεων Δασών όσο και των ΕΠ.Ε.Α. στο έργο τους, αναπτύχθηκε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την επεξεργασία αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α., στα πλαίσια της συνεργασίας τής Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών με το "Ελληνικό Κτηματολόγιο". Στην ειδική εφαρμογή παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας των πολυγώνων των αντιρρήσεων, απόδοσης νέου χαρακτήρα, καθώς και παραγωγή εκτυπωτικού Απόφασης ΕΠ.Ε.Α. σε μορφή ψηφιακού αρχείου *.pdf με βάση το υπόδειγμα 5 του (6) σχετικού. Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι διαβαθμισμένη, με χρήση κωδικών που αποστέλλονται στον/στην πρόεδρο κάθε ΕΠ.Ε.Α..

Η ειδική εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα ενιαίου χειρισμού επεξεργασίας των πολυγώνων, με τρόπο απλό, ώστε να μην απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, οι πολίτες και φορείς, υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής και χρησιμοποιώντας παρόμοια εργαλεία (σχεδιασμού και επεξεργασίας πολυγώνων), η χρήση αντίστοιχης εφαρμογής από τις ΕΠ.Ε.Α. για την έκδοση των αποφάσεών τους θα διευκολύνει και επιταχύνει σημαντικά τις εργασίες τους.

Επιπλέον, τα τελικά πολύγωνα, όπως προκύπτουν μετά από την επεξεργασία τους από τις ΕΠ.Ε.Α., τηρούνται σε ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από τις Διευθύνσεις Δασών για την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρτών. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η ακεραιότητα της βάσης δεδομένων, μειώνεται το ενδεχόμενο τεχνικών σφαλμάτων και επιταχύνεται η διαδικασία τού, ούτως ή άλλως, μεγάλου έργου τής σύνθεσης του τελικού αρχείου τού δασικού χάρτη προς ολική κύρωση, ενταγμένη η εν λόγω ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή ως εργαλείο στο γενικό θεσμικό πλαίσιο της ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών.

Κατόπιν των ανωτέρω:

1. Για την έκδοση των αποφάσεων των ΕΠ.Ε.Α. στα πλαίσια των εργασιών τους, θα χρησιμοποιείται η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό.

2. Στο πρόγραμμα "Διαύγεια" θα αναρτάται το πρακτικό εκάστης συνεδρίασης, το οποίο θα συνοδεύεται, απαρέγκλιτα και δεσμευτικά, από όλες τις σχετικές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση, καθώς και από συνοπτικό πίνακα των υποθέσεων, που εξετάστηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις, με βάση τις οδηγίες και τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο (6) σχετικό.

3. Για συνεδριάσεις στις οποίες δεν ελήφθησαν αποφάσεις, δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσίευσης των πρακτικών τους στο πρόγραμμα "Διαύγεια".

4. Η δημοσίευση των πρακτικών συνεδριάσεων των ΕΠ.Ε.Α. στο πρόγραμμα "Διαύγεια" γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του προέδρου, από τον γραμματέα της κάθε επιτροπής.

5. Η ενημέρωση των πολιτών για τις αποφάσεις που εκδίδονται, θα γίνεται από τις ΕΠ.Ε.Α., με απλό έγγραφο γνωστοποίησης του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) του πρακτικού, στο οποίο θα επισημαίνεται η δυνατότητα άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού χάρτη ενώπιον του Συμβουλίου τής Επικρατείας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010.

6. Ο συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α., που αποστέλλεται από τον γραμματέα της κάθε επιτροπής στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών (παρ. 5.5, Κεφ. 5 του σχετ. 4), θα συμπληρωθεί με στήλη, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ), με την οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα "Διαύγεια" το πρακτικό τής συνεδρίασης, που αφορά την κάθε απόφαση από το σύνολο των αποφάσεων οι οποίες συνοδεύουν αυτό.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες τής Αποκεντρωμένης Διοίκησής σας για εφαρμογή.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σωκράτης Φάμελλος


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης