Αποτελέσματα live αναζήτησης

1069372 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1134505ΕΞ2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α.:7ΧΤΔ46ΜΠ3Ζ-93Υ) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2019 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

1069372 ΕΞ 2019
Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1134505ΕΞ2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α.:7ΧΤΔ46ΜΠ3Ζ-93Υ) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.»

Αθήνα, 8 Μαΐου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1069372 ΕΞ2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Φωτεινή Στάππα
Τριανταφυλλιά Γάλλου
Τηλέφωνο :210 - 33.11.291
Fax :210 - 32.30.829
E-Mail :[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1134505ΕΞ2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α.:7ΧΤΔ46ΜΠ3Ζ-93Υ) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.»


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 32 και 37 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/2015 (Α'211), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 
δ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
στ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με αριθ.:
α) Δ.ΟΡΓ.Β. 1134505 ΕΞ 2018 (Α.Δ.Α.:7ΧΤΔ46ΜΠ3Ζ-93Υ), με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.» και
β) Δ.ΟΡΓ.Β. 1134539 ΕΞ2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α:6Λ6546ΜΠ3Ζ-ΘΗΙ), με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.»
γ) ΔΔΑΔ Γ 1178159 ΕΞ 2018/30-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΡ746ΜΠ3Ζ-ΘΤ2), με θέμα «Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και το αριθ. ΑΥΤ.ΤΜ.ΥΠ. 1181906ΕΞ2018 /7-12-2018 έγγραφο του ως άνω Προϊσταμένου, με συνημμένο το από 7/12/2018 πρωτόκολλο ανάληψης των καθηκόντων του.

3. Το από 4/4/2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών », σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων για την υλοποίηση του εν θέματι έργου.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις παραγράφους Α', Β', Γ' και Δ' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1134505 ΕΞ 2018 (Α.Δ.Α.:7ΧΤΔ46ΜΠ3Ζ-93Υ) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε. σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών», ως κατωτέρω:
α) συμπληρώνουμε στο τέλος της παραγράφου Α' τη φράση «το οποίο εφεξής αποκαλείται ως «Πρόγραμμα»,
β) μειώνουμε τα μέλη της Επιτροπής από δώδεκα (12) σε έντεκα (11) και διαγράφουμε το, με α/α 12, μέλος αυτής Στέφανο Ξαρχουλάκο και διαγράφουμε τις υφιστάμενες περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου Β' αυτής,
γ) ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Επιτροπής, ως, με α/α 3 μέλος, τον Κωνσταντίνο Μουρτίδη, λόγω της τοποθέτησης του ως Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ( Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) και το, με α/α 11, μέλος αυτής, Φώτιο Σάλλα, ως Συντονιστή του Προγράμματος,
δ) αντικαθιστούμε την παράγραφο Γ' και τις περιπτώσεις δ' και ζ' της παραγράφου Δ' και διαμορφώνουμε το αποφασιστικό της απόφασης, ως εξής:

«Α. Συνιστούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Συντονιστική Επιτροπή για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών, το οποίο εφεξής αποκαλείται ως «Πρόγραμμα».
Β.Ι. Συγκροτούμε την παραπάνω Συντονιστική Επιτροπή και ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη αυτής, ως εξής:
1) Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρο.
2) Ευθύμιο Σαΐτη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), ως μέλος και αναπληρωτή του Προέδρου.
3) Κωνσταντίνο Μουρτίδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ( Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), ως μέλος.
4) Ιωάννη Καββαδά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), ως μέλος.
5) Σοφία Σεχπερίδου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Αναπληρώτρια Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) και Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) αυτής, ως μέλος.
6) Ηλία Θεοδώρου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), ως μέλος.
7) Μαρίνα Κολυβοδιάκου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος.
8) Παρασκευή Λεγάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ., ως μέλος.
9) Αθανάσιο Μάρρα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), ως μέλος.
10) Ευανθία Χατζηπαναγιώτου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.
11) Φώτιο Σάλλα, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με γνωστικό αντικείμενο στην Επιστήμη της Πληροφορικής, με βαθμό Α', Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος και Συντονιστή του Προγράμματος, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης αυτού.
Γ. Χρέη Γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής θα εκτελεί το στέλεχος που θα ορίσει ο Πρόεδρος αυτής.
Δ. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η διοίκηση, η διαχείριση, ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.
Στα πλαίσια του έργου της, η Συντονιστική Επιτροπή, ενδεικτικά, θα προβαίνει:
α) στη διακυβέρνηση του Προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών,
β) στη διοίκηση, στη διαχείριση, στον συντονισμό και στην εποπτεία της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος,
γ) στη λήψη αποφάσεων επί των προτάσεων της Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.
δ) στην έγκριση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος των δράσεων και των ενεργειών για την ολοκλήρωση του Προγράμματος, καθώς και του σχεδιασμού επιμέρους προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού.
ε) στην παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες και Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας ή Έργου, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος.
στ) στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων και για την άρση δυσκολιών που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ομάδας ή δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν από αυτήν.
ζ) στην εισήγηση της ένταξης δαπανών στον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε. για την υλοποίηση του Προγράμματος.
Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής καλεί στις συνεδριάσεις της Προϊσταμένους και λοιπά στελέχη υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., στελέχη της Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) ή των Υποομάδων αυτής, όποτε το κρίνει απαραίτητο, καθώς και στελέχη άλλων Υπηρεσιών, του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων ή Φορέων.
Ε. Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνεδριάζει, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο, που στεγάζονται υπηρεσίες της, που θα ορίζει ο Πρόεδρος αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι το πέρας της υλοποίησης και παραλαβής όλων των έργων του Προγράμματος.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1134505 ΕΞ 2018 (Α.Δ.Α.:7ΧΤΔ46ΜΠ3Ζ- 93Υ) απόφασή μας.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης