Αποτελέσματα live αναζήτησης

1074680 ΕΞ 2019 Οδηγίες για την κατάταξη σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίοι δεν έχουν καταταγεί σε Π.Θ.Ε. έως και 31.12.2018 και των υπαλλήλων για τους οποίους υπάρχει μεταβολή των κύριων καθηκόντων τους μετά τη διαδικασία της αρχικής τους κατάταξης σε Π.Θ.Ε. έως και 31.12.2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2019 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

1074680 ΕΞ 2019
Οδηγίες για την κατάταξη σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίοι δεν έχουν καταταγεί σε Π.Θ.Ε. έως και 31.12.2018 και των υπαλλήλων για τους οποίους υπάρχει μεταβολή των κύριων καθηκόντων τους μετά τη διαδικασία της αρχικής τους κατάταξης σε Π.Θ.Ε. έως και 31.12.2018

Αθήνα, 22-05-2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1074680 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375936, 7, 8, 9
210-3375971,
210-3375842,
210-3375667, 8
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κατάταξη σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίοι δεν έχουν καταταγεί σε Π.Θ.Ε. έως και 31.12.2018 και των υπαλλήλων για τους οποίους υπάρχει μεταβολή των κύριων καθηκόντων τους μετά τη διαδικασία της αρχικής τους κατάταξης σε Π.Θ.Ε. έως και 31.12.2018».

Με την παρούσα παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάταξη σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) αφενός των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. για τους οποίους υπάρχει μεταβολή των κύριων καθηκόντων τους μετά τη διαδικασία της αρχικής κατάταξης έως και 31.12.2018 και αφετέρου για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που δεν έχουν καταταγεί σε Π.Θ.Ε. έως και 31.12.2018, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 της με αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 38, παράγραφος 5, του Ν.4389/2016 (Α'94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» (ΦΕΚ 4162 Β'/29-11-2017) (εφεξής «Απόφαση»). Σκοπός της παρούσας είναι η αποτύπωση της πραγματικής εικόνας των Π.Θ.Ε. που αντιστοιχούν στα καθήκοντα που ασκούσαν οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. μετά την αρχική κατάταξη και έως την 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν ενδιάμεσων αλλαγών. Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 07.06.2019.

Επισημαίνεται ότι ως προς τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν υπήρξε μεταβολή των κύριων καθηκόντων τους δεν απαιτείται κάποια ενέργεια, καθώς διατηρείται σε ισχύ η αρχική κατάταξη.

Αντίθετα, για οποιαδήποτε αλλαγή κύριων καθηκόντων που έλαβε χώρα μετά την αρχική κατάταξη θα πρέπει να ακολουθηθούν οι κατωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες. Τονίζεται ότι σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας αλλαγών εντός του υπό αποτύπωση χρονικού διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία για κάθε μία εξ αυτών των αλλαγών, να εκδοθούν οι αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις και να καταχωρηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ειδικότερα:

Α. Κατάταξη αναδρομικώς σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. που έως και την 31.12.2018 είτε δεν έχουν καταταγεί σε Π.Θ.Ε. είτε υπήρξε μεταβολή των κύριων καθηκόντων τους μετά τη διαδικασία της αρχικής κατάταξης.

1. Διαδικασία κατάταξης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. που ανέλαβαν Θέσεις Ευθύνης μετά τη διαδικασία της αρχικής κατάταξης έως και την 31.12.2018


1.1. Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίοι, μετά τη διαδικασία της αρχικής κατάταξης έως και την 31.12.2018, έχουν τοποθετηθεί σε θέση ευθύνης με απόφαση του Διοικητή, κατατάσσονται στο Π.Θ.Ε. που αντιστοιχεί στα νέα τους καθήκοντα, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψής τους, με σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητή. Αντίγραφό της πράξης διαβιβάζεται στην Οργανική Μονάδα του ενδιαφερόμενου προκειμένου να κοινοποιηθεί στο ενδιαφερόμενο και δύο ακόμα αντίγραφα τηρούνται τόσο στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου στη Δ.Δ.Α.Δ., όσο και στο βοηθητικό φάκελο που τηρείται στην υπηρεσία του.

1.2. Οι υπάλληλοι που, μετά τη διαδικασία της αρχικής κατάταξης έως και την 31.12.2018, ανέλαβαν θέσεις ευθύνης στην Α.Α.Δ.Ε. δυνάμει του άρθρου 87 του ν. 3528/2007, κατατάσσονται στο Π.Θ.Ε. που αντιστοιχεί στα νέα τους καθήκοντα, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψής τους. Ο Προϊστάμενος της οικείας Υπηρεσίας ή ο ιεραρχικά αυτού Προϊστάμενος κατά περίπτωση εκδίδει διαπιστωτική πράξη κατάταξής τους στο συγκεκριμένο Π.Θ.Ε. (Παράρτημα Ια της παρούσας) με αναδρομική ισχύ από την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων. Το πρωτότυπο της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης αντιγράφου στον ενδιαφερόμενο, αποστέλλονται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στη Δ.Δ.Α.Δ. προκειμένου να ενημερωθεί ο ατομικός υπηρεσιακός φάκελος του υπαλλήλου και αντίγραφό τους τηρείται στον βοηθητικό φάκελο στην Οργανική Μονάδα του υπαλλήλου. Προϋπόθεση για να προχωρήσει Προϊστάμενος στην κατάταξη υφισταμένων του αποτελεί να έχει καταταχθεί προηγουμένως ο ίδιος ως Προϊστάμενος.

1.3. Στην περίπτωση που κάποιος από τους κατέχοντες θέση ευθύνης, ανέλαβε παράλληλα καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου ανώτερης βαθμίδας, με αποτέλεσμα να συμπίπτουν στο πρόσωπό του δύο ιδιότητες, για το διάστημα αναπλήρωσης εκδίδεται απόφαση κατάταξής του στο Π.Θ.Ε. που αντιστοιχεί στο Περίγραμμα της ανώτερης ιεραρχικά βαθμίδας σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1.2.

2. Διαδικασία κατάταξης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. για τους οποίους υπάρχει μεταβολή των κύριων καθηκόντων τους μετά τη διαδικασία της αρχικής κατάταξης έως και την 31.12.2018, καθώς και για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που δεν έχουν καταταγεί σε Π.Θ.Ε. έως και την 31.12.2018

2.1. Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. για τους οποίους υπάρχει μεταβολή των κύριων καθηκόντων τους μετά τη διαδικασία της αρχικής κατάταξης έως και την 31.12.2018, καθώς και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που δεν έχουν καταταγεί σε Π.Θ.Ε. έως και την 31.12.2018 κατατάσσονται στο Π.Θ.Ε. που αντιστοιχεί στα νέα τους καθήκοντα, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψής τους, με σχετική διαπιστωτική πράξη η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας τους. Συναφώς, οι νεοδιόριστοι ή μεταταγέντες υπάλληλοι, οι οποία ανέλαβαν υπηρεσία μετά την αρχική κατάταξη και ως και την 31.12.2018, κατατάσσονται με αναδρομική ισχύ στο Π.Θ.Ε που αντιστοιχεί στα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας, με σχετική διαπιστωτική πράξη η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους. Το πρωτότυπο της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης αντιγράφου στον ενδιαφερόμενο, αποστέλλονται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στη Δ.Δ.Α.Δ. προκειμένου να ενημερωθεί ο ατομικός υπηρεσιακός φάκελος του υπαλλήλου και αντίγραφό τους τηρείται στον βοηθητικό Φάκελο στην Οργανική Μονάδα του υπαλλήλου.

2.2. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται για κάθε αλλαγή καθηκόντων που έχει υπάρξει μετά την αρχική κατάταξη έως και την 31.12.2018.

3. Ειδικές περιπτώσεις

3.1. Υπάλληλοι οι οποίοι μετά την αρχική κατάταξη και έως και την 31.12.2018 αποσπάστηκαν σε υπηρεσία εντός της Α.Α.Δ.Ε. κατατάσσονται αναδρομικά, με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας απόσπασης, στο Π.Θ.Ε. που αντιστοιχεί στα καθήκοντα που ασκούσαν στην Οργανική Μονάδα στην οποία αποσπάστηκαν για όσο διάστημα διήρκησε η απόσπαση.

Παράδειγμα: Υπάλληλος με οργανική θέση στην Δ.Δ.Α.Δ. αποσπάστηκε την 1-8-2018 έως τις 30-9-2018 στο Τελωνείο Λευκάδας, ενώ έπειτα, την 1-10-2018 επέστρεψε στην οργανική του θέση. Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης θα πρέπει να εκδοθεί με αναδρομική ισχύ διαπιστωτική πράξη κατάταξής του από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Λευκάδας. Για το υπόλοιπο διάστημα θα πρέπει να εκδοθεί με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία επιστροφής του στη Δ.Δ.Α.Δ διαπιστωτική πράξη κατάταξής του από τον Προϊστάμενο της Δ.Δ.Α.Δ..

3.2. Δεν απαιτείται να γίνει κάποια ενέργεια, καθόσον διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη κατάταξη, για τις κάτωθι περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι έως και την 31.12.2018:

Α. Αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν σε υπηρεσία εκτός της Αρχής,

Β. Απουσιάζουν με άδεια από την υπηρεσία ένεκα τις εκλογής τους ως αιρετών Ο.Τ.Α.,

Γ. Έχουν την ιδιότητα του συνδικαλιστή με πλήρη απαλλαγή,

Δ. Απουσιάζουν με άδεια άνευ αποδοχών,

Ε. Έχουν τεθεί σε αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων,

Στ. Έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για την κρίση ικανότητας για κάθε εργασία ή έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου,

Ζ. Απουσιάζουν με άδεια κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου και πάσης φύσεως μακροχρόνιες άδειες.

Β. Καταχώριση δεδομένων στην πληροφοριακή εφαρμογή ERMIS

1. Μετά την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης, οι μεταβολές καταχωρούνται, με ευθύνη του Προϊσταμένου της κάθε Οργανικής Δομής, στην εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ERMIS, όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Το πληροφοριακό σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες καταχωρίσεις έως και την Παρασκευή 07.06.2019.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης