Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2019 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις»

I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το παρόν σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Το Μέρος Α' αποτελείται από διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Μέρος Β' από διατάζεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και το Μέρος Γ' από διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κεντρικό σημείο του Μέρους Α' του σχεδίου νόμου αποτελεί ο καθορισμός της διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικό στοιχείο της αναμόρφωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που συντελέστηκε με το ν. 4387/2016 (Α' 85) ήταν η ενοποίηση των κανόνων εισφοροδότησης των μη μισθωτών. Μέχρι την 1η.1.2017, οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών υπολογίζονταν βάσει τεκμαρτών εισοδημάτων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική εισφοροδοτική ικανότητα των ασφαλισμένων. Τα τεκμαρτά αυτά εισοδήματα που διαφοροποιούνταν όχι μόνο ανά πρώην Φορέα αλλά και βάσει της ημερομηνίας έναρξης της ασφάλισης, κυρίως προ ή μετά του 1993, έβαιναν αυξανόμενα μετά την πάροδο συγκεκριμένων ετών ασφάλισης. Το γεγονός αυτό είχε οδηγήσει στην συγκέντρωση ενός τεράστιου όγκου οφειλών, ενώ πολλοί εκ των οφειλετών, λόγω των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων, δεν είχαν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης.

Με το ν. 4387/2016 δομήθηκε ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα εισφοροδότησης, βασισμένο στην πραγματική οικονομική δυνατότητα των ασφαλισμένων. Το ύψος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών συναρτάται πλέον με το φορολογητέο εισόδημα των ασφαλισμένων, όπως αυτό προκύπτει από την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Αποτέλεσμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ήταν η ενίσχυση του εισοδήματος της μεγάλης πλειοψηφίας των μη μισθωτών και η σταδιακή επανένταξή τους στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης καθώς πλέον υφίσταται για εκείνους η δυνατότητα αποπληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Για να ολοκληρωθεί, όμως, η επανένταξή τους είναι αναγκαία η διευθέτηση των οφειλών του παρελθόντος, ώστε να ενταχθούν ξανά με όλα τα δικαιώματά τους στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης.

Για πρώτη φορά τα χρέη υπολογίζονται με ενιαίους κανόνες που ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση των ασφαλισμένων. Η χρονική προς τα πίσω επέκταση του ν. 4387/2016 θα επιφέρει ισονομία ως προς την ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων, ενώ ταυτόχρονα ο κανόνας της ανταποδοτικότητας του ν. 4387/2016, με τον καθορισμό της σύνταξης ανάλογα με το ύψος των εισφορών, διασφαλίζει την αρχή της δικαιοσύνης μεταξύ των ασφαλισμένων.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για μια οριζόντια ρύθμιση, όπως συνέβαινε με όλες τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει κατά το παρελθόν, αλλά για μια ρύθμιση που ταιριάζει στη δομή και τους κανόνες της ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος του ν. 4387/2016. Η εξατομίκευση της ασφαλιστικής ιστορίας και η διαφοροποίηση της σύνταξης ανάλογα με το ύψος της εισφοράς αποτελούν δομικά στοιχεία της κοινωνικής ασφάλισης και την διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα σχήματα που έχουν θεσμοθετηθεί κατά το παρελθόν.

Στη συνέχεια ρυθμίζονται μια σειρά από επιμέρους ασφαλιστικά θέματα. Πρόκειται αφενός για ρυθμίσεις που τροποποιούν προς όφελος των ασφαλισμένων τις διατάξεις που διέπουν τις συντάξεις λόγω θανάτου και αφετέρου διατάξεις για την απλοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών και την επιτάχυνση της ενοποίησης περιμετρικών ζητημάτων, τα οποία κάθε πρώην φορέας κοινωνικής ασφάλισης αντιμετώπιζε με διαφορετικό τρόπο.

Συγκεκριμένα για τις συντάξεις λόγω θανάτου προβλέπονται μια σειρά παρεμβάσεων που ενισχύουν σημαντικά τη θέση των επιζώντων συζύγων. Οι παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τους το πραγματικό γεγονός ότι η ανεργία των γυναικών, που αποτελούν την πλειοψηφία των δικαιούχων συντάξεων λόγω θανάτου, βρίσκεται σταθερά περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από αυτή των ανδρών. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια αγορά εργασίας, όπου παρά τη σημαντική μείωση της ανεργίας που έχει επιτευχθεί από το 2015, της τάξης των 10 σχεδόν ποσοστιαίων μονάδων, αυτή παραμένει σε υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, προβλέπεται ότι ο/η δικαιούχος θα εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξη, ανεξαρτήτως της ηλικίας του/της. Ταυτόχρονα, προβλέπονται και μια σειρά περιμετρικών παρεμβάσεων, όπως στη βάση υπολογισμού του ποσού της σύνταξης θανάτου, στο ποσοστό του δικαιούχου, στην ελάχιστη διάρκεια του έγγαμου βίου καθώς και στη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής ικανότητας των εμμέσων μελών.

Επίσης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, την παράταση της αναστολής καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους πληγέντες των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, την καταβολή εξόδων κηδείας ή αποτέφρωσης, την ασφαλιστική ικανότητα, την ενοποίηση των διατάξεων για την αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών, την αναγνώριση ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου των μελών ΔΕΠ, την επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί χρόνος ασφάλισης σε βαρέα επαγγέλματα για τη λήψη σύνταξης με χαμηλότερα όρια ηλικίας, την έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης καθώς και λοιπά επιμέρους θέματα που άπτονται οργανωτικών διατάξεων για την κοινωνική ασφάλιση.

Στο πλαίσιο των εργασιακών δικαιωμάτων, το παρόν σχέδιο νόμου εισάγει ένα σύνολο θεσμικών παρεμβάσεων για την επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την ενδυνάμωση του πλαισίου προστασίας τους.

Η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων αλλά και η προώθηση ενός μοντέλου ανάπτυξης με βασική συνισταμένη τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και κυρίαρχο συντελεστή τις δυνάμεις της εργασίας, απαιτούν την παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο με σκοπό τη διεύρυνση των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν. Καθοριστικές παράμετροι σε αυτή την παρέμβαση αποτελούν αφενός η επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας μέσα από την ενίσχυση της συλλογικής και της ατομικής διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων και αφετέρου η θέσπιση μέτρων που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της αγοράς εργασίας για την ανάσχεση νέων μορφών παραβατικότητας που αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Σε πρώτο επίπεδο, το παρόν σχέδιο νόμου κινείται στη κατεύθυνση της εμβάθυνσης της προστασίας των εργαζόμενων, ενισχύοντας την αξία και την αξιοπρέπεια της εργασίας και εισάγοντας, για τον σκοπό αυτό, νέα θεσμικά εργαλεία. Η θέσπιση του καθολικού δικαιώματος όλων των εργαζομένων να μη λύεται η εργασιακή τους σχέση χωρίς βάσιμο λόγο θεμελιώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α' 5). Με την εν λόγω διάταξη εισήχθη ένα νέο θεμελιώδες δικαίωμα, μετατοπίζοντας τη λύση της εργασιακής σχέσης από την απόλυτη πρωτοβουλία του εργοδότη («αναιτιώδης» καταγγελία) στην ανάγκη αιτιολόγησής της με βάση είτε την συμπεριφορά ή τις ικανότητες του εργαζόμενου είτε τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιταγές του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που από την κύρωσή του έχει αποκτήσει αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, ενσωματώνονται ρητά στις οικείες διατάξεις του εθνικού μας δικαίου περί καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου.

Ενισχυτικά στη θέση του εργαζομένου λειτουργεί, επίσης, και ο περιορισμός της ευθύνης του εργαζομένου για ζημίες που επέρχονται κατά την εκτέλεση της εργασίας του, στο επίπεδο που επιβάλλει η φύση της σχέσης εξαρτημένης εργασίας, έτσι ώστε να παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την ευθύνη, ιδίως σε περιπτώσεις όλως ελαφριάς αμέλειας, ή να κατανείμει τη ζημία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, καταλογίζοντας στον εργοδότη τη ζημία που αναλογεί στον επιχειρηματικό του κίνδυνο ή που παρίσταται δυσανάλογη σε σχέση με την ωφέλεια του εργαζομένου από τη σύμβαση.

Παράλληλα, επιδιώκεται η βελτίωση στο επίπεδο της απονομής ουσιαστικών δικαιωμάτων, έτσι ώστε, εκτός από την τυπική κατοχύρωση υφιστάμενων δικαιωμάτων, να διασφαλίζεται η πραγματική απόδοση τους στους δικαιούχους. Προς αυτή τη κατεύθυνση κινούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική καταβολή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης απόλυσης και της αποζημίωσης των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων, η ρητή θέσπιση συνεπειών για τη περίπτωση της μη τήρησης του έγγραφου τύπου για τη μερική απασχόληση και την εκ περιτροπής εργασίας, η αναστολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αποσβεστικών προθεσμιών που αφορούν στην προσβολή του κύρους της καταγγελίας ή στην μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης σε περίπτωση προσφυγής του εργαζομένου στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και ο εξορθολογισμός του πλαισίου απασχόλησης των οδηγών των ΚΤΕΛ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόδοση ουσιαστικών δικαιωμάτων σε κατηγορίες εργαζομένων που ακόμα και πριν την περίοδο της οικονομικής κρίσης εργάζονταν υπό καθεστώς ελλιπούς προστασίας, όπως οι διανομείς και οι μεταφορείς με δίκυκλο. Με τη θέσπιση μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας τους και εν γένει των συνθηκών εργασίας τους, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτέρες συνθήκες του επαγγέλματος τους, γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα προστασίας μιας κατηγορίας εργαζομένων με ιδιαίτερη ευάλωτη θέση. Η αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου καθιστά απαραίτητη την καθιέρωση ρητής υποχρέωσης του εργοδότη να συντηρεί το όχημα, εφόσον είναι ιδιόκτητο, και να παρέχει εξοπλισμό ατομικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενου διανομείς. Επιπλέον, όταν το όχημα που χρησιμοποιείται ανήκει στην ιδιοκτησία των εργαζόμενων, καθιερώνεται η υποχρέωση καταβολής εκ μέρους των εργοδοτών μηνιαίας αποζημίωσης ποσού ίσου τουλάχιστον προς το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νομοθετικά καθορισμένου κατώτατου μισθού. Σκοπός της παραπάνω πρόβλεψης είναι αφενός να διασφαλίζεται η συντήρηση του οχήματος για τη πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα λόγω πλημμελούς συντήρησης και αφετέρου να προστατεύεται ο μισθός της ανωτέρω κατηγορίας εργαζομένων ώστε να μην υπολείπεται από τα κατώτατα καθορισμένα όρια.

Εξαιρετικά σημαντικό βήμα στη κατεύθυνση της διαφάνειας και της εμβάθυνσης της δημοκρατίας μέσα από τη πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία, αποτελεί η απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης των εργαζομένων στα υποβληθέντα από τους εργοδότες έντυπα στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ, κάτι που εξασφαλίζει τόσο την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων για τα βασικά στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης όσο και τη δυνατότητα διεκδίκησης και καταγγελίας σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους.

Άμεσα συνυφασμένη με το ανωτέρω πλαίσιο είναι η θεσμική ενίσχυση και η οργανωτική ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρακτική εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, αποτρέποντας παραβατικές συμπεριφορές και ενθαρρύνοντας τη συμμόρφωση. Κρίσιμη διάσταση απόκτα η ολοκλήρωση του μηχανισμού ψηφιακής καταγραφής της αγοράς εργασίας και η απόδοση περισσότερων εργαλείων στους Επιθεωρητές Εργασίας τόσο για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του ελεγκτικού τους έργου όσο και για την αντιμετώπιση κακών πρακτικών από παραβατικούς εργοδότες για την παρακώλυση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Την πρώτη σκοπιμότητα εξυπηρετεί τόσο η εκ των προτέρων καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων όσο και η καταχώρηση των οχημάτων των διανομέων στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ, θέτοντας τις προϋποθέσεις για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η ανάγκη για ένα σύστημα κυρώσεων που να ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση της αγοράς εργασίας επιβάλει την εισαγωγή του κριτηρίου του καθεστώτος απασχόλησης για τον καθορισμό του ύψους των κυρώσεων, για την αποτροπή και την καταπολέμηση των φαινομένων υποδηλωμένης εργασίας.

Για την εξυπηρέτηση της δεύτερης σκοπιμότητας κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η οικοδόμηση ενός συνεκτικού πλαισίου που να προστατεύει πλήρως τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και το κύρος των ελεγκτικών μηχανισμών εν γένει, σε συνδυασμό με ένα αποτρεπτικό πλαίσιο κυρώσεων απέναντι σε πρακτικές παρεμπόδισης ελέγχου.

Τέλος, με λοιπές διατάξεις του Μέρους Α' ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), εισάγονται διατάξεις για την ενίσχυση του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και οργανωτικές διατάξεις των σχετικών εποπτευόμενων φορέων, ενώ ρυθμίζονται και λοιπά ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με το Μέρος Β' του σχεδίου νόμου προτείνεται ένα σύστημα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία με βάση τις εξής ομάδες οφειλετών:

α) φυσικά πρόσωπα,

β) νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γ) νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Για τις δύο πρώτες ομάδες τίθενται εισοδηματικά κριτήρια, βάσει των οποίων θα χορηγηθούν οι απαλλαγές από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Για την τρίτη ομάδα παρέχεται ικανός αριθμός δόσεων με ευεργετικές απαλλαγές από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση χωρεί μετά από μεγάλο διάστημα διαρκούς μείωσης εισοδημάτων και υπάρχουσας πραγματικής αδυναμίας σε πολίτες και επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να ανταποκριθούν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Με το Μέρος Γ' του σχεδίου νόμου εισάγεται σύστημα ρύθμισης των οφειλών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Ήδη με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4483/2017 (Α' 107), προβλέφθηκε μία εξαιρετική και χρονικά προσδιορισμένη δέσμη διατάξεων, με τις οποίες παρασχέθηκε η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών {από τέλη, φόρους δικαιώματα, εισφορές, καθώς και από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και των πρόστιμα αυτών) φυσικών και νομικών προσώπων προς τους ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Οι διατάξεις αυτές, για όσο διάστημα ίσχυσαν, έδωσαν τη δυνατότητα, αφενός στα φυσικό και τα νομικά πρόσωπα που υπήχθησαν στις εν λόγω ρυθμίσεις, να ανταποκριθούν σε χρονίζουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις με τρόπο που να επαναφέρει την κανονικότητα στον οικονομικό τους προγραμματισμό και να τους επιτρέπει να ανακτήσουν τη συνέπεια στην εξόφληση των σχετικών τους οφειλών και αφετέρου στους ίδιους τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, να αυξήσουν σημαντικά τη ροή των εσόδων τους και να εισπράξουν απαιτήσεις που επί μακρό χρόνο δεν εξυπηρετούνταν.

Για το σκοπό αυτό και ενόψει των πολύ θετικών αποτελεσμάτων των ως άνω διατάξεων, οι δυνατότητες ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, επαναφέρονται με το εισαγόμενο σύστημα και ισχύουν υπό τους ίδιους όρους, για περιορισμένο και πάλι χρονικό διάστημα,

II. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που προβλέπουν τη δυνατότητα υπαγωγής στη θεσπιζόμενη ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018. Η υπαγωγή στη ρύθμιση λαμβάνει χώρα κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, ενώ η ρύθμιση καταλαμβάνει το σύνολο των νομικών και φυσικών προσώπων με οφειλές προς ΦΚΑ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή. Με την τελευταία αυτή πρόβλεψη, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο ύπαρξης οφειλών που συνδέονται με παλαιότερη δραστηριότητα ή ιδιότητα του οφειλέτη, την οποία όμως δεν διατηρεί σήμερα. Έτσι, στη ρύθμιση υπάγονται, μεταξύ άλλων, και οφειλές λόγω παλαιότερης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, ακόμη κι αν εν τω μεταξύ ο οφειλέτης προχώρησε σε διακοπή της δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.ΟΎ. και σε διαγραφή από την ασφάλιση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.

Περαιτέρω, στη θεσμό θετού μεν η ρύθμιση δύναται να υπαχθούν, κατόπιν επιλογής του οφειλέτη, και οφειλές προς ΦΚΑ, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4469/2017 (Α' 62). Στην περίπτωση αυτή, δεν επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους λοιπούς πιστωτές. Αν εκκρεμεί η σχετική διαδικασία, η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος είναι δυνατή με τροποποίηση μόνο των σχετικών στοιχείων της οφειλής προς τους ΦΚΑ στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4469/2017.

Τέλος, ορίζεται ότι από το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης εξαιρούνται οι οφειλές προς ΦΚΑ, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α' 130). Η εν λόγω εξαίρεση δικαιολογείται από το γεγονός ότι, στο ανωτέρω πλαίσιο, η ρύθμιση μεταξύ του συνόλου των πιστωτών του οφειλέτη επέρχεται με την έκδοση δικαστικής απόφασης. Άλλωστε, η υπαγωγή των οφειλών προς ΦΚΑ στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 είναι δυνητική, οπότε η υπαγωγή τους συνιστά επιλογή του οφειλέτη. Πάντως, αν εκκρεμεί ακόμα η σχετική διαδικασία υπαγωγής, προβλέπεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση που θεσπίζεται με τον παρόντα νόμο είναι επίσης δυνατή, εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από την εν λόγω διαδικασία και μόνο ως προς τις οφειλές προς ΦΚΑ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να προτιμήσει την υπαγωγή στη ρύθμιση της επιλογής του. Ευνόητο είναι ότι, αν η υπαγωγή στον ν. 3869/2010 δεν έχει καταστεί δυνατή ή αν η ρύθμιση έπαψε να υφίσταται, η υπαγωγή στο θεσπιζόμενο σύστημα ρύθμισης οφειλών είναι καθόλα δυνατή.

Άρθρο 2
Οφειλές μη μισθωτών

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι κανόνες για τη ρύθμιση των οφειλών (κύριας οφειλής και προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής) των μη μισθωτών ασφαλισμένων προς τους ΦΚΑ. Πρόκειται, δηλαδή, για τις οφειλές ασφαλισμένων προς τον πρώην ΟΑΕΕ, το πρώην ΕΤΑΑ και το πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους αφορά η οφειλή (κύρια και επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ), ενώ συμπεριλαμβάνεται και η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152). Ομοίως, καταλαμβάνονται και οι οφειλές μη μισθωτών που δημιουργήθηκαν από 1.1.2017 έως και 31.12.2018 βάσει των οικείων διατάξεων περί καταβολής εισφορών του ν. 4387/2016 (Α' 85).

Κεντρικό χαρακτηριστικό της εν λόγω ρύθμισης είναι ότι η κύρια οφειλή που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης στον οποίο αφορά, σύμφωνα με ποσοστά υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του ν. 4387/2016, με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018, ήτοι το ποσό των 586,08 ευρώ. Επί του ως άνω επανυπολογιζόμενου ποσού επανυπολογίζονται και οι πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής της κύριας οφειλής. Ο κατά τα ανωτέρω επανυπολογισμός παρέχεται κατόπιν επιλογής του οφειλέτη, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίσει την υφιστάμενη οφειλή του, δίχως επανυπολογισμό.

Περαιτέρω, στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση 85% επί του συνόλου των προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, είτε επανυπολογίζονται είτε όχι.

Τέλος, η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις προβλέψεις περί επανυπολογισμού της κύριας οφειλής που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 και παροχής έκπτωσης επί των συνολικών προσαυξήσεων, αποπληρώνεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120), ενώ το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Άρθρο 3
Οφειλές προς ΟΓΑ

Με την παρούσα διάταξη καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης των οφειλών προς τον ΟΓΑ, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Ειδικότερα, στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση. Η επανυπολογιζόμενη οφειλή αποπληρώνεται σε έως εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης αυτό των τριάντα (30) ευρώ.

Άρθρο 4
Οφειλές εργοδοτών

Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης των οφειλών των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Πρόκειται για τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί λόγω μη καταβολής των οφειλόμενων εισφορών τόσο από την απασχόληση εργαζομένων υπαγόμενων στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο και από την απασχόληση μισθωτών ιατρών, μηχανικών κλπ.

Ειδικότερα, στους οφειλέτες εργοδότες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, κατά 100%, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, και κατά 50%, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής. Στην κύρια οφειλή δεν παρέχεται έκπτωση, καθώς η οφειλή αυτή των εργοδοτών συνδέεται άμεσα με κοινωνικο-ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία δεν είναι νοητό να επηρεαστούν από τη χορηγούμενη δυνατότητα ρύθμισης προς τους οφειλέτες εργοδότες.

Τέλος, προβλέπεται ότι η ρυθμιζόμενη οφειλή καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120), ενώ το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Άρθρο 5
Οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές


Στη θεσπιζόμενη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ρύθμιση οφειλών υπάγονται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εν λόγω άρθρου, και οι οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο έως και 31.12.2018, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω των οφειλών αυτών.

Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120), ενώ το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Τέλος, προβλέπεται ειδική διάταξη για συνταξιούχους που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές με παρακράτηση των δόσεων από το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν. Για αυτούς, η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση συνεπάγεται την έναρξη της παρακράτησης των δόσεων για την εξόφληση της εναπομένουσας οφειλής από το ποσό της σύνταξης, από τον επόμενο μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ από το χρονικό αυτό σημείο η προγενέστερη ρύθμιση παύει να ισχύει.

Άρθρο 6
Οφειλές από περισσότερες αιτίες

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται η περίπτωση ύπαρξης οφειλών από περισσότερες αιτίες, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 2 έως 5. Εάν συντρέχουν, λοιπόν, οφειλές από περισσότερες αιτίες, προβλέπεται ότι οι οφειλές από κάθε αιτία ρυθμίζονται αυτοτελώς, σύμφωνα με τους κατά περίπτωση προβλεπόμενους κανόνες της θεσμοθετούμενης ρύθμισης, και ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά τις προκύπτουσες δόσεις κάθε ρύθμισης. Ενδεικτικά, το πεδίο εφαρμογής της διάταξης καταλαμβάνει περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν οφειλές τόσο λόγω της ατομικής αυτής δραστηριότητάς τους (λ.χ. οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ), οι οποίες υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 2, όσο και ως εργοδότες από την απασχόληση εργαζομένων κατά την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητάς τους (οφειλές προς το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), οι οποίες υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 4.

Άρθρο 7
Μετάπτωση από υφιστάμενη ρύθμιση

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι εάν ο οφειλέτης επιλέξεις να υπαχθεί στη θεσμοθετούμενη ρύθμιση, στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά και το υπολειπόμενο ποσό οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε προγενέστερη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. Και για τις οφειλές αυτές θα ισχύσουν, ομοίως οι κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 2 έως 6. Με τον τρόπο αυτό απορροφώνται τυχόν προγενέστερες ρυθμίσεις από την ευνοϊκότερη ρύθμιση που εισάγεται με τον παρόντα νόμο, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο πολλαπλών ρυθμίσεων που βαίνουν παράλληλα και προκαλούν σύγχυση στους οφειλέτες ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 8
Αμφισβητούμενες οφειλές και οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού αντιμετωπίζεται η περίπτωση ύπαρξης οφειλών που έχουν δημιουργηθεί έως και 31.12.2018, και άρα καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, εντούτοις είτε τελούν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου, είτε αμφισβητούνται από τον οφειλέτη με την άσκηση προσφυγής ή άλλου ένδικου βοηθήματος ή μέσου.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι και οι ανωτέρω οφειλές μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, με επιλογή του οφειλέτη. Με τον τρόπο αυτό, εναπόκειται στον οφειλέτη να σταθμίσει τις επιλογές του και να προχωρήσει στην πλέον συμφέρουσα για τον ίδιο επιλογή. Πάντως, ορίζεται ότι, αν ο οφειλέτης δεν συμπεριλάβει στη ρύθμιση τις οφειλές αυτές η άρση της αναστολής είσπραξης ή της αμφισβήτησης δεν συνιστά λόγο για την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης οφείλει να αποπληρώσει τις εν λόγω οφειλές εντός τριών (3) μηνών από την άρση της αναστολής ή της αμφισβήτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 17.

Τέλος, ορίζεται εύλογα ότι, μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, δίχως να περιλαμβάνονται σε αυτή και οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης ή αμφισβητούνται από τον οφειλέτη, η μεταγενέστερη υπαγωγή τους δεν είναι δυνατή, ακόμη και μετά την άρση της αναστολής ή της αμφισβήτησης.

Άρθρο 9
Δικαίωμα συνταξιοδότησης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αντιμετωπίζεται η ειδικότερη περίπτωση οφειλετών, οι οποίοι, ενώ έχουν συμπληρώσει τις βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης (ηλικιακό όριο και χρόνια ασφάλισης), εντούτοις δεν δύνανται να δικαιωθούν σύνταξης λόγω οφειλών που υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, στην περίπτωση που η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως αυτή προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, πέσει κάτω από τα προβλεπόμενα, στην κείμενη νομοθεσία, όρια οφειλών για την απονομή σύνταξης, ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. Και στην περίπτωση αυτή, οι οφειλές καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 έως 8, που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120). Μάλιστα, ειδικά για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2019, προβλέπεται ότι το όριο οφειλών για απονομή σύνταξης διαμορφώνεται, στο πλαίσιο ισχύος της ρύθμισης, στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Σε ειδικότερη αναφορά προς την υποχρέωση καταβολής των οριζόμενων δόσεων προβλέπεται ότι από την ένταξη στη ρύθμιση και έως την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης καταβάλλει κανονικά τις δόσεις της ρύθμισης. Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα αυτό, παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά στον συνταξιούχο, ενώ οι επόμενες δόσεις παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης του επόμενου μήνα από αυτόν της έναρξης καταβολής της σύνταξης. Ειδικά, πάντως, κατά τη περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από την προσωρινή σύνταξη παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 2 έως 6, ενώ η διαφορά μεταξύ του ποσού της οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης παρακρατείται από το ποσό της οριστικής σύνταξης που χορηγείται αναδρομικά στον συνταξιούχο.

Ωστόσο, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης, λόγω μη συνδρομής λοιπών συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων (λ.χ. λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου ή του προβλεπόμενου χρόνου ασφάλισης), ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

Επίσης, ορίζεται ρητά ότι στις περιπτώσεις που το δικαίωμα λήψης της συνταξιοδοτικής παροχής έχει περιορισμένη διάρκεια, κατά τη λήξη αυτής ο οφειλέτης εξακολουθεί να υπάγεται στη ρύθμιση.

Τέλος, για την πληρότητα της ρύθμισης, αντιμετωπίζεται και μια ειδικότερη περίπτωση. Πρόκειται για τις περιπτώσεις εκείνες που είχαν ήδη καταβληθεί εφάπαξ ποσά προς εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών με σκοπό τη συνταξιοδότηση, αλλά εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι τα καταβληθέντα αυτά ποσά δεν επαρκούσαν, ώστε η οφειλή να πέσει κάτω από τα προβλεπόμενα όρια, και επομένως δεν είναι δυνατή η συνταξιοδότηση του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική οφειλή, δίχως τον συνυπολογισμό των καταβολών, επανυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 και, εν συνεχεία, αφαιρείται από το επανυπολογιζόμενο ποσό της οφειλής το ποσό που καταβλήθηκε από τον ασφαλισμένο. Το υπολειπόμενο δε ποσό εντάσσεται στη ρύθμιση και παρακρατείται από τη σύνταξη που χορηγείται σε έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις.

Άρθρο 10
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και, αντί των τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνεται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογιζόμενο.

Επιπλέον, αν μετά από έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, χορηγείται η δυνατότητα είτε εφάπαξ εξόφλησής της, με κανονική συνέχιση της ρύθμισης, είτε ένταξης και της οφειλής αυτής στη ρύθμιση, με ανακαθορισμό των ποσών της ρύθμισης.

Τέλος, προβλέπεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης και αναλόγως της δυνατότητας αποπληρωμής, είτε την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών είτε τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, με αύξηση του ποσού των καταβαλλόμενων δόσεων.

Άρθρο 11
Υποβολή αίτησης - Τηρητέα διαδικασία

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται το διαδικαστικό πλαίσιο για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και ο χρόνος καταβολής των προκυπτουσών δόσεων.

Κατ' αρχάς, διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη θεσμό θετού μεν η ρύθμιση παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη. Ορίζεται δε ότι η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ, κατ' εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

Εν συνεχεία, καθορίζεται η τηρητέα διαδικασία, αναλόγως της κατηγορίας των οφειλών, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 4 έως 7, Για τους μη μισθωτούς και του οφειλέτες προς Ο ΓΑ, η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Ειδικά για τους μη μισθωτούς, οι οικείες διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπουν τον επανυπολογισμό της κύριας οφειλής, βάσει των κανόνων του ν. 4387/2016, με επιλογή του οφειλέτη. Έτσι, στους οφειλέτες που επιλέγουν επανυπολογισμό της οφειλής, παρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαμορφώνεται πριν και μετά τον επανυπολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης, κατά τα ανωτέρω, οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις οφειλών, δηλαδή για οφειλές εργοδοτών και οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

Τέλος, ορίζεται ότι η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, ενώ οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία για τον οφειλέτη λεπτομέρεια (λ.χ. κωδικός πληρωμής για τραπεζική ή ηλεκτρονική καταβολή). Το ως άνω χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δεν ισχύει για τους αιτηθέντες και δικαιωθέντες απονομής σύνταξης, για τους οποίους ισχύουν οι ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 9.

Άρθρο 12
Δικαιολογητικά

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1, από την υπαγωγή στη θεσμό θετού μεν η ρύθμιση εξαιρούνται οι οφειλές προς ΦΚΑ για τις οποίες έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στον ν. 3869/2010 (Α' 130). Η σχετικά δυνατότητα χορηγείται, όμως, στους οφειλέτες που έχουν μεν υποβάλει αίτηση για την ένταξή τους στον ανωτέρω νόμο, αλλά η οικείες διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Με την παρούσα διάταξη ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ειδικά για τους τελευταίους αυτούς οφειλέτες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον ν. 3869/2010, δίχως να έχει ολοκληρωθεί η οικεία διαδικασία, προσκομίζουν δήλωση παραίτησης από τη διαδικασία υπαγωγής των οφειλών προς ΦΚΑ στη ρύθμιση του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 294 ΚΠολΔ.

Άρθρο 13
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

Με την παρούσα ρύθμιση ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Άρθρο 14
Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής. Επίσης, χορηγείται αποδεικτικό σε αναδόχους έργων και εργολάβους για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή.

Άρθρο 15
Αναστολή ποινικών διώξεων και μέτρων εκτέλεσης

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, αναστέλλονται τα μέτρα εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, ενώ συγχρόνως αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη εργοδότη λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί και, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Άρθρο 16
Αναστολή παραγραφής οφειλών

Δεδομένου ότι η διάρκεια της παρεχόμενης ρύθμισης δύναται να ανέρχεται σε έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, με την εν λόγω διάταξη διασφαλίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Η εν λόγω πρόβλεψη αποσκοπεί στην προάσπιση των συμφερόντων των ΦΚΑ, και άρα στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να μην υπάρξουν φαινόμενα παραγραφής των αξιώσεων των ΦΚΑ δίχως να έχει προηγουμένως διασφαλιστεί η είσπραξη των οφειλών, με την επιτυχή ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Άρθρο 17
Απώλεια της ρύθμισης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπονται οι περιπτώσεις απώλειας της χορηγούμενης ρύθμισης οφειλών, η τύχη της ρύθμισης σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη κατά τη διάρκειά της, καθώς και οι συνέπειες σε περίπτωση απώλειας της.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η ρύθμιση απόλλυται σε τέσσερις περιπτώσεις:

α) Αν δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

β) Αν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019. Ειδικά επί μη μισθωτών ασφαλισμένων, διευκρινίζεται ότι ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης και έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ.

γ) Αν δεν καταβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την άρση της αναστολής ή της αμφισβήτησης οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης ή δικαστική ή διοικητική αμφισβήτηση και δεν υπήχθησαν, με επιλογή του οφειλέτη, στη ρύθμιση.

δ) Αν δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, κατά τα οριζόμενα στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 9.

Ωστόσο, η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, οι όροι της οποίας τηρούνται.

Σε ειδικότερη αναφορά προς την περίπτωση θανάτου του οφειλέτη που ρύθμισε τις οφειλές του κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ορίζεται ότι η ρύθμιση συνεχίζεται από τους κληρονόμους του, ενώ κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αποποίησης και για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της δεν επέρχεται έκπτωση του κληρονόμου. Σε περίπτωση προσώπων που έλκουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου του οφειλέτη, OL δόσεις της ρύθμισης παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης που τους μεταβιβάζεται, σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης.

Τέλος, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της και αναβίωση της οφειλής στην κατάσταση που είχε κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και πριν τον τυχόν επανυπολογισμό της, αφαιρούμενων των ποσών που καταβλήθηκαν εν τω μεταξύ, η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, αίρεται η αναστολή των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων και πλέον η οφειλή καθίσταται επιδιώξιμη με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με απόφασή του, να επανακαθορίσει τη διαδικασία, τα αρμόδια όργανα και τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στη ρύθμιση, να παρατείνει την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση και να καθορίσει τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη χορηγούμενη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών. Παρότι το θεσμοθετούμενο σύστημα ρύθμισης έχει συγκεκριμένο και πλήρως ορισμένο π> αίσιο, και συνεπώς δύναται να εφαρμοστεί άμεσα, κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση της ως άνω δυνατότητας, ώστε να αντιμετωπιστούν εξαιρετικά ειδικότερα ζητήματα που τυχόν θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 19
Σύνταξη λόγω θανάτου

Με το άρθρο 12 του νόμου 4387/2016 (Α' 85) ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με την κατά μεταβίβαση σύνταξη, εισάγοντας για πρώτη φορά ενιαίες αρχές και κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα προέλευσης. Ιδίως σε ό,τι αφορά στον επιζώντα σύζυγο προβλέφθηκε όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος κατά μεταβίβαση σύνταξης, όριο που προβλέπεται στη νομοθεσία των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών.

Παρά την αποδεδειγμένη μείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας, το ποσοστό εξακολουθεί να παραμένει σχετικά υψηλό σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία της EUROSTAT. Στην ελληνική κοινωνία οι επιζώντες σύζυγοι (στην πλειονότητά τους γυναίκες) μένουν κατά κανόνα εκτός αγοράς εργασίας κατά τη διάρκεια του γάμου με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες κατά την αναζήτηση εργασίας, ιδίως σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Τούτο επιρρωνύεται και από επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τα οποία προκύπτει ότι η ανεργία των γυναικών, που αποτελούν την πλειοψηφία των δικαιούχων συντάξεων λόγω θανάτου, βρίσκεται σταθερά περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από αυτή των ανδρών. Αλλά και από επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι ποσοστό 62,4% των συνολικά εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων είναι γυναίκες, ενώ από το προαναφερόμενο ποσοστό το 52,2% είναι εγγεγραμμένες για περισσότερους από 12 μήνες. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι το ότι στην Ελλάδα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανωτέρω δικαιούχων της σύνταξης χηρείας επιβιώνουν με μοναδικό εισόδημα την σύνταξη λόγω θανάτου.

Αναγνωρίζοντας, μάλιστα, ο νομοθέτης την εγγενή δυσκολία ανεύρεσης εργασίας των δικαιούχων σύνταξης χηρείας άνω των 55 ετών, στην πλειονότητά τους γυναικών, προέβη σε προσπάθειες απορρόφησης της κατηγορίας αυτής στην αγορά εργασίας μέσω επιχορηγούμενων προγραμμάτων εργασιακής ένταξης. Πράγματι, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την πρόσληψη ατόμων αυτής της κατηγορίας, εκδόθηκε, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου, η υπ' αριθμ. οικ. 20999/336/2018 (Β' 1357) κοινή υπουργική απόφαση, δυνάμει της οποίας καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις αναφορικά με την καταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων συντάξεως λόγω θανάτου. Ωστόσο, παρά την παρέλευση ενός περίπου έτους από την έκδοση της προαναφερόμενης ΚΥΑ, στο εν λόγω καθεστώς κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών εντάχθηκε πολύ περιορισμένος αριθμός προσώπων, καθιστώντας το εν λόγω μέτρο στην πράξη αναποτελεσματικό. Ομοίως, τα κίνητρα που δόθηκαν από την Πολιτεία για την ένταξη στην εργασία των γυναικών-αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα δεν απέφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Ήδη σήμερα, τα δεδομένα που υφίσταντο κατά την θέσπιση του προαναφερόμενου ηλικιακού ορίου έχουν ουσιωδώς διαφοροποιηθεί, με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) να εμφανίζει σημαντικά πλεονάσματα και με το ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να είναι αποδεδειγμένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και δεδομένης της ύπαρξης του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου, προωθείται η κατάργηση της ανωτέρω ηλικιακής προϋπόθεσης για τη λήψη της σύνταξης λόγω θανάτου του/της επιζώντος συζύγου, και δη πριν την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της επίμαχης διάταξης, προς ικανοποίηση ενός δίκαιου και εύλογου αιτήματος της συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επέρχονται και έτερες πολύ ευνοϊκές μεταβολές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των δικαιοδόχων μελών στις περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Ειδικότερα δε προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού της σύνταξης που δικαιούται ο επιζών σύζυγος από 50% σε 70% καθώς επίσης και η αύξηση της ηλικιακής προϋπόθεσης των δικαιοδόχων τέκνων από το 18ο στο 24ο έτος της ηλικίας τους ανεξαρτήτως φοίτησής τους ή μη σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές, ΙΕΚ κλπ.

Επιπροσθέτως, αποσαφηνίζεται ότι μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, ανάλογα με την χρονική διάρκεια της εργασίας ή αυτοπασχόλησης, το 50% της σύνταξης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων που προβλέφθηκαν στην υποπαρ. Β της παρ. 4 με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4499/2017 (Α' 176).

Περαιτέρω, μειώνεται η ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης μεταξύ θανόντος ασφαλισμένου/συνταξιούχου και επιζώντος συζύγου ή ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης από τη σύναψή του μέχρι την ημερομηνία θανάτου από τα πέντε (5) στα τρία (3) έτη.

Τέλος, προβλέπεται ότι τα ποσοστά της υποπαρ. Α της παρ. 4 υπολογίζονται επί του ποσού της επανυπολογισθείσας σύνταξης, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού, άλλως και εφόσον αυτό είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού, υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου ως άνω (μεγαλύτερου) ποσού.

Άρθρο 20
Αναγνώριση ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου των μελών ΔΕΠ

Με την προτεινόμενη διάταξη προωθείται η δυνατότητα αναγνώρισης μετά από σχετική αίτηση ως πλασματικού χρόνου του χρόνου των διδακτορικών σπουδών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής των μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Για τον διορισμό των προσώπων αυτών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή διδακτορικού τίτλου. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα τη μετάθεση του χρονικού διαστήματος έναρξης της ασφάλισής τονς κατά πέντε (5) τουλάχιστον έτη αργότερα σε σύγκριση με άλλους δημόσιους λειτουργούς. Ο χρόνος αυτός, σε περίπτωση εξαγοράς του με καταβολή από τους ίδιους τους ασφαλισμένους των εισφορών τους, θα συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης τους. Σε περίπτωση που δεν γίνεται εξαγορά του, ο χρόνος αυτός θα υπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Και στις δύο περιπτώσεις, με ή χωρίς εξαγορά, ο χρόνος αναγνώρισης διδακτορικών σπουδών και μέχρι πέντε (5) έτη δεν λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του ορίου πλασματικών ετών που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 (Α' 120) και η παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 (Α' 170).

Η δυνατότητα αυτή ικανοποιεί χρόνιο αίτημα των μελών ΔΕΠ, οι οποίοι διορίζονταν με καθυστέρηση στο δημόσιο και ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών τους σπουδών ήταν μη αξιοποιήσιμος συνταξιοδοτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στα δικαιούχα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ακόμα και μετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους.

Άρθρο 22
Αναστολή καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνονται οι προβλεπόμενες προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 26.7.2018 ΠΝΠ (Α' Ί38) για όσα από τα πρόσωπα έχουν ήδη μέχρι την έναρξη ισχύος της διάταξης υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής της. Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να στηριχθούν οι πληγέντες και να αντιμετωπιστούν οι επιτακτικές ανάγκες των επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Άρθρο 23
Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται για πρώτη φορά η ενιαιοποίηση των ποικίλων και διαφορετικών, ανά πρώην φορέα, προϋποθέσεων χορήγησης και πράξεων για τις οποίες απαιτούνταν η προσκόμιση της ασφαλιστικής ενημερότητας για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Στα πλαίσια ενοποίησης των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης σε έναν ενιαίο φορέα τον ΕΦΚΑ καθώς των πρώην φορέων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής σε έναν ενιαίο φορέα το ΕΤΕΑΕΠ, η οποίο πραγματοποιήθηκε ολοκληρωτικά με τον νόμο 4387/2016 (Α'85), καθίσταται πλέον αναγκαία και η ενιαιοποίηση των κανόνων και των προϋποθέσεων χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας για όλους τους ασφαλισμένους, φυσικά και νομικά πρόσωπα με ενιαίους κανόνες και όρους για όλους.

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται οι πράξεις για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ. Σήμερα, αναφορικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας του τ. ΙΚΑ ισχύει το άρθρο 2 του ν. 2556/1997 (Α' 270) και η κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπ' αριθμ. Φ.21/116/2000 (Β' 839) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ.21/156/2001 (Β' 287) υπουργική απόφαση, με τις οποίες προβλέπονται εκτενώς οι πράξεις για τις οποίες απαιτείται το αποδεικτικό ενημερότητας. Ήδη με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνετοτ και ενοποιείται το πλαίσιο των πράξεων που απαιτούνται για τη χορήγηση της ασφαλιστικής ενημερότητας σε ασφαλισμένους και των λοιπών εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Άρθρο 24
Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται οι ενιαίες για όλους του ασφαλισμένους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Βασική προϋπόθεση παραμένει να είναι ο αιτών την χορήγησή της ασφαλιστικά ενήμερος σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, όπως ειδικότερα ορίζεται στη διάταξη.

Άρθρο 25
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος

Με την διάταξη ρυθμίζεται ειδικότερα το θέμα της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, όπου υπάρχουν οφειλές, σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού. Με τη διάταξη αυτή αφενός διευκολύνεται η μεταβίβαση των ακινήτων, σε περιπτώσεις που υπήρχαν οφειλές, με τη δυνατότητα παρακράτησης μέρους ή και όλου του τιμήματος προς εξόφληση των οφειλών, σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε καν προοπτική εκποίησης τους ή και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος μέχρι σήμερα. Η ρύθμιση αυτή προτείνεται αφενός προς διευκόλυνση των ίδιων των ασφαλισμένων, λόγω απεμπλοκής της σχετικής διαδικασίας μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος και της μη συσσώρευσης των οφειλών τους, αφετέρου προς διασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ με την μείωση του κινδύνου απώλειας περιουσιακών στοιχείων προς ικανοποίηση των οφειλών τους και με την αύξηση της εισπραξιμότητάς τους.

Άρθρο 26
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ.

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για την μεταβίβαση Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 258/2005 (Α' 316) για τη μεταβίβαση του Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΕ περί πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεων του ασφαλισμένου από πάσης φύσεως οφειλές ανεξάρτητα αν αυτές έχουν κεφαλαιοποιηθεί ή καταβάλλονται σε δόσεις. Με την προτεινόμενη διάταξη η εν λόγω βεβαίωση αντικαθίσταται από την ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία θα είναι η μόνη βεβαίωση από τους ασφαλιστικούς φορείς που θα απαιτείται πλέον. Επιπροσθέτως, με την πρόβλεψη χορήγησης βεβαίωσης οφειλής δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε οφειλέτες να μεταβιβάσουν το Δ.Χ. αυτοκίνητο υπό όρους.

Προς αποφυγή δηλώσεων εικονικών τ.αημάτων εις βάρος της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών φορέων σε περίπτωση που το τίμημα δεν επαρκεί για να καλύψει την οφειλή, προβλέπεται διαδικασία διαπίστωσης της εγγύτητας του δηλούμενου τιμήματος προς την αντικειμενική αξία του κινητού, όπως αυτή θα εκτιμάται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. Η μεταβίβαση δεν ολοκληρώνεται σε περίπτωση που το δηλούμενο τίμημα έχει απόκλιση μεγαλύτερη από 10% από το ύψος της εκτιμώμενης κατά τα ανωτέρω αξίας του Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Άρθρο 27
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για δανειοδότηση

Με τη διάταξη ρυθμίζεται ειδικότερα το θέμα της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, όπου υπάρχουν οφειλές, σε περίπτωση σύναψης και ανανέωσης συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για ποσό άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Ειδικότερα προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθοριστούν μεταξύ άλλων οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στις παραπάνω περιπτώσεις δανειοδοτήσεις μέσω σχετικής πρόβλεψης στη δανειακή σύμβαση.

Άρθρο 28
Διάρκεια ισχύος αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το θέμα της διάρκειας ισχύος του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής. Ο καθορισμός των σύντομων προθεσμιών, όπως ίσχυαν και μέχρι τώρα, είναι προς όφελος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεδομένου ότι διασφαλίζεται η εισπραξιμότητα των εισφορών και η αύξηση των εσόδων τους.

Άρθρο 29
Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να προσδιοριστούν με απόφασή του λεπτομέρειες για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής, ενδεικτικά η διαδικασία χορήγησής του, τυχόν απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισής τους και το περιεχόμενο τους.

Άρθρο 30
Έξοδα κηδείας ή αποτέφρωσης

Ο έντονος κατακερματισμός, η πολυνομία και, κατά συνέπεια, οι μεγάλες ανισότητες μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό -εκτός των άλλων- και στις παροχές εξόδων κηδείας που χορηγούεαν οι πρώην ασφαλιστικοί φορείς που με βάση το ν. 4387/2016 εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα κηδείας, παρατηρούνται ανισότητες μεταξύ των πρώην φορέων όχι μόνο στα χορηγητέα ποσά αλλά και στους δικαιούχους. Ενδεικτικά το πρώην ΙΚΑ χορηγούσε ως έξοδα κηδείας 759 ευρώ, ο πρώην ΟΓΑ 800 ευρώ, ο πρώην ΟΑΕΕ 762 ευρώ στους άμεσα ασφαλισμένους και 1200 στους συνταξιούχους, ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ 1.570 ευρώ στους άμεσα ασφαλισμένους κο.ι 785 ευρώ στα έμμεσα μέλη, το Δημόσιο 1.000 ευρώ, το πρώην ΤΥΔΚΥ 1200 κοκ.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι των εξόδων κηδείας διαφέρουν από πρώην φορέα σε πρώην φορέα. Έτσι, στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον πρώην ΟΓΑ και στον πρώην ΟΑΕΕ δικαιούχοι είναι μόνο οι άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι (και όχι τα προστατευόμενα μέλη), ενώ σε άλλους πρώην φορείς (πρώην ΕΤΑΑ, πλην του Τομέα Δικηγόρων Επαρχιών, πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, πρώην ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, Δημόσιο) δικαιούνται και τα έμμεσα μέλη με διαφορετικές προβλέψεις για τα δικαιούμενα ποσά.

Τέλος, διαφορετικές είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου κάποιο πρόσωπο να δικαιωθεί των εξόδων κηδείας. Στο πρώην ΙΚΑ απαιτείται από τον άμεσα ασφαλισμένο η συμπλήρωση 120 ημερών ασφάλισης το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο δεκαπεντάμηνο, στον πρώην ΟΑΕΕ να είναι ενεργός ασφαλισμένος ή να μην έχει παρέλθει 1 έτος από τη διακοπή του επαγγέλματος κοκ.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ασφαλισμένος π.χ. του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 8.000 ημέρες ασφάλισης που δεν έχει (π.χ. λόγω ανεργίας) συμπληρώσει τις απαιτούμενες 120 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο έτος, να μην δικαιούται εξόδων κηδείας.

Για την υπέρβαση των ανωτέρω ανισοτήτων και την ισότιμη αντιμετώπιση των ασφαλισμένων, συνταξιούχων του ΕΦΚΑ και των μελών των οικογενειών τους έναντι του κινδύνου του θανάτου, προτείνεται η παρούσα διάταξη με την οποία:

α) Ενιαιοποιούνται τα δικαιούμενα των εξόδων κηδείας ή αποτέφρωσης πρόσωπα, οι προϋποθέσεις και το ύψος του ποσού των εξόδων κηδείας. Ιδιαίτερη πρόβλεψη αποτελεί αυτή κατά την οποία τα έξοδα αυτά χορηγούνται και στα μέλη οικογένειας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΦ ΚΑ.

β) Τίθεται ως ελάχιστη ενιαία ασφαλιστική προϋπόθεση για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ η κατοχή ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης (όπως προβλέπεται από άλλη διάταξη του νόμου αυτού κατά κανόνα χορηγείται με τη συμπλήρωση 50 ημερών ή 2 μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο έτος ή κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο).

γ) Προβλέπεται η χορήγηση των εξόδων χωρίς ασφαλιστικές προϋποθέσεις στην περίπτωση θανάτου από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.

δ) Προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των δαπανών, των απαραίτητων δικαιολογητικών, της διαδικασία καταβολής των εξόδων και κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού ζητήματος.

Άρθρο 31
Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2019-2020

Με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης προτείνεται η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για το χρονικό διάστημα 1.3.2019 έως 29.2.2020 με τη συμπλήρωση 50 ημερών ή δύο μηνών ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2018) είτε κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4529/2018.

Επιπλέον, με τη δεύτερη παράγραφο, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για το διάστημα από 1.3.2019 μέχρι 29.2.2020 χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους μαθητευόμενοι αναβάτες και στους προπονητές δρομώνων ίππων, στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί βάσει αποκλειστικά του περ. 5' της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 138), όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 4576/2018 (Α' 196), καθώς και στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 44 του ν. 4578/2018 (Α' 200) υπουργικών αποφάσεων.

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας οπό 1.3.2019 μέχρι 29.2.2020 προβλέπεται για τους ασφαλισμένους που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α', Β' και Γ' της υποπαρ. A3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α' 29), τους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Ά 273), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και τους άνεργους ασφαλισμένου'; του πρώην ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους. έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην ΟΑΕΕ ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση.

Ειδικά στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση από τις αρμόδιες επιτροπές οικονομικής αδυναμίας της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α' 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Τέλος, προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65), με την οποία δόθηκε η δυνατότητα απόκτησης ασφαλιστικής ικανότητας σε ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕ, που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και παραμένουν άνεργοι, ηλικίας 30 έως 65 ετών, για δύο χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης. Με αυτήν την τροποποίηση, παρέχεται στα ανωτέρω πρόσωπα το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης και για το διάστημα μεταξύ 65ου και μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας τους, δεδομένου ότι το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ από το 65ο έτος της ηλικίας έχει ανέλθει στα 67 έτη.

Άρθρο 32
Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152)

Με την προτεινόμενη διάταξη προωθείται η δυνατότητα αναγνώρισης, μετά από σχετική αίτηση, ως πλασματικού χρόνου που προβλέπει ο ν. 2084/1992, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3996/2011, του χρόνου καταβολής του βοηθήματος της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 στους μη μισθωτούς, με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους, όπως αναγνωρίζεται και ο χρόνος της τακτικής και επιδοτούμενης από τον ΟΑΕΔ ανεργίας των μισθωτών. Δηλαδή, ο χρόνος αυτός δύναται να αναγνωρίζεται ως χρόνος πλασματικός για την θεμελίωσή του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όχι όμως για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.

Η δυνατότητα αυτή ικανοποιεί αιτήματα μίας μεγάλης μερίδας ελεύθερων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων, οι οποίοι ελάμβαναν το παραπάνω βοήθημα για διάστημα μέχρι 9 μηνών αλλά ο χρόνος καταβολής του ήταν μη αξιοποιήσιμος συνταξιοδοτικά δεδομένου ότι η διάταξη του ν. 3996/2011 έκανε λόγο για χρόνο επιδοτούμενης και τακτικής ανεργίας των μισθωτών και όχι των μη μισθωτών.

Άρθρο 33
Ρυθμίσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Με τη ρύθμιση αυτή επιμηκύνεται από 10 ή 13 σε 17 χρόνια το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να έχουν συμπληρωθεί οι 1.000 εκ των 3.600 απαιτούμενων ημερών εργασίας σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) από συνολικό χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, για ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992, προκειμένου οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτά τα επαγγέλματα να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόμενου ορίου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Επίσης ορίζεται πως σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις όπου απαιτείται η πραγματοποίηση 1.000 ή 500 ημερών ασφάλισης εντός των τελευταίων δεκατριών χρόνων πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας, το χρονικό αυτό διάστημα επιμηκύνεται σε δέκα επτά έτη (17) έτη.

Σημειωτέον ότι, για τους άνδρες ασφαλισμένους, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ως προσδιορίζονται σύμφωνα με την υποπαρ. ΙΑ 4 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, έχουν αυξηθεί κατά δύο έτη από το 2013 και εξής και συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2012 και του 62ου έτους από 1.1.2013 και εφεξής, ενώ για τις γυναίκες το αντίστοιχο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους διαμορφώνεται τελικά, σύμφωνα και με την υποπαρ. ΙΑ 4 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και με την παρ. 16 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, στο 55ο έτος της ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο του προηγούμενου εδαφίου το 2010, στο 56ο έτος για όσες συμπληρώνουν το συντάξιμο χρόνο το 2011, το 57ο έτος το 2012 και το 62ο έτος από 1.1.2013 και εφεξής. Προς όφελος των ασφαλισμένων, δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης στα ΒΑΕ, εφόσον η πλήρωση της προϋπόθεσης της πραγματοποίησης 1000 τουλάχιστον ημερών εργασίας στα ΒΑΕ έχει συντελεστεί μέχρι και την συμπλήρωση των απαιτούμενων ορίων ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία της εκ μέρους τους υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης. Η ίδια επιμήκυνση προβλέπεται και για κάθε άλλη περίπτωση συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις όπου απαιτούνταν η πραγματοποίηση 1.000 ή 500 ημερών ασφάλισης εντός των τελευταίων δέκα ή δεκατριών χρόνων πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας.

Συμπερασματικά, με την ως άνω χρονική επιμήκυνση δίνεται η ευκαιρία συνταξιοδότησης σε περισσότερους εργαζομένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αφού πλέον απαιτείται οι συγκεκριμένες ημέρες εργασίας να έχουν πραγματοποιηθεί εντός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος από το αρχικώς προβλεπόμενο. Η εν λόγω τροποποίηση υπαγορεύεται από την ανάγκη εναρμόνισης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τη συνταξιοδότηση στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με τις δυσκολίες στην απασχόληση που αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι στα άνω επαγγέλματα κατά το προγενέστερο διάστημα. Αντισταθμιστικά, συνεπώς, τούτου, με την αντικατάσταση της υφιστάμενης διάταξης προβλέπεται η τετραετής επέκταση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου απαιτείται η συμπλήρωση, των 1.000 ή 500 ημερών εργασίας του ασφαλισμένου (και για την κατηγορία των οικοδόμων που διέπονταν από ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο) στα βαρέα και ανθυγιεινά ως προϋπόθεση συνταξιοδότησης αυτού, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων εκ μέρους των ασφαλισμένων σε ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι και το χρόνο της εκ μέρους του υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης.

Άρθρο 34
Ημερομηνία καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4144/2013 (Α' 88), ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα και η πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα για τις συντάξεις του πρώην ΟΑΕΕ και πρώην ΟΓΑ. Σε περίπτωση που για σοβαρούς λόγους οι παραπάνω ημερομηνίες επιβάλλεται να διαφοροποιηθούν, απαιτείται η έκδοση απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.

Για επίσπευση της διαδικασίας καταβολής των μηνιαίων συντάξεων, προτείνεται η θέσπιση της διάταξης αυτής ώστε οι κύριες συντάξεις να καταβάλλονται την ίδια ημερομηνία για όλους τους συνταξιούχους και όποια διαφοροποίηση των ημερομηνιών καταβολής τους, για εξαιρετικές περιπτώσεις, να γίνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 35
Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, καθώς και του Δημοσίου, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν, εκτός των όσων ορίζει με τις διατάξεις του ο ανωτέρω νόμος. Με το άρθρο 9 του π.δ. 258/2005 η έναρξη της ασφάλισης ειδικά για τους ιδιοκτήτες χρήστες και εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινήτων αρχίζει από την ημέρα που αποκτούν αυτήν την ιδιότητα, ενώ για τους ιδιοκτήτες από κληρονομικό δικαίωμα αρχίζει μετά την παρέλευση εννέα μηνών από την ημερομηνία θανάτου. Αντίστοιχα, ως ημερομηνία διακοπής λαμβάνεται η ημέρα κατά την οποία ο ιδιοκτήτης, χρήστης ή εκμεταλλευτής αποξενώνεται από το Δ.Χ. αυτοκίνητο (άρθρο 11 του Π.Δ.258/2005).

Στο πλαίσιο των ενιαίων κανόνων που θέτει ο ν. 4387/2016 για το σύνολο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων όλων των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, κρίνεται σκόπιμη η εναρμόνιση της έναρξης και λήξης της υπαγωγής στην ασφάλιση της ανωτέρω κατηγορίας ασφαλισμένων με τα ισχύοντα για τους λοιπούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Συγκεκριμένα ορίζεται ρητά ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στον ΕΦΚΑ η πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης της ασφαλιστέας ιδιότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., και ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης η τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Επιπλέον, προβλέπεται και η αντιμετώπιση περιπτώσεων ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.258/2005. Σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα σε εύλογο χρονικό διάστημα να συνεχίσουν στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ προαιρετικά.

Άρθρο 36
Συντάξιμες αποδοχές πρ. ΤΣΕΥΠ-Α, ΤΣΕΥΠ-Θ και ιδιοκτητών εφημερίδων (πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) για το διάστημα 1.1.2002-31.12.2016

Με το ν. 4387/2016, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, χρησιμοποιούνται οι συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου, οι οποίες για τους μεν μισθωτούς είναι ο μέσος όρος μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου, για τους δε ελεύθερους επαγγελματίες το εισόδημα που υπόκειται σε εισφορές καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου. Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη ο μέσος μηνιαίος μισθός - εισόδημα κατά τις ειδικότερες λοιπές προβλέψεις που προκύπτει από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές από 1.1.2002 έως και την 31.12.2016 που θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, σύμφωνα με το ν. 4387/2016, για τις κατωτέρω κατηγορίες ασφαλισμένων, με σκοπό την άμεση έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων αυτών των κατηγοριών. Οι κατηγορίες ασφαλισμένων που εντάσσονται στην προτεινόμενη διάταξη είναι οι ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ειδικότερα στους πρώην Τομείς: α) Σύνταξης και Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών), β) Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (πρώην ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης) και γ) Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (πρώην ΤΣΠΕΑΘ Ιδιοκτήτες).

Άρθρο 37
Προσαύξηση συντάξεων σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικής νόσου

Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται η άμεση καταβολή εξ ολοκλήρου της θετικής προσωπικής διαφοράς μεταξύ του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης και αυτού που προκύπτει βάσει των κανόνων επανυπολογισμού του ν. 4387/2016 στους δικαιούχους σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου. Η θέσπιση αυτής της διάταξης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η ευαίσθητη αυτή κατηγορία ασφαλισμένων που λόγω των ειδικών συνθηκών απονομής της σύνταξής τους, έχουν αυξημένες οικονομικές ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο οι ευεργετικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016 έχουν άμεση εφαρμογή για την ευαίσθητη αυτή κοινωνική ομάδα εφόσον επέρχεται ταχύτερα η συνολική αύξηση της καταβαλλόμενης σύνταξής τους στο ποσό το οποίο προκύπτει από τους νέους κανόνες υπολογισμού των συντάξεων.

Άρθρο 38
Διεύρυνση των υπαγόμενων κατηγοριών ασφαλισμένων στο ΤΜΕΔΕ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. Φ.80000/οικ.58192/2153/22.12.2016 (Β' 4214) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέλη του ΤΜΕΔΕ είναι οι εγγεγραμμένοι στο TEE μηχανικοί, οι εξομοιούμενοι προς αυτούς μηχανικοί, υπομηχανικοί, εξομοιούμενοι απόφοιτοι ΤΕΙ, οι εργολήπτες δημοσίων έργων, «καθώς και πρόσωπα που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με μελέτες, έρευνες, έλεγχο μελετών, επιβλέψεις, παροχές συμβουλευτικών υπηρεσιών και διοίκηση τεχνικών ή αναπτυξιακών έργων ή άλλες συναφείς υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατόπιν αίτησης υπαγωγής τους». Μέχρι τώρα, αίτηση υπαγωγής υποβάλλουν μόνο ασφαλισμένοι στο πρ. ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα σε πρόσωπα που δεν ασφαλίζονται στο πρ. ΤΣΜΕΔΕ να υπαχθούν στο ΤΜΕΔΕ, ακόμη και έχουν ως κύριο αντικείμενο τα τεχνικά έργα.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πρόσωπα που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με μελέτες, έρευνες, έλεγχο μελετών, επιβλέψεις, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διοίκηση τεχνικών ή αναπτυξιακών έργων ή άλλες συναφείς υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως π.χ. μεταξύ άλλων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, γεωτέχνες και δασολόγοι, οι οποίοι δεν υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του πρ. ΕΤΑΑ και έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στη λειτουργία Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του ΤΜΕΔΕ, παρόλο που αποτελούν συντελεστές στη διαδικασία ανάθεσης και ανάληψης έργων και μελετών δημοσίου συμφέροντος, κυρίως μέσω των εκάστοτε αναθετουσών αρχών που τα προκηρύσσουν.

Δεδομένου ότι πλέον υπάρχει ένας Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν υπάρχει λόγος διάκρισης των κατηγοριών που υπάγονται στο ΤΜΕΔΕ με βάση το φορέα προέλευσης. Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων, με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα σε πρόσωπα που διαθέτουν εργοληπτικό ή μελετητικό πτυχίο από την αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου Δ.15 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή την εκάστοτε αρμόδια αρχή να υπαχθούν στο ΤΜΕΔΕ και να αξιοποιήσουν τις παροχές εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας που αυτό προσφέρει. Με την υπαγωγή τους στο ΤΜΕΔΕ αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων εξομοιώνεται με τους υπόλοιπους επαγγελματίες με τα ίδια προσόντα που απασχολούνται σε τεχνικά έργα.

Άρθρο 39
Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών με δικαιούμενα ποσά

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται περιπτώσεις στις οποίες επέρχεται αναδρομική ανατροπή των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και αναζητούνται σημαντικά ποσά από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις στις οποίες, αν δεν είχε προηγηθεί η χορήγηση της αχρεωστήτως καταβληθείσας παροχής, ο ασφαλισμένος θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση για μία άλλη παροχή, η οποία δεν σωρεύεται όμως με την τότε καταβληθείσα. Η αναδρομική ανατροπή της χορήγησης της παροχής και η αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των χορηγούμενων επί πολλά έτη ποσών, χωρίς τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για αναδρομική καταβολή ποσών από άλλη αιτία, εγκλωβίζει τους ασφαλισμένους σε μία κατάσταση οφειλής υπέρογκων ποσών και τους αποστερεί την απόληψη οποιασδήποτε άλλης παροχής λόγω των οφειλών τους. Αυτή η αιφνιδιαστική ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης αντίκειται στους κανόνες της χρηστής διοίκησης, την αρχή της αναλογικότητας αλλά και τη θεμελιώδη αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αρχές οι οποίες έχουν συνταγματική ισχύ και διατρέχουν και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η προτεινόμενη διάταξη επιδιώκει την αποκατάσταση της ισορροπίας σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών να αντισταθμίζεται από τη χορήγηση αναδρομικά των ποσών που θα είχαν αναζητηθεί αν δεν είχε μεσολαβήσει η καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.

Άρθρο 40 Παρακράτηση οφειλών από σύνταξη

Με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι το σύνολο της οφειλής του υποψήφιου συνταξιούχου δύναται να συμψηφίζεται ή να παρακρατείται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να είναι περισσότερες από σαράντα (40) για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου και περισσότερες από εξήντα (60) για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.

Με την δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης επιλύεται το πρόβλημα της αδυναμίας συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, οι οποίοι αιτούνται σύνταξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου, πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, πλην όμως έχουν οφειλές στον φορέα που δεν δύνανται να εξοφληθούν από τη συνταξιοδοτική παροχή λόγω του περιορισμένου χρόνου καταβολής της.

Προβλέπεται, λοιπόν, ότι το ποσό της μηνιαίας δόσης, η οποία παρακρατείται προς εξόφληση των οφειλών ασφαλισμένων υποψήφιων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας με αναπηρία ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως της διάρκειας αυτής, προκύπτει από τη διαίρεση του οφειλόμενου ποσού με τον ως άνω μέγιστο αριθμό δόσεων. Στην περίπτωση που μετά από νέα υγειονομική κρίση παραταθεί εκ νέου το δικαίωμα σε σύνταξη αναπηρίας για ορισμένο χρόνο, ανεξαρτήτως διάρκειας αυτού, αλλά με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας μικρότερο της προηγούμενης υγειονομικής κρίσης , το ποσό της μηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται με τον ίδιο ως ανωτέρω τρόπο. Στην περίπτωση που το δικαίωμα δεν παραταθεί, το υπόλοιπο της οφειλής, όπως η οφειλή είχε προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης, γνωστοποιείται στον οφειλέτη και αναζητείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 41
Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων

Με το άρθρο 102 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προβλέφθηκε η παρακράτηση από τις κύριες συντάξεις ποσού 0,20 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση των συλλογικών οργάνων των συνταξιούχων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση βελτιώνεται η διαδικασία παρακράτησης και χορήγησης των ποσών με την πρόβλεψη καθορισμού των κριτηρίων, βάσει των οποίων μία οργάνωση θα δύναται να επιχορηγηθεί, καθώς και των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία τα συγκεντρωθέντα ποσά θα διανέμονται μεταξύ των δικαιούχων οργανώσεων.

Οι προς κατανομή οργανώσεις θα ορίζονται βάσει των κριτηρίων με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ενίσχυση καταβάλλεται μέσω του ΕΦΚΑ και τα ποσά θα χρησιμοποιούνται από τις συνταξιουχικές οργανώσεις για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων ενημερωτικών μέσων καθώς και για την εν γένει ενίσχυσή τους και τη κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 42 Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΕΑΕΠ

Με την προτεινόμενη διάταξη απαλείφεται το εδάφιο που όριζε ότι οι Υποδιοικητές του ΕΤΕΑΕΠ μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του άνω οργάνου. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα ψήφου στους Υποδιοικητές και άρα ενεργούς συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις, με ενίσχυση των αποφασιστικών τους αρμοδιοτήτων σε ζητήματα που η ψήφος τους δύναται να έχει αυξημένη βαρύτητα για το αποφασίζον όργανο λόγω και της ιδιότητάς τους. Ταυτόχρονα, μέσω της αύξησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου, ενισχύεται η αρτιότερη διαμόρφωση κρίσης για τα τιθέμενα θέματα ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω φορέα.

Άρθρο 43
Τροποποιήσεις Οργανογράμματος ΕΦΚΑ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπονται τροποποιήσεις στο Οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του. Ειδικότερα με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται με ισχύ από 23.1.2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του π.δ. 8/2019, Α' 8) η συνέχιση της άσκησης των αρμοδιοτήτων των ανταποκριτών του ΟΓΑ για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των αγροτών μέχρι την έναρξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης και των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Με τις λοιπές παραγράφους της προτεινόμενης ρύθμισης αποσαφηνίζονται ζητήματα αρμοδιοτήτων μεταξύ Διευθύνσεων και Τμημάτων του ΕΦΚΑ για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διενέργεια της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων συνταξιοδότησης και χορήγησης παροχών των ναυτικών συστήνεται στην Τοπική Διεύθυνση Α' Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά ειδικό Τμήμα Συντάξεων και Παροχών Ναυτικών και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες αυτού. Τέλος, επέρχονται βελτιώσεις νομοτεχνικής φύσης.

Άρθρο 44

Με τη διάταξη της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α' 200) ορίστηκε η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής από τον ΕΦΚΑ των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κλπ., καθώς και προς ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζεται, από την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης διάταξης, ότι από τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, παραμένουν και εκκαθαρίζονται από τον ΕΟΠΥΥ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του πρώην ΟΠΑΔ/Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Τ ΑΥΤΕ ΚΩ, όπως είχε ήδη ρυθμιστεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α' 205), η οποία είχε αντικατασταθεί με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4486/2017 (Α'115) και ακολούθως με την παρ. 2 του άρθρο 17 του ν. 4529/2018 (Α' 56).

Άρθρο 45
Ενίσχυση και προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ

Με την εν λόγω διάταξη επιχειρείται η ολοκλήρωση της θεσμικής εξομοίωσης όλων των τηρούμενων ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ, στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), που συστάθηκαν με τον ν. 4387/2016 (Α' 85), όσο και υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που μπορεί κατά περίπτωση να έχουν και ελεγκτικές αρμοδιότητες (άρθρο 34 του π.δ. 8/2019, Α' 8).

Ως εκ τούτου, και καθώς όλοι αδιακρίτως οι ελεγκτές παράγουν ελεγκτικό έργο της ίδιας βαρύτητας, αξίας και κυρίως του ίδιου, αυξημένου βαθμού δυσκολίας, κρίνεται σκόπιμο, για λόγους ίσης μεταχείρισης, να χαίρουν με ρητή νομοθετική πρόβλεψη της ίδιας θεσμικής προστασίας. Σε αυτή, προεξέχουσα θέση έχει ειδικότερα η παρεχόμενη νομική τους κάλυψη, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται και οι επιμέρους διευκολύνσεις επί του έργου τους, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 33 του ν. 4578/2018 (Α' 200).

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ανωτέρω προπεριγραφέντος πνεύματος, κρίνεται σκόπιμη η διεύρυνση, και άρα ενίσχυση, της ουσιαστικής προστασίας των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ, μέσω της ειδικότερης νομοθετικής πρόβλεψης για την εξαίρεσή τους από την αυτόφωρη διαδικασία καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παρεμπόδισης των ελέγχων τους, όπως αυτές θεσμοθετούνται με τα άρθρα 61 και 62 του παρόντος νόμου. Με τις πρόσθετες αυτές προβλέψεις ενισχύεται ακόμη περισσότερο το ιδιαιτέρως απαιτητικό έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας όλα τα ως άνω πρόσωπα. Κατά συνέπεια, καθίσταται ευχερέστερος και ακόμη πιο αποτελεσματικός ο διενεργούμενος εκ μέρους τους έλεγχος που σκοπεί στον επί της ουσίας έλεγχο της παραβατικότητας μέσω της ριζικής αντιμετώπισης των φαινομένων παραβίασης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Άρθρο 46
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρατείνεται μέχρι και την 31.12.2019 η νομοθετική πρόβλεψη ότι για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α' 224), απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 47
Δαπάνες αμοιβής απασχολούμενων σε κτίρια του NAT

Με τη διάταξη διευκρινίζεται ότι εκ των δαπανών συντήρησης των κτιρίων του NAT, που περιήλθαν στον ΕΦΚΑ, αυτές που αφορούν δαπάνες αμοιβής των απασχολουμένων σε αυτά, σε υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας προσώπων και φέρουν αντίστοιχο ΚΑΕ πληρωμής κοινοχρήστων δαπανών, δεν βαρύνουν τον ΕΦΚΑ, αλλά εξακολουθούν να βαρύνουν το NAT. Το ανωτέρω δικαιολογείται λόγω της ιδιαίτερης νομικής φύσης των συμβάσεων που συνήψαν τα εν λόγω πρόσωπα, θυρωροί και καθαρίστριες, με το NAT. Η ως άνω ιδιομορφία ενισχύεται και από το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς πληρωμής των ανωτέρω προσώπων, που διέρχεται μέσω πίστωσης ΚΑΕ κοινοχρήστων δαπανών δυνάμει εξαιρετικής διάταξης που ενυπήρχε στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 216/1999 (Α' 184), σύμφωνα με την οποία στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εκμετάλλευσης Ακινήτων ήταν και «η κατανομή κοινοχρήστων δαπανών και ακινήτων του NAT, καθώς και η πρόσληψη και ασφάλιση του προσωπικού αυτού».

Λόγω των νομικών δυσχερειών και δεδομένης της μη διακοπής των παρεχόμενων εκ μέρους των ανωτέρω προσώπων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας, με την ως άνω διάταξη ορίζεται ρητώς ότι οι δαπάνες αμοιβής αυτών των προσώπων εξακολουθούν να βαραίνουν το NAT, απαλλασσόμενες από τυχόν τέλη, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48
Βάσιμος λόγος απόλυσης

Με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α' 5) κυρώθηκε ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΑνΕΚΧ), ο οποίος έχει αποκτήσει, από την κύρωσή του, αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος.
Μεταξύ των κυρωθεισών διατάξεων συγκαταλέγονται και αυτές του άρθρου 24, σύμφωνα με τις οποίες η διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος προστασίας των εργαζομένων σε περιπτώσεις λύσης της σχέσης εργασίας περιλαμβάνει το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να μη λύεται η εργασιακή τους σχέση χωρίς βάσιμο λόγο που να συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά τους ή να ερείδεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας.

Με την ως άνω διάταξη εισήχθη ευθέως στο ελληνικό δίκαιο η αρχή της αντικειμενικά δικαιολογημένης καταγγελίας για βάσιμο λόγο, ο οποίος συνδέεται είτε με τη συμπεριφορά ή τις ικανότητες του εργαζομένου είτε με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Σύμφωνα δε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ), το άρθρο 24 του ΑνΕΚΧ καθιερώνει εξαντλητικά τους λόγους, για τους οποίους ο εργοδότης δύναται να λύσει νόμιμα μια εργασιακή σχέση (ΕΕΚΔ, Δήλωση για την ερμηνεία του άρθρου 24, Συμπεράσματα 2003). Διαφορετικά, η απόλυση θεωρείται αθέμιτη (ΕΕΚΔ, Συμπεράσματα 2003, Βουλγαρία και ΕΕΚΔ, Συμπεράσματα 2016, Λετονία).

Σε περίπτωση καταγγελίας δίχως βάσιμο λόγο, το άρθρο 24 του ΑνΕΚΧ προβλέπει το δικαίωμα των εργαζομένων σε επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση. Μάλιστα, κατά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, η αποζημίωση ή επανόρθωση θα πρέπει αφενός να έχει αρκούντως αποτρεπτικό χαρακτήρα και αφετέρου να επανορθώνει σε σημαντικό βαθμό τη βλάβη που υπέστη ο εργαζόμενος από την παράνομη απόλυσή του, για το διάστημα από την καταγγελία της εργασιακής σχέσης έως τη διάγνωση της ακυρότητας (ΕΕΚΔ, Συμπεράσματα 2016, Λιθουανία).

Υπό το ανωτέρω πλαίσιο, το δικαίωμα σε επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση, κατά την έννοια του άρθρου 24 του ΑνΕΚΧ, δεν θα πρέπει να συγχέεται με την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης βάσει του ν. 2112/1920 (Α' 67) και του ν. 3198/1955 (Α 98). Η τελευταία δεν συνιστά κύρωση για την περίπτωση παράνομης απόλυσης, όπως αξιώνει το άρθρο 24 του ΑνΕΚΧ, αλλά αναφέρεται σε περιπτώσεις νόμιμης απόλυσης και συνιστά εν ευρεία εννοία αντάλλαγμα παρασχεθείσας εργασίας που έχει ως σκοπό -μεταξύ άλλων- να επιστρέψει στον εργαζόμενο μέρος της γενικότερης ωφέλειας που αυτός κατέλιπε στην επιχείρηση με την προσφορά της εργασίας του.

Συναφώς έχει νομολογηθεί ότι η νομοθετικά προβλεπόμενη ακυρότητα της απόλυσης που δεν στηρίζεται σε βάσιμο λόγο και συνακόλουθα η αξίωση αποδοχών υπερημερίας και το δικαίωμα επαναπασχόλησης του ακύρως απολυθέντος συνιστούν επαρκή αποζημίωση, κατά την έννοια του άρθρου 24 του ΑνΕΚΧ, δίχως να απαιτείται σωρευτικά πρόσθετη χρηματική αποζημίωση για την παράνομη απόλυση (ΕΕΚΔ, Συμπεράσματα 2003, Βουλγαρία, ΕΕΚΔ, Συμπεράσματα 2012, Σλοβακία, ΕΕΚΔ, Συμπεράσματα 2016, Φιλανδία).

Όπως γίνεται αντιληπτό, με την κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, το καθεστώς της «αναιτιώδους» καταγγελίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2112/1920 και του ν. 3198/1955, δεν είναι συμβατό με την απόλυση για βάσιμο λόγο που εγγυάται το υπέρτερης τυπικής ισχύος άρθρο 24 του ΑνΕΚΧ. Με το δεδομένο αυτό και με σκοπό αφενός την άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης και αφετέρου την ορθή αποτύπωση των ανωτέρω αρχών στους εθνικούς κανόνες που διέπουν την καταγγελία, με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται ρητά στο δίκαιο της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου η πρόβλεψη ότι, για την εγκυρότητα της καταγγελίας, απαιτείται, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων, και η συνδρομή βάσιμου λόγου για την καταγγελία, κατά την έννοια του άρθρου 24 του ΑνΕΚΧ. Αποσαφηνίζονται, λοιπόν, τα ισχύοντα ήδη από την κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016. Σημειώνεται ότι, για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου παρέχεται ήδη ενισχυμένη προστασία, που ικανοποιεί τις προβλέψεις του άρθρου 24 του ΑνΕΚΧ, καθώς η πρόωρη λύση τους είναι δυνατή μόνο με τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, κατά το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα.

Παράλληλα, με την ανωτέρω πρόβλεψη ικανοποιούνται και οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων ως προς την έννοια και το περιεχόμενο του δικαιώματος των εργαζομένων σε επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση, σε περίπτωση απόλυσης δίχως βάσιμο λόγο, Ειδικότερα, η απόλυση που δεν ερείδεται σε βάσιμο λόγο δεν είναι έγκυρη, ενώ με την επερχόμενη ακυρότητα της καταγγελίας, οι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα επαναπασχόλησης στον εργοδότη που κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας και συγχρόνως διατηρούν το δικαίωμα καταβολής του μισθού τους (μισθοί υπερημερίας).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγκυρότητας της καταγγελίας, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των οικείων προϋποθέσεων φέρει ο εργοδότης. Πρόκειται για κατανομή του βάρους απόδειξης που ήδη γίνεται δεκτή και είναι σε συμφωνία με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ, Δήλωση για την ερμηνεία του άρθρου 24, Συμπεράσματα 2008).

Άρθρο 49
Ευθύνη εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας

Στο σύστημα του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) η ευθύνη προς αποζημίωση, είτε αυτή θεμελιώνεται σε αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης είτε σε αδικοπραξία (άρθρο 914 ΑΚ) είτε σε άλλο νόμιμο λόγο ευθύνης (λ.χ. άρθρα 197 και 198 ΑΚ για την ευθύνη από διαπραγματεύσεις), προϋποθέτει, κατά κανόνα, πταίσμα του ζημιώσαντος (άρθρα 198, 300, 914 ΑΚ). Υπάρχουν, βέβαια, περιπτώσεις (λ.χ. άρθρα 918, 922, 924 παρ. 1 και 925 ΑΚ) που ο νομοθέτης αναγνωρίζει ευθύνη προς αποζημίωσης χωρίς να υφίσταται υπαιτιότητα (αντικειμενική ευθύνη), ωστόσο η υποκειμενική ευθύνη παραμένει ο κανόνας στο σύστημα ευθύνης του Αστικού Κώδικα.

Ωστόσο, ειδικά στο πεδίο της λειτουργίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, η απαρέγκλιτη εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την αστική ευθύνη και η αναγνώριση, κατ' εφαρμογή των κανόνων αυτών, πλήρους ευθύνης του εργαζομένου για κάθε πταίσμα, ακόμη και για ελαφριά ή πολύ ελαφριά αμέλεια, οδηγεί σε ανεπιεική αποτελέσματα, αντίθετα προς τη λειτουργία της σύμβασης, όπως παγίως υποστηρίζεται από την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή θεωρία του Εργατικού Δικαίου.

Κατ' αρχάς, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο εργαζόμενος, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, εντάσσεται σε μια οργάνωση εργασίας που διευθύνει ο εργοδότης, ο οποίος κατευθύνει την όλη εργασιακή διαδικασία και διαμορφώνει τις συνθήκες παροχής της εργασίας, με συνέπεια ο εργαζόμενος να εκτίθεται σε κινδύνους ζημιών, τους οποίους δεν μπορεί να επηρεάσει ή να αποφύγει. Αντίθετα, ο εργοδότης, φέρων την εξουσία οργάνωσης και διεύθυνσης της παραγωγικής διαδικασίας, μπορεί να δημιουργεί, να διατηρεί ή να μεταβάλλει κινδύνους πρόκλησης ζημιών και είναι σε θέση να τους αντιμετωπίσει με διάφορα μέσα, λ.χ. μεταβάλλοντας τις μεθόδους παραγωγής, βελτιώνοντας την επιτήρηση της εργασιακής διαδικασίας και τα μέτρα ασφαλείας κλπ.

Επίσης, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι από μία όλως ελαφριά αμέλεια του εργαζομένου, ενόψει και της τεχνολογικής εξέλιξης, μπορεί να προκληθεί εν τέλει στον εργοδότη ζημία, η αποκατάσταση της οποίας θα σήμαινε για τον εργαζόμενο την οικονομική του εξόντωση. Η οφειλόμενη από τη σύμβαση εργασίας παροχή του εργαζομένου συνίσταται στην εργασία καθαυτή και όχι σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και ο εργοδότης με την αντιπαροχή του αμείβει την εργασία και όχι την ανάληψη κινδύνων. Ο μισθός που λαμβάνει ο εργαζόμενος δεν συνιστά μέσο αντιστάθμισης των κινδύνων ζημίας, στους οποίους εκτίθεται κατά την εκτέλεση της εργασίας του μέσα σε συνθήκες ή καταστάσεις που διαμορφώνει και επηρεάζει ο εργοδότης. Αν ο εργαζόμενος υποχρεωνόταν να αποκαταστήσει, και μάλιστα σε όλη της την έκταση, οποιαδήποτε ζημία του εργοδότη που οφείλεται σε αμέλειά του, ακόμη και ελαφρά ή πολύ ελαφρά, θα ανατρεπόταν σε βάρος του η ισορροπία παροχής - αντιπαροχής, αλλά και η ίδια η βιοποριστική λειτουργία του μισθού.

Για τους ανωτέρω λόγους, ορισμένες ζημίες που οφείλονται σε αμέλεια του εργαζόμενου, θα πρέπει να θεωρείται ότι εντάσσονται στη σφαίρα ευθύνης του εργοδότη, όπως ακριβώς ανήκει στη δική του σφαίρα ευθύνης ο γενικότερος κίνδυνος λειτουργίας της επιχείρησης (άρθρο 656 εδ. β' Α Κ). Οι λόγοι, λοιπόν, που δικαιολογούν τον περιορισμό της ευθύνης του εργαζομένου προκύπτουν μέσα από την ίδια την εργασιακή σχέση και από τις ιδιαιτερότητες που αυτή εμφανίζει σε σχέση με τις λοιπές συμβατικές σχέσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο εργαζόμενος θέτει την εργασιακή του δύναμη στη διάθεση του εργοδότη, ο οποίος τη διευθύνει, την ελέγχει και την αξιοποιεί για τους επιχειρηματικούς του σκοπούς. Συνεπώς, ο εργοδότης, ο οποίος καθορίζει τους όρους και τις συνθήκες παροχής της εργασίας και αποκομίζει όφελος από την παρεχόμενη εργασία, οφείλει να φέρει και τους συναφείς με αυτήν κινδύνους.

Η στάθμιση αυτή θα μπορούσε να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 300 ΑΚ, η οποία παρέχει στο δικαστήριο ευρεία διακριτική ευχέρεια να επιμερίσει τη ζημία μεταξύ ζημιώσαντος και ζημιωθέντος ή και να απαλλάξει πλήρως τον ζημιώσαντα, ανάλογα με το βαθμό πταίσματος των μερών και τις λοιπές συνθήκες. Ωστόσο, η διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ απαιτεί ο ζημιωθείς να συνέβαλε στη ζημία ή στην έκτασή της από δικό του πταίσμα. Έτσι, η διατύπωση του άρθρου φαίνεται να αντιτίθεται στην άμεση, ευθεία εφαρμογή του στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημίας από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

Ενόψει των ανωτέρω, επιβάλλεται η τελολογική συστολή της διάταξης του άρθρου 652 ΑΚ, ώστε ο εργαζόμενος να ευθύνεται μεν για ζημία που οφείλεται σε δόλο, αλλά ειδικά για περιπτώσεις αμέλειας, το δικαστήριο να μπορεί να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την ευθύνη ή να κατανείμει τη ζημία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, καταλογίζοντας στον εργοδότη τη ζημία που αναλογεί στον επιχειρηματικό του κίνδυνο ή που παρίσταται δυσανάλογη σε σχέση με την ωφέλεια του εργαζομένου από τη σύμβαση. Επίσης, επιβάλλεται ο δόλος ή η αμέλεια να επιδεικνύονται κατά την εκτέλεση της εργασίας και το είδος της τελευταίας να συνυπολογίζεται ως κριτήριο κατά την αξιολόγηση του βαθμού επιμέλειας, για την οποία ευθύνεται ο εργαζόμενος. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να θεωρείται άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία των μερών, με την οποία διευρύνεται η ως άνω διαμορφούμενη ευθύνη του εργαζομένου.

Άρθρο 50
Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία

Με το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 (Α' 101) εισήχθη για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο η δυνατότητα εργαζομένου και εργοδότη και συμφωνήσουν, τόσο κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας όσο και κατά τη διάρκεια της, την παροχή εργασίας με μερική απασχόληση. Εν συνεχεία, με το άρθρο 2 του ν. 2639/1998 (Α' 205), προστέθηκε και η δυνατότητα συμφωνίας για παροχή εκ περιτροπής εργασίας αλλά και η δυνατότητα μονομερούς επιβολής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, σε περίπτωση περιορισμού της δραστηριότητας του εργοδότη.

Τόσο για τη συμφωνία μερικής απασχόλησης ή παροχής εκ περιτροπής εργασίας όσο και για τη μονομερή απόφαση του εργοδότη για επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, τίθεται από το νόμο ως προϋπόθεση η τήρηση του έγγραφου τύπου, ο οποίος έχει συστατικό χαρακτήρα. Συνεπώς, η μη τήρησή του έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της συμφωνίας περί μερικής απασχόλησης ή της συμφωνίας ή απόφασης παροχής εκ περιτροπής εργασίας. Παράλληλα, ως πρόσθετη προϋπόθεση για την εγκυρότητα των εν λόγω συμφωνιών ή αποφάσεων, τίθεται και η γνωστοποίησή τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτιση ή τη λήψη τους.

Ωστόσο, παρά την ακυρότητα των σχετικών συμφωνιών ή αποφάσεων σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, δεν ορίζονται στο νόμο οι συνέπειες της επερχόμενης ακυρότητας επί της εργασιακής σχέσης καθαυτής. Η μόνο αναφορά στο νόμο αφορά την περίπτωση μη γνωστοποίησης της συμφωνίας μερικής απασχόλησης στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία συνεπάγεται την κατά τεκμήριο ύπαρξη σχέσης εργασίας με πλήρη απασχόληση.

Για την κάλυψη του ανωτέρω κενού και για την ενιαία αντιμετώπιση της μη τήρησης των προϋποθέσεων εγκυρότητας που τίθενται στο άρθρο 38 του ν. 1892/1990, με τις διατάξεις του παρόντος, ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση μη τήρησης του έγγραφου τύπου ή μη γνωστοποίησης της συμφωνίας ή απόφασης στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του εργαζομένου.

Άρθρο 51
Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης απόλυσης

Με την παρ. 10 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α' 85) εισήχθη από 1.7.2016 η υποχρέωση για την καταβολή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Η ρύθμιση αυτή έχει συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και στον πληρέστερο έλεγχο των υποχρεώσεων των εργοδοτών ως προς την καταβολή του οφειλόμενου μισθού και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η υποχρεωτική καταβολή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών θα καταλαμβάνει πλέον και την οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης, ώστε να ελέγχεται πληρέστερα η τήρηση και της εν λόγω υποχρέωσης των εργοδοτών.

Άρθρο 52
Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται η γενική υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε οποιαδήποτε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. Οι επιχειρήσεις καταθέτουν μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών τα αναλογούντα ποσά, τα οποία μεταφέρονται στο λογαριασμό του πρακτικώς ασκούμενου ή μαθητευόμενου και του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, αντίστοιχα.

Ήδη, με την παρ. 10 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α' 85), η εν λόγω υποχρέωση ισχύει από 1.7.2016 για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα και έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και στον πληρέστερο έλεγχο των υποχρεώσεων των εργοδοτών.

Με την καθιέρωση της ίδιας υποχρέωσης και για τους πρακτικώς ασκούμενους και τους μαθητευόμενους, καθίσταται ομοίως ευχερέστερος ο έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία, καθώς και της τήρησης των όρων της σχετικής σύμβασης μαθητείας που συνάπτεται μεταξύ των μερών. Παράλληλα, η προτεινόμενη ρύθμιση συμβάλλει στον περιορισμό των παραβάσεων στον τομέα της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, επιτυγχάνοντας την αναβάθμιση του θεσμού και τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών.

Άρθρο 53
Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Υπό το ισχύον καθεστώς της παρ. 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α' 229), η ετήσια κανονική άδεια καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί ο εργοδότης και μόνο εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους υποχρεούται ο εργοδότης να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, το ανωτέρω σύστημα αντικαθίσταται από την εκ των προτέρων υποχρεωτική καταχώρηση της χορηγούμενης ετήσιας άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έως και μία ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται αποτελεσματικότερος ο έλεγχος της πραγματικής χορήγησής της από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Άρθρο 54
Πρόσβαση εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται το δικαίωμα πρόσβασης των εργαζομένων στα έντυπα που υποβάλλουν οι εργοδότες τους στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ). Η παρεχόμενη άμεση πρόσβαση των εργαζομένων στα έντυπα ή στοιχεία που αναρτά ο εργοδότης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, συμβάλλει στην ενίσχυση της ενημέρωσής τους σχετικά με τη δηλωθείσα εργασιακή τους κατάσταση και, συνακόλουθα, στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Άρθρο 55
Καταχώριση οχημάτων για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται υποχρέωση των εργοδοτών να αναγγέλλουν στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) τον αριθμό κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων ή μοτοσυκλετών, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α' 57), που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων. Με τη ρύθμιση αυτή, επιδιώκεται η διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων, προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για αυτή την κατηγορία εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως αυτών που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Άρθρο 56
Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων

Η προτεινόμενη διάταξη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες και επισφαλείς συνθήκες κάτω από τις οποίες απασχολούνται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ιδίως στους κλάδους του επισιτισμού και της ταχυδρόμησης αλλά και σε κάθε άλλη δραστηριότητα, χρησιμοποιούν μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο, στοχεύει να ρυθμίσει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας τους.

Η επαγγελματική δραστηριότητα των εν λόγω εργαζομένων ενέχει επί της αρχής πολλαπλούς και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους δεδομένου ότι ο αναβάτης και οδηγός των συγκεκριμένων οχημάτων είναι εξαιρετικά εκτεθειμένος σωματικά και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ο τραυματισμός του αναμένεται να είναι σφοδρότερος από τον τραυματισμό οδηγών άλλων οχημάτων. Όταν δε η οδήγηση των οχημάτων αυτών λαμβάνει χώρα συστηματικά στα πλαίσια της παροχής εργασίας και κάτω από συνθήκες εντατικοποίησης, φόρτου εργασίας και ψυχολογικής πίεσης, ο κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος αυξάνεται.

Στα πλαίσια πρόληψης και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων και της αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου, κρίνεται επιβεβλημένη η παρέμβαση σε τέσσερα βασικά επίπεδα: στη συντήρηση του οχήματος, στον καθορισμό του είδους του εξοπλισμού προστασίας που πρέπει να φέρουν οι ανωτέρω εργαζόμενοι, στις προδιαγραφές και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσαρτώμενου αποθηκευτικού χώρου στα οχήματα και στην εκπόνηση πρότυπης γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων χωρίς να επιβαρύνονται οι ίδιοι οικονομικά ορίζεται ρητά ότι ο εξοπλισμός προστασίας σε κάθε περίπτωση χορηγείται με ευθύνη του εργοδότη και τα μέτρα ορθής συντήρησης λαμβάνονται με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη του εργοδότη όταν το όχημα που χρησιμοποιείται ανήκει στην δική του ιδιοκτησία, νομή ή κατοχή. Επιπροσθέτως, γίνεται ρητή πρόβλεψη για την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων σχετικά με την ορθή χρήση του εξοπλισμού προστασίας, ώστε αυτός να χρησιμοποιείται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο.

Παράλληλα, όταν το όχημα που χρησιμοποιείται ανήκει στην ιδιοκτησία, νομή ή κατοχή των εργαζόμενων καθιερώνεται η υποχρέωση καταβολής εκ μέρους των εργοδοτών μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας ποσού ίσου τουλάχιστον προς το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νομοθετικά καθορισμένου κατώτατου μισθού. Σκοπός της παραπάνω πρόβλεψης είναι αφενός να διασφαλίζεται η συντήρηση του οχήματος για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα λόγω πλημμελούς συντήρησης και αφετέρου να προστατεύεται ο μισθός της ανωτέρω κατηγορίας εργαζομένων ώστε να μην υπολείπεται από τα κατώτατα καθορισμένα όρια, όπως αυτά ορίζονται σε νόμο ή σσε ή από τον συμβατικά καθορισμένο μισθό. Εξάλλου, από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο συνάγεται ότι ως μισθός στη σύμβαση εργασίας θεωρείται κάθε παροχή την οποία κατά νομική δέσμευση που απορρέει από τον νόμο ή τη σύμβαση καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας του. Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση που τα έξοδα χρήσης και συντήρησης των ανωτέρω οχημάτων υπερβαίνουν το ποσό που ορίζεται στην προτεινόμενη ρύθμιση, ο εργοδότης οφείλει παρομοίως να τα καλύψει με δική του δαπάνη. Τέλος, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της καταβολής της ανωτέρω αποζημίωσης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα προτείνεται η υποχρεωτική καταβολή της μέσω λογαριασμού πληρωμών.

Για την ουσιαστική αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, προτείνεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων για τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται ήδη στα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α' 170). Τέλος, για λόγους ασφάλειας δικαίου, με την προτεινόμενη ρύθμιση οριοθετούνται σαφώς οι αρμοδιότητες μεταξύ των ελεγκτικών οργάνων του ΣΕΠΕ, όσον αφορά τον έλεγχο των υποχρεώσεων που υπέχουν οι εργοδότες από την προτεινόμενη ρύθμιση. Επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν θίγονται διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη μέριμνα για την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και σχετικά με τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων από τις αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα της τροχαίας αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά ισχύει επιπρόσθετα με αυτές.

Άρθρο 57
Οδηγοί λεωφορείων ΚΤΕΛ

Η παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 246/2006 (Α' 261) αποτελεί αυτούσια μεταφορά στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού ΚΤΕΛ των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου του άρθρου 16 του π.δ. της 27.6/4.7.1932 (Α' 212), σύμφωνα με τις οποίες ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει μέσα στην ίδια ημέρα εργαζομένους που εργάστηκαν σε άλλη εργασία καλύπτοντας όλο το νόμιμο χρόνο ημερήσιας εργασίας. Μπορεί μόνο να απασχολήσει εργαζομένους που εργάστηκαν την ίδια ημέρα σε εργοδότες επί λιγότερες ώρες από αυτές που καθορίζει το παραπάνω διάταγμα, αλλά μόνο για το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ημερήσιας εργασίας.
Ωστόσο, το καθεστώς λειτουργίας των ΚΤΕΛ παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις κοινές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, παρότι οι οδηγοί των μισθωμένων ή ενταγμένων σε ΚΤΕΛ λεωφορείων προσλαμβάνονται και απολύονται από τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες των λεωφορείων, τους οποίους βαρύνουν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του οδηγού, εντούτοις η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος ως προς τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες παροχής της εργασίας και τη παροχή δεσμευτικών εντολών και οδηγιών στους οδηγούς, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως υπαλλήλων ή ως ιδιοκτητών ή συνιδιοκτητών λεωφορείων, ανήκει στο ίδιο ΚΤΕΛ. Έτσι, ως προς τους οδηγούς των μισθωμένων ή ενταγμένων σε ΚΤΕΛ λεωφορείων, παρατηρείται το φαινόμενο της διάσπασης του προσώπου του εργοδότη, μεταξύ αφενός του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, που αποτελεί τον τυπικό εργοδότη τους, και αφετέρου του ΚΤΕΛ, που ασκεί, δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 246/2006, το διευθυντικό δικαίωμα ως προς τις σημαντικότερες πτυχές της παροχής της εργασίας.
Αυτή η διάσπαση του προσώπου του εργοδότη οδηγεί στο αποτέλεσμα το ΚΤΕΛ, κατά την άσκηση του διευθυντικού του δικαιώματος, να μπορεί να ορίζει μονομερώς ότι ένας οδηγός θα οδηγεί κατά κύριο λόγο λεωφορεία τρίτων, με τους οποίους δεν συμβάλλεται, παρότι τυπικός εργοδότης του παραμένει ο ιδιοκτήτης με τον οποίο έχει σύμβαση εργασίας. Το ΚΤΕΛ, λοιπόν, στο πλαίσιο του διευθυντικού του δικαιώματος, έχει τη δυνατότητα μονομερούς δανεισμού των οδηγών δίχως τη συναίνεσή τους.

Ενόψει του ανωτέρω ιδιαίτερου καθεστώτος λειτουργίας των ΚΤΕΛ, ορίζεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 246/2006 παρέχει το δικαίωμα στα ΚΤΕΛ να αξιώνουν από οδηγούς μετόχων να παρέχουν την εργασία τους σε άλλα λεωφορεία, ιδιοκτησίας άλλων μετόχων ή του ΚΤΕΛ, μόνο εάν έχει καταρτιστεί προηγουμένως σχετική σύμβαση δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ ή του τρίτου μετόχου για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 58
Αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών

Έργο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) αποτελεί, μεταξύ άλλων, η διενέργεια συμφιλιωτικής διαδικασίας και διαδικασίας επίλυσης εργατικών διαφορών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του ν. 3996/2011 (Α' 170). Αντικείμενο των εν λόγω διαδικασιών δύναται να αποτελούν και ζητήματα σχετικά με το κύρος της καταγγελίας και της αποζημίωσης απόλυσης.

Για τις αξιώσεις των εργαζομένων από άκυρη απόλυση ή για την καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης ισχύει η τρίμηνη και εξάμηνη, αντίστοιχα, αποσβεστική προθεσμία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3198/1955 (Α' 98). Με αυτό το δεδομένο, παρατηρείται ότι η μη αναστολή των εν λόγω προθεσμιών, στην περίπτωση προσφυγής των εργαζομένων στη συμφιλιωτική διαδικασία ή τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών του ΣΕΠΕ, ωθούν τους εργαζομένους να προσφεύγουν στα δικαστήρια προτού περατωθεί η συμφιλιωτική διαδικασία ή η εργατική διαφορά, εξαιτίας του κινδύνου παρέλευσης των εξαιρετικά σύντομων αποσβεστικών προθεσμιών για την άσκηση αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια για τις ανωτέρω αξιώσεις.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω φαινομένου, με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται η πρόβλεψη περί αναστολής των αποσβεστικών προθεσμιών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3198/1955, όταν ο εργαζόμενος έχει προσφύγει στη συμφιλιωτική διαδικασία ή τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών του ΣΕΠΕ για τις σχετικές αξιώσεις. Η εν λόγω αναστολή εκτείνεται στο χρονικό διάστημα από την υποβολή αίτησης του εργαζομένου για την διενέργεια συμφιλιωτικής διαδικασίας ή διαδικασίας επίλυσης εργατικής διαφοράς και έως τη σύνταξη του προβλεπόμενου πρακτικού και τη διατύπωση της άποψης του Επιθεωρητή, με το οποίο ολοκληρώνεται η οικεία διαδικασία. Είναι αυτονόητο ότι η ανωτέρω αναστολή αφορά και τις αιτήσεις ενώπιον της αρμόδιας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3996/2011, για τη διενέργεια συμφιλίωσης, Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ενισχύεται ο διαμεσολαβητικός ρόλος του ΣΕΠΕ για ζητήματα σχετικά με το κύρος της καταγγελίας και της αποζημίωσης απόλυσης, ενώ συγχρόνως δύναται να αποφευχθούν χρονοβόρες και δαπανηρές για τους εργαζόμενους και εργοδότες δικαστικές διαδικασίες.

Άρθρο 59
Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, που προβλέπεται στο άρθρο 37 του ν. 4488/2017 (Α' 137), θα λαμβάνει χώρα στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) αντί του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), που προβλέπεται σήμερα. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έχει πλέον ενδυναμωθεί τεχνικά και έχει εκσυγχρονιστεί με τη δυνατότητα λήψης πληροφοριών και καταχώρισης δεδομένων μέσω μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (sms) και σχετικών εφαρμογών, τεχνολογικά δεδομένα που δικαιολογούν, στην προκειμένη περίπτωση, την προτίμησή του έναντι του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕΠΕ

Άρθρο 60
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας

Με την υπ' αριθμ. 2063/Δ1/632/3.2.2011 (Β' 266) υπουργική απόφαση κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων (προστίμων), προκειμένου αυτά να επιβάλλονται με τρόπο ομοιόμορφο και, κατά συνέπεια, πιο δίκαιο.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α' 170), επικαιροποιούνται τα κριτήρια, βάσει των οποίων κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, με την προσθήκη σε αυτά και του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων, το οποίο αφορά την πρόσληψη εργαζομένων με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όπως η μερική ή η εκ περιτροπής εργασία. Παράλληλα, διατηρούνται τα ήδη υφιστάμενα κριτήρια, ήτοι η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, ο βαθμός υπαιτιότητας, ο αριθμός των εργαζομένων, το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται και η υπαγωγή της επιχείρησης σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 10 του ν. 3850/2010 (Α' 84).

Αναφορικά με το μέγεθος της επιχείρησης διευκρινίζεται ότι πρόκειται για έννοια, η οποία συνεχώς εξελίσσεται και για το λόγο αυτό δεν μπορεί παρά να ερμηνεύεται διασταλτικά. Εκτός από τον (συνολικό) αριθμό των εργαζομένων, υπάρχουν και ποικίλα οικονομικά στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στον προσδιορισμό του μεγέθους της επιχείρησης, όπως ενδεικτικά ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός, και τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην ισχύουσα υπουργική απόφαση στην περίπτωση της αναπροσαρμογής του ποσού του προστίμου.

Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται εξουσιοδότηση για την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης, στην οποία θα εξειδικεύονται τα κριτήρια και θα επικαιροποιηθούν οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Τέλος, αναδιατυπώνεται η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, ώστε αφενός να μην προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη για το ίδιο θέμα σε δύο διαφορετικές παραγράφους του άρθρου και αφετέρου να γίνεται η ορθή παραπομπή στην παρ. 3 μετά την αναρίθμηση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4488/2017 (Α' 137).

Άρθρο 61
Εξαίρεση υπαλλήλων του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την αυτόφωρη διαδικασία

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3996/2011 (Α' 170) και προβλέπεται ότι για τα αδικήματα που διώκονται κατ' έγκληση και φέρεται ότι διαπράχθηκαν από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων ή με αφορμή την άσκησή τους, για τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί σύλληψης του δράστη και τήρησης της αυτόφωρης διαδικασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 275, 409-413 και 417-424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η προστασία των εν λόγω υπαλλήλων από την υποβολή αβάσιμων και προσχηματικών εγκλήσεων σε βάρος τους και η διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, καθώς παρατηρούνται φαινόμενα καταχρηστικής κίνησης της ποινικής διαδικασίας σε βάρος Επιθεωρητών Εργασίας, με κύριο σκοπό τον εκφοβισμό τους και την εν τέλει παρεμπόδιση άσκησης των ελεγκτικών και λοιπών καθηκόντων τους.

Αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν ήδη στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δικαστικών επιμελητών (άρθρο 89 παρ. 3 του ν. 2318/1995, Α' 126), των αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστικών υπαλλήλων και των δασικών υπαλλήλων της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α' 102) ή των υπαλλήλων των κλάδων ΥΕ Δασοφυλάκων και ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων που μετατάχθηκαν στις Δασικές Υπηρεσίες από την Ελληνική Αγροφυλακή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 (Α' 61) (άρθρο 19 του ν. 4058/2012, Α' 63), καθώς και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ (άρθρο 33 παρ. 4 του ν. 4389/2016, Α' 94).

Άρθρο 62
Κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχων του ΣΕΠΕ

Έργο και αποστολή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) αποτελούν, μεταξύ άλλων, η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ο έλεγχος ιδίως της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, την ασφαλιστική κάλυψη και την παράνομη απασχόλησή τους, επιτυγχάνεται κατά βάση με τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους χώρους εργασίας.

Ωστόσο, επειδή στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα παρεμπόδισης και διακοπής της διενέργειας του ελέγχου από τους Επιθεωρητές Εργασίας και λοιπούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΠΕ που τους συνδράμουν, η οποία δεν συνίσταται μόνο στην παρεμπόδιση εισόδου τους, στην άρνηση παροχής ή στην παροχή ψευδών πληροφοριών και στοιχείων, πράξεις οι οποίες είναι ποινικά κολάσιμες δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2336/1995 (Α' 189), αλλά εμφανίζεται και με άλλες συμπεριφορές και πρακτικές, με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η ανάσχεση των περιστατικών αυτών και η διευκόλυνση και ενίσχυση του πολύ σημαντικού και αναγκαίου για το δημόσιο συμφέρον έργου τους.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, επικαιροποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο περί ποινικής ευθύνης όσων παρεμποδίζουν τη διενέργεια ελέγχων, ώστε στην αντικειμενική υπόσταση του τυποποιούμενου εγκλήματος να εμπίπτουν, όχι μόνο οι περιπτώσεις παρεμπόδισης της εισόδου των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων και οι περιπτώσεις άρνησης παροχής ή παροχής ψευδών πληροφοριών και στοιχείων, αλλά και όλες οι εν γένει συμπεριφορές που συνιστούν παρεμπόδιση του ελεγκτικού τους έργου. Παράλληλα, χάριν νομοθετικής ενότητας, καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2336/1995 (Α' 189) και οι περιγραφόμενες εκεί ποινικά κολάσιμες πράξεις, ήτοι η παρεμπόδιση εισόδου των ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου και η άρνηση παροχής ή η παροχή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων, εντάσσονται σε μία ενιαία παράγραφο με την καθιέρωση ως ποινικά κολάσιμης της με οποιοδήποτε τρόπο παρεμπόδισης ή διακοπής της διενέργειας του ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΑΕΔ

Άρθρο 63
Άδεια φροντίδας τέκνου αναπληρωτών εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται το δικαίωμα λήψης άδειας φροντίδας τέκνου και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κατ' αναλογία προς τα ισχύοντα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, θεσπίζεται το δικαίωμα χρήσης μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, καθώς και το δικαίωμα απαλλαγής από τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α' 167), όπως η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η εκτέλεση διοικητικών εργασιών κλπ.

Εναλλακτικά προς τα ανωτέρω, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια με αποδοχές, διάρκειας τρεισήμισι (3,5) μηνών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

Για λόγους ισότητας, η άδεια φροντίδας τέκνου χορηγείται σε όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως φύλου, συμπεριλαμβανομένων των θετών γονέων, από το χρόνο της υιοθεσίας τέκνου που δεν έχει υπερβεί το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του, και των ανάδοχων γονέων, από το χρόνο εισόδου τέκνου που δεν έχει υπερβεί το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του.

Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας και διευκολύνεται η φροντίδα των τέκνων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ, προκειμένου οι τελευταίοι να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες παιδιών πολύ μικρής ηλικίας.

Άρθρο 64
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των σχολών του ΟΑΕΔ

Με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 (Α' 272), δόθηκε στον ΟΑΕΔ η δυνατότητα να προσλαμβάνει και να απασχολεί στις εκπαιδευτικές του μονάδες, πέραν των ωρομίσθιων, και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου. Για πρώτη δε φορά, με την υπ' αριθμ. Φ.ΟΑΕΔ/6346/Δ9/2165/3.2.2017 (Β' 1027) υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι κλάδοι, οι ειδικότητες, το ωράριο διδασκαλίας και οι όροι πρόσληψης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και προκειμένου να διευκρινιστεί ότι στις εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ συμπεριλαμβάνονται, εκτός των ΕΠΑΣ και των ΙΕΚ, και οι δύο Σχολές ΑμΕΑ του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμΕΑ Αθηνών και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΚΕΚ ΑμΕΑ) θεσσαλονίκης, προστίθενται και αυτές στην υφιστάμενη διάταξη.

Επίσης, δίνεται στον ΟΑΕΔ η δυνατότητα να προσλαμβάνει, εκτός από πλήρους ωραρίου, και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου, με σκοπό αφενός την εξομοίωση του πλαισίου απασχόλησης στις εκπαιδευτικές δομές του ΟΑΕΔ με τα προβλεπόμενα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις εκπαιδευτικές δομές όλης της χώρας και αφετέρου τη βελτίωση του εργασιακού καθεστώτος των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που απασχολούνται στις σχολές του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 65
Επίδομα θέσης ευθύνης διευθυντών και υποδιευθυντών των ΚΕΚ ΟΑΕΔ

Με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α' 176), αναδιαμορφώθηκε το επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους προϊσταμένους εκπαιδευτικών μονάδων του Δημοσίου. Η προαναφερόμενη διάταξη προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης στους διευθυντές και υποδιευθυντές διάφορων εκπαιδευτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων και των υποδιευθυντών δημόσιων ΙΕΚ και των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ).

Ωστόσο, ακόμη και μετά την τελευταία τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης με το άρθρο 19 του ν. 4547/2018 (Α' 102), δεν συμπεριλήφθηκαν στη διάταξη αυτή οι Σχολές και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, τα οποία είναι δημόσια και λειτουργούν στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, συμπληρώνονται οι υποπερ. ηη' και θθ' της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 με την προσθήκη της χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και στους διευθυντές και υποδιευθυντές των Σχολών και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, όπως επιτάσσει η συνταγματική αρχή της ισότητας, καθώς το ίδιο επίδομα λαμβάνουν ήδη, σύμφωνα με την υφιστάμενη διάταξη, οι διευθυντές των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ και οι διευθυντές και υποδιευθυντές των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 66
Αποζημίωση ελεγκτών ΟΑΕΔ

Τα τελευταία έτη, έχουν αυξηθεί σε αριθμό τα προγράμματα απασχόλησης μέσω απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή κατάρτισης, τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα κλπ. που εκπονούνται και υλοποιούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Ο αυξανόμενος αριθμός των προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ, απαιτεί τη διενέργεια συχνότερων και περισσότερων ελέγχων από τους υπαλλήλους του Οργανισμού, για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων των προγραμμάτων και την ορθή υλοποίησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ οι οποίοι πραγματοποιούν ελέγχους στα προγράμματα του Οργανισμού, εξαιρούνται από το μηνιαίο και ετήσιο ανώτατο χρηματικό όριο αμοιβής ανά πραγματοποιούμενο έλεγχο που θέτουν οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες δεν βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ειδικότερα, οι δαπάνες για την αποζημίωση των ελεγκτών του ΟΑΕΔ καλύπτονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88), από τους πόρους του ΕΛΕΚΠ.

Άρθρο 67
Ειδικότητες εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ

Με το άρθρο 29Α του ν. 4521/2018 (Α' 38), συμπληρώθηκαν οι κλάδοι των ειδικοτήτων ΤΕ και ΔΕ του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών και κέντρων του ΟΑΕΔ, προκειμένου να μπορούν να διδάσκουν σε αυτά εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων αυτών, αλλά και να μην υφίστανται διαφοροποιήσεις ως προς τις ειδικότητες που ανήκουν σε κάθε κλάδο του άρθρου 39 του ν. 4559/2018 (Α' 142).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προστίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018:

α) στον κλάδο ΔΕ 05 Εξειδικευμένων Τεχνιτών οι ειδικότητες του Γουνοποιού, Αγιογράφου, Δερματοτεχνίτη, Κεραμικής, με σκοπό να καλυφθούν οι εργαστηριακές ανάγκες των σχολών στις αντίστοιχες ειδικότητες και Εικαστικών - Ψυχαγωγίας, ειδικότητα αναγκαία στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης, και

β) ο κλάδος ΔΕ 06 Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με την ειδικότητα του Διερμηνέα Νοηματικής Γλώσσας, για την κάλυψη διαρκών εκπαιδευτικών αναγκών στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμΕΑ Αθηνών, καθώς σημαντικός αριθμός των φοιτούντων πάσχουν από κώφωση ή βαρηκοΐα.

Επιπλέον, προστίθεται νέα παρ. 4 στο άρθρο 29 του ν. 4521/2018, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον ΟΑΕΔ να προσλαμβάνει ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, εκτός του πίνακα ειδικοτήτων της παρ. 2, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ, στα οποία υλοποιούνται ταχύρρυθμα προγράμματα και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, οι ανάγκες των οποίων σε εκπαιδευτικό προσωπικό ποικίλλουν ανάλογα με το παρεχόμενο πρόγραμμα.

Άρθρο 68
Ωφελούμενοι προγραμμάτων εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ

Κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 (Α' 91), κάθε χρόνο υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα επιχορήγησης των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, από την 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους έως την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές, για όσους εργαζόμενους θα δικαιούνταν τακτική επιδότηση ανεργίας, ποσό που αντιστοιχεί στις επιπλέον ημέρες απασχόλησης και ασφάλισης αυτών, όχι μεγαλύτερο από τα ποσά των επιδομάτων ανεργίας που θα λάμβαναν οι εν λόγω εργαζόμενοι στην επιχείρηση, αν έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια του περιορισμού ή της αναστολής της δραστηριότητάς της.

Επιπλέον, ήδη από το έτος 2010, ο ΟΑΕΔ υλοποιεί παρεμφερές πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση δικαιούχων της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65), κατά το οποίο οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, επιχορηγούνται με τα ποσά των τακτικών επιδομάτων ανεργίας, τα οποία λάμβαναν οι άνεργοι, τους οποίους προσλαμβάνουν και απασχολούν.

Ωστόσο, ενώ οι δικαιούχοι της «επιταγής επανένταξης» εξαιρούνται, κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010, από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3986/2011 (Α' 152), σύμφωνα με την οποία τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών, δεν πρέπει να ξεπερνούν σε αριθμό τα 400, οι ημέρες απασχόλησης των ωφελουμένων εργαζόμενων για τις οποίες επιχορηγούνται οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εμπίπτουν στον ανωτέρω περιορισμό.
Συνεπώς, οι ημέρες απασχόλησης των εργαζομένων κατά το διάστημα επιχορήγησης των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται, συνυπολογίζονται στον αριθμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας της τετραετίας, σε αντίθεση με τους ωφελούμενους της «επιταγής επανένταξης».

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, κατά την υπαγωγή των ωφελουμένων εργαζομένων προγραμμάτων επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχικά δεν θα τυγχάνει εφαρμογής ο περιορισμός της παρ. 1 του άρθρ. 39 του ν. 3986/2011, ως ισχύει και για τους ωφελούμενους δικαιούχους «επιταγής επανένταξης». Ευνοούνται, έτσι, και οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς παύουν να λογίζονται οι ημέρες απασχόλησής τους ως ημερήσια επιδόματα ανεργίας, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η ίση μεταχείριση των ωφελουμένων και στα δύο προγράμματα.

Άρθρο 69
Επιδότηση Μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Με την υπ' αριθμ. 26385/16.2.2017 (Β' 491) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α' 125), ρυθμίζεται το σύστημα εκπαίδευσης της μαθητείας, με συνδυασμό θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης, το οποίο εφαρμόζεται ήδη από το έτος 2017 στο μεταλυκειακό έτος των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ενώ καθορίζεται και η ημερήσια αμοιβή του μαθητευόμενου σε ποσό ίσο με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Ήδη δε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 1545/1985 (Α' 91), ο ΟΑΕΔ δύναται να επιδοτεί τους σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του, οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με ποσό έως το 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Μετά την κατάργηση του υποκατώτατου και την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους εργαζομένους όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακές διακρίσεις, καθίσταται αναγκαία η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού του ποσοστού επιδότησης του ΟΑΕΔ, χωρίς ρητό ποσοστιαίο περιορισμό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία του θεσμού της μαθητείας. Στο ανωτέρω πλαίσιο, και προς εναρμόνιση με το ισχύον πλαίσιο που εφαρμόζεται στα ΕΠΑΛ, με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι το ποσό της επιδότησης που θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στους μαθητευόμενους των ΕΠΑΣ, θα καθορίζεται, χωρίς ρητό ποσοστιαίο περιορισμό, στην εκάστοτε ετήσια κοινή υπουργική απόφαση με την οποία θα ρυθμίζεται η μαθητεία για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική χρονιά.

Άρθρο 70
Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ

Με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88) προβλέφθηκε η σύσταση Επιτροπής για τη λειτουργία του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (ΕΛΕΚΠ), ο οποίος λειτουργεί στον ΟΑΕΔ, με σκοπό τη διαχείριση των πόρων του ως άνω Λογαριασμού και τη χρήση αυτών για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στο νόμο. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, δύο εμπειρογνώμονες και δέκα εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, πέντε από τους οποίους ορίζονται από την συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων και πέντε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών.

Ωστόσο, στην ανωτέρω διάταξη δεν ορίζεται συγκεκριμένη θητεία των μελών της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της σύνθεσής της, όπως αυτή καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 16954/890/6.6.2013 (ΥΟΔΔ 263) υπουργική απόφαση.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται τετραετής θητεία των μελών της Επιτροπής. Θεσπίζεται, έτσι, ένα εύλογο χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση αλλά και η αμεροληψία της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ, με την αντικατάσταση των μελών αυτής με τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 71
Κριτήρια επιλογής διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ

Με το άρθρο 72 του ν. 3996/2011 (Α' 170) καθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο επιλογής διευθυντικών στελεχών στις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, στο οποίο προβλέπονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη, οι μονάδες αξιολόγησης ανά κατηγορία κριτηρίων και η συνολική έως την επιλογή διαδικασία.

Για την εναρμόνιση της διαδικασίας επιλογής διευθυντικών στελεχών στις σχολές του ΟΑΕΔ με τη διαδικασία που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το άρθρο 72 του ν. 3996/2011 υιοθέτησε τις διατάξεις του προϊσχύσαντος και αντίστοιχου τότε άρθρου 12 του ν. 3848/2010 (Α' 71), το οποίο στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4327/2015 (Α' 50).

Πρόσφατα, ωστόσο, ο ν. 4547/2018 (Α' 102) αντικατέστησε τις διατάξεις του ν. 4327/2015 σε πληθώρα εκπαιδευτικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επιλογής διευθυντικών στελεχών στις εκπαιδευτικές δομές (άρθρο 24 του ν. 4578/2018). Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διατηρηθεί στις εκπαιδευτικές δομές του ΟΑΕΔ όμοιο σύστημα καθορισμού διευθυντικών στελεχών με αυτό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, με τις παρ. 1 και 2 του προτεινόμενου άρθρου καθορίζονται οι μονάδες αποτίμησης του κριτηρίου επιστημονικής συγκρότησης και του κριτηρίου διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση του πλαισίου που ισχύει για τις σχολές του ΟΑΕΔ με το πλαίσιο που θέτει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου, ο ανώτατος αριθμός μονάδων αποτίμησης των κριτηρίων των υποψήφιων διευθυντικών στελεχών, καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4547/2018.

Επιπλέον, με τις παρ. 4 και 5 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι η διετής θητεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ αρχίζει παράλληλα με την επίσημη έναρξη του σχολικού έτους και λήγει την τελευταία ημέρα του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου και την 31η Αυγούστου αντίστοιχα, ενώ μέχρι σήμερα η θητεία τους άρχιζε την 1η Ιουλίου και έληγε την 30ή Ιουνίου. Παράλληλα, ορίζεται μεταβατικά η ημερομηνία λήξης της θητείας των υφιστάμενων Διευθυντών.

Τέλος, με την παρ. 6 του προτεινόμενου άρθρου καταργείται η αναφορά στην έκδοση πινάκων αξιολόγησης των διευθυντών Πιλοτικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΣΕΚ), καθώς οι τελευταίες έχουν καταργηθεί.

Άρθρο 72
Εκκαθάριση ΟΧΛΕ

Με την από 23.7.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 15266/1226/29.7.2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΕ-ΕΠΕ 8720), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΧΑΕ) λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση. Με την περ. β' της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 (Α' 88), όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4255/2014 (Α' 89), η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ παρατάθηκε μέχρι τις 31.12.2018. Οι εκκαθαριστές έχουν αναλάβει το πολυσχιδές και βαρύνουσας σημασίας έργο της διευθέτησης των εκκρεμών υποθέσεων της ΟΧΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, η εκδίκαση των οποίων έχει οριστεί για το 2019. Δεδομένης της επέλευσης της νομοθετικά προβλεπόμενης λήξης της εκκαθάρισης της ΟΧΑΕ στις 31.12.2018 και της επιτακτικής ανάγκης να συνεχιστούν οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίχως περαιτέρω καθυστερήσεις, με την προτεινόμενη διάταξη η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ παρατείνεται έως τις 31.12.2019, οπότε υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι επείγουσες δικαστικές εκκρεμότητες του έργου των εκκαθαριστών.

Άρθρο 73
Απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών σε φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα

Για τα προστατευόμενα από τον ν. 2643/1998 (Α' 220) πρόσωπα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1Β του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου, οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 8, με την εξαίρεση όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τα προστατευόμενα πρόσωπα του άρθρου 1 σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3. Η αναπροσαρμογή του καθεστώτος παρακρατήσεων θέσεων εργασίας υπέρ του ν. 2643/1998 μέσω της δυνατότητας παρακράτησης θέσεων για προστατευόμενους του νόμου και σε ΝΠΙΔ που προκηρύσσουν θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα επιφέρει αύξηση των θέσεων που παρακρατούνται για τα άτομα των ειδικών κατηγοριών.

Περαιτέρω, με τις παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004 (Α' 31) καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθούν οι υποψήφιοι (προστατευόμενοι του ν. 2643/1998) για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Επίσης, καθορίζεται η διαδικασία με την οποία γίνεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται οι πίνακες μοριοδότησης από τις αρμόδιες για την εφαρμογή του ν. 2643/1998, περιφερειακές διευθύνσεις και τοπικές υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η παραπάνω διαδικασία έχει καταδειχθεί χρονοβόρα και μη αποτελεσματική. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο να απλουστευθεί. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, ήτοι η σύνταξη ενδεικτικού πίνακα μοριοδότησης με βάση τα δηλούμενα από τους ενδιαφερόμενους στοιχεία, και εκδίδεται προσωρινός πίνακας μοριοδότησης μετά και την εξέταση των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Επίσης, προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Άρθρο 74
Διορισμός ή πρόσληψη προσώπων ειδικών κατηγοριών σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ

Για τα προστατευόμενα από τον ν. 2643/1998 (Α' 220) πρόσωπα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθ. 3, παρακρατείται υποχρεωτικά ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) από το σύνολο των θέσεων οι οποίες θα εγκριθούν σε μια περίοδο για στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των δύο βαθμών.

Στις ανωτέρω διατάξεις δεν εμπίπτουν οι φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ωστόσο, ορισμένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) προκηρύσσουν θέσεις εργασίας μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν δύναται να παρακρατά ποσοστό για προστατευομένους του ν. 2643/1998 από τις προκηρυσσόμενες θέσεις, λόγω των περιορισμών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθ. 3 του ν. 2643/1998 προκειμένου να συμπεριληφθούν όλα τα νομικά πρόσωπα τα οποία προκηρύσσουν θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ. Η αναπροσαρμογή του καθεστώτος παρακρατήσεων θέσεων εργασίας υπέρ του ν. 2643/1998, μέσω της δυνατότητας παρακράτησης θέσεων για προστατευομένου ς του νόμου και σε ΝΠΙΔ που προκηρύσσουν θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα επιφέρει αύξηση των θέσεων που παρακρατούνται για τα άτομα των ειδικών κατηγοριών. Η ισχύουσα διάταξη έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολλών θέσεων για τα άτομα ειδικών κατηγοριών. Η τροποποίησή της κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της και ΝΠΙΔ, τα οποία, με βάση τα δεδομένα των τελευταίων ετών, συχνά προβλέπεται να προκηρύσσουν θέσεις εργασίας μέσω του ΑΣΕΠ.

Περαιτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης του τελικού πίνακα εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις βάσει της εκδοθείσας προκήρυξης, αυτές καλύπτονται αποκλειστικά από τα πρόσωπα που είναι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας (η αίτηση των οποίων έχει κριθεί ως έγκυρη αλλά δεν εμφανίζονται ως επιτυχόντες στον τελικό πίνακα και για τις οποίες κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα), προκειμένου αφενός να στηριχθεί η πολυπληθής κατηγορία των πολυτέκνων και αφετέρου να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων στους οποίους ανήκουν οι θέσεις.

Επιπλέον, εάν μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις οι οποίες είχαν παρακρατηθεί υπέρ των προστατευομένων του νόμου και οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν, προβλέπεται η απόδοσή τους στους φορείς από τους οποίους έχουν παρακρατηθεί προκειμένου να μην συσσωρεύονται κενές θέσεις σε βάρος των αναγκών των φορέων στους οποίους ανήκουν.

Τέλος, με τις παρ. 2, 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004 (Α' 31) καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθούν οι υποψήφιοι, προστατευόμενοι του ν. 2643/1998, για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας δημόσιων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των δύο βαθμών. Επίσης, καθορίζεται η διαδικασία με την οποία γίνεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται οι πίνακες μοριοδότησης από τις, αρμόδιες για την εφαρμογή του ν. 2643/1998, περιφερειακές διευθύνσεις και τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Η παραπάνω διαδικασία έχει καταδειχθεί χρονοβόρα και αναποτελεσματική. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο να απλουστευθεί. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, ήτοι η σύνταξη ενδεικτικού πίνακα μοριοδότησης με βάση τα δηλούμενα από τους ενδιαφερόμενους στοιχεία, και εκδίδεται προσωρινός πίνακας μοριοδότησης μετά και την εξέταση των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Επίσης, προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Άρθρο 75
Μοριοδότηση προσώπων ειδικών κατηγοριών

Στο άρθρο 4 του ν. 2643/1998 (Α' 220) απαριθμούνται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των προστατευομένων προσώπων. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4 «Ο αριθμός μορίων που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20%, εφόσον το προστατευόμενο πρόσωπο υπάγεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες του άρθρου 1. Ομοίως λαμβάνουν την ως άνω προσαύξηση: α) οι προστατευόμενοι του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που έχουν στην οικογένειά τους τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, που προστατεύεται κατά το δεύτερο ή τρίτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, όπως τροποποιήθηκε με το ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α') και β) οι προστατευόμενοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.»

Με την προτεινόμενη τροποποίηση αποσαφηνίζεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες προστασίας, οι οποίες συγχρόνως αποτελούν και κριτήρια μοριοδότησης, λαμβάνει μόνο προσαύξηση 20% λόγω υπαγωγής του και σε άλλες κατηγορίες προστασίας, χωρίς να μοριοδοτείται σωρευτικά και η δεύτερη κατηγορία προστασίας.

Άρθρο 76
Απόδειξη πολυτεχνικής ιδιότητας προσώπων ειδικών κατηγοριών

Στον πυρήνα των ρυθμίσεων του ν. 2643/1998 (Α' 220) βρίσκεται η ανάγκη προστασίας ατόμων συγκεκριμένων κατηγοριών (πολύτεκνοι, Αμε Α, συγγενείς ΑμεΑ, τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, τέκνα αναπήρων πολέμου και τρίτεκνοι), που έχουν περιορισμένες δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας, μέσω της κατά προτεραιότητα προώθησής τους στην απασχόληση με τη διασφάλιση όρων διαφάνειας. Η αντιμετώπιση των παραπάνω κατηγοριών πληθυσμού γίνεται υπό το πρίσμα μιας κοινωνικής διάστασης, διαφοροποιούμενη έτσι από τις παρόμοιες προβλέψεις σε άλλα νομοθετικά πλαίσια.

Με την παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α' 270) ορίστηκε ότι «για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος...».

Ωστόσο, ο ορισμός του πολύτεκνου που χρησιμοποιείται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), κατά το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α' 75), δεν ταυτίζεται με αυτόν που έχει υιοθετηθεί για την εφαρμογή του ν. 2643/1998. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 ορίζεται ότι «Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα». Επίσης, πέραν του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, η εν λόγω διάταξη απαιτεί και πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ, για απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας.

Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν σε προκηρύξεις του ν. 2643/1998, ως πολύτεκνοι, να πρέπει να αποδείξουν την πολυτεκνική τους ιδιότητα, ταυτόχρονα, μέσω δύο διαφορετικών νομικών πλαισίων, με διαφορετικές στοχεύσεις.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 οδηγεί σε συρρίκνωση του πεδίου εφαρμογής του ν. 2643/1998 λόγω αδυναμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού της ΑΣΠΕ όσων πολιτών δεν εμπίπτουν ταυτόχρονα και στα δύο νομικά πλαίσια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας των οποίων έχουν αποβιώσει και οι δύο γονείς, τα οποία, αν και δεν μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ, είναι δικαιούχοι των ευεργετικών διατάξεων του ν. 2643/1998. Ομοίως, τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, οι γονείς των οποίων δεν πρόλαβαν να εγγραφούν στην ΑΣΠΕ πριν τα τέκνα τους συμπληρώσουν τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006, αποκλείονται από την προστασία του ν. 2643/1998, ενώ συνομήλικοι τους, οι γονείς των οποίων έχουν ήδη εγγραφεί στην ΑΣΠΕ, δικαιούνται να συμμετάσχουν σε προκηρύξεις που διενεργούνται βάση του ν. 2643/1998.

Επομένως, η ένταξη ενός ατόμου στην προστασία του ν. 2643/1998, ως πολύτεκνου, με κριτήρια και διατάξεις εκτός του πνεύματος του νόμου αυτού, δημιουργεί στρεβλώσεις και αδυνατίζει τη λογική συνοχή προστασίας που ο νομοθέτης έχει επιλέξει για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, αφού ορισμένα μέλη της ομάδας, αδυνατούν να προσκομίσουν το ζητούμενο πιστοποιητικό.

Επιπροσθέτως, όπως επισημαίνεται στην ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, έτους 2005, με θέμα τον ν. 2643/1998, η εξάρτηση της απόδοσης της πολυτεκνικής ιδιότητας από ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, θέτει τόσο θέμα παράβασης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι (παρ. 1 του άρθρου 12 του Συντάγματος), όσο και θέμα άσκησης δημόσιας εξουσίας από νομικό πρόσωπο μη υπαγόμενο στον άμεσο έλεγχο και την εποπτεία του δημοσίου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η προτεινόμενη ρύθμιση ρητά εξαιρεί τον ν. 2643/1998 από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014.

Άρθρο 77
Προσωπικό καθαριότητας

Με το άρθρο 64 του ν. 4590/2019 (Α' 17) επαναπροσδιορίστηκε η ιδιότητα του τρίτεκνου ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ως βαθμολογούμενο κριτήριο στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Συνεπεία αυτού του επαναπροσδιορισμού, η ΣΟΧ 3/2018 ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρειάστηκε να εγκριθεί εκ νέου από το ΑΣΕΠ προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναγκαίες αλλαγές καθώς και να επαναληφθούν όλες οι ενέργειες στις οποίες είχε προβεί ο Οργανισμός μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2019. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και λόγους δημοσίου συμφέροντος σχετιζόμενους με την δημόσια υγεία, κρίνεται απαραίτητο να επιτραπεί η απασχόληση του προσωπικού για το απολύτως εύλογο διάστημα του ενός (1) ακόμη μήνα, δηλαδή μέχρι τις 28 Ιουνίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 78
Επίδομα Στέγασης

Με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74) θεσπίστηκε το Επίδομα Στέγασης, ένα προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που επιβαρύνονται με το κόστος δαπανών ενοικίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα νοικοκυριά αυτά η δαπάνη για τη στέγαση αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής δαπάνης διαβίωσης τους, καθώς και το γεγονός ότι η μη ανταπόκρισή τους στην καταβολή του ενοικίου ενέχει τον κίνδυνο σώρευσης οφειλών, αποτελώντας απειλή για τη συνέχεια στέγασης του νοικοκυριού, κρίνεται σκόπιμο το ποσό αυτό να είναι αφορολόγητο και να μην υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, να μην κατάσχεται ούτε να συμψηφίζεται με χρέη, ώστε να μην διοχετεύεται σε άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο χορηγείται.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και το Επίδομα Παιδιού στοχεύουν σε πληθυσμούς που είτε διαβιούν στην ακραία φτώχεια είτε επιβαρύνονται με πρόσθετες δαπάνες για την ανατροφή των παιδιών, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το Επίδομα Στέγασης δεν υπολογίζεται για τον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια των ως άνω επιδομάτων.

Άρθρο 79
Ένταξη των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» στο πρόγραμμα Επιδόματος Στέγασης

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» που διαβιούν έως και τις 28.2.2019 σε καθεστώς επιδοτούμενης ενοικιαζόμενης κατοικίας, εντάσσονται, μετά τη λήξη του, αυτομάτως στο Επίδομα Στέγασης, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με το ποσό που λάμβαναν από το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» και έως τα όρια που καθορίζονται με την υπ' αριθμ. Δ23/οικ.20171/1040/3.5.2017 (Β' 1602) κοινή υπουργική απόφαση.

Σκοπός της ανωτέρω ρύθμισης είναι η συνέχιση της παροχής αυξημένου υποστηρικτικού πλαισίου στους ωφελούμενους αστέγους του προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή μετάβασή τους σε καθεστώς αυτόνομης διαβίωσης μετά το πέρας της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου.

Άρθρο 80
Οικονομική ενίσχυση οικογενειών θανόντων από φυσικά φαινόμενα

Με την προτεινόμενη ρύθμιση η έκτακτη οικονομική βοήθεια που καταβάλλεται στις οικογένειες των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους από σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα και εξαιτίας τους ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν από τις οικογένειες των θανόντων οι απρόβλεπτες ανάγκες που έχουν προκύψει συνεπεία της απώλειας συγγενικού τους προσώπου εξαιτίας του σεισμού ή άλλου φυσικού φαινομένου.

Άρθρο 81
Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ από 1.1.2019 ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία χορηγούνται για την κάλυψη των αυξημένων και εξειδικευμένων αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της αναπηρίας του ατόμου χωρίς εισοδηματικά ή οικονομικά κριτήρια. Σκοπός τους είναι η ενίσχυση, η συμβολή στην κοινωνική ένταξη και η αποφυγή της ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν εισόδημα καθώς η χορήγηση τους δεν αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών διαβίωσης ενός ατόμου αλλά στην κάλυψη των αναγκών που οφείλονται πρωταρχικά στην αναπηρία τους και προκύπτουν εξαιτίας αυτής. Για το λόγο αυτό δεν φορολογούνται και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Τα χρηματικά αυτά βοηθήματα αποτελούν μέσο για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής υπέρ των αναπήρων ατόμων για το λόγο αυτό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 82
Παράταση χορήγησης επιδομάτων αναπηρίας

Με την προτεινόμενη διάταξη αποκαθίσταται η δυνατότητα χορήγησης παράτασης σε όλους τους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων, των οποίων η γνωμάτευση έχει λήξει και καθυστερεί η εξέτασή τους από ΚΕΠΑ, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Υπό το ισχύον καθεστώς, η δυνατότητα παράτασης αφορά μόνο τα επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67%. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η εναρμόνιση και η αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης από τον ΟΠΕΚΑ όλων των προνοιακών - αναπηρικών επιδομάτων, ανεξαρτήτως του ποσοστού αναπηρίας των δικαιούχων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 83
Αρμοδιότητες ΟΠΕΚΑ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προστίθενται νέες αρμοδιότητες και αναδιαμορφώνονται οι υφιστάμενες μεταξύ των τμημάτων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, η αρμοδιότητα της υλοποίησης του προγράμματος παροχής υπηρεσιών παρασκευής-συσκευασίας και διανομής σχολικών γευμάτων καθώς και της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α' 85) ανατίθενται στο Τμήμα Χορήγησης Παροχών Κοινωνικής Στήριξης Οικογενειών της Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω αρμοδιότητες ανατέθηκαν στον ΟΠΕΚΑ μετά την έκδοση του ιδρυτικού του νόμου, δυνάμει της υπ' αριθμ. Δ14/οικ.21446/488/11.4.2018 (Β' 1299) υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018.

Περαιτέρω, η αρμοδιότητα της καταβολής της εφάπαξ εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές αφαιρείται από Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών και ανατίθεται πλέον στο Τμήμα Χορήγησης Οικογενειακών Επιδομάτων και Διοικητικής Μέριμνας, λόγω συγγένειας των συνολικών αρμοδιοτήτων του εν λόγω Τμήματος.

Άρθρο 84
Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας

Μετά τις νομοθετικές αλλαγές που έχουν επέλθει με την ένταξη του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κατά την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (Α' 214) προέκυψε σοβαρό πρόβλημα, σχετικά με τον καθορισμό του χρόνου εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων, προκειμένου να δημιουργηθεί σωστά ενημερωμένο μητρώο των δικαιούχων των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Για την επίλυση του προβλήματος προτείνεται, η εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών των ασφαλισμένων να προηγείται της δημιουργίας του μηχανογραφικού αρχείου δικαιούχων και να μην γίνεται παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΛΑΕ είναι οι ασφαλισμένοι που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της υποβολής της αίτησής τους έτους.

Περαιτέρω, προτείνεται η αναμόρφωση της σύνθεσης της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ, με την απάλειψη της συμμετοχής σε αυτήν εκπροσώπων της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕΣΑΣΕ), της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) και της Συνομοσπονδίας Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥΔΑΣΕ). Ήδη από το 2015, είχαν ανακύψει σημαντικά ζητήματα ως προς την συγκρότηση της Επιτροπής, καθώς η μεν ΓΕΣΑΣΕ τελούσε υπό εκκαθάριση, η δε ΣΥΔΑΔΕ δεν είχε διενεργήσει αρχαιρεσίες για νέα διοίκηση παρά τη λήξη της θητείας της προσωρινής. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, λοιπόν, εξασφαλίζεται η ομαλή συγκρότηση και λειτουργία της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ.

Άρθρο 85
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με το ν. 4554/2018 (Α' 130) απονεμήθηκαν αρμοδιότητες στο ΕΚΚΑ σχετικές με την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων και του συντονισμού και υποστήριξης των επιτρόπων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Προκειμένου να ασκηθούν κατά το δυνατόν αμεσότερα οι ανωτέρω αρμοδιότητες συστάθηκε στο ΕΚΚΑ, με το άρθρο 27 του ν. 4554/2018, Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τρία (3) τμήματα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 (Α' 30), ο Οργανισμός του ΕΚΚΑ καταρτίζεται και τροποποιείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται «με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Δ.Σ.».

Πλην όμως, στο ως άνω άρθρο 27 δεν προβλέφθηκαν οι κλάδοι και οι ειδικότητες που μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή Προϊσταμένων της Διεύθυνσης και των τριών (3) τμημάτων αυτής. Με την προτεινόμενη διάταξη επιλύεται η εκκρεμότητα αυτή, καθώς δεν κατέστη εφικτό μέχρι σήμερα να προβλεφθούν οι απαιτούμενες ως άνω ειδικότητες με τροποποίηση του οργανισμού.

Περαιτέρω, η δεύτερη παράγραφος της προτεινόμενης διάταξης, συνδέει την έναρξη ισχύος των διατάξεων που ρυθμίζουν τα θέματα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων του ν. 4554/2018 με δήλη ημερομηνία, αποσυνδέοντάς την από την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4554/2018, καθώς για την έκδοσή της απαιτείται κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας του εποπτικού συμβουλίου του άρθρου 19 από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΑ, η οποία όμως δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ως εκ τούτου, η αποσύνδεση της έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων από την έκδοση της ως άνω απόφασης, με την παράλληλη άμεση στελέχωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΕΚΚΑ, δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί ο ν. 4554/2018 από την 1η.9.2019, εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας στη νεοσυσταθείσα Διεύθυνση, καθώς και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε η εφαρμογή του να συντελεστεί με τον πλέον αποτελεσματικό και ωφέλιμο τρόπο.

Άρθρο 86
Σύσταση οργανικών θέσεων προνοιακών φορέων

Τα τελευταία χρόνια λόγω της αναστολής των προσλήψεων προσωπικού και των περιορισμών και των ανώτατων ορίων στις προσλήψεις τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και τα παραρτήματα τους, απώλεσαν μεγάλο τμήμα του μόνιμου και έμπειρου προσωπικού τους.

Οι ανωτέρω φορείς καλούνται να παρέχουν υψηλής προστιθέμενης αξίας προνοιακές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά, οι χρονίως πάσχοντες, και οι υπερήλικες.

Οι ανάγκες τους σε προσωπικό αυξάνονται, καθώς καλύπτονταν και με προγράμματα απασχόλησης, τα οποία ολοκληρώνονται. Επομένως, ol ανάγκες αυτές θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και κοινωνικής υποστήριξης στις ανωτέρω ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού.

Τέλος, η στελέχωσή των ανωτέρω φορέων θα πρέπει να γίνεται με στόχο την αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων για τη κάλυψη των προαναφερόμενων, εξόχως σημαντικών για το κοινωνικό σύνολο, αναγκών λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ταχείας και αποτελεσματικής ενίσχυσής τους καθώς και της εύρυθμης και αδιάλειπτης λειτουργίας τους.

Άρθρο 87
Κάλυψη οργανικών θέσεων προνοιακών φορέων

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 4578/2018 (Α' 200) συστήθηκαν 341 οργανικές θέσεις προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16), στο Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήματά τους, με σκοπό την μόνιμη κάλυψη των πάγιων αναγκών τους σε μόνιμο προσωπικό. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων τακτικού προσωπικού, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 35 του ως άνω νόμου, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28).
Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού των προκηρυχθησόμενων θέσεων ανά εποπτευόμενο φορέα, και του σημαντικού διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η διαδικασία προετοιμασίας των οικείων προκηρύξεων, κρίνεται αναγκαία η παράταση της νομοθετικά προβλεπόμενης προθεσμίας έως τις 15.6.2019.

Με τις διατάξεις του παρόντος προτείνεται ότι για τις προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού στους φορείς του άρθρου 34 του ν 4578/2018 δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (απαγόρευση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους), Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, λόγω της κρίσιμης κοινωνικής αποστολής και των αυξημένων απαιτήσεων εύρυθμης και απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας των ως άνω φορέων.

Άρθρο 88
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων

Δεδομένου ότι η παροχή προνοιακών υπηρεσιών ανήκει ήδη από το έτος 2015 στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κρίνεται αναγκαίος ο διαχωρισμός και η διακριτότητα της διαδικασίας και του προβλεπόμενου τρόπου πρόσληψης επικουρικού προσωπικού από τους προνοιακούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα παραρτήματά τους. Ήδη με τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α' 81) προβλέπεται η οικεία διαδικασία, η οποία όμως χρήζει επικαιροποίησης, ενώ παράλληλα κρίνεται σκόπιμο η σχετική διαδικασία να τελεί υπό την έγκριση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Οι προτεινόμενες διατάξεις του εν λόγω άρθρου προβλέπουν τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16) και των παραρτημάτων τους, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ).

Συγκεκριμένα, η κάλυψη των θέσεων γίνεται ως ακολούθως: Μετά την έκδοση της έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), ο αρμόδιος κάθε φορά φορέας εκδίδει προκήρυξη, που τελεί υπό την έγκριση του ΑΣΕΠ. Η κάθε προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ, αναλυτικά αναφέρει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του και αποστέλλονται στον ΑΣΕΠ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο νομιμότητας. Δικαίωμα ένστασης αναγνωρίζεται στους αιτούντες και ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ' ένσταση έλεγχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και η απόφασή του κοινοποιείται στο φορέα, προκειμένου αυτός να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Επίσης, προβλέπεται ότι αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων διενεργούνται προσωρινές προσλήψεις από τους φορείς, με την επιφύλαξη όμως αναμόρφωσης του πίνακα στην περίπτωση που τελικά κάποιος από τους προσωρινώς προσληφθέντες δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες. Τέλος, προβλέπεται η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού, η ανάληψη της δαπάνης αμοιβής τους από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα και τέλος ο καθορισμός, με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, μεταξύ άλλων, των απαιτούμενων ανά ειδικότητα προσόντων, της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλαλης αναγκαίας λεπτομέρειας. Οι διαδικασίες που προτείνονται καλύπτουν πλήρως την αναγκαιότητα της διαφάνειας που πρέπει να χαρακτηρίζει την πρόσληψη προσωπικού.

Τέλος, με την παρ. 7 του προτεινόμενου άρθρου, επιλύονται αποτελεσματικά ενδεχόμενα προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη μόνιμου ιατρού ή οδοντιάτρου στα Κέντρα, επιτρέποντας τη συνεργασία με ιατρούς και οδοντιάτρους υπό το καθεστώς έκδοσης από

Άρθρο 89
Προσωπικό Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι αναγκαίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δώδεκα (12) εργαζομένων που απασχολούνται στις υπηρεσίες των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας του ΕΚΚΑ του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (Α' 143), οι οποίες έχουν παραταθεί από 1.12.2018 έως 30.11.2019, δυνάμει της τροποποίησης των πράξεων ένταξης στο ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Ωστόσο, επειδή οι σχετικές τροποποιήσεις των πράξεων ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020, ήτοι η υπ' αριθμ. 6681/30.11.2018 τροποποίηση της πράξης «Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες - θύματα βίας - Ξενώνας φιλοξενίας ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5000596 του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΥΔΠ7ΛΛ-Α2Κ) και η υπ' αριθμ. 3863/30.11.2018 τροποποίηση της πράξης «Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες - θύματα βίας - Ξενώνας φιλοξενίας ΕΚΚΑ Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5000655 του ΕΠ «Αττική 2014-2020» (ΑΔΑ: 6Φ937Λ7-1ΗΜ), εκδόθηκαν στις 30.11.2018, ήτοι μία μόλις ημέρα πριν την έναρξη της προβλεπόμενης παράτασης, δεν υπήρξε αντικειμενικά ο αναγκαίος χρόνος για την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων (αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης, εγγραφή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου κλπ.) και τη τελική δημοσίευση των πράξεων παράτασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο έναρξης της παράτασης. Οι εν λόγω πράξεις παράτασης δημοσιεύτηκαν στις 5.3.2019 (Γ' 278).

Προκειμένου, λοιπόν, να εξασφαλιστεί η αδιάκοπη συνέχιση του έργου των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας του ΕΚΚΑ, προβλέπεται ότι η ως άνω παράταση ισχύει κανονικά από 1.12.2018, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσίευσης των πράξεων παράτασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ συγχρόνως διευθετούνται δαπάνες που αφορούν τις ανωτέρω συμβάσεις και διενεργήθηκαν από 1.12.2018 έως τη δημοσίευση των πράξεων παράτασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 90
Προσωπικό Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Με την προτεινόμενη διάταξη, ρυθμίζονται ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης πέντε (5) υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ιονίων Νήσων. Συγκεκριμένα, αποκαθίσταται η πλημμέλεια αναφορικά με το διορισμό των υπαλλήλων αυτών, η οποία συνίσταται στην εκ παραδρομής παράλειψη του ανωτέρω νομικού προσώπου να προβεί, ως όφειλε, στη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων διορισμού τους, παρότι είχαν τηρηθεί όλες οι ενδιάμεσες διαδικαστικές ενέργειες (δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων, ανακοίνωση του νομικού προσώπου για την συμπερίληψή τους στους πίνακες διοριστέων, έκθεση εμφάνισης και ανάληψης καθηκόντων κλπ.). Σημειώνεται ότι άπαντες οι διορισμοί έχουν διενεργηθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ, κατά τα έτη 2000-2006. Τέλος, προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των εν λόγω υπαλλήλων, ως ημερομηνία διορισμού τους λογίζεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

Άρθρο 91
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΣΚΛΕ

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται περ. δ' στην παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4488/2017 (Α' 137) προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της εκπροσώπησης του ΣΚΛΕ μέχρι την συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού του Συμβουλίου.

Άρθρο 92
Ρυθμίσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες

Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται, για λόγος ασφάλειας δικαίου, η ανάγκη προσδιορισμού με ορθό τρόπο των γεωγραφικών και διοικητικών ορίων εντός των οποίων γίνεται η αναζήτηση άλλης κοινωνικής υπηρεσίας δυνάμενης να διεξαγάγει την κοινωνική έρευνα, πριν οδηγηθεί η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην ανάθεση της κοινωνικής έρευνας σε κοινωνικό λειτουργό του Σ.Κ.Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 93
Παραχώρηση της Βαμβακουργίας Βόλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για ενενήντα εννέα (99) έτη η χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων της Βαμβακουργίας Βόλου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους, καθώς και των κτιριακών και κάθε είδους κατασκευών και εγκαταστάσεων επ' αυτών, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Πρόκειται για δύο (2) ακίνητα επιφάνειας 1.871,00 και 86.531,77 τ.μ., όπως εμφαίνονται στο προσαρτημένο στο σχέδιο νόμου, ως Παράρτημα I, τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, που συντάχθηκε από τον πολιτικό μηχανικό Κωνσταντίνο Γούλα τον Ιανουάριο του 2019 και αποτυπώνει σε κλίμακα 1:1.000, το σύνολο των παραχωρούμενων ακινήτων. Οι κτιριακές και κάθε είδους κατασκευές και εγκαταστάσεις, που βρίσκονται επί των παραχωρούμενων ακινήτων, αποτυπώνονται ομοίως στο προσαρτημένο στο σχέδιο νόμου, ως Παράρτημα I, τοπογραφικό διάγραμμα.

Τα ανωτέρω ακίνητα περιήλθαν, αρχικά, στην αποκλειστική κυριότητα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο Ε Κ), δυνάμει του υπ' αριθμ. 30293/17.1.2001 συμβολαίου μεταβίβασης μέρους του ενεργητικού περιουσιακών ομάδων της -υπό εκκαθάριση τότε- ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ». Εν συνεχεία, με την κατάργηση του ΟΕΚ, τα εν λόγω ακίνητα περιήλθαν στην αποκλειστική κυριότητα του ΟΑΕΔ, ως καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος ΟΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 (Α' 88).

Η παραχώρηση των ανωτέρω ακινήτων λαμβάνει χώρα για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ιδίως για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την ανάπλαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του χώρου, την ανάπτυξη και προστασία της ευρύτερης περιοχής και την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών σκοπών, με την παράλληλη ανάπτυξη δράσεων ειδικού ενδιαφέροντος και ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι ανωτέρω σκοποί, οι δράσεις ειδικού ενδιαφέροντος, οι τρόποι και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα εξειδικευτούν με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΟΑΕΔ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ήδη με Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη τον Μάιο του 2018 μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΟΑΕΔ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμφωνήθηκε η διερεύνηση και υποβολή προτάσεων πολεοδόμησης και χωροθέτησης δραστηριοτήτων από πλευράς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίες θα αφορούν στην αξιοποίηση του ακινήτου μετά από μετατροπή των υφιστάμενων κτιρίων ή/και την ανέγερση νέων για τη δημιουργία νέων χρήσεων, συμβατών με τη θέση του ακινήτου, την ταυτότητα και τον χαρακτήρα της πόλης, καθώς και το περιβάλλον αστικό τοπίο.

Για τον σκοπό αυτό, με την υπ' αριθμ. 15878/18/ΓΠ/25.7.2018 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 6ΨΖ9469Β7Ξ-ΒΓΗ) συστήθηκε ειδική επιστημονική ομάδα εργασίας, η οποία σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας του προγράμματος για την «Ανάκτηση των ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας - Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία εκπροσωπείται και ο ΟΑΕΔ, ανέλαβε το έργο να επεξεργαστεί εναλλακτικά και ιεραρχημένα σενάρια για την αξιοποίηση του ακινήτου της πρώην βιομηχανίας «Βαμβακουργία Βόλου ΑΕ».

Στο σχέδιο ανάπτυξης των παραχωρούμενων ακινήτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων, φοιτητικών εστιών, φοιτητικής λέσχης, πολυχώρου πολιτισμού, αθλητικών εγκαταστάσεων και μεγάλων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, η δημιουργία πρότυπου ΚΕΚ ΑΜΕΑ ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η δημιουργία προγράμματος πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τους εκπαιδευόμενους στις εκπαιδευτικές δομές του ΟΑΕΔ, η δημιουργία ενός κοινού κέντρου επιχειρηματικότητας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), τις ερευνητικές/παραγωγικές θερμοκοιτίδες και τους συνεργατικούς χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και των αντίστοιχων δομών του ΟΑΕΔ, και λοιπές ειδικές δράσεις, οι οποίες θα εξειδικευτούν με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, που προβλέπεται στην παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης.

Ενόψει των ανωτέρω, η παραχώρηση του ακινήτου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα συμβάλει αποφασιστικά, όχι μόνο στην αναβάθμιση των ακινήτων, αλλά και στην ενίσχυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ιδίως εκείνων των χαρακτηριστικών του που προωθούν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη σύνδεσή του με την κοινωνία, στην προώθηση του έργου και της αποστολής του ΟΑΕΔ, στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής υπέρ των οικονομικά αδύναμων φοιτητών και στην αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση του αστικού ιστού της πόλης, προάγοντας έτσι πολλαπλώς το δημόσιο συμφέρον.

Άρθρο 94
Πρόγραμμα ενίσχυσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) αποτελεί έναν τομέα οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται αυτόνομα, προτάσσοντας εναλλακτικά μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης στα οποία συμμετέχουν χωρίς διακρίσεις όλοι οι πολίτες και οι κάτοικοι της χώρας και προωθώντας τις συμμετοχικές και δημοκρατικές διαδικασίες στις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις.

Για την ενίσχυση των Φορέων ΚΑΛΟ, οι οποίοι αναλαμβάνουν δράσεις είτε στο πεδίο της παραγωγής είτε στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών, και με σκοπό τη διάδοση του μοντέλου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, καταρτίζονται χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των φορέων αυτών, είτε από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Καθώς οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΚΑΛΟ Φορείς αντιπροσωπεύουν σήμερα σημαντικό αριθμό οικονομικών οντοτήτων, αναμένεται από αυτούς πληθώρα προτάσεων για τη στήριξη των σχεδιαζόμενων δράσεών τους, καθιστώντας εξαιρετικά πιθανό ο προϋπολογισμός των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων να μην επαρκεί για την υλοποίηση και τη στήριξη των δράσεων αυτών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, θεσμοθετείται η δυνατότητα κατάρτισης ενιαίων προγραμμάτων για τη στήριξη και την ενίσχυση των Φορέων ΚΑΛΟ, χρηματοδοτούμενων από κοινού από το ΕΣΠΑ και από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Ο σκοπός και οι όροι των εν λόγω προγραμμάτων θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επιπλέον, διαχειριστής του προγράμματος ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, στην οποία παρέχεται και η δυνατότητα να κάνει χρήση του Μητρώου Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) για την αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφερόμενων Φορέων.

Άρθρο 95
Εκπροσώπηση ΣΒΒΕ σε συλλογικά όργανα

Με το άρθρο 41 του ν. 4554/2018 (Α' 130) ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) αναγνωρίστηκε ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος, συμμετέχοντας με εκπρόσωπο του σε όλα τα διοικητικά συμβούλια και συλλογικά όργανα και τις εκπροσωπήσεις της χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικό, όπου προβλέπεται συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Με τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή του ΣΒΒΕ σε συλλογικά όργανα, στα οποία η εκπροσώπηση των εργοδοτικών εκπροσώπων προβλέπεται από κοινού. Επίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισάριθμη εκπροσώπηση του Δημοσίου, των εργαζομένων και των εργοδοτών, όπου αυτή προβλέπεται, ορίζεται ότι με την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4554/2018 δύναται να επανακαθορίζεται ο αριθμός των εκπροσώπων του Δημοσίου με τη προσθαφαίρεση εκπροσώπων του.

Άρθρο 96
Βοήθημα πρώην εργαζομένων στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ

Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 (Α' 24) προβλέφθηκε η καταβολή στους εργαζόμενους της εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ» (ΒΦΛ Α Ε), στο πλαίσιο της εξυγίανσής της, η καταβολή από τον ΟΑΕΔ ενός επιπλέον βοηθήματος, υπολογιζόμενου κλιμακωτά ανά κλίμακες επί της νόμιμης αποζημίωσης που έλαβαν οι εργαζόμενοι. Ειδικότερα, η ως άνω διάταξη αφορά εργαζόμενους, οι οποίοι συνέχισαν να εργάζονται στο εργοστάσιο θεσσαλονίκης της ΒΦΛ ΑΕ, καθώς και εκείνους που μετακινήθηκαν στο εργοστάσιο Καβάλας και απολύθηκαν για λόγο μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα τους ή παραιτήθηκαν μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, ήτοι από 9.2.2007.

Ωστόσο, η εφαρμογή της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης δεν υπήρξε ομοιόμορφη. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις το βοήθημα καταβλήθηκε πράγματι κλιμακωτά, ανά κλίμακες ποσού νόμιμης αποζημίωσης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το ποσό του καταβαλλόμενου βοηθήματος δεν υπολογίστηκε κλιμακωτά, αλλά με την εφαρμογή ενός μοναδικού συντελεστή επί του συνόλου του ποσού της νόμιμης αποζημίωσης. Συνεπεία αυτής της ανομοιομορφίας, πολλοί εργαζόμενοι προσέφυγαν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, προκειμένου να τους καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό βοηθήματος.

Ωστόσο, ενώ εκκρεμούσαν ακόμη υποθέσεις επί των αρμόδιων δικαστηρίων (πρώτου και δεύτερου βαθμού), με το άρθρο 32 του ν. 4144/2013 (Α' 88) καταργήθηκε αναδρομικά από τότε που ίσχυσε η πρόβλεψη περί κλιμακωτού υπολογισμού του βοηθήματος. Η εν λόγω αναδρομική κατάργηση κρίθηκε από ορισμένα δευτεροβάθμια δικαστήρια ως γνήσια ερμηνευτική διάταξη, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 77 του Συντάγματος, με αποτέλεσμα να απορριφθούν τα αιτήματα ορισμένων εργαζομένων. Εν τω μεταξύ δε, η ανωτέρω διάταξη καταργήθηκε από 1.1.2013, δυνάμει του στοιχ. 1 της υποπαρ. ΙΑ. 1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222).

Παρότι το αντικείμενο των σχετικών δικών δεν ξεπερνούσε το όριο της παρ. 4 του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989 (Α' 8) για την παραδεκτή άσκηση αίτησης αναίρεσης από τους διαδίκους ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ασκήθηκε αναίρεση υπέρ του νόμου από τη Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ' αριθμ. 1818/2018 απόφασή του, έκρινε αφενός ότι το καταβλητέο βοήθημα ισούται με το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν ανά κλιμάκιο ποσού νόμιμης αποζημίωσης μετά την εφαρμογή του προβλεπόμενου σε κάθε κλιμάκιο αντίστοιχου συντελεστή, και αφετέρου ότι η αναδρομική ισχύς του άρθρου 32 του ν. 4144/2013 είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα, ως αντικείμενη στις διατάξεις των άρθρων 4, 20 και 26 του Συντάγματος. Ειδικότερα επί της αντισυνταγματικότητας της αναδρομικής ισχύος, κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4144/2013, που επέφερε αναδρομική μεταβολή του τρόπου υπολογισμού του βοηθήματος, δεν συνιστά γνήσια ερμηνευτική διάταξη αλλά ανεπίτρεπτη επέμβαση σε εκκρεμείς δίκες.

Ενόψει των ανωτέρω, με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται από τότε που ίσχυσε η αντισυνταγματική διάταξη του άρθρο 32 του ν. 4144/2013 και ορίζεται ρητά ότι το καταβλητέο σε κάθε εργαζόμενο βοήθημα ισούται με το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν ανά κλιμάκιο ποσού νόμιμης αποζημίωσης μετά την εφαρμογή του προβλεπόμενου σε κάθε κλιμάκιο αντίστοιχου συντελεστή. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται πλήρης συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις παραδοχές της ανωτέρω απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και ταυτόχρονα αίρονται οι ανισότητες που προέκυψαν με την έκδοση αντιφατικών αποφάσεων επί του ίδιου ζητήματος.

Άρθρο 97
Ευθύνη προσωρινών διοικήσεων Γηροκομείου Αθηνών

Μέχρι το 2000, το ειδικά αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών - Γηροκομείο -Πτωχοκομείο» είχε μια επιτυχή οικονομικά και κοινωνικά πορεία. Ένας συνδυασμός παραγόντων, όπως η κακοδιοίκηση, οι σπατάλες, οι πολιτικές παρεμβάσεις κλπ., είχαν ως αποτέλεσμα την σταδιακή, καθοδική του πορεία, η οποία κορυφώθηκε το 2015, όταν έφτασε να οφείλει στο Δημόσιο, στου Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στους εργαζόμενους και στους προμηθευτές, πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ και να έχει σοβαρά προβλήματα περίθαλψης και σίτισης των συνεχώς μειούμενων φιλοξενουμένων προσώπων (σήμερα λιγότεροι από 100).

Παράλληλα, η προηγούμενη -επί μία δεκαετία- διοίκηση του εν λόγω σωματείου παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη για σειρά κακουργηματικών πράξεων. Λόγω της κακουργηματικής αυτής παραπομπής, ο Δήμος Αθηναίων, ως εποπτεύουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114), με την υπ' αριθμ. 1801/29.9.2016 (ΑΔΑ: Ψ0ΗΜΩ6Μ-Π2Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1885/13.10.2016 (ΑΔΑ: Ψ6ΗΞΩ6Μ-9ΕΚ) απόφαση, παρενέβη για την έκπτωση του προηγούμενου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό Προσωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής.

Μετά τη λήξη της θητείας της Προσωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής εκκινήθηκε η διαδικασία διορισμού προσωρινών διοικήσεων από το αρμόδιο δικαστήριο (Πρωτοδικείο Αθηνών) και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι και σήμερα, έχουν διοριστεί πέντε διαφορετικές προσωρινές διοικήσεις.

Τα πρόσωπα της Προσωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής που διορίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, καθώς και εκείνα που διορίστηκαν με αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, παρότι επελέγησαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις παθογένειες που είχαν προκληθεί από την αιρετή (μέχρι το 2016) Διοίκηση, υφίστανται, μεταξύ άλλων, μέτρα διοικητικού καταναγκασμού αποκλειστικά λόγω των συσσωρευμένων οφειλών του Γηροκομείου προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

Η προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκει να θεραπεύσει με δίκαιο τρόπο την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, τα οποία βρέθηκαν να ενέχονται και να διώκονται για τα χρέη του Γηροκομείου Αθηνών, δίχως δική τους ευθύνη, καθώς τα μεν πρώτα διορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, τα δε δεύτερα βάσει αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Προς απόλυτη δε διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, ορίζεται ότι η προσωπική και ποινική ευθύνη των εν λόγω προσώπων ισχύει στο ακέραιο, αν έχουν καταδικαστεί ή καταδικαστούν για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας του Γηροκομείου, όπως απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση κλπ.

ΜΕΡΟΣ Β'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 98
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, πλήθος δόσεων, απαλλαγές τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170, Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90, Κ.Ε.Δ.Ε.),τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) και τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (Καν. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) και εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση.

Συγκεκριμένα προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, που κυμαίνονται κατ' αρχήν από ποσοστό 10% για όλους τους υπαγόμενους στη ρύθμιση, ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων και φτάνουν έως ποσοστό 100% κατά την εφάπαξ εξόφληση, ενώ παρέχεται αριθμός μηνιαίων δόσεων τμηματικής καταβολής έως και 120 δόσεις για τα φυσικά και νομικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ή οντότητες και έως 30 δόσεις για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με την επιλογή του οφειλέτη να εξοφλήσει τη ρύθμιση σε λιγότερες από τις προτεινόμενες από τη Φορολογική Διοίκηση δόσεις, χορηγείται προοδευτικά αυξανόμενη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Η χορήγηση του αριθμού των δόσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει εισοδηματικό κριτήριο και ο τρόπος υπολογισμού βασίζεται καθαρά σε πραγματικά εισοδήματα με γνώμονα την ισοκατανομή των βαρών στους φορολογούμενους ανάλογα με την φοροδοτική τους ικανότητα. Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων ορίζεται στις 18, ενώ το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται στα τριάντα (30) ευρώ.

Ειδικά όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα, για τον υπολογισμό του αριθμού δόσεων της ρύθμισης, λαμβάνεται υπ' όψιν ο αριθμός των ανήλικων και λοιπών εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, μέσω της αναλογικής μείωσης των συντελεστών εισοδήματος.

Άρθρο 99
Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, βασικές οφειλές που υπάγονται στο πρόγραμμα της παρούσας ρύθμισης αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 5% ετησίως υπολογισμένο. Επισημαίνεται ότι βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα της παρούσας ρύθμισης δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 2%.

Άρθρο 100
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση προαιρετικά

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του σχεδίου νόμου, δύναται επίσης να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος νομοσχεδίου, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης τελούν σε αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170) ή ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (Α' 238), η οποία είναι σε ισχύ, και έτσι παρέχονται περαιτέρω ευεργετήματα από αυτά των ως άνω διατάξεων των προηγούμενων ρυθμίσεων.

Άρθρο 101
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού του σχεδίου νόμου, προβλέπεται και στα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα να υπαχθούν στο πρόγραμμα της παρούσας ρύθμισης. Ακόμη σημειώνεται ότι η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ως εκ τούτου διευκολύνονται οι φορολογούμενοι που έχουν υφιστάμενα χρέη σε περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα κλπ., και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Άρθρο 102
Καταβολή πρώτης δόσης

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου δίνεται η δυνατότητα, με την υποβολή του αιτήματος περί υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση, κάλυψης της πρώτης δόσης της ρύθμισης με τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974, από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013, καθώς και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Άρθρο 103
Απώλεια ρύθμισης

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναλύονται οι περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης.

Άρθρο 104
Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου του σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι μετά την υπαγωγή και τη συμμόρφωση στη ρύθμιση χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει. Επίσης, μετά την υπαγωγή και τη συμμόρφωση στη ρύθμιση, αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει, ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Άρθρο 105
Δικαιώματα του Δημοσίου

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στην εν λόγω ρύθμιση, λήψης μέτρων διασφολιστικών, μη χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καθώς και διενέργειας συμψηφισμού χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 106
Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή συμψηφισμό ή πράξεις εκτέλεσης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα κατά τη διάρκεια της ρύθμισης τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 ή κατόπιν συμψηφισμού του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.. (ν.δ. 356/1974) να καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Επιπροσθέτως, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 107
Παραγραφή οφειλών

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του σχεδίου νόμου, προβλέπεται η αναστολή παραγραφής των ρυθμιζόμενων οφειλών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης. Η παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ρύθμισης.

Άρθρο 108
Εξαιρέσεις

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται και δεν υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση οφειλές που έχουν υπαχθεί στις νομοθετικές ρυθμίσεις κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 17 του ν. 4321/2015 ή του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, καθώς πρόκειται για εξαιρετικά ευεργετικές ρυθμίσεις με μεγάλο χρονικό εύρος αποπληρωμής, ώστε να μην δοθεί περαιτέρω παράταση αποπληρωμής των οφειλών αυτών, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές απολεσθούν μετά την κατάθεση του παρόντος νομοσχεδίου. Επιπλέον, εξαιρούνται οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές απωλεσθούν μετά την κατάθεση του παρόντος νομοσχεδίου. Επίσης, εξαιρούνται οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών και δεν δύνανται να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, ή που δεν δύνανται να ρυθμιστούν σύμφωνα με άλλες διατάξεις. Τέλος, στη ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Άρθρο 109
Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού εξουσιοδοτούνται ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να καθορίζουν με κοινή απόφασή τους τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης.

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρα 110 - 117
Ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α' βαθμού

Με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4483/2017 (Α' 107), προβλέφθηκε μία εξαιρετική και χρονικά προσδιορισμένη δέσμη διατάξεων, με τις οποίες παρασχέθηκε η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών (από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και των πρόστιμα αυτών) φυσικών και νομικών προσώπων προς τους ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Μέσα σε μία δυσμενή οικονομική συγκυρία, οι διατάξεις αυτές, για όσο διάστημα ίσχυσαν, έδωσαν τη δυνατότητα, αφενός στα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που υπήχθησαν στις εν λόγω ρυθμίσεις, να ανταποκριθούν σε χρονίζουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις με τρόπο που να επαναφέρει την κανονικότητα στον οικονομικό τους προγραμματισμό και να τους επιτρέπει να ανακτήσουν τη συνέπεια στην εξόφληση των σχετικών τους οφειλών και αφετέρου στους ίδιους τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, να αυξήσουν σημαντικά τη ροή των εσόδων τους και να εισπράξουν απαιτήσεις που επί μακρό χρόνο δεν εξυπηρετούνταν. Εντούτοις, τόσο λόγω της περιορισμένης χρονικής διάρκειας της δυνατότητας υπαγωγής στη ρύθμιση εκείνη, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, όσο και λόγω ελλιπούς, σε πολλές περιπτώσεις, σχετικής ενημέρωσης των πολιτών εκ μέρους των δήμων, σημαντικός αριθμός οφειλετών, αν και θα μπορούσε να ωφεληθεί από τις ρυθμίσεις αυτές και να ανταποκριθεί στους όρους τους, με τις ευεργετικές ανωτέρω συνέπειες, δεν υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις.

Για το σκοπό αυτό και ενόψει των πολύ θετικών αποτελεσμάτων των ως άνω διατάξεων, οι δυνατότητες ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που προβλέφθηκαν με αυτές, επαναφέρονται με το παρόν άρθρο και ισχύουν υπό τους ίδιους όρους, για περιορισμένο και πάλι χρονικό διάστημα.

Άρθρο 118
Έναρξη ισχύος

Με την παρούσα διάταξη καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου.

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις. Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις»


ΜΕΡΟΣ Α'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Στη ρύθμιση του παρόντος υπάγονται νομικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή.

3. Στη ρύθμιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4469/2017 (Α' 62). Οι οφειλές του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται αυτοτελώς χωρίς να επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους λοιπούς πιστωτές του ν. 4469/2017. Αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη ρύθμιση του ν. 4469/2017, η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος είναι δυνατή με τροποποίηση μόνο των σχετικών στοιχείων της οφειλής προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4469/2017.

4. Στη ρύθμιση του παρόντος δεν υπάγονται οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 (Α' 130). Αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη ρύθμιση του ν. 3869/2010, η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος είναι δυνατή μόνο αν ο οφειλέτης παραιτηθεί από την εν λόγω διαδικασία για τις οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος.

Άρθρο 2
Οφειλές μη μισθωτών

1. To σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος. Κύρια οφειλή που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης στον οποίο αφορά, σύμφωνα με ποσοστά υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του τέταρτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 35, του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 39, της παρ. 2 του άρθρου 41 και της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α' 85). Ως βάση υπολογισμού ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Οι πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας οφειλής που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, επανυπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια. Ο επανυπολογισμός των προηγούμενων εδαφίων λαμβάνει χώρα κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.

2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).

4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Άρθρο 3
Οφειλές προς ΟΓΑ

1. Το σύνολο των οφειλών των ασφαλισμένων προς ΟΓΑ, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος.

2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).

4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα (30) ευρώ.

Άρθρο 4
Οφειλές εργοδοτών

1. Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος.

2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, ως εξής:
α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση 100%.
β) Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση 50%.

3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).

4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Άρθρο 5
Οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές

1. Οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο έως και 31.12.2018 δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω των οφειλών αυτών.

2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).

4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

5. Ειδικά για συνταξιούχους που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών της παρ. 1 με παρακράτηση των προβλεπόμενων δόσεων από το ποσό της σύνταξης, η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος συνεπάγεται την έναρξη της παρακράτησης των δόσεων για την εξόφληση της εναπομένουσας οφειλής από το ποσό της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, από τον επόμενο μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Από την έναρξη της παρακράτησης του προηγούμενου εδαφίου, η προγενέστερη ρύθμιση παύει να ισχύει.

Άρθρο 6
Οφειλές από περισσότερες αιτίες

Σε περίπτωση οφειλών από περισσότερες αιτίες, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 2 έως 5, οι οφειλές από κάθε αιτία ρυθμίζονται αυτοτελώς και ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά τις προκύπτουσες δόσεις κάθε ρύθμισης.

Άρθρο 7
Μετάπτωση από υφιστάμενη ρύθμιση

Με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του άρθρου 1, η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος συνεπάγεται τη μετάπτωση του υπολειπόμενου ποσού οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, στη ρύθμιση του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης.

Άρθρο 8
Αμφισβητούμενες οφειλές και οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης

1. Στη ρύθμιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν, με επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31.12.2018 και οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου, ή αμφισβητούνται με την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή μέσου.

2. Με την επιφύλαξη της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 17, η άρση της αναστολής είσπραξης ή της αμφισβήτησης των οφειλών που δεν συμπεριλήφθηκαν στη ρύθμιση δεν συνεπάγεται την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση του παρόντος.

3. Μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, δίχως να περιλαμβάνονται σε αυτή οι οφειλές της παρ. 1, η μεταγενέστερη υπαγωγή των οφειλών αυτών δεν είναι δυνατή, ακόμη και μετά την άρση της αναστολής ή της αμφισβήτησης.

Άρθρο 9
Δικαίωμα συνταξιοδότησης

1. Αν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, είναι κάτω από το όριο που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 και της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α' 115) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 (Α' 88), ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. Ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος, το όριο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο ΓΑ που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2019.

2. Οι οφειλές της παρ. 1 καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).

3. Η υποχρέωση καταβολής καθορίζεται ως εξής:

α) Έως την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11.

β) Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα του προηγούμενου εδαφίου παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό. Οι επόμενες δόσεις παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε επόμενου μήνα από αυτόν της έναρξης καταβολής της σύνταξης. Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.

γ) Αν η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

4. Αν η συνταξιοδότηση διακοπεί λόγω λήξης του δικαιώματος, ο οφειλέτης εξακολουθεί να υπάγεται στη ρύθμιση.

5. Αν έχουν καταβληθεί εφάπαξ ποσά για την εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών με σκοπό τη συνταξιοδότηση και τα ποσά αυτά δεν επαρκούν για το σκοπό αυτό, η οφειλή δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, ως εξής:

α) Η αρχική οφειλή, δίχως των συνυπολογισμό των καταβολών, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6.

β) Από το ποσό της οφειλής, όπως προκύπτει σύμφωνα με την περ. α', αφαιρούνται τα εφάπαξ ποσά που έχουν καταβληθεί.

γ) Το ποσό της οφειλής, όπως προκύπτει σύμφωνα με τις περ. α' και β', εντάσσεται στη ρύθμιση του παρόντος.

Αν το ποσό της οφειλής, που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, είναι μικρότερο από αυτό που έχει καταβληθεί, το υπερβάλλον δεν αναζητείται.

Άρθρο 10
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

1. Η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση του παρόντος, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και, αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνεται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογιζόμενο.

2. Αν μετά από έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό των ποσών της ρύθμισης.

3. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων.

Άρθρο 11
Υποβολή αίτησης - Τηρητέα διαδικασία

1. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4. Κατ' εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

3. Για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦ ΚΑ. Στους οφειλέτες του άρθρου 2 που επιλέγουν επανυπολογισμό της οφειλής παρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαμορφώνεται πριν και μετά τον επανυπολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης, κατά τα προηγούμενα εδάφια, οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

4. Για τους οφειλέτες των άρθρων 4 και 5, υποβάλλεται απευθείας αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

5. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

6. Με την επιφύλαξη των περ. β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 9, η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 12
Δικαιολογητικά

Για την παρ. 4 του άρθρου 1 προσκομίζεται στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ δήλωση παραίτησης από τη διαδικασία υπαγωγής των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη ρύθμιση του ν. 3869/2010, σύμφωνα με το άρθρο 294 ΚΠολΔ.

Άρθρο 13
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019.

Άρθρο 14
Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

1. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής.

2. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται στις επιχειρήσεις της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή.

Άρθρο 15
Αναστολή ποινικών διώξεων και μέτρων εκτέλεσης

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος:

α) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α' 115).

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του αν. 86/1967 (Α' 136), αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Άρθρο 16
Αναστολή παραγραφής οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης της ρύθμισης ή από την έκπτωση από τη ρύθμιση.

Άρθρο 17
Απώλεια της ρύθμισης

1. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν:

α) Δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

β) Δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019. Ειδικά επί μη μισθωτών ασφαλισμένων, ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 61501/3398/30.12.2016 (Β' 4330) και 61502/3399/30.12.2016 (Β' 4330) υπουργικές αποφάσεις, και βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.

γ) Δεν καταβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την άρση της αναστολής ή της αμφισβήτησης, οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου, ή αμφισβητούνταν με την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή μέσου και δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

δ) Δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, κατά τα οριζόμενα στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 9.

Η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, οι όροι της οποίας τηρούνται.

Αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η ρύθμιση συνεχίζεται από τους κληρονόμους του. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αποποίησης και για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της δεν επέρχεται έκπτωση του κληρονόμου. Σε περίπτωση προσώπων που έλκουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου του οφειλέτη, οι δόσεις της ρύθμισης παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης που τους μεταβιβάζεται, σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης.

Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:

α) Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.

β) Την αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής στην κατάσταση που είχαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, πριν τον τυχόν επανυπολογισμό τους, και την κατάστασή τους ως ληξιπρόθεσμων και απαιτητών. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού, το ποσό που έχει καταβληθεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος έως την απώλειά της αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

γ) Την άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων του άρθρου 15.

δ) Την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επανακαθορίζονται η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα του άρθρου 11 και τα δικαιολογητικά του άρθρου 12, να παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 13 και να καθορίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αρθρο 19
Σύνταξη λόγω θανάτου

1. Οι ηλικιακοί περιορισμοί του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της υποπαρ. Α της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α' 85) καταργούνται. Οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόμα και μετά την παρέλευση τριετίας.

2. Η περ. α' της υποπαρ. Β της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους».

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 οι λέξεις «πέντε (5) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών (3) ετών».

4. Στην περ. α' της υποπαρ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 οι λέξεις «ποσοστό 50%» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ποσοστό 70%».

5. Η περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, το 50% της σύνταξης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων των περ. α', β' και γ' της υποπαρ. Β της παρ. 4.»

6. Στην παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικότερα, αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού σύνταξης, τα ποσοστά της υποπαρ. Α της παρ. 4 υπολογίζονται επί του μεγαλύτερου ως άνω ποσού. Αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού, τα ποσοστά της υποπαρ. Α της παρ. 4 υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου ως άνω ποσού.»

7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν. 4387/2016.

Άρθρο 20
Αναγνώριση ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου των μελών ΔΕΠ

Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών των μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), και μέχρι πέντε (5) έτη, αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης με αίτηση του ενδιαφερομένου και εξαγοράζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 34 του ν. 4387/2016, εφόσον ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισμού τους. Ο χρόνος του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 (Α' 120) και της παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α' 165) και αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Σε περίπτωση μη εξαγοράς του, ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών των μελών ΔΕΠ συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 21
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου

Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α' 56) προστίθεται περ. ζ' ως εξής:
«ζ. Ειδικά στα δικαιούχα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος ακόμα και μετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους.»

Άρθρο 22
Αναστολή καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

1. Για τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχουν υπαχθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 138), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α' 196), ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) περιόδων Ιουνίου 2018 έως Νοεμβρίου 2018 έως τις 31.12.2019. Οι ΑΠΔ που δεν θα έχουν υποβληθεί, υποβάλλονται από 1.1.2020, παράλληλα με τις τρέχουσες ΑΠΔ, σε αντίστοιχους μήνες.

β) Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών, δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων έως τις 31.12.2019.

γ) Ειδικότερα οι δόσεις εκκαθαρίσεων εισφορών του ν. 4387/2016 που τίθενται σε αναστολή, εξοφλούνται από 1.1.2020 σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.

δ) Δόσεις ρυθμίσεων, γενικών ή ειδικών, που τίθενται σε αναστολή, καταβάλλονται στο τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.

2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (Α' 270) εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 23
Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον το ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Οι διατάξεις της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179) εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όπου απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ανεξαρτήτως ποσού. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον δικαιούχο στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφλησή του.

β) Για τη σύναψη και την ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για ποσό άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με την επιφύλαξη του άρθρου 27 του παρόντος. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο στην τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύναψη ή ανανέωση της δανειακής σύμβασης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον εισπράττοντα.

γ) Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον υπόχρεο στην υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά.

δ) Για τη συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία, από τον συμμετέχοντα.

ε) Για την απόκτηση αθλητή από Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) και τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΑΕ). Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από το ΤΑΑ ή την ΑΑΕ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 2725/1999 (Α' 121).

στ) Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, αντίστοιχα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25, εφόσον είναι ή ήταν:

αα) Φυσικό πρόσωπο υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία, συμμετοχική ή αφανής εταιρεία καθώς και κοινοπραξία.

ββ) Μέλος κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, διαχειριστής ΕΠΕ, διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε ΑΕ, διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος συνεταιρισμού ή ένωσης συνεταιρισμών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν είναι νομικό πρόσωπο αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισμού εγκατεστημένων στην Ελλάδα, ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύματα.

γγ) Υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

ζ) Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου, του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ δεν απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

η) Για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας από τον μεταβιβάζοντα. Ειδικά για τη μεταβίβαση οχημάτων δημοσίας χρήσης, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται με την επιφύλαξη των παρ. 5 έως 7 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α' 40) και του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.

θ) Για να γίνει δεκτός εργολήπτης σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου, απαιτείται η προσκόμιση στις επιτροπές δημοπρασίας αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που προβλέπονται από το άρθρο 12 του π.δ. 178/2000 (Α' 165), η θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, που εκδίδονται από μετόχους του Ταμείου, αν δεν προσαχθεί το κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Άρθρο 24
Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας απαιτείται ο αιτών να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

2. Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται:

α) Φυσικά πρόσωπα υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία:

αα) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές στον ΕΦΚΑ για την περίοδο έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών και της οριστικοποίησης της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής, και παράλληλα καταβάλλουν, για το τρέχον έτος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών, και

ββ) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ΕΤΕΑΕΠ.

β) Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ και έχουν υποβάλλει τις απαιτητές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).

γ) Οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι έργων του Δημόσιου Τομέα, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και αυτών που ενεργούν κάθε φορά πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, που δεν οφείλουν εισφορές από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό ή ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ.

δ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων και δεν οφείλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό.

ε) Τα πρόσωπα των προηγούμενων περιπτώσεων, εφόσον έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και τηρούνται οι όροι της. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ως άνω οφειλές:

αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές οφειλές, καθώς και οφειλές για τις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για την εξόφλησή τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ββ) Για τα νομικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για τις προσωπικές εταιρίες, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές.

Άρθρο 25
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος

1. Ειδικά για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισμένη σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 29. Η οφειλή θεωρείται διασφαλισμένη ιδίως όταν παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οφειλέτη ή όταν προσκομίζεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας.

Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οφειλής.

β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας προς το σκοπό της μεταβίβασης, με τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα και απόδοσής του στον οικείο φορέα από τον συμβολαιογράφο.

2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθμισμένη ή μΠ' χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας προς το σκοπό της μεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασφάλισή της.

Άρθρο 26
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ.

1. Ειδικά για τη αποξένωση Δ.Χ. αυτοκινήτου ισχύουν τα εξής:

α) Αν ο αιτών έχει εξοφλήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του από πάσης φύσεως οφειλές μέχρι και το τέλος του μήνα που προηγείται της αίτησης, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

β) Αν ο αιτών έχει οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, χορηγείται βεβαίωση οφειλής.

Ο πωλητής υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας δήλωση του τιμήματος της μεταβίβασης.

Αν το ποσό του δηλούμενου τιμήματος είναι μεγαλύτερο του ποσού των οφειλών του πωλητή στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, από το τίμημα παρακρατείται και αποδίδεται στους οικείους φορείς ποσό ίσο με το ύψος των οφειλών του πωλητή, όπως αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση οφειλής που χορηγείται για το σκοπό αυτό.

Αν το ποσό του δηλούμενου τιμήματος είναι μικρότερο του ποσού των οφειλών του πωλητή στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, γίνεται εκτίμηση της αξίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος από τριμελή επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη από υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

Αν το τίμημα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το 90% της εκτιμώμενης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αξίας του οχήματος, η μεταβίβαση επιτρέπεται και είναι έγκυρη και από το τίμημα παρακρατείται και αποδίδεται στους οικείους φορείς ποσό ίσο με το ύψος των οφειλών του πωλητή, όπως αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση οφειλής που χορηγείται για το σκοπό αυτό. Αν το τίμημα είναι μικρότερο του 90% της εκτιμώμενης αξίας του οχήματος, η μεταβίβαση δεν ολοκληρώνεται.

2. Οι βεβαιώσεις της παρ. 1 δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α' 59).

Άρθρο 27
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για δανειοδότηση

Ειδικά για τη σύναψη και την ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για ποσό άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλής σε ΕΦΚΑ και ΕΤΑΕΑΠ χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης ρυθμισμένης ή μη οφειλής, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, η οποία επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας υπό την προϋπόθεση ότι στους όρους της δανειακής σύμβασης προβλέπεται η ολοσχερής ή τμηματική καταβολή της οφειλής προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 29.

Αρθρο 28
Διάρκεια ισχύος αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

1. Η ισχύς του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται, ορίζεται σε:
α) Έξι (6) μήνες, αν δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού.
β) Δύο (2) μήνες, αν υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται.

2. Σε περίπτωση ύπαρξης μη ρυθμισμένης οφειλής καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, η διάρκεια ισχύος ορίζεται έως το τέλος του μήνα έκδ'οσής της, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.

Άρθρο 29
Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται η διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής, τυχόν απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισής τους, το περιεχόμενο τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 23 έως 28.

2. Η ισχύς των άρθρων 23 έως 28 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1. Μετά την έναρξη ισχύος των άρθρων 23 έως 28, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη.

Άρθρο 30
Έξοδα κηδείας ή αποτέφρωσης

1. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΕΦΚΑ και των μελών της οικογένειάς τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 22 του ν. 4529/2018 (Α' 56), ο ΕΦΚΑ καταβάλλει εφάπαξ ποσό για έξοδα κηδείας ή αποτέφρωσης που ανέρχεται μέχρι τα οκτακόσια πενήντα (850) ευρώ, εφόσον δεν υφίσταται δικαίωμα σε χορήγηση αντίστοιχων εξόδων από άλλη πηγή εκτός ΕΦΚΑ και πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις της παρ. 2. Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δύναται να αναπροσαρμόζεται και να συμπληρώνεται και με τυχόν άλλη πρόσθετη δαπάνη με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ.

2. α) Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου του ΕΦΚΑ ή μέλους της οικογένειάς του εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έξοδα της παρ. 1 καταβάλλονται εφόσον ο άμεσα ασφαλισμένος διέθετε κατά την ημερομηνία θανάτου ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη. Αν δεν διέθετε κατά την ημερομηνία θανάτου ασφαλιστική ικανότητα, τα έξοδα της παρ. 1 καταβάλλονται εφόσον είχε πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 1.500 ημέρες (ή 5 έτη) ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

β) Αν ο θάνατος του άμεσα ασφαλισμένου του ΕΦΚΑ οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, τα έξοδα της παρ. 1 καταβάλλονται ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισής του. Αν ο θάνατος του άμεσα ασφαλισμένου του ΕΦΚΑ οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, τα έξοδα της παρ. 1 καταβάλλονται εφόσον κατά την ημερομηνία θανάτου είχε ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη. Αν δεν διέθετε κατά την ημερομηνία θανάτου ασφαλιστική ικανότητα, τα έξοδα της παρ. 1 καταβάλλονται εφόσον είχε πραγματοποιήσει το ήμισυ των απαιτούμενων για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας ημερών ασφάλισης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 4529/2018, ή είχε πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 750 ημέρες (ή 2,5 έτη) ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

γ) Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του ΕΦΚΑ ή μέλους της οικογένειάς του εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έξοδα της παρ. 1 χορηγούνται εφόσον κατά την ημερομηνία θανάτου δεν υφίσταται δικαίωμα σε χορήγηση αντίστοιχων εξόδων από άλλη πηγή εκτός ΕΦΚΑ.

δ) Τα έξοδα της παρ. 1 καταβάλλονται σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειάς του εκτός της ελληνικής επικράτειας εφόσον, κατά την ημερομηνία του θανάτου, δεν διέμεναν εκεί μόνιμα και πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις των περ. α' και β'. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του ΕΦΚΑ ή μέλους της οικογένειάς του εκτός της ελληνικής επικράτειας, τα έξοδα της παρ. 1 χορηγούνται εφόσον κατά την ημερομηνία του θανάτου δεν διέμεναν εκεί μόνιμα. Τα έξοδα της παρ. 1 χορηγούνται και σε περίπτωση θανάτου στην αλλοδαπή κατοίκου εξωτερικού-συνταξιούχου ΕΦΚΑ, εφόσον η ταφή του τελείται εντός της ελληνικής επικράτειας.

3. Τα έξοδα της παρ. 1 καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ απευθείας στο πρόσωπο που επιμελήθηκε τη κηδεία ή την αποτέφρωση, κατόπιν σχετικής αίτησης που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 5.

4. Η αξίωση για καταβολή των εξόδων του παρόντος παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από το θάνατο του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ΕΦΚΑ ή του μέλους της οικογένειάς τους.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, καθορίζονται οι καλυπτόμενες από τον ΕΦΚΑ δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής των εξόδων κηδείας ή αποτέφρωσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόδοσης των εξόδων της παρ. 1 απευθείας σε γραφείο τελετών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για θανάτους που επέρχονται από 1.7.2019. Από την ίδια ημερομηνία καταργείται κάθε αντίθετη προς το παρόν άρθρο διάταξη.

Άρθρο 31
Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2019-2020

1. Στον άμεσα ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς του χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για την περίοδο από 1.3.2019 έως 29.2.2020 εφόσον:

α) Ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

β) Ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4529/2018.

2. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, από 1.3.2019 έως 29.2.2020, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα ημερών ασφάλισης, στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους:

α) Στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους μαθητευόμενους αναβάτες και στους προπονητές δρομώνων ίππων.

γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦ ΚΑ ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016.

δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018.

ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α' 196).

3. Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για την περίοδο από 1.3.2019 έως 29.2.2020, των κατωτέρω προσώπων και των μελών των οικογενειών τους:

α) Των ασφαλισμένων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α'( Β' και Γ' της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α' 29).

β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α' 273).

γ) Των άνεργων ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην ΟΑΕΕ ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.

4. Στους ασφαλισμένους του πρώην Ο ΓΑ και τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α' 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.

5. Στην παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 οι λέξεις «και μέχρι 65 ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «και μέχρι 67 ετών».

Άρθρο 32
Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152)

Στην περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α' 165) μετά τις λέξεις «καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας» προστίθενται οι λέξεις «μισθωτών και ο χρόνος καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152)».

Άρθρο 33
Ρυθμίσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

1. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (Α' 160) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Οι ασφαλισμένοι άνδρες μέχρι 31.12.1992 στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, από τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούνται σύνταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. ΙΑ.4 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2012 και του 62ου έτους από 1.1.2013 και εφεξής.

β) Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων γυναικών μέχρι 31.12.1992, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση και την παρ. 16 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α' 115), διαμορφώνεται ως εξής: αα) στο 55ο έτος της ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο της περ. α' το 2010, ββ) στο 56ο έτος για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2011, γγ) στο 57ο έτος για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2012 και δδ) στο 62ο έτος από 1.1.2013 και εφεξής.

Από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κώδικα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) απαιτείται η πραγματοποίηση χιλίων (1000) τουλάχιστον ημερών εργασίας στα επαγγέλματα αυτά τα τελευταία δεκαεπτά (17) χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόμενου ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.»

2. Η παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α' 48) αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις όπου απαιτείται η πραγματοποίηση 1.000 ή 500 ημερών ασφάλισης εντός των τελευταίων δέκα ή δεκατριών χρόνων πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, το χρονικό αυτό διάστημα επιμηκύνεται σε δέκα επτά έτη (17) έτη».

Άρθρο 34
Ημερομηνία καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ

1. Ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς, η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

β) Για τους μη μισθωτούς, η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ημερομηνίες της παρ. 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του σε φορείς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

Άρθρο 35
Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης

Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τους ιδιοκτήτες, χρήστες και εκμεταλλευτές δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) αυτοκινήτων είναι η πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης άσκησης της ασφαλιστέας ιδιότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Ημερομηνία διακοπής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τους ιδιοκτήτες, χρήστες και εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι η τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Ιδιοκτήτες, χρήστες ή εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τους οποίους προκύπτει, κατ' εφαρμογή του παρόντος, διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ, μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης.
Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με βάση το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για τους ασφαλισμένους του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης υποβάλλεται δήλωση του ασφαλισμένου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν μπορεί να υποβληθεί.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

Άρθρο 36
Συντάξιμες αποδοχές πρ. ΤΣΕ ΥΠ-Α, ΤΣΕΥΠ-Θ και ιδιοκτητών εφημερίδων (πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) για το διάστημα 1.1.2002 - 31.12.2016

1. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με το ν. 4387/2016, του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων στην πρώην Δ' Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών), που από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ11321/59554/2170/22.12.2016 (Β' 4569) υπουργική απόφαση, ως συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 θεωρούνται οι εξής:
α) Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως και 31.8.2014, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται οι οριζόμενες από το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 17481/1933 υπουργικής απόφασης (Παράρτημα ΕΚ Φύλλου 51, αναδημοσίευση σε Φύλλο 77), όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμ. Φ.10055/10947/791/7.8.2014 (Β' 2268) υπουργική απόφαση.

β) Για το χρονικό διάστημα από 1.9.2014 έως και 31.12.2016, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές θεωρείται το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά ύψους 20% το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης από κάθε ασφαλισμένο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 17481/1933 υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμ. Φ.10055/10947/791/7.8.2014 υπουργική απόφαση.

2. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με το ν. 4387/2016, του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης-Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης), που από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ11321/59554/2170/22.12.2016 (Β' 4569) υπουργική απόφαση, ως συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάσημα από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 θεωρούνται οι εξής:

α) Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως και 28.2.2014, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται οι οριζόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 17 της υπ' αριθμ. 31720/Σ.503/10.12.1962 (Β' 503) υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμ. Φ56/1077/13.6.2002 (Β' 768) υπουργική απόφαση.

β) Για το χρονικό διάστημα από 1.3.2014 έως και 31.12.2016, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές θεωρείται το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά ύψους 20% το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης από κάθε ασφαλισμένο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ' αριθμ. 31720/Σ.503/10.12.1962 υπουργική απόφαση, όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμ. Φ10056/31621/1914/4.2.2014 υπουργική απόφαση.

3. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με το ν. 4387/2016, του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων στην πρώην Α' Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης), που από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 7 του π.δ. 442/1993 (Α' 184).

Άρθρο 37
Προσαύξηση συντάξεων σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικής νόσου

Στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Ειδικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 31, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 14, εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους.»

Άρθρο 38
Διεύρυνση των υπαγόμενων κατηγοριών ασφαλισμένων στο ΤΜΕΔΕ

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4387/2016 μετά τις λέξεις «με αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.» προστίθεται η φράση «και των προσώπων που διαθέτουν εργοληπτικό ή μελετητικό πτυχίο από την αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου Δ.15 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή την εκάστοτε αρμόδια αρχή».

Άρθρο 39
Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών με δικαιούμενα ποσά

Σε περιπτώσεις αναδρομικής ανάκλησης ευμενών διοικητικών πράξεων και αναζήτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των ποσών παροχών λόγω της ανάκλησης, δύναται ο ασφαλισμένος να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση λοιπών παροχών που μπορούσε να δικαιωθεί κατά το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η ανάκληση ή μεταγενέστερα. Η αίτηση θεωρείται ότι υποβλήθηκε κατά το χρόνο που ανατρέχει η ανακλητική πράξη ή κατά το χρόνο που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της αιτούμενης αναδρομικά παροχής και διενεργείται συμψηφισμός μεταξύ του οφειλόμενου από τον ασφαλισμένο ποσού και του ποσού που προκύπτει αν η παροχή χορηγούταν κατά το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η αίτηση.

Άρθρο 40
Παρακράτηση οφειλών από σύνταξη

Η παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α' 115) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Τα ανωτέρω ποσά οφειλής, προσαυξημένα με τα πρόσθετα τέλη, συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα (40) για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή θανάτου και περισσότερες από εξήντα (60) για τις περιπτώσεις σύνταξης λόγω αναπηρίας. Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.

β) Ειδικά για τις συντάξεις αναπηρίας ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως διάρκειας, το ποσό της μηνιαίας δόσης προκύπτει από τη διαίρεση του οφειλόμενου ποσού με τον μέγιστο αριθμό δόσεων, σύμφωνα με την περ. α'. Αν μετά από νέα υγειονομική κρίση παραταθεί εκ νέου η σύνταξη αναπηρίας για ορισμένο χρόνο, ανεξαρτήτως διάρκειας, αλλά με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας μικρότερο της προηγούμενης υγειονομικής κρίσης, το ποσό της μηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται με τον ίδιο ως άνω τρόπο. Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν παραταθεί, το υπόλοιπο της οφειλής (κεφάλαιο και προσαυξήσεις), όπως αυτή είχε προσδιοριστεί με τιμές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης, γνωστοποιείται στον συνταξιούχο και αναζητείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Άρθρο 41
Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Η μηνιαία εισφορά αποδίδεται σε Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στον ΕΦΚΑ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων συνταξιουχικών οργανώσεων.»

2. Στον λογαριασμό της παρ. 1 μεταφέρονται, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί στον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ με την επωνυμία «ΟΑΕΔ/ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ.ΟΡΓ.ΣΥΝΤΑΞ.» που τηρείται στην Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακράτηση αποδίδονται στις συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων ενημερωτικών, καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους και την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που εκπροσωπούν.

Σε κάθε συνταξιουχική οργάνωση αποδίδεται ποσό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων του κλάδου, του εργασιακού χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί, με την προϋπόθεση ότι γίνεται παρακράτηση της εισφοράς αυτής από την κύρια σύνταξή τους, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ή του ΕΦΚΑ. Προς το σκοπό αυτό, κάθε συνταξιουχική οργάνωση υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον ΕΦΚΑ και καταθέτει το πρακτικό των αρχαιρεσιών της.

Ως δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις ορίζονται:

α) Οι Ομοσπονδίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

β) Τα Σωματεία του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που είναι αντιπροσωπευτικά του κλάδου, εφόσον έχουν πανελλήνια εμβέλεια. Στα σωματεία για τα οποία δεν υφίσταται στον αντίστοιχο εργασιακό κλάδο, εργασιακό χώρο ή ιδιότητα Ομοσπονδία, η κατανομή γίνεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και όχι βάσει του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου.

γ) Σε συνταξιουχικές οργανώσεις για τις οποίες παρακρατείται ειδική εισφορά σύμφωνα με άλλες ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η παρακράτηση του παρόντος, η κατανομή γίνεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και όχι βάσει του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου. Στη συμμετοχή βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών δύναται να συμμετάσχουν και Ομοσπονδίες μετά από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, στην οποία γίνεται δεκτό ότι στα μέλη τους γίνεται η παρακράτηση της παρ. 1.

Από τη συμμετοχή στη διαδικασία κατανομής αποκλείονται:

α) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Δημοσίου και πηγή χρηματοδότησής τους αποτελούν υποχρεωτικές εισφορές των μελών τους.

β) Συνταξιουχικές οργανώσεις που εκπροσωπούν συνταξιούχους οι οποίοι δεν προέρχονται από προσδιορισμένους και συγκεκριμένους εργασιακούς κλάδους χώρους ή ιδιότητες.

Στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις κατανέμεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού που κατατίθεται στο λογαριασμό κάθε έτους. Το υπόλοιπο ποσό παραμένει ως αποθεματικό στο λογαριασμό και χρησιμοποιείται για τυχόν οικονομική ενίσχυση συνταξιουχικών οργανώσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές ενισχύσεις για οποιονδήποτε λόγο, ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς και για την τροποποίηση των αρχικών κατανομών κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ), για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3863/2010 (Α' 115).

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζονται τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δικαιούχων οργανώσεων, η διαδικασία συμμετοχής στην κατανομή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αρθρο 42
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΕΑΕΠ

1. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α' 41) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές (11), συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:

α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

β. Τους Υποδιοικητές, με τους αναπληρωτές τους.

γ. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, οι οποίοι προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους.

δ. Δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προτείνονται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.) και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), με τους αναπληρωτές τους.

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), με τον αναπληρωτή του.

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταμείου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου,
προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), με τον αναπληρωτή του.

ζ. Έναν (1) ειδικό επιστήμονα με εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.

η. Έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του.

Αν λήξει η θητεία των μελών του Δ.Σ., αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον ορισμό νέων μελών και για μέγιστο διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της.

4. Τα μέλη των περ. γ', δ' και ε' της παρ. 3 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.»

2. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την παρ. 1, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα ως έχει.

Άρθρο 43
Τροποποιήσεις Οργανογράμματος ΕΦΚΑ

1. Η παρ. 4 του άρθρου 69Γ του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, με ισχύ από 23.1.2019, ως εξής:

«4. Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4169/1961 (Α' 81), συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδίότητές τους για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του άρθρου 40, κατ' εντολή και για λογαριασμό του ΕΦΚΑ, μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) και των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του π.δ. 8/2019 (Α' 8). Η αποζημίωση των εν λόγω οργάνων βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.»

2. Στην υποπερ. δα' της περ. δ' της παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 8/2019 (Α' 8) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των ενταχθέντων ΦΚΑ στον ΕΦΚΑ.»

3. Στην περ. δ' της παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερ. δθ' ως εξής:

«δθ. Τα τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης, ως προς τις οικονομικές αρμοδιότητες, ελέγχονται και εποπτεύονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.»

4. Στην υποπερ. λα' της παρ. 9 του άρθρου 34 του π.δ. 8/2019, μετά την υποπερ. λαε' προστίθεται υποπερ. λαστ' ως εξής:
«λαστ. Τμήμα Συντάξεων και Παροχών Ναυτικών»

5. Στην παρ. 13 του άρθρου 34 του π.δ. 8/2019 προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

«η. Τμήμα Συντάξεων και Παροχών Ναυτικών

ηα. Η παραλαβή και ο έλεγχος των αιτήσεων και δικαιολογητικών που κατατίθενται από τους ναυτικούς στην Τοπική Διεύθυνση Α' Πειραιώς καθώς και στις λοιπές Τοπικές Διευθύνσεις του Ε Φ ΚΑ, για την απονομή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, ανικανότητας, ναυτικού ατυχήματος, ή θανάτου.

ηβ. Η παραλαβή και ο έλεγχος των αιτήσεων και δικαιολογητικών που κατατίθενται στην Τοπική Διεύθυνση Α' Πειραιώς καθώς και στις λοιπές Τοπικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ, για την χορήγηση εξόδων κηδείας σε περίπτωση θανάτου ναυτικών, έως την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων από τα συστήματα πληροφορικής του NAT στα συστήματα πληροφορικής του ΕΦΚΑ.

ηγ. Η διαβίβαση αιτημάτων στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT) για τη διαπίστωση της ναυτικής υπηρεσίας και του χρόνου ασφάλισης των ναυτικών.

ηδ. Η παραλαβή από το NAT του χρόνου ασφάλισης αναλυτικά για την πραγματική υπηρεσία, τη συνθετική υπηρεσία και την υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 913/1978 (Α' 220), των συντάξιμων αποδοχών και του ποσού σύνταξης πριν την 12.5.2016 που αφορά στη ναυτική υπηρεσία καθώς και η μέριμνα για το συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης που αφορά σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

ηε. Οι ενέργειες που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό του ποσού σύνταξης στις περιπτώσεις επανάληψης του ναυτικού ή άλλου επαγγέλματος.

ηστ. Η παραλαβή από το NAT των σχετικών δικαιολογητικών και εγγράφων που αφορούν στις αιτήσεις για απονομή σύνταξης λόγω ανικανότητας ή ναυτικού ατυχήματος καθώς και η έκδοση απόφασης χαρακτηρισμού ατυχήματος.

ηζ. Η συμπλήρωση και αποστολή στις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) και των Απογραφικών Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ).

ηη. Η διαχείριση θεμάτων κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, θανάτου, ανικανότητας ή ναυτικού ατυχήματος των ασφαλισμένων ναυτικών με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ηθ. Η παραλαβή, ο χειρισμός και η αντιμετώπιση αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και γενικά κάθε ενδίκου μέσου για θέματα του Τμήματος.

ηι. Η μέριμνα για τη συλλογή των απόψεων των συναρμόδιων υπηρεσιών και η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής (ΔΕ).

ηια. Η τήρηση και ενημέρωση ατομικών συνταξιοδοτικών φακέλων.

ηιβ. Η ενημέρωση των πολιτών και παροχή συμβουλών για θέματα σχετικά με την Κοινωνική Ασφάλιση.»

6. Στην υποπερ. δδ' της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 37 του π.δ. 8/2019 η λέξη «πληρωμή» αντικαθίσταται από τις λέξεις «εκκαθάριση και ενταλματοποίηση».

7. Στην υποπερ. εδ' της περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 37 του π.δ. 8/2019 η λέξη «πληρωμή» αντικαθίσταται από τις λέξεις «εκκαθάριση και ενταλματοποίηση».

8. Στην υποπερ. αθ' της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 οι λέξεις «κατά του Δημοσίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά του ΕΦΚΑ».

9. Στην περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερ. αι' ως εξής:

«αι. Η μέριμνα για τη χορήγηση και καταβολή των εγκεκριμένων προσωπικών δανείων στο προσωπικό του ΕΦΚΑ.»

10. Στην υποπερ. ββ' της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 μετά τη λέξη «εκκαθάριση» προστίθενται οι λέξεις «και ενταλματοποίηση».

11. Η υποπερ. βγ' της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 καταργείται.

12. Οι υποπερ. βδ' και βε' της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 αναριθμούνται σε υποπερ. βγ' και βδ' αντίστοιχα.

13. Στην υποπερ. γα' της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 η λέξη «ενταλματοποίηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «πληρωμή».

14. Στην υποπερ. γε' της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 διαγράφονται οι λέξεις «έκδοση των σχετικών παραστατικών για την».

15. Στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερ. γη' ως εξής:

«γη. Η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (κλάδου υγείας και λοιπών) των ενταχθέντων Φ ΚΑ στον ΕΦΚΑ.»

16. Η υποπερ. δθ' της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 αναριθμείται σε υποπερ. δι' και προστίθεται νέα υποπερ. δθ' ως εξής:

«δθ. Η τήρηση, παρακολούθηση και ενημέρωση Μητρώου Παγίων,»

17. Στην περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 42 του π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερ. αθ' ως εξής: «αθ. Η μέριμνα για την έγκριση χορήγησης δανείων στο προσωπικό του ΕΦΚΑ.»

18. Η υποπερ. γε' της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 42 του π.δ. 8/2019 καταργείται.

19. Η υποπερ. γστ' της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 42 του π.δ. 8/2019 αναριθμείται σε υποπερ. γε'.

20. Η περ. στ' και OL υποπερ. στα', στβ' και στγ' της παρ. 3 του άρθρου 43 του π.δ. 8/2019 αναριθμούνται σε περ. ε' και υποπερ. εα', εβ' και εγ' αντίστοιχα.

21. Στην περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 43 του π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερ. εδ' ως εξής: «εδ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ.»

22. Στο άρθρο 44 του π.δ. 8/2019 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Οι υπάλληλοι του Τμήματος Στέγασης της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας υποχρεούνται σε υπερωριακή εργασία κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, ανάλογα με τις ανάγκες και με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών στέγασης που υποστηρίζουν τις υπη ρεσίες του Φορέα.»

23. Στην παρ. 5 του άρθρου 45 του π.δ. 8/2019 διαγράφονται οι λέξεις «Στέγασης και».

24. Στην περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 66 του π.δ. 8/2019 μετά τις λέξεις «Εντός των ορίων του Ανατολικού» προστίθεται η λέξη «Βόρειου».

25. Στην παρ. 3 του άρθρου 77 του π.δ. 8/2019 η λέξη «Πρόνοιας» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

26. Στην παρ. 7 του άρθρου 78 του π.δ. 8/2019 (Α' 8) μετά από τη φράση «Των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΚΕΑΟ προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού- Οικονομικού» προστίθενται οι λέξεις « ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού»

27. Στην παρ. 8 του άρθρου 78 του π.δ. 8/2019 οι λέξεις «84» και «Πρόνοιας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «83» και «Κοινωνικής Αλληλεγγύης», αντίστοιχα.

28. Στην παρ. 9 του άρθρου 78 του π.δ. 8/2019 η λέξη «Πρόνοιας» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

29. Στο άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 προστίθεται περ. η' ως εξής:

«η. Όλες οι περιφερειακές και τοπικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, καθώς και η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ διατηρούν την αρμοδιότητα της εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ενταχθέντων ΦΚΑ στον ΕΦΚΑ, έως τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

30. Στο άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 προστίθεται περ. θ' ως εξής:

«θ. Τα Τμήματα που περιγράφονται στην με αριθ. οικ.11317/3547/9.3.2017 (Β' 1643) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συνεχίζουν να λειτουργούν και υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση. Η λειτουργία των Τμημάτων αυτών παύει με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους μεταφέρεται στις Τοπικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ.»

31. Στο άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 προστίθεται περ. ι' ως εξής:

«ι. Με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, μπορούν να συγχωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες ή και να μεταφέρονται αρμοδιότητες μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων του ΕΦΚΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έως τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

32. Στο άρθρο 12 του π.δ. 8/2019 προστίθεται παρ. 5 ως εξής: «5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ).»

Άρθρο 44

Στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α' 200) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο ως εξής:
«Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του πρώην ΟΠΑΔ/Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίες εξακολουθούν να παρακολουθούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του και εξοφλούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 4430/2016 (Α' 205).»

Άρθρο 45
Ενίσχυση και προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4578/2018 (Α' 200) μετά από τις λέξεις «Οι ελεγκτές των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» προστίθενται, με ισχύ από 3.12.2018, οι λέξεις «και οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που διενεργούν ή συνδράμουν στη διενέργεια ελέγχων».

2. Η παρ. 11 του άρθρου 33 του ν. 4578/2018 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«11. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14, των παρ. 2, 4 έως 8 και 15 του άρθρου 17, του άρθρου 20Α και της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 3996/2011 (Α' 170) εφαρμόζονται αναλογικά και για τους ελεγκτές των ΠΕΚΑ και τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ που διενεργούν ή συνδράμουν στη διενέργεια ελέγχων.»

Άρθρο 46
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ

Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4569/2018 (Α' 179) οι λέξεις «μέχρι την 31η.3.2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι την 31 η.12.2019».

Άρθρο 47
Δαπάνες αμοιβής απασχολουμένων σε κτίρια του NAT

Στις δαπάνες συντήρησης κτιρίων του NAT που περιήλθαν στον ΕΦΚΑ συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες αμοιβής των προσώπων που απασχολούνται σε αυτά σε υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας, με αντίστοιχο ΚΑΕ πληρωμής κοινόχρηστων δαπανών. Οι δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά την αμοιβή των ανωτέρω προσώπων εξακολουθούν να βαρύνουν το NAT, για όσο χρόνο παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, το NAT απαλλάσσεται από τυχόν τέλη, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 48
Βάσιμος λόγος απόλυσης

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α' 98) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, μόνο αν οφείλεται σε βάσιμο λόγο, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α' 5), έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης.»

Άρθρο 49
Ευθύνη εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας

1. Το άρθρο 652 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 652
Υποχρεώσεις του εργαζομένου

Ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει με επιμέλεια την εργασία που ανέλαβε. Ο βαθμός της επιμέλειας του εργαζομένου κρίνεται με βάση τη σύμβαση, ενόψει του είδους της ανατεθείσας εργασίας, της μόρφωσης ή των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για την εργασία, καθώς και των ικανοτήτων και των ιδιοτήτων του εργαζομένου που ο εργοδότης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει.

Ο εργαζόμενος ευθύνεται για τη ζημία που προξενείται στον εργοδότη από δόλο. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στον εργοδότη από αμέλεια του εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας, το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την ευθύνη, ιδίως σε περίπτωση ελαφριάς αμέλειας, ή να κατανείμει τη ζημία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, καταλογίζοντας στον εργοδότη τη ζημία που αναλογεί στον επιχειρηματικό του κίνδυνο ή που παρίσταται δυσανάλογη σε σχέση με την ωφέλεια του εργαζομένου από τη σύμβαση.»

2. Το άρθρο 679 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 679
Παραίτηση του εργαζομένου από τα δικαιώματά του

Είναι άκυρη η συμφωνία με την οποία περιορίζονται τα δικαιώματα του εργαζομένου από τα άρθρα 656 έως 658, 659 παρ. 2 έως 667, 668 εδ. 2, 670, 674, 677 και 678 ή διευρύνεται η ευθύνη του εργαζομένου από το άρθρο 652.»

Άρθρο 50
Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία

1. To τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α' 101) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή αν η συμφωνία ή η απόφαση του εργοδότη δεν γνωστοποιηθούν εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού.»

Άρθρο 51
Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης απόλυσης

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από 1.7.2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α' 167) κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου.»

Άρθρο 52
Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων

1. Από 1.7.2019 οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όπου προβλέπονται, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με οποιονδήποτε τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που επιλέγει.

2. Η μη τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1 συνεπάγεται τη διακοπή της σύμβασης μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων από τα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης για δύο (2) έτη.

Άρθρο 53
Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α' 229) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Ο εργοδότης αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τη χορήγηση της άδειας έως και μία (1) ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της.

β) Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της περ. α' επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α' 170).

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παρ. 1.

Άρθρο 54
Πρόσβαση εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος απόκτησης της πρόσβασης, τα δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2.

Άρθρο 55
Καταχώριση οχημάτων για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α' 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης αναγγέλλει στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παρ. 2.

Άρθρο 56
Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων

1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τους.

Ο εργοδότης εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής δικής του ή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 4, ως κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας ορίζεται το προστατευτικό κράνος, όπως αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας, αδιάβροχη προστασία, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.

Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν στην διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες και, όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης σχετικά με τον εξοπλισμό προστασίας της παρ. 2. Οι πληροφορίες και γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση και να είναι κατανοητές για τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα πιστοποιητικά και τα προβλεπόμενα λοιπά έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης σχετικά με την ορθή συντήρηση των οχημάτων της παρ. 1, το είδος και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού προστασίας της παρ. 2, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσαρτώμενου αποθηκευτικού χώρου στα οχήματα της παρ. 1, ο φορέας πιστοποίησης της ευστάθειας του οχήματος, η πρότυπη γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου για τις δραστηριότητες της παρ. 1 και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Τα προβλεπόμενα στο παρόν μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων αλλά επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.

Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των παρ. 1 έως 5 είναι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕ Π Ε. Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις των παρ. 1 έως 5, επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α'170).

Όταν οι εργαζόμενοι της παρ.1 χρησιμοποιούν μοτοποδηλάτο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών , αποδίδεται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των εργαζομένων και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών.

8. Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή της παρ. 7 είναι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 7 επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011.

Άρθρο 57
Οδηγοί λεωφορείων ΚΤΕΛ

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 246/2006 (Α' 261) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την απασχόληση οδηγού, κατά τα προηγούμενα εδάφια, απαιτείται η κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ ή του τρίτου μετόχου για ορισμένο χρονικό διάστημα»

Άρθρο 58
Αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών

1. Στην παρ. 2 της υποπαρ. Α του άρθρου 3 του ν. 3996/2011 (Α' 170) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Όταν η αίτηση του εργαζομένου αφορά αξιώσεις, για τις οποίες εφαρμόζονται οι αποσβεστικές προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3198/1955 (Α' 98), από την κατάθεση της αίτησης και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού της παρ. 5, στο οποίο διατυπώνεται αιτιολογημένη άποψη του Επιθεωρητή ή αιτιολογημένη γνώμη περί της αδυναμίας διατύπωσης αιτιολογημένης άποψης, αναστέλλονται οι ανωτέρω αποσβεστικές προθεσμίες.»

2. Στην παρ. 4 της υποπαρ. Β του άρθρου 3 του ν. 3996/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Όταν η αίτηση του εργαζομένου αφορά αξιώσεις, για τις οποίες εφαρμόζονται οι αποσβεστικές προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3198/1955, από την κατάθεση της αίτησης και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού της παρ. 6, στο οποίο διατυπώνεται άποψη του Επιθεωρητή επί της διαφοράς, αναστέλλονται οι ανωτέρω αποσβεστικές προθεσμίες.»

Άρθρο 59
Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Η εσωτερική παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4488/2017 (Α' 137) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α' 130).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕΠΕ

Άρθρο 60
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας

1. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, ο βαθμός υπαιτιότητας, ο αριθμός των εργαζομένων, το μέγεθος της επιχείρησης, το καθεστώς απασχόλησης, ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται και η υπαγωγή της επιχείρησης σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 10 του ν. 3850/2010 (Α' 84).

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις, εξειδικεύονται τα κριτήρια, καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού του ύψους του προστίμου και προβλέπονται περιπτώσεις στις οποίες το ύψος του προστίμου μπορεί να αναπροσαρμόζεται.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσδιορίζονται συγκεκριμένα ποσά ανά παράβαση της περ. β' της παρ. 3.»

Άρθρο 61
Εξαίρεση των υπαλλήλων του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την αυτόφωρη διαδικασία

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τα αδικήματα που διώκονται κατ' έγκληση και φέρεται ότι διαπράχθηκαν από υπαλλήλους του ΣΕΠΕ ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, για τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 275, 409 έως 413 και 417 έως 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.»

Άρθρο 62
Κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχων του ΣΕΠΕ

1. Στο άρθρο 28 του ν. 3996/2011 (Α' 170) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Εργοδότης, διευθυντής επιχείρησης, εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε τρίτος παρεμποδίζει την είσοδο σε υπάλληλο του ΣΕΠΕ ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που διενεργεί ή συμμετέχει σε έλεγχο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε χώρους εργασίας, ή παρεμποδίζει ή διακόπτει με οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργεια του ελέγχου ή αρνείται να παράσχει ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2336/1995 (Α' 189) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΑΕΔ

Άρθρο 63
Άδεια φροντίδας τέκνου αναπληρωτών εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ

1. Αναπληρωτής εκπαιδευτικός των εκπαιδευτικών δομών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως φύλου, με τέκνο έως δύο (2) ετών, δικαιούται, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2874/2000 (Α' 286), να κάνει χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα και να απαλλαγεί από τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α' 167). Εναλλακτικά, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου του προηγούμενου εδαφίου, δικαιούται άδεια με αποδοχές, διάρκειας τρεισήμισι (3,5) μηνών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

2. Δικαίωμα λήψης της άδειας φροντίδας τέκνου της παρ. 1 έχει, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και ο θετός γονέας, ανεξαρτήτως φύλου, από το χρόνο της υιοθεσίας τέκνου που δεν έχει υπερβεί το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του, καθώς και ο ανάδοχος γονέας, ανεξαρτήτως φύλου, από το χρόνο εισόδου τέκνου που δεν έχει υπερβεί το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του.

3. Την άδεια φροντίδας τέκνου δικαιούται κάθε γονέας αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας.

4. Η άδεια χορηγείται μετά από κοινή δήλωση των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους για το ποιος θα κάνει χρήση του δικαιώματος άδειας, ενώ μπορούν να συμφωνήσουν να μοιραστούν την άδεια αυτή για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, τα οποία γνωστοποιούν με την κοινή τους δήλωση. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους σχετικές βεβαιώσεις.

5. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας τέκνου λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά.

6. Η άδεια φροντίδας τέκνου θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

7. Ο χρόνος λήψης της άδειας του παρόντος δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιοδήποτε λόγο, η διάρκεια του δεν μπορεί να παραταθεί και λήγει, σε κάθε περίπτωση, με τη λήξη της εργασιακής σχέσης του εκπαιδευτικού.

Άρθρο 64
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των σχολών του ΟΑΕΔ

Το πρώτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 (Α' 272) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων σε έκτακτο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμΕΑ Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες (E.K.E.K. ΑμΕΑ) Θεσσαλονίκης, ο ΟΑΕΔ δύναται να προσλαμβάνει, εκτός των ωρομισθίων της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α' 189), προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τους ίδιους πίνακες που θα καταρτίζονται για το σκοπό αυτό.

Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου ορίζεται ίδιο με αυτό του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού.

Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ορίζεται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) ώρες την εβδομάδα.»

Άρθρο 65
Επίδομα θέσης ευθύνης διευθυντών και υποδιευθυντών των ΚΕΚ ΟΑΕΔ

1. Στην υποπερ. ηη' της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α' 176) οι λέξεις «καθώς και Εργαστηριακών Κέντρων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Εργαστηριακών Κέντρων και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ».

2. Στην υποπερ. θθ' της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 οι λέξεις «και δημόσιων Ι.Ε.Κ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, δημόσιων I.E.Κ. και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ».

Άρθρο 66
Αποζημίωση ελεγκτών ΟΑΕΔ

1. Στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) προστίθεται, με ισχύ από 1.1.2016, παρ. 10 ως εξής:

«10. Για την αποζημίωση όσων διενεργούν ή συμμετέχουν στη διενέργεια ελέγχων του ΟΑΕΔ, δεν εφαρμόζονται τα όρια των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.»

2. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για την αποζημίωση όσων διενεργούν ή συμμετέχουν στη διενέργεια ελέγχων του ΟΑΕΔ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 και 10 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 και της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88), που εκδίδονται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να ισχύουν από 1.1.2019.

Άρθρο 67
Ειδικότητες εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ

1. Η παρ. 2 του άρθρου 29Α του ν. 4521/2018 (Α' 38) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στον κλάδο ΤΕ και ΔΕ του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ, προβλέπονται, πέραν του άρθρου 29, και οι παρακάτω κλάδοι με τις αντίστοιχες ειδικότητες:

 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΕ.03 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕ.03.01 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΤΕ.03.02 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
ΤΕ.04 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ.04.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΕ.04.02 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΤΕ.04.03 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

 

  ΤΕ.04.04 ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥ
ΤΕ.04.05 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΥ
ΔΕ.03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΕ.03.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΔΕ.03.02 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ
ΔΕ.03.03 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΔΕ.03.04 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ
ΔΕ.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕ.04.01 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
ΔΕ.04.02 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΔΕ.05 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ.05.01 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΕ.05.02 ΒΑΦΕΑ
ΔΕ.05.03 ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΥ
ΔΕ.05.04 ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ
ΔΕ.05.05 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΔΕ.05.06 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ - ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΕ.05.07 ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ.05.08 ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥ
ΔΕ.05.09 ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΔΕ.05.10 ΔΕΡΜΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
ΔΕ.05.11 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΔΕ.06 ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕ.06.01 ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


2. Στο άρθρο 29Α του ν. 4521/2018 προστίθεται νέα παρ. 4 ως εξής:
«4. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο υλοποίησης ταχύρρυθμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από τά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ, δύναται να προσλαμβάνονται, με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ως εκπαιδευτικοί εξειδικευμένοι τεχνίτες, εκτός του πίνακα των ειδικοτήτων της παρ. 2.»

Άρθρο 68
Ωφελούμενοι προγραμμάτων εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ

Στο άρθρο 8 του ν. 1545/1985 (Α' 91) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιχορήγησης της παρ. 2, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3986/2011 (Α' 152), για όσο χρόνο απασχολούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος επιχορήγησης.»

Άρθρο 69
Επιδότηση Μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1545/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταβάλει στους μαθητές των εκπαιδευτικών του μονάδων μαθητείας επίδομα, το οποίο χορηγείται για κάθε μέρα εκπαίδευσης στη μονάδα της πρακτικής εξάσκησης του μαθητή σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α' 46).»

Άρθρο 70
Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ

1. Στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα μέλη των περ. β' έως δ' ορίζονται με τετραετή θητεία.»

2. Μέχρι την έκδοση νέας απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, η υφιστάμενη Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα ως έχει.

Άρθρο 71
Κριτήρια επιλογής διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ

1. Η περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης αποτιμάται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018 (Α' 102).»

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Το κριτήριο της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας αποτιμάται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018.»

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 72 του ν. 3996/2011 οι λέξεις «τριάντα πέντε (35)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σαράντα πέντε (45)».

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 72 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται για διετή θητεία, η οποία αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους και λήγει την τελευταία ημέρα του επόμενου σχολικού έτους.»

5. Η θητεία των Διευθυντών οι οποίοι υπηρετούν στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει την 31η Αυγούστου 2019 ή, εφόσον η διαδικασία επιλογής δεν έχει ολοκληρωθεί έως και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, η θητεία του παρατείνεται μέχρι την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών.

6. Η περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3996/2011 καταργείται.

Άρθρο 72
Εκκαθάριση ΟΧΑΕ

Στην περ. β' της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 (Α' 88) οι λέξεις «μέχρι τις 31.12.2018» αντικαθίστανται, με ισχύ από 1.1.2019, από τις λέξεις «μέχρι τις 31.12.2019».

Άρθρο 73
Απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών σε φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα

1. Το άρθρο 2 του ν. 2643/1998 (Α' 220) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα

1. Α) Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου, σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο (2) αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1.

β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1.

γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 1.

δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1.

ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 1.

Από τον αριθμό των προσώπων που προκύπτει ότι υποχρεούται να προσλάβει η επιχείρηση ή εκμετάλλευση με βάση τα ανωτέρω επιμέρους ποσοστά, αφαιρούνται κατά κατηγορία προστασίας τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο και έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση ή εκμετάλλευση.

Β) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 13, με την εξαίρεση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο (2) αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, και εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), το οποίο κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1.

β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), στα πρόσωπα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 που είναι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω, τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και επιζών ή άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων καθώς και ποσοστό δύο τοις εκατό- (2%) στα πρόσωπα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 που είναι τρίτεκνοι γονείς με τρία (3) ζώντα τέκνα και τέκνα τρίτεκνης οικογένειας.

γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 1.

δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1.

ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 1.

2. Για τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 στο προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται:

α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη μορφή της σύμβασης τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους.

β) Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση με το ν. 1648/1986 (Α' 147) ή με οποιαδήποτε προηγούμενη προστατευτική διάταξη ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Δεν συνυπολογίζονται τοποθετήσεις προσώπων που υπάγονται στο άρθρο 1, εφόσον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση.

Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού αυτών που προσλαμβάνονται, αν υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.

3. Σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα ή εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες, για τον υπολογισμό του αριθμού των προστατευόμενων προσώπων που τοποθετούνται υποχρεωτικά, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην έδρα και τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις της επιχείρησης ή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός εκείνων που τοποθετούνται, γίνεται χωριστά για τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν σε κάθε περιφερειακή ενότητα ανάλογα με το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Η υποχρέωση της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του φορέα να προσλαμβάνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 έχει εκπληρωθεί, όταν, πανελλαδικά, έχει τοποθετηθεί στην επιχείρηση, εκμετάλλευση ή τον φορέα ο αριθμός προσώπων που αναλογεί στο συνολικό προβλεπόμενο ποσοστό της παρ. 1.

4. Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (περιφερειακή διεύθυνση ή ΚΠΑ2) καταρτίζει την προκήρυξη η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των θέσεων εργασίας των φορέων της παρ. 1 που θα καλυφθούν από προστατευόμενα πρόσωπα, κατά περιφερειακή ενότητα, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6. Η προκήρυξη εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του ν. 2643/1998 και κοινοποιείται από τον περιφερειακό διευθυντή ή τον προϊστάμενο του ΚΠΑ2 στην οικεία Επιτροπή του άρθρου 9. Η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά με τη δημοσίευση της προκήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα και αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.

5. α) Οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και φορέων της παρ. 1, υποβάλλουν ηλεκτρονικά ειδική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την μοριοδότησή τους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4, καθώς και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης, στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν κατά σειρά προτίμησης.

β) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα επιλογής θέσεων από μία (1) κατηγορία προστασίας. Αν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία (1) κατηγορίες προστασίας, επιλέγει μία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις θέσεις που επιθυμεί. Η σώρευση στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές κατηγορίες προστασίας, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

γ) Οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της προκήρυξης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών και καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 7. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής της. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του παρόντος νόμου.

δ) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης σε τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (περιφερειακή διεύθυνση ή ΚΠΑ2) που έχουν προβεί σε προκήρυξη, κατ επιλογήν τους.

ε) Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με βάση ξεχωριστούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν τα προστατευόμενα πρόσωπα σε συνδυασμό και με τη σειρά προτίμησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωσή τους.

6. α) Οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και φορέων της παρ. 1, υποβάλλουν στην οικεία Επιτροπή του άρθρου 9 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και συνταχθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής, εκτός αυτών που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι επιτρέπεται να εκδοθούν και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Για την υποβολή των δικαιολογητικών του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45).

β) Η υποβολή των δικαιολογητικών της περ. α' γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της προκήρυξης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα πέντε (35) ημερών και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.

γ) Μετά την εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών από κάθε αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, συντάσσεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης που περιλαμβάνει:

αα) Αριθμό προστατευομένων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις του άρθρου 2 κατά κατηγορία προστασίας.

ββ) Βαθμολογία όλων των αιτούντων την προστασία του παρόντος νόμου, των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν απορριφθεί (έγκυρες αιτήσεις) με φθίνουσα σειρά μορίων (επιλαχόντες).

γγ) Τα ονόματα των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αναφορά των λόγων απόρριψης ανά αίτηση.

Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά με τη δημοσίευση του πίνακα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.

δ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης, ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης του πίνακα.

ε) Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μετά την εξέταση των ενστάσεων, ανασυντάσσει, εάν απαιτείται, τον προσωρινό πίνακα μοριοδότησης και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης, ο οποίος περιλαμβάνει:

αα) Αριθμό προστατευομένων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις του άρθρου 2 κατά κατηγορία προστασίας.

ββ) Βαθμολογία όλων των αιτούντων την προστασία του παρόντος νόμου, των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν απορριφθεί (έγκυρες αιτήσεις) με φθίνουσα σειρά μορίων (επιλαχόντες).

γγ) Τα ονόματα των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αναφορά των λόγων απόρριψης ανά αίτηση.

Ο οριστικός πίνακας αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά με τη δημοσίευση του πίνακα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο. Ο οριστικός πίνακας ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 7 για νέα προκήρυξη. Κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος, είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα από ανάκληση τοποθέτησης με αίτηση του προστατευομένου, γίνεται από τον πίνακα των επιλαχόντων.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ο τύπος της ειδικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους, ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών, ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων μοριοδότησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

8. Οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις θέσεις εργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και φορέων της παρ. 1, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την αποστολή σε αυτές του οριστικού πίνακα μοριοδότησης. Η αδικαιολόγητη μη τήρηση της αποκλειστικής προθεσμίας συνιστά πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για την τοποθέτηση υπαλλήλων. Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δημοσιοποιούνται οι πίνακες μοριοδότησης (προσωρινός και οριστικός).

9. Ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής του ΟΑΕΔ, με απόφασή του, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής του άρθρου 9, μπορεί να απαλλάσσει από την υποχρέωση πρόσληψης ή να περιορίζει το ποσοστό υποχρεωτικής πρόσληψης σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που έχουν ουσιαστικά αναστείλει τις εργασίες τους ή δεν μπορούν να συνεχίσουν επωφελώς τη λειτουργία τους.
Με την ίδια διαδικασία μπορεί να επιτρέπεται στις παραπάνω επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς να απολύουν όλους ή ορισμένους από τους προστατευόμενους, που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές αναγκαστικά με οποιονδήποτε νόμο καταγγέλλοντας τη σύμβαση εργασίας τους.
Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει στον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή του ΟΑΕΔ σχετική αίτηση που συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για την υποστήριξή της στοιχεία.

Αν ο περιφερειακός διευθυντής αποφασίσει τη μείωση του ποσοστού υποχρεωτικής πρόσληψης ή επιτρέψει την απόλυση ορισμένου αριθμού προστατευομένων, με την απόφασή του ορίζει, κατά περίπτωση, το ποσοστό της μείωσης ή τον συγκεκριμένο αριθμό απολυομένων και τα κριτήρια για την επιλογή των προσώπων που απολύονται. Τέτοια κριτήρια είναι ο χρόνος πρόσληψης του απολυομένου, η οικονομική ή η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του και ο βαθμός τυχόν αναπηρίας του.

Κατά των αποφάσεων αυτών του περιφερειακού διευθυντή του ΟΑΕΔ χωρεί προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής του άρθρου 10, η οποία ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι ανωτέρω εργοδότες, τα προστατευόμενα πρόσωπα και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.

10. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι τράπεζες και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 13, υποχρεούνται, πέρα από τα προστατευόμενα πρόσωπα που οι φορείς αυτοί προσλαμβάνουν σύμφωνα με την παρ. 1, να προσλαμβάνουν:

α) Στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων, εάν υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.

β) Στο ένα πέμπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών- καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, θύματα πολέμου, αναπήρους πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και αναπήρους πολέμου άμαχου πληθυσμού και αναπήρους του πρώτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 ή τέκνα των αναπήρων πολέμου ή της Εθνικής Αντίστασης ή θανόντων αναπήρων πολέμου ή της Εθνικής Αντίστασης εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια όπου προσλαμβάνονται και είναι σε θέση να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται.

11. Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 13 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ως δικηγόρους προστατευόμενα πρόσωπα του άρθρου 1, σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνολικού αριθμού των δικηγόρων που απασχολούνται στη νομική τους υπηρεσία. Η κατανομή του ποσοστού αυτού στις κατηγορίες των προστατευόμενων προσώπων γίνεται σύμφωνα με την παρ. 1.

12. Ως κατώτατο όριο ηλικίας για την τοποθέτηση ή πρόσληψη ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τον υπολογισμό του ορίου αυτού, ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

13. Με την επιφύλαξη της παρ. 1Β, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους ακόλουθους φορείς του δημόσιου τομέα:

α) Στις δημόσιες επιχειρήσεις και στους δημόσιους οργανισμούς.

β) Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή στα οποία το κράτος κατέχει το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.

γ) Στα νομικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. α' και β' ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας ή στην ΚΕΔΚΕ ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, τακτικώς κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή τα οικεία καταστατικά, είτε έχουν μετοχικό κεφάλαιο, το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του οποίου κατέχουν οι παραπάνω φορείς.»

2. Οποιαδήποτε αναφορά στις διατάξεις του ν. 2643/1998 στους φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, νοείται ως αναφορά στους φορείς της παρ. 13 του άρθρου 2, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος.

3. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και οι παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004 (Α' 31) καταργούνται.

Άρθρο 74
Διορισμός ή πρόσληψη προσώπων ειδικών κατηγοριών σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΓΊΙΔ

1. Το άρθρο 3 του ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Διορισμός ή πρόσληψη προστατευομένων σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ

1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των δύο βαθμών και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα σύμφωνα με το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Προς τούτο ο οικείος φορέας, πριν αποστείλει στο ΑΣΕΠ το αίτημά του για προκήρυξη θέσεων ή πριν εκδώσει την προκήρυξη, αν την εκδίδει ο ίδιος, αποστέλλει το σύνολο των θέσεων που θα προκηρυχθούν κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση της παρούσας παραγράφου. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων, εάν ισούται ή υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα. Ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α) Αναλογία Β/8 στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1.

β) Αναλογία 2/8, σε εκείνα τα πρόσωπα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 που είναι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και επιζών ή άγαμος γονέας τριών ανηλίκων τέκνων.

γ) Αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 1.

δ) Αναλογία 1/8 στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1.

ε) αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 1.

Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα υπόλοιπα πρόσωπα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αριθμός των θέσεων των προστατευομένων που έχει προκύψει κατά τα ανωτέρω, κατανέμεται κατά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα. Με βάση την ίδια απόφαση οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ προβαίνουν στις οικείες ειδικές προκηρύξεις.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (περιφερειακή διεύθυνση ή ΚΠΑ2) καταρτίζει την οικεία προκήρυξη, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των θέσεων εργασίας των φορέων της παρ. 1 που θα καλυφθούν από προστατευομένους του παρόντος νόμου, κατά περιφερειακή ενότητα, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη κοινοποιείται από τον περιφερειακό διευθυντή ή τον προϊστάμενο του ΚΠΑ2 στην οικεία Επιτροπή του άρθρου 9. Η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά με τη δημοσίευση της προκήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα και αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.

α) Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με βάση ξεχωριστούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στην κάθε προκήρυξη του ΑΣΕΠ σε συνδυασμό και με τη σειρά προτίμησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωσή τους.

β) Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης του οριστικού πίνακα της περ. ε' της παρ. 5 εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις βάσει της εκδοθείσας προκήρυξης, αυτές καλύπτονται αποκλειστικά από τα πρόσωπα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 που είναι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας. Τα παραπάνω πρόσωπα, τα οποία δεν εμφανίζονται ως επιτυχόντες στον οριστικό πίνακα, και εφόσον η αίτησή τους έχει κριθεί ως έγκυρη από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, καλούνται με πρόσκληση του Οργανισμού να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, τις θέσεις οι οποίες έχουν παραμείνει κενές και για τις οποίες κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Εάν. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις, αυτές αποδεσμεύονται και αποδίδονται στους φορείς από τους οποίους έχουν παρακρατηθεί.

α) Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη στις θέσεις της προκήρυξης θέσεων εργασίας των φορέων της παρ. 1, υποβάλλουν ηλεκτρονικά ειδική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την μοριοδότησή τους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4, καθώς και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν κατά σειρά προτίμησης.

β) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα επιλογής θέσεων από μία (1) κατηγορία προστασίας. Αν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία (1) κατηγορίες προστασίας, επιλέγει μία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις θέσεις που επιθυμεί. Η σώρευση στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές κατηγορίες προστασίας, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

γ) Οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στις επιτροπές του άρθρου 9 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της προκήρυξης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών και καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 6. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής της. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του παρόντος νόμου.

δ) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης σε μία (1) υπηρεσία του ΟΑΕΔ (περιφερειακή διεύθυνση ή ΚΠΑ2) που έχει προβεί σε προκήρυξη, κατ επιλογή τους.

α) Οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις, υποβάλλουν στην οικεία επιτροπή του άρθρου 9 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και συνταχθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής, εκτός αυτών που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι επιτρέπεται να εκδοθούν και μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Για την υποβολή των δικαιολογητικών του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται της η παρ. 4 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

β) Η υποβολή των δικαιολογητικών της περ. α' γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της προκήρυξης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα πέντε (35) ημερών και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.

γ) Μετά την εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών από κάθε αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, συντάσσεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης που περιλαμβάνει:

αα) Αριθμό προστατευομένων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις του άρθρου 3 κατά κατηγορία προστασίας.

ββ) Βαθμολογία όλων των αιτούντων την προστασία του παρόντος νόμου, των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν απορριφθεί (έγκυρες αιτήσεις) με φθίνουσα σειρά μορίων (επιλαχόντες).

γγ) Τα ονόματα των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αναφορά των λόγων απόρριψης ανά αίτηση.

Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά με τη δημοσίευση του πίνακα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.

δ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης, ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης του πίνακα.

ε) Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μετά την εξέταση των ενστάσεων, ανασυντάσσει, εάν απαιτείται, τον προσωρινό πίνακα μοριοδότησης και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης ο οποίος περιλαμβάνει:

αα) Αριθμό προστατευομένων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις του άρθρου 3 κατά κατηγορία προστασίας.

ββ) Βαθμολογία όλων των αιτούντων την προστασία του παρόντος νόμου, των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν απορριφθεί (έγκυρες αιτήσεις) με φθίνουσα σειρά μορίων (επιλαχόντες).

γγ) Τα ονόματα των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αναφορά των λόγων απόρριψης ανά αίτηση.

Ο οριστικός πίνακας αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά με τη δημοσίευση του πίνακα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.

Ο οριστικός πίνακας ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 για νέα προκήρυξη. Κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος, είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα από ανάκληση τοποθέτησης με αίτηση του προστατευομένου, γίνεται από τον πίνακα των επιλαχόντων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται επίσης ο τύπος της ειδικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους, ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών, ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων μοριοδότησης KOL κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Οι επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στους φορείς της παρ. 1 εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την αποστολή σε αυτές του οριστικού πίνακα μοριοδότησης. Η αδικαιολόγητη μη τήρηση της αποκλειστικής προθεσμίας συνιστά πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για την τοποθέτηση υπαλλήλων. Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δημοσιοποιούνται οι πίνακες μοριοδότησης (προσωρινός και οριστικός).

Οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει: α) Να έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψη τους στις συγκεκριμένες θέσεις.

β) Να κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26) ότι είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες στις συγκεκριμένες θέσεις.

γ) Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Για τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού των φορέων της παρ. 1 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

Ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης, όσων διορίζονται ή προσλαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν, ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τον υπολογισμό του ορίου αυτού, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.»

2. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004 καταργούνται.

Άρθρο 75
Μοριοδότηση προσώπων ειδικών κατηγοριών

Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όταν το προστατευόμενο πρόσωπο υπάγεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες του άρθρου 1, υπολογίζονται τα μόρια της κατηγορίας προστασίας σχετικά με τις θέσεις για τις οποίες έχει καταθέσει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και λαμβάνει προσαύξηση 20% λόγω υπαγωγής του και σε άλλες κατηγορίες προστασίας, χωρίς να μοριοδοτείται σωρευτικά και η δεύτερη κατηγορία προστασίας.»

Άρθρο 76
Απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας προσώπων ειδικών κατηγοριών

Στην παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α' 270) η φράση «Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου» αντικαθίσταται από τη φράση «Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994 (Α' 28) καθώς και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, εξαιρουμένου του ν. 2643/1998 (Α' 220)».

Άρθρο 77
Προσωπικό καθαριότητας

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4587/2018 (Α' 218) οι λέξεις «όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «όχι πέραν της 28ης Ιουνίου 2019».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 78
Επίδομα Στέγασης

Στο άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«Το Επίδομα Στέγασης της παρ. 1 δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται για τον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του Επιδόματος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α' 5).»

Άρθρο 79
Ένταξη των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» στο πρόγραμμα Επιδόματος Στέγασης

1. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» που απεντάσσονται μετά τη λήξη του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 (Α' 236), εντάσσονται, κατόπιν υποβολής αίτησης, αυτομάτως στο πρόγραμμα Επιδόματος Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α'74).

2. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που λάμβαναν από το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» και έως τα όρια που καθορίζονται με την υπ' αριθμ. Δ23/οικ.20171/1040/3.5.2017 (Β' 1602) υπουργική απόφαση.

3. Το δικαίωμα καταβολής του επιδόματος, σύμφωνα με τους όρους των παρ. 1 και 2, ξεκινά από την 1.3.2019 και ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης μισθωτηρίου συμβολαίου για το ως άνω χρονικό διάστημα.

Άρθρο 80
Οικονομική ενίσχυση οικογενειών θανόντων από φυσικά φαινόμενα

Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (Α' 273) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η καταβαλλόμενη έκτακτη οικονομική βοήθεια δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

Άρθρο 81
Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο Π Ε ΚΑ) ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται. Το ποσό των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα KOL δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 82
Παράταση χορήγησης επιδομάτων αναπηρίας

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 (Α' 88) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, με το προβλεπόμενο, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ποσοστό αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 83
Αρμοδιότητες ΟΠΕΚΑ

1. Στην περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4520/2018 (Α' 30) προστίθενται υποπερ. ιδιδ' και ιειε' ως εξής:

«ιδιδ) η υλοποίηση του προγράμματος παροχής υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων (Σχολικά Γεύματα) σε μαθητές, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ14/οικ.21446/488/11.4.2018 (Β' 1299) υπουργική απόφαση.

ιειε) η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α' 85).»

2. Η υποπερ. ιγιγ' της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4520/2018 καταργείται.

3. Στην περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4520/2018 προστίθεται υποπερ. κστκστ' ως εξής:

«κστκστ) η διαχείριση της εφάπαξ εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.»

Άρθρο 84
Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (Α' 214 ) η φράση «οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις παροχές της παραγράφου 2 του παρόντος» αντικαθίσταται με την φράση «οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους».

2. Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3050/2002 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η διαχείριση του Λογαριασμού ασκείται από πενταμελή Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

α) τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ως Πρόεδρο,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, και

δ) δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα μέλη ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.

Αναπληρωτής του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ ορίζεται ο Υποδιοικητής του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ως Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Γραμματέας της Διαχειριστικής Επιτροπής, με αναπληρωτή, ορίζεται υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ με απόφαση του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ.»

3. Μέχρι τον ορισμό νέας Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 2, η υφιστάμενη Διαχειριστική Επιτροπή εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα ως έχει.

Άρθρο 85
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Στο άρθρο 27 του ν. 4554/2018 (Α' 130) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Οι κλάδοι και οι ειδικότητες, από τους οποίους δύναται να επιλεγούν Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και των Τμημάτων, είναι:

α) Στη Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: Π Ε Ψυχολόγων ή Π Ε Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Πολιτικών Επιστημών ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

β) Στο Τμήμα Συντονισμού, Υποστήριξης και Αξιολόγησης Επαγγελματιών Επιτρόπων Ασυνόδευτων Ανηλίκων: ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων: ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

δ) Στο Τμήμα Αξιολόγησης και Εποπτείας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Πολιτικών Επιστημών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.»

2. Το άρθρο 32 του ν. 4554/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν από 1 Σεπτεμβρίου 2019.»

3. Κατ' εξαίρεση του άρθρου 32 του ν. 4554/2018, τα άρθρα 19 και 24 έως 28 του ν. 4554/2018 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 86
Σύσταση οργανικών θέσεων προνοιακών φορέων

1. Στις συσταθείσες με το άρθρο 34 του νόμου 4578/2018 (Α' 200) οργανικές θέσεις προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16), στο Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήματά τους, προστίθενται πενήντα δύο (52) θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.

2. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συστήνονται πέντε (5) θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέση μία (1): αα) Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, θέση μία (1). β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις δύο (2): αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις δύο (2). γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δύο (2): αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις δύο (2).

3. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής συστήνονται δώδεκα (12) θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις δύο (2):

αα) Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις δύο (2).

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις εννιά (9):

αα) Κλάδου Νοσηλευτών, θέσεις τρεις (6).

ββ) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών, θέσεις τρεις (3).

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Κοινωνικών Επιμελητών, θέση μία (1).

4. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συστήνεται μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Κλητήρων/Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων θέση μία (1).

5. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συστήνονται δύο {2) θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέση μία (1).

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, θέση μία (1).

6. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συστήνεται μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων, θέση μία (1).

7. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου συστήνεται μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοικητικού - Λογιστικού, θέση μία (1).

8. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας συστήνονται δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέση μία (1).

β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέση μία (1).

9. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συστήνονται δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις δύο (2):

αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις δύο (2).

10. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συστήνονται οκτώ (8) θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δύο (2):

αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις δύο (2).

β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις έξι (6):

αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις έξι (6).

11. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης συστήνονται οκτώ (8) θέσεις μόνιμου προσωπικού που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις τρεις (3):

αα) Κλάδου Επιμελητών, θέσεις τρεις (3).

β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις πέντε (5):

αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού Φύλαξης, θέσεις πέντε (5).

12. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συστήνεται μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού Φύλαξης θέση μία (1).

13. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συστήνονται δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, θέση μία (1).

β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση μια (1):

αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέση μία (1).

14. Στο Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας συστήνεται μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέση μία (1)

15. Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) συστήνονται δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δύο (2):

αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις δύο (2)

16. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) συστήνονται τρεις (3) θέσεις μόνιμου προσωπικού που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, θέση μία (1):

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δύο (2):

αα) Κλάδου Θυρωρών/Νυχτοφυλάκων, θέσεις δύο (2).

17. Στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) συστήνεται μία θέση (1) μόνιμου προσωπικού που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέση μία (1):

αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέση μία (1).

Άρθρο 87
Κάλυψη οργανικών θέσεων προνοιακών φορέων

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α' 200) οι λέξεις «το αργότερο μέχρι τις 28.2.2019» αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, από τις λέξεις «το αργότερο μέχρι τις 15.6.2019».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.»

Άρθρο 88
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων

1. Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16), του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και των παραρτημάτων τους, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ), επιτρέπεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, που ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες και ειδικότητες:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) θέσεις: Νοσηλευτών, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικών Παιδαγωγών, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολόγων, Πληροφορικής, Διαιτολόγων, Κοινωνικής Εργασίας, Ιατρών, Διοικητικού Λογιστικού, Νηπιαγωγών, Φυσικής Αγωγής, Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Π Ε Μουσικής (με εξειδίκευση στη μουσικοθεραπεία), Φιλολόγων, Δασκάλων, Κλινικών Ψυχολόγων.

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) θέσεις: Νοσηλευτών, Φυσιοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, θεραπευτών Παιδαγωγών, Πληροφορικής, Διαιτολόγων, Μαιών-Μαιευτών, θεραπευτών Παιδαγωγών, Διοικητικού Λογιστικού, Λογιστικής, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Βρεφονηπιοκόμων, Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) θέσεις: Αδελφών Νοσοκόμων, Βοηθών Εργοθεραπευτών, θεραπευτών Παιδαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων, θεραπευτών Παιδαγωγών, Διοικητικού Λογιστικού, Διοικητικών Γραμματέων, Προσωπικού Η/Υ, Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, Διοικητικών Γραμματέων, Προσωπικού Η/Υ, Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Οδηγών, Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, Μαγείρων.

δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) θέσεις: Τραυματιοφορέων , Προσωπικού Καθαριότητας, Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, Γενικών καθηκόντων (εργάτες, κηπουροί), Φυλάκων νυχτοφυλάκων.

2. Για την κάλυψη των θέσεων, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), εκδίδεται προκήρυξη από τον αρμόδιο φορέα, η οποία προηγουμένως εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ. Περίληψή της, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει στο ΑΣΕΠ, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ' ένσταση έλεγχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του ΑΣΕΠ κοινοποιείται στο φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

4. Οι φορείς διενεργούν προσωρινές προσλήψεις αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων. Αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο του ΑΣΕΠ εκτελείται άμεσα από τους φορείς και απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόληση τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

5. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερο των δύο (2) ετών και καθορίζεται με την προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων.

6. Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα, στον οποίο εργάζονται.

7. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) και η εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α' 28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης.

8. Τα ΝΠΔΔ της παρ. 1, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, δύνανται σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας και έκτακτης ανάγκης, για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιατρούς κάθε ειδικότητας και οδοντιάτρους, με την έκδοση από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από δικούς τους πόρους. Η επιλογή των ιατρών και οδοντιάτρων του πρώτου εδαφίου, που θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη σύμβαση, πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α' 206) και της περ. α' της παρ. 20 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α' 54).

9. Οι παρ. 9 και 10 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α' 81) καταργούνται.

Άρθρο 89
Προσωπικό Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας

Οι παρατάσεις, δυνάμει της τροποποίησης των πράξεων ένταξης στο ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες των Συμβουλευτικών Κέντρων και -Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (Α' 143), ισχύουν από 1.12.2018, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσίευσης των πράξεων παράτασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δαπάνες που αφορούν τις συμβάσεις εργασίας του προηγούμενου εδαφίου και διενεργήθηκαν από 1.12.2018 έως τη δημοσίευση των πράξεων παράτασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεωρούνται σύννομες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 90
Προσωπικό Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις διορισμού υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που αφορούν σε διορισμούς που έλαβαν χώρα μεταξύ των ετών 2000-2006, ύστερα από την έκδοση οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ, και οι οποίες δεν δημοσιεύτηκαν, εκ παραδρομής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύονται αναδρομικά από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των υπαλλήλων στο ως άνω νομικό πρόσωπο. Ως ημερομηνία διορισμού των υπαλλήλων λογίζεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

Άρθρο 91
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΣΚΛΕ

Στην παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4488/2017 (Α' 137) προστίθεται περ. δ' ως εξής:

«δ) Εκπροσωπεί νομίμως τον ΣΚΛΕ έναντι κάθε αρχής και για τη διενέργεια κάθε πράξης που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.»

Άρθρο 92
Ρυθμίσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες

Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4538/2018 (Α' 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κοινωνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια έρευνας σύμφωνα με το παρόν και τα άρθρα 1533 παρ. 2, 1557, 1600, 1645, 1665 ΑΚ και αδυνατεί να τη διεξαγάγει, δηλώνει αιτιολογημένα την αδυναμία της στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανατίθεται η διεξαγωγή της έρευνας σε άλλη κοινωνική υπηρεσία των φορέων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 22 του τόπου της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής των αιτούντων ή, εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε πραγματογνώμονα κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευμένο σε θέματα αναδοχής από τους φορείς εποπτείας του άρθρου 13 του παρόντος και εγγεγραμμένο σε ειδικό κατάλογο πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών που τηρεί ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) για το σκοπό αυτό. Ο οριζόμενος κοινωνικός λειτουργός οφείλει να συνεργάζεται με τον αρμόδιο φορέα όπου είχε υποβληθεί αρχικώς το αίτημα προκειμένου να ολοκληρώσει μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 την κοινωνική έκθεση και να την υποβάλλει στην κοινωνική του υπηρεσία , ο προϊστάμενος της οποίας εκδίδει ακολούθως βεβαίωση ολοκλήρωσης της κοινωνικής έρευνας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 93
Παραχώρηση της Βαμβακουργίας Βόλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για ενενήντα εννέα (99) έτη η χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση δύο (2) ακινήτων, μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τα ακίνητα αυτά εμφαίνονται στο προσαρτημένο στον παρόντα νόμο, ως Παράρτημα I, τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, που συντάχθηκε από τον πολιτικό μηχανικό Κωνσταντίνο Γούλα τον Ιανουάριο του 2019 και αποτυπώνει σε κλίμακα 1:1.000 τα ακίνητα με τα στοιχεία:

α) Οικόπεδο (1) υπό τα στοιχεία (Α55, Α4, A3, Α2, Α56, Α57, Α55) και με εμβαδό 1.871,00 τ.μ.

β) Γήπεδο (2) υπό τα στοιχεία (Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α54, Α53, Α52, Α25, Α26, Α27, Α28, Α29, Α30, Α31, Α32, Α33, Α34, Α35, Α36, Α37, Α38, Α39, Α40, Α41, Α42, Α43, Α44, Α45, Α46, Α47, Α48, Α49, ΑΙ) και με εμβαδό 86.531,77 τ.μ.

Οι κτιριακές και κάθε είδους κατασκευές και εγκαταστάσεις, που βρίσκονται επί των παραχωρούμενων ακινήτων, αποτυπώνονται στο προσαρτημένο στον παρόντα νόμο, ως Παράρτημα I, τοπογραφικό διάγραμμα.

2. Η παραχώρηση γίνεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την ανάπλαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του χώρου, την ανάπτυξη και προστασία της ευρύτερης περιοχής και την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών σκοπών, που εξειδικεύονται με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΟΑΕΔ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3. Τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης των παραχωρούμενων ακινήτων και των συστατικών και παραρτημάτων τους ασκούνται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθ' όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υποχρεούται να επιτρέπει και να ανέχεται την εκ μέρους του ΟΑΕΔ χρήση τμημάτων των παραχωρούμενων ακινήτων για λόγους που ανάγονται στην εξυπηρέτηση των σκοπών της παραχώρησης.

4. Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που τυχόν κατασκευάστηκαν μη νομίμως εντός των παραχωρούμενων ακινήτων από τον ΟΑΕΔ ή προγενέστερους ιδιοκτήτες, δύναται να διατηρούνται και να χρησιμοποιούνται, κατόπιν απόφασης του Πανεπιστημίου Οεσσαλίας, εφόσον εξυπηρετούν ή πρόκειται να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της παραχώρησης. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για τη νομιμοποίηση, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες, των έργων και κατασκευών του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4495/2017 (Α' 167). Εφόσον οι αιτήσεις αυτές υποβληθούν σύννομα, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και η λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διοικητικών μέτρων προστασίας και ποινικών διώξεων, η παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΑΕΔ, η παραγραφή των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του παρόντος και η αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων, επιπλέον δε αναβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές δίκες που σχετίζονται με την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα παύουν να υφίστανται, ομοίως δε παύουν τυχόν ασκηθείσες ποινικές διώξεις.

5. Η παραχώρηση του παρόντος άρθρου τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναλαμβάνει, με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του, την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και την τήρηση των προβλεπόμενων πολεοδομικών και λοιπών διατάξεων για την υλοποίηση των σκοπών της παραχώρησης, καθώς και τη δαπάνη των απαιτούμενων διαδικασιών, ενεργειών και εργασιών.

β) Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υποχρεούται, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες, στη συντήρηση, βελτίωση και επισκευή των παραχωρούμενων ακινήτων και των επ' αυτών κτιρίων, έργων και εγκαταστάσεων, που παραμένουν επ' ωφελεία των ακινήτων και του ΟΑΕΔ, δυνάμενο να προβεί σε κατεδάφιση ή τροποποίηση των υφιστάμενων κτιρίων και κατασκευών και σε ανέγερση νέων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης των προβλεπόμενων νόμιμων αδειών. Κατά του ΟΑΕΔ ουδεμία αξίωση για καταβολή της δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου ή για αποζημίωση για τις ίδιες αιτίες δύναται να προβληθεί μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης ή σε περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης αυτής.

γ) Ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση επισκευής, συντήρησης, βελτίωσης ή φύλαξης των ακινήτων που παραχωρούνται και των συστατικών και παραρτημάτων τους, ακόμη και αν η δαπάνη αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Ο ΟΑΕΔ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των ακινήτων και των συστατικών και παραρτημάτων τους, των οποίων παραχωρεί τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση.

ε) Μετά τη λήξη του χρόνου της παρ. 1, η παραχώρηση αίρεται αυτοδίκαια, κατόπιν δε αυτοψίας των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, τα ακίνητα, τα έργα και οι επ' αυτών εγκαταστάσεις αποδίδονται στον ΟΑΕΔ με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Τα ακίνητα, με όλα τα συστατικά και παραρτήματά τους, πρέπει να αποδοθούν σε καλή κατάσταση, δεκτική χρήσης για αντίστοιχους σκοπούς, λαμβανομένων πάντως υπόψη της εύλογης φθοράς από τη συνήθη χρήση, των τυχόν φθορών, καταστροφών ή ζημιών που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και σε εγκεκριμένες από το Δημόσιο αποξηλώσεις ή κατεδαφίσεις εγκαταστάσεων ή κτιρίων.

Άρθρο 94
Πρόγραμμα ενίσχυσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καταρτίζεται πρόγραμμα με σκοπό την ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) για την προώθηση των δράσεών τους και για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εξειδικεύεται ο σκοπός της ενίσχυσης και καθορίζονται οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, τα κριτήρια, ο προϋπολογισμός και οι όροι ένταξης των πράξεων στο πρόγραμμα, η διαδικασία έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων και υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την καταβολή της ενίσχυσης, ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των πράξεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Φορέας διαχείρισης του προγράμματος ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣ Π Α του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.

3. Την αξιολόγηση των προτάσεων δύναται να εκπονούν και αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ). Στους αξιολογητές του προηγούμενου εδαφίου και στα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

4. Το πρόγραμμα της παρ. 1 χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων. Το μέγιστο ποσό του προϋπολογισμού που δύναται να βαρύνει το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για το ανωτέρω πρόγραμμα ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ.

Αρθρο 95
Εκπροσώπηση ΣΒΒΕ σε συλλογικά όργανα

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4554/2018 (Α' 130) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις περιπτώσεις που η εκπροσώπηση των εργοδοτικών εκπροσώπων προβλέπεται από κοινού, στην επιλογή του κοινού εκπροσώπου ή των κοινών εκπροσώπων συμμετέχει ισότιμα και ο ΣΒΒΕ.»

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4554/2018 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισάριθμη εκπροσώπηση του Δημοσίου, των εργαζομένων και των εργοδοτών, με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανακαθορίζεται ο αριθμός των εκπροσώπων του Δημοσίου με τη προσθαφαίρεση εκπροσώπων του. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.»

Άρθρο 96
Βοήθημα πρώην εργαζομένων στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ

Το άρθρο 32 του ν. 4144/2013 (Α' 88) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

Το βοήθημα της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 (Α' 24) καταβάλλεται στο σύνολο των δικαιούχων, υπολογίζεται κλιμακωτά και ισούται με το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν ανά κλιμάκιο ποσού νόμιμης αποζημίωσης, μετά την εφαρμογή του προβλεπόμενου σε κάθε κλιμάκιο αντίστοιχου συντελεστή. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται με το ποσό του βοηθήματος, όπως προκύπτει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

Άρθρο 97
Ευθύνη προσωρινών διοικήσεων Γηροκομείου Αθηνών

1. Επί των προσώπων που ορίστηκαν ως μέλη της Προσωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής του ειδικά αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών - Γηροκομείο - Πτωχοκομείο», σύμφωνα την υπ' αριθμ. 1801/29.9.2016 (ΑΔΑ: Ψ0ΗΜΩ6Μ-Π2Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1885/13.10.2016 (ΑΔΑ: Ψ6ΗΞΩ6Μ-9ΕΚ) απόφαση, καθώς και επί των προσώπων που διορίστηκαν, κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, ως προσωρινές διοικήσεις του εν λόγω σωματείου από αρμόδιο δικαστήριο, δεν εφαρμόζονται διατάξεις νόμων που προβλέπουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού για τη μη καταβολή από το ανωτέρω σωματείο των πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασμών, προσαυξήσεων και προστίμων προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτά βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητά. Πράξεις και μέτρα καταλογισμού και αναγκαστικής είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί παύουν να ισχύουν.

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 δεν διώκονται ποινικά για αδικήματα, των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στη μη καταβολή από το ανωτέρω σωματείο των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές κατέστησαν απαιτητές, καθώς και στη μη καταβολή των πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασμών, προσαυξήσεων και προστίμων προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Το αξιόποινο των ανωτέρω αδικημάτων των προσώπων της παρ. 1 εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη.

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται αν τα πρόσωπα της παρ. 1 έχουν καταδικαστεί ή καταδικαστούν για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας του ειδικά αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών - Γηροκομείο - Πτωχοκομείο».

ΜΕΡΟΣ Β'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 98
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, πλήθος δόσεων, απαλλαγές τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

1. Βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170, Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) και τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (Καν. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) δύνανται να ρυθμίζονται με καταρχήν άπαξ απαλλαγή ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) από τους τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή, σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε έως τριάντα (30) δόσεις, για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2018 και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, ως ακολούθως:

Α. Φυσικά πρόσωπα:

α. Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 2. Για τους ως άνω οφειλέτες με εισόδημα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) του οφειλέτη κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής, ως εξής: το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στο επόμενο εδάφιο.

Για τμήμα εισοδήματος:

αα) από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%), ββ) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), γγ) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%), δδ) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εε) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%),
στστ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ζζ) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), ηη) πάνω από 100.000 με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013, ως εξής:

αα) κατά μία (1) μονάδα για ένα τέκνο,

ββ) κατά δύο (2) μονάδες για δύο τέκνα,

γγ) κατά τρεις (3) μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Το προκύπτον άθροισμα των γινομένων των τμημάτων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόμενο σε μηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Το πλήθος των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 2.

β. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το φορολογικό έτος 2017, χορηγείται το μέγιστο πλήθος δόσεων, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 2. Στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

γ. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει πριν από την υπαγωγή της οφειλής του στη ρύθμιση να καταβάλει την οφειλή του σε μικρότερο πλήθος δόσεων από αυτό που προτείνεται από τη Φορολογική Διοίκηση, δικαιούται μείωσης των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε συνάρτηση με το ποσοστό απομείωσης του πλήθους δόσεων που επιλέγεται από τον φορολογούμενο, το οποίο υπολογίζεται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ως εξής:

αα) για ποσοστό απομείωσης δόσεων είκοσι τοις εκατό (20%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1,

ββ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων τριάντα τοις εκατό (30%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1,

γγ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων σαράντα τοις εκατό (40%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1,

δδ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων πενήντα τοις εκατό (50%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1,

εε) για ποσοστό απομείωσης δόσεων εξήντα τοις εκατό (60%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1,

στστ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων εβδομήντα τοις εκατό (70%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1,

ζζ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων ογδόντα τοις εκατό (80%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1,

ηη) για ποσοστό απομείωσης δόσεων ενενήντα τοις εκατό (90%), χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, και

θθ) σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης.

δ. Ο αριθμός των δόσεων που προτείνεται από τη Φορολογική Διοίκηση, για τα πρόσωπα της περ. Α της παρ. 1, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαοκτώ (18), με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2. Για το ποσοστό απαλλαγής τόκων και προσαυξήσεων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των δόσεων, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την περ. γ', πριν την εφαρμογή των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο.

Β. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με συνολικό εισόδημα (φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο,) κατά το φορολογικό έτος 2017 μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 2. Για τους ως άνω οφειλέτες με εισόδημα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση το συνολικό εισόδημα, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, του νομικού προσώπου/οντότητας κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής, ως εξής: το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στην υποπερ. α' της περ. Α.

Το προκύπτον άθροισμα των γινομένων των τμημάτων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόμενο σε μηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Το πλήθος των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τους περιορισμούς της υποπερ. δ' της περ. Α της παρούσας παραγράφου και της παρ. 2. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει να καταβάλει την οφειλή του σε μικρότερο πλήθος δόσεων από αυτό που καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υποπερ. γ' της περ. Α της παρούσας παραγράφου.

Αν οι ανωτέρω οφειλέτες έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως συνολικό εισόδημα για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017.

Γ. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους, σε έως δεκαοκτώ (18) μηνιαίες δόσεις και κατ' εξαίρεση σε έως τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, με ταυτόχρονη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, σε συνάρτηση με το πλήθος των δόσεων που επιλέγονται, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 2.

Ειδικότερα:

α. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως δεκαοκτώ δόσεις:

αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,

ββ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις,

γγ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε επτά (7) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις,

δδ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως δεκαέξι (16) μηνιαίες δόσεις,

β. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως τριάντα δόσεις:

αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,

ββ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις,

γγ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε επτά (7) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις,

δδ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως δεκαοκτώ (18) μηνιαίες δόσεις,

εε) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκαεννέα (19) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης.

γ. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές του ίδιου οφειλέτη που μπορούν να ρυθμίζονται, άλλες έως δεκαοκτώ (18) και άλλες έως τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθμίζονται διακριτά.

δ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017.

2. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.

3. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης και της εφάπαξ καταβολής και υπό την προϋπόθεση της τήρησης αυτού, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 του Κ.Φ.Δ. και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

4. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μέρους και είναι βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου, αυτές ρυθμίζονται ανά υπηρεσία.

5. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και 31.12.2018 οφειλών που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων και Τελωνείων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Άρθρο 99
Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση

1. Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%), ετησίως υπολογισμένο. Κατ' εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά Υπηρεσία που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

2. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%).

Άρθρο 100
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση προαιρετικά

Στη ρύθμιση του παρόντος μέρους δύνανται επίσης να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 98, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης τελούν σε αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170) ή ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (Α' 238), η οποία είναι σε ισχύ.

Άρθρο 101
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

1. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές που έχει ευθύνη καταβολής. Τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα για οφειλές νομικών προσώπων υπάγονται για τις οφειλές αυτές στο πρόγραμμα ρύθμισης που δύναται να χορηγηθεί στα νομικά πρόσωπα.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος μέρους υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 28.6.2019. Μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η υποβολή αίτησης διενεργείται στην υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο/Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης/Τελωνείο) ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 102
Καταβολή πρώτης δόσης

1. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος μέρους πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ρύθμισης (Ταυτότητα Ρύθμισης Οφειλής -Τ.Ρ.Ο.) στους φορείς είσπραξης ή στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, όπου αυτό προβλέπεται. Ειδικά για τις τελωνειακές οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση η καταβολή διενεργείται με τη χρήση Ταυτότητας Πληρωμής είτε στο αρμόδιο Τελωνείο είτε ηλεκτρονικά.

2. Κατ' εξαίρεση, με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος περί υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος μέρους, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974, από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης λαμβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 103
Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος μέρους, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

δ) υποπέσει σε παραβάσεις των περ. ι', ια', ιβ', ιε' ή ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 54 ή της παρ. 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 καθ' υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης εκ των ως άνω αναφερομένων από την ένταξη του φορολογούμενου στη ρύθμιση και εφεξής.

Άρθρο 104
Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Άρθρο 105
Δικαιώματα του Δημοσίου

Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

α) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού στα πρόσωπα της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4174/2013,

γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 106
Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή συμψηφισμό ή πράξεις εκτέλεσης

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 ή κατόπιν συμψηφισμού του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.

Ομοίως, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 107
Παραγραφή οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

Άρθρο 108
Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

α) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 17 του ν. 4321/2015 (Α' 32) ή του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α' 237), η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά την κατάθεση του παρόντος νόμου.

β) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε σύμβαση/ρύθμιση με τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017 (Α' 62) και η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά την κατάθεση του παρόντος νόμου.

γ) Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

δ) Οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α' 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή που δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

Άρθρο 109
Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης του παρόντος μέρους.

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 110
Πεδίο εφαρμογής

1. Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

Άρθρο 111
Προθεσμία υποβολής αίτησης

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 112
Αρμόδια όργανα - Καταβολή δόσεων

1. Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παρ. 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114). Οι αποφάσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παρ. 6 του άρθρου 93 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α' 87).

2. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

3. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

4. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

5. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παρ. 1.

Άρθρο 113
Άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:

α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (10.000,01) και πάνω,
ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια ΔΟΥ και σε εντολή για επαναδέσμευση σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις.

Άρθρο 114
Αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Άρθρο 115
Αναστολή παραγραφής οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.

Άρθρο 116
Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών

Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.

Άρθρο 117
Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και το εκκαθαριστικό ΦΠΑ,

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Άρθρο 118
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Εργατικά - Απασχόληση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης