Αποτελέσματα live αναζήτησης

3037/2007 Έγκριση Λογιστικής Οδηγίας με θέμα «Συγκριτικά Στοιχεία»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2007 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

3037/2007
Έγκριση Λογιστικής Οδηγίας με θέμα «Συγκριτικά Στοιχεία»

Αριθμ. 3037/19.11.2007

(ΦΕΚ Β' 2357/11-12-2007)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136 Α/5.6.2003).

2. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

3. Την υπ' αριθμ. 15339/ΔΙΟΕ 91/23.3.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υπουργού στους Γενικούς Γραμματείς.

4. Την από 19.11.2007 έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την από 22.6.2007 απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ.

6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΦΕΚ 872 Β/28.6.2005).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Εκδίδει την υπ' αριθμ. 0003/070622 Λογιστική Οδηγία, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Τα συγκριτικά στοιχεία των ατομικών οικονομικών καταστάσεων των απορροφουσών επιχειρήσεων μετά την απορρόφηση:

Α) Είναι αυτά των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της απορροφώσας επιχείρησης πριν από την απορρόφηση, εφόσον η απορροφώσα είχε τον έλεγχο της απορροφηθείσας πριν από την απορρόφηση.

Β) Είναι αυτά των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της απορροφώσας επιχείρησης πριν από την απορρόφηση, εφόσον η απορροφώσα δεν είχε τον έλεγχο της απορροφηθείσας πριν από την απορρόφηση.

Αιτιολογία της γνώμης

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές των ΔΠΧΠ οι επιπτώσεις των συναλλαγών και των λοιπών γεγονότων που επηρεάζουν την επιχείρηση αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Ομοίως, σύμφωνα με τις γενικές αρχές, η συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μέσω της παράθεσης συγκριτικών στοιχείων, είναι ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Η αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, σε συνδυασμό με την παράθεση συγκριτικών στοιχείων της προηγούμενης, ή περισσότερων της μιας, προηγούμενων χρήσεων, είναι καθοριστικής σημασίας για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, διότι μέσω αυτών λαμβάνουν πληροφορίες για τη διαχρονική εξέλιξη της δραστηριότητας μιας επιχείρησης.

Η παρουσίαση του ομίλου ως μίας επιχείρησης, αρχίζει από την ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου της θυγατρικής από την μητρική.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, προκύπτει ότι, στην περίπτωση που γίνεται απορρόφηση μιας εταιρείας με την οποία, πριν από την απορρόφηση, δεν υπήρχε σχέση μητρικής προς θυγατρική, η παράθεση αναμορφωμένων συγκριτικών στοιχείων για την προηγούμενη χρήση στα οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία της απορροφηθείσας θυγατρικής, θα παραβίαζε την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, αφού κατά την συγκριτική χρήση το γεγονός της απόκτησης δεν είχε λάβει χώρα.

Κατ' αναλογία, στην περίπτωση που γίνεται απορρόφηση μιας εταιρείας που, πριν την απορρόφηση, ήταν θυγατρική και συνεπώς ο έλεγχος προϋπήρχε, η παράθεση συγκριτικών στοιχείων, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία της απορροφηθείσας θυγατρικής, θα ερχόταν σε αντίθεση με το ουσιώδες χαρακτηριστικό της συγκρισιμότητας, αφού δεν θα υπήρχαν οι αντίστοιχες για την χρήση (χρήσεις) πληροφορίες, σε σχέση με την τρέχουσα χρήση.

Παραδείγματα

Α. Την 30.6.2006 (ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου), απορροφήθηκε από την εταιρεία Α, η εταιρεία Β, με την οποία δεν υπήρχε σχέση μητρικής προς θυγατρική πριν από την 30.6.2006. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της απορροφηθείσας έστω ότι ήταν της 31.12.2005. Την 31.12.2006, αν υποτεθεί ότι δεν υπάρχουν άλλες θυγατρικές, ο ατομικός και ενοποιημένος ισολογισμός, της Α ταυτίζονται. Τα αποτελέσματα της Α για την χρήση 2006, θα είναι τα δικά της αποτελέσματα για όλη τη χρήση 2006 και τα αποτελέσματα της Β για την περίοδο 1.7-31.12.2006. Συγκριτικός ισολογισμός και αποτελέσματα θα είναι τα ατομικά στοιχεία της Α όπως συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν στη χρήση 2005.

Β. Την 30.6.2006 (ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου) η Α αγόρασε το 100% των μετοχών της Β την οποία και απορρόφησε την 30.11.2006. Άλλες θυγατρικές δεν υπάρχουν. Ο ατομικός και ενοποιημένος Ισολογισμός της Α, κατά την 31.12.2006 ταυτίζονται. Τα αποτελέσματα της Α για τη χρήση 2006, περιλαμβάνουν τα δικά της αποτελέσματα για όλη τη χρήση 2006 και τα αποτελέσματα της Β για την περίοδο 1.7-31.12.2006. Συγκριτικός Ισολογισμός και αποτελέσματα θα είναι τα ατομικά στοιχεία της Α όπως συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν στη χρήση 2005.

Γ. Η Α έχει δύο θυγατρικές (Β και Γ), τις οποίες απέκτησε πριν την 1.1.2005. Την 30.6.2006 απορρόφησε την Γ. Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Α για την 31.12.2006 θα έχουν:
(ι) Ατομικός ισολογισμός, στον οποίο εμφανίζεται ως συμμετοχή η Β και ατομικά αποτελέσματα, στα οποία εμφανίζονται τα αποτελέσματα των Α και Γ από 1.1-31.12.2006.
(ιι) Συγκριτικό ατομικό ισολογισμό, τον ενοποιημένο ισολογισμό των Α και Γ και συγκριτικά ατομικά αποτελέσματα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα των Α και Γ από 1.1- 31.12.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2007

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης