Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Β. 1147156 ΕΞ 2018 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1134539ΕΞ2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α:6Λ6546ΜΠ3Ζ-ΘΗΙ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-10-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ.ΟΡΓ.Β. 1147156 ΕΞ 2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1134539ΕΞ2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α:6Λ6546ΜΠ3Ζ-ΘΗΙ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.»

Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1147156 ΕΞ2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο:210 - 33.11.291
Fax:210 - 32.30.829
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1134539ΕΞ2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α:6Λ6546ΜΠ3Ζ-ΘΗΙ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.»


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 32 και 37 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/2015 (Α'211), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 
δ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
στ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1134505 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ:7ΤΧΔ46ΜΠ3Ζ-93Υ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.»

3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1134539 ΕΞ2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α:6Λ6546ΜΠ3Ζ-ΘΗΙ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.»

4. Το από 18-9-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών », σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ.10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη αύξησης των μελών της εν θέματι Ομάδας με επιπλέον υπαλλήλους για την αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτής.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

A. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο II της παραγράφου Β' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1134539 ΕΞ2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α: 6Λ6546ΜΠ3Ζ-ΘΗ) απόφασής μας, περί της σύστασης, της συγκρότησης και του ορισμού μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών, ως κάτωθι:
α) διορθώνουμε το επώνυμο του, με α/α 5 μέλους, της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης β', από το λανθασμένο «Τοκόζη» στο ορθό « Ντοκόζη»,
β) αυξάνουμε τον αριθμό των μελών της Ομάδας από δεκαεπτά (17) σε δεκαεννέα (19)
γ) προσθέτουμε νέο μέλος, με α/α 15, στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης γ'
δ) αναριθμούμε τα υφιστάμενα μέλη, με α/α 15 έως 17, σε 16 έως 18 και ε) προσθέτουμε νέα περίπτωση ε' και νέο μέλος με α/α 19 και διαμορφώνουμε την ως άνω υποπαράγραφο, ως εξής:

«Β.ΙΙ. ΜΕΛΗ:
α) Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
1. Ευαγγελία Ανδρικοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Ειδική Σύμβουλο στο Γραφείο του Διοικητή, με αναπληρώτρια την Χαραλαμπία Πουλάκου, μετακλητή υπάλληλο, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο ίδιο Γραφείο.
β) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.): αα) Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.)
2. Αγγελική Παναγιωτοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καπόγλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
ββ) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.)
3. Ειρήνη Αλεβυζάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρωτή τον Παντελή Βέλτσο, υπάλληλο με βαθμό Β' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
γγ) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)
4. Μαργαρίτα Χρα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Γεωργοπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης της ίδιας Διεύθυνσης.
δδ) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ)
5. Αφροδίτη Ντοκόζη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λώλη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών.
6. Κυριακή Χριστοδούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Πειραιά, με αναπληρώτρια την Κυριακή Χρυσοβέργη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Δ.Ο.Υ..
7. Αναστασία Τζωρακάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ Ε' Πειραιά, με αναπληρωτή τον Στυλιανό Ψαρρό, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Δ.Ο.Υ..
8. Παρασκευή Πατσουράκου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά.
γ) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φορών Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.):
αα) Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.)
9. Κυριάκο Μιχαλακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών.
10. Σοφία Παπαγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε από τα, με α/α 9 ή 10, τακτικά μέλη, ορίζουμε ως αναπληρωτή αυτών, τον Φώτιο Σωτηρίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση, εφαρμοζομένου του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α' 45) .
ββ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου (Δ.Η.Τ.):
11. Μαρία Κοτσαρίδα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Λιαρομάτη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου.
γγ) Τελωνεία
12. Γεωργία Βλαστού, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τελωνείο Αθηνών, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Παρίση, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τελωνείο.
13. Ευάγγελο Καλαθά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Β' Τελωνείο Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά, με αναπληρώτρια την Αμαλία Μακρυγιαννάκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τελωνείο.
γ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.):
αα) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.):
14. Χρήστο Μπουράνη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Β'- Εφαρμογών Φ.Π.Α., Λοιπών Φόρων, Μητρώου, Δικαστικού και Εσόδων, με αναπληρώτρια την Σοφία Ζαφειράτου, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
ββ) Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ):
15. Ελένη Αποστολοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ' - Ανάλυσης Πολιτικής και Παραγωγικότητας.
16. Σοφία Σωμαρακάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' - Διοικητικής Οργάνωσης, με αναπληρωτή τον Πελία Λυμπερόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.
γγ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.):
17. Αφροδίτη Σκαμπαρδώνη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'-Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρώτρια την Κασσιανή Παπακώστα, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.):
18. Χρήστο Ρέππα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Γ'-Αναλύσεων και Αναφορών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, με αναπληρώτρια την Μαρία Μπεκράκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Διαχείρισης Παγίων και Αναλωσίμων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.
ε) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
19. Λαμπρινή Κουβέλη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ'- Συντονισμού, Παρακολούθησης και Συγχρηματοδότησης Έργων της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Μαθιουδάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' - Διοίκησης Χαρτοφυλακίων Έργων της ίδιας Υποδιεύθυνσης.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1134539 ΕΞ2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α:6Λ6546ΜΠ3Ζ- ΘΗΙ) απόφασή μας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης