Αποτελέσματα live αναζήτησης

3247/Α325/2019 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 (Β΄ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23 και 24 Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

3247/Α325/2019
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 (Β΄ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23 και 24 Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./3247/Α325

(ΦΕΚ B’ 1692/15.05.2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α΄ 24), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123).

3. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 (Α΄ 178) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερόμενων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3, του ν. 1283/1982 (Α΄ 114) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/1982 (Α΄ 81) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α΄ 129), και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 19 της από 26 Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π. (Α΄ 138) «Έκτακτα μέτρα νια τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 (Α΄ 208) που αφορά στη μετονομασία των Υπουργείων «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», «Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις της Υ173/04.11.2016 (Β΄ 3610) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

20. Τις διατάξεις του Π.Δ. 87/2018 (Α΄ 160) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

21. Τις διατάξεις του Π.Δ. 88/2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

22. Την από 26.07.2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄138) με θέμα «Έκτακτα μέτρα νια τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».

23. Την οικ. 20699/30.3.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ./204) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

24. Την οικ. 78967/3.11.2017 απόφαση του υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

25. Την 91589/03.09.2018 (Β΄ 3814) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».

26. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄ 746) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

27. Την 50148/542/24.06.1992 (Β΄ 420) απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».

28. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 (Β΄ 3255) απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής νια την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23 και 24 Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325/20.12 .2018 (Β΄5984) απόφαση των ιδίων υπουργών.

29. Την οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄ 3201) απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με θέμα «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής νια την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11756/Δ5/16.10.2018 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄4776) (διόρθωση σφάλματος Β΄5988/31.12.2018).

30. Την οικ. 7791/Α314/24.9.2014 (Β΄2658) απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με θέμα «Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από φυσικές καταστροφές».

31. Την Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.οικ.288/ΓΔβ1/14.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΧΜΧ465ΧΘΞ-Β17) απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Επιτροπές ελέγχου κτιρίων μετά από φυσικές καταστροφές στον Ελλαδικό χώρο».

32. Την οικ. 5364/Δ/Β11/4.12.2015 (Β΄ 2774) απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων νια τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση σχετικών αδειών επισκευής».

33. Την οικ. 537/Α321/3.3.2016 (Β΄ 400) απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από πυρκαγιά».

34. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17 Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26.6.2014, Ρ. 1-78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).

35. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής της 25 Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1.7.2014, Ρ. 1-75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης νια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).

36. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16 Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24.12.2014, Ρ. 37-63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης νια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44).

37. Τον ορισμό της «επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 και το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1388/2014.

38. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και νια την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

39. Την οικ. 617/ΓΔζ1/24.07.2018 (Β΄ 3019) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

40. Το αριθμ. ΔΝΣα/25560/ΦΝ 456ε/01.04.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.3775/02.04.2019).

41. Την αριθμ. 448/01.04.2019 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.3819/02 .04.2019).

42. Το αριθμ. οικ. 25340/1817/29.03.2019 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας ΥΠ.ΜΕ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.3777/02 .04.2019).

43. Το με αριθμ. 185/18.03.2018 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 3247/19.03.2019) βάσει του οποίου συντάσσεται η παρούσα απόφαση και επειδή,

• όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ποσοστό άνω του 50% του συνόλου των ιδιοκτησιών στις εκτός σχεδίου πυρόπληκτες περιοχές, βρίσκεται σε ιδιοκτησιακό καθεστώς εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας

• ο συνολικός προϋπολογισμός αποκατάστασης των κτιρίων της πληγείσας περιοχής έχει προκύψει με βάση των αριθμό των πληγέντων ακινήτων και επομένως δεν τροποποιείται αναλόγως προς τον αριθμό των δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής και ως εκ τούτου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/2018 (Β΄3255) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325/2018 (Β΄5984) απόφαση των ιδίων υπουργών, ως ακολούθως:

1. Συμπληρώνεται στην παράγραφο 2.2 του κεφαλαίου «2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» πριν το τελευταίο εδάφιο, νέο εδάφιο ως εξής:

«Την προαναφερόμενη αίτηση δύναται να υποβάλει και κάθε ιδιοκτήτης/-τρια εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας αυτοτελών ακινήτων για το αυτοτελές ακίνητο, για το οποίο έχει ο ίδιος/-α ή οι δικαιοπάροχοι του τη νομή του κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια τουλάχιστον από την ημέρα του συμβάντος, που έχει υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές του θέματος, και χρήζει επισκευής ή ανακατασκευής».

2. Συμπληρώνεται στο τέλος της παραγράφου 3.2 του κεφαλαίου «3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ» νέο εδάφιο ως εξής:

«Επίσης δικαιούχος Σ.Σ. είναι κάθε ιδιοκτήτης/-τρια εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας αυτοτελών ακινήτων, νια το αυτοτελές ακίνητο, που έχει υποστεί βλάβες και χρήζει επισκευής ή ανακατασκευής και νια το οποίο ο αιτών, σε υπεύθυνη δήλωση του αναφέρει ότι έχει ο ίδιος/-α ή οι δικαιοπάροχοι του τη νομή του κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια τουλάχιστον από την ημέρα του συμβάντος και τούτο είναι σε γνώση των λοιπών συγκυρίων. Η δήλωση συνοδεύεται απαραίτητα από όμοιου περιεχομένου δήλωση δύο μαρτύρων, οι οποίοι δύναται να είναι οι συγκύριοι των ακινήτων. Για την αναγνώριση δικαιούχου της περίπτωσης αυτής, δεν απαιτείται συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών της εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας. Η εν λόγω διάταξη σκοπεί στην αναγνώριση δικαιούχου για την αποκατάσταση του ακινήτου και δεν αποτελεί τεκμήριο νια την τροποποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του».

3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3.3 του κεφαλαίου

«3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ», ως εξής:

«3.3. Η Σ.Σ. χορηγείται στους/στις δικαιούχους με τη μορφή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής (Δ.Κ.Α.) από την αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση που στον/στην ίδιο/-α ιδιοκτήτη/-τρια ανήκαν την ημέρα της πυρκαγιάς περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες, λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες είτε όχι, χορηγείται Σ.Σ. με τη μορφή Δ.Κ.Α. νια όλες τις ιδιοκτησίες του και έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών του. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες του χορηγείται Σ.Σ. με τη μορφή Ατόκου Δανείου (Α.Δ.)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης