ΠΟΛ.1072/24.1.2002

Εφαρμογή της 13ης Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 86/560 μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας για αμοιβαία επιστροφή ΦΠΑ

24 Ιαν 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2002
Αρ. Πρωτ.:1019141/1171/2002/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14Η ΦΠΑ – ΤΜΗΜΑ ΓΆ

ΠΟΛ.:1072

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή της 13ης Οδηγίας μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας για αμοιβαία επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας.
1019141/1171/2002/0014/

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:
Με τις διατάξεις της 13ης Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 86/560 προβλέπεται ότι τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται να επιστρέφουν στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες το ποσό του ΦΠΑ που αυτές καταβάλλουν στο εσωτερικό των κρατών - μελών.
Η οδηγία αυτή έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν.2859/2000.
Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή η επιστροφή του φόρου σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών συνδέεται, μεταξύ των άλλων, με την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που δικαιούται την επιστροφή παρέχει αντίστοιχο δικαίωμα στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Μεταξύ της φορολογικής μας διοίκησης και της αντίστοιχης διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών της Ελβετίας, συμφωνήθηκε η αμοιβαία επιστροφή ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις Ελλάδας και Ελβετίας.
Η επιστροφή αυτή ισχύει για ποσά φόρου που καταβάλλονται από 1.1.2001 και εφεξής.
Ο προς επιστροφή φόρος καθορίζεται βάσει του δικαιώματος έκπτωσης, όπως αυτό εφαρμόζεται στο κράτος που ενεργεί την επιστροφή.
Για την επιστροφή του φόρου τον οποίο καταβάλλουν ελβετικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αρμόδια είναι η 14η Διεύθυνση ΦΠΑ.
Η διαδικασία επιστροφής ορίζεται από την υπ' αριθ. 1118168/7235/694/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και η οποία αντικατέστησε την υπ' αριθ. Π.4472/3230/ΠΟΛ.213/3.7.1987 απόφαση.
Η επιστροφή του φόρου σε ελληνικές επιχειρήσεις από την Ελβετία καθορίζεται κατ' ανάλογο τρόπο μ' αυτόν που ισχύει στην Ελλάδα. Στον από 2.9.1999 Ομοσπονδιακό Νόμο περί ΦΠΑ της Ελβετίας, καθώς και στην από 29.3.2000 συμπληρωματική του διάταξη, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η έκταση, οι περιορισμοί και η διαδικασία της επιστροφής αυτής.
Επισημαίνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν καταβάλει ΦΠΑ στην Ελβετία κατά το έτος 2001, θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση επιστροφής μέχρι 30.6.2002, καθώς σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης στην ανωτέρω προθεσμία χάνουν το δικαίωμα επιστροφής.
Αρμόδια υπηρεσία για την επιστροφή του φόρου σε ελληνικές επιχειρήσεις που καταβάλλουν αυτόν στην Ελβετία, είναι η Ομοσπονδιακή Διεύθυνση Φορολογίας, Τμήμα ΦΠΑ, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τη διαδικασία της επιστροφής:
Federal Tax Administration, Division Value added TAX
Schwarztorstrasse 50 CH-3003 Berne
SWITZERLAND
Τηλ.: 031-32.57.740
Fax: 031-32.57.138


Επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο, που είναι εγκατεστημένες σε άλλη χώρα και επιβαρύνονται με ΦΠΑ στην Ελλάδα
1118168/7235/694/0014/

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της 8ης Οδηγίας (79/1072/ΕΟΚ), με τις οποίες κάθε κράτος - μέλος υποχρεούται να επιστρέφει στις επιχειρήσεις των άλλων κρατών - μελών το ποσό του ΦΠΑ με το οποίο αυτές επιβαρύνθηκαν στο εσωτερικό της χώρας.
2. Τις διατάξεις της 13ης Οδηγίας (), με την οποία τα κράτη - μέλη υποχρεούνται να επιστρέφουν στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες το ποσό του ΦΠΑ που αυτές κατέβαλαν στο εσωτερικό των κρατών - μελών.
3. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.2859/2000 "Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας", όπως ισχύουν:
α) Των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 34, με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις της 8ης και 13ης Οδηγίας.
β) Των άρθρων 30, 31, 39 και 41.
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 64.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12, περί τιμολόγησης, του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ - ΦΕΚ 84/Α').
5. Τις διατάξεις του άρθρου 132, περί νομιμοποίησης δικαιούχων για είσπραξη χρημάτων, του Π.Δ.16/1989 ("Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών κ.λπ." - ΦΕΚ 6/Α').
6. Τις υπ' αριθ. Π.4472/3230/ΠΟΛ.213/3.7.1987 και 1018198/824/0014/ΠΟΛ.1048/18.2.1992 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών περί: α) επιστροφής του ΦΠΑ στον υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος της Κοινότητας και β) περί αναπροσαρμογής των κατωτάτων ορίων επιστροφής του φόρου.
7. Τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1103/1997, 974/1998, 2866/1998 και 1478/2000 για τη μετάβαση στο ευρώ.
8. Τις διατάξεις των Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.9.2000) και Ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α'/19.10.2001) "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών 1103/97, 974/98 και 2865/98 του Συμβουλίου σχετικά με την εισαγωγή του Ευρώ".
9. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/Α006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
10. Οτι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, διότι αφορά στη διαδικασία εφαρμογής του Ν.2859/2000.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Δικαιούχοι επιστροφής

Επιστρέφεται στον υποκείμενο στο ΦΠΑ που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) ο ΦΠΑ που κατέβαλε στην Ελλάδα για ενσώματα κινητά αγαθά που αγόρασε ή για υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν ή για εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε σ' αυτή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.

Αρθρο 2
Προϋποθέσεις επιστροφής

Η επιστροφή του φόρου της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται εφόσον οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από το δικαιούχο της επιστροφής αφορούν την οικονομική δραστηριότητα που ασκεί στη χώρα του και χρησιμοποιήθηκαν:
α) Για πράξεις υποκείμενες στο ΦΠΑ, για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει το δικαίωμα έκπτωσης στη χώρα του, καθόσον ο φόρος που επιβαρύνθηκε καταβλήθηκε στην Ελλάδα.
β) Για τις ακόλουθες πράξεις που απαλλάσσονται από ΦΠΑ, αλλά υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του φόρου:
- Διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων.
- Μεταφορές αγαθών προοριζόμενων για εξαγωγή.
- Μεταφορές αγαθών που τίθενται σε ειδικά καθεστώτα προσωρινής απαλλαγής.
- Μεταφορές εισαγόμενων αγαθών μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον η αξία των υπηρεσιών αυτών συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση κατά την εισαγωγή.
γ) Για υπηρεσίες για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών:
- Μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων.
- Διαφημίσεων.
- Συμβούλων γενικά, μηχανικών γραφείων μελετών, δικηγόρων, λογιστών ή και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών, καθώς και επεξεργασίας στοιχείων ή παροχής πληροφοριών.
- Ανάληψης υποχρέωσης για μη άσκηση, εν όλω ή εν μέρει, επαγγελματικής δραστηριότητας ή δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.
- Τραπεζικών, χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων.
- Διάθεσης προσωπικού.
- Μίσθωσης ενσώματων κινητών αγαθών, εκτός των μεταφορικών μέσων.
- Προσώπων που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
- Τηλεπικοινωνιών.

Αρθρο 3
Οροι επιστροφής

Η επιστροφή του φόρου του άρθρου 1 ενεργείται εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο που αιτείται αυτή:
α) Δεν έχει στην Ελλάδα καμία εγκατάσταση (όπως η έννοια "εγκατάσταση" ορίζεται στις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος) από την οποία να ασκείται η οικονομική του δραστηριότητα.
β) Δεν έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα καμία πώληση αγαθών και καμία παροχή υπηρεσιών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες μεταφορών και τις συνδεόμενες μ' αυτές βοηθητικές εργασίες που απαλλάσσονται από το φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, καθώς και τις υπηρεσίες όπως κατονομάζονται στην περ. γ' του άρθρου 2 της παρούσας, για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.

Αρθρο 4
Περιορισμοί της επιστροφής

Ο προς επιστροφή φόρος καθορίζεται βάσει του δικαιώματος έκπτωσης, όπως αυτό εφαρμόζεται στο κράτος που ενεργεί την επιστροφή.
Δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής του φόρου στην Ελλάδα στα πρόσωπα του άρθρου 1, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:
- Αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για σκοπούς ξένους προς την οικονομική τους δραστηριότητα.
- Αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα στην Ελλάδα.
- Καπνοβιομηχανικά προϊόντα (αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση).
- Δαπάνες δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά.
- Δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης.
- Οινοπνευματώδη ποτά (αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση), εφόσον αυτά δεν προορίζονται για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων.
- Αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών Ι.Χ. που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά, με εξαίρεση την περίπτωση που τα παραπάνω μεταφορικά μέσα προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.
- Αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση ειδών συσκευασίας, των οποίων η παράδοση καλύπτεται από καταβαλλόμενη εγγύηση και των οποίων η περαιτέρω διακίνηση γίνεται χωρίς φόρο.
Επίσης, δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής του φόρου στα πρόσωπα του άρθρου 1 τα οποία:
α) Ενεργούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες απαλλασσόμενες από το φόρο, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης (γιατροί, δικηγόροι κ.λπ.).
β) Ανήκουν στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από το φόρο.
γ) Ανήκουν στο ειδικό καθεστώς των αγροτών, για τους οποίους παρέχεται κατ' αποκοπή επιστροφή του φόρου.
δ) Ανήκουν στο ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων ή των οργανωτών τουριστικών περιηγήσεων.
ε) Πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών, οι οποίες υπάγονται στις απαλλαγές ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Αρθρο 5
Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

α) Αίτηση
Η αίτηση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ή σε οποιοδήποτε αντίστοιχο έντυπο που εκδίδεται από άλλο κράτος - μέλος, σύμφωνα με την 8η Οδηγία περί ΦΠΑ.
Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους από τη λήξη του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο αγοράστηκαν τα αγαθά ή παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες.
Η αίτηση μπορεί να καλύπτει είτε χρονική περίοδο τριών (3) συνεχόμενων μηνών και το ποσό του φόρου του οποίου ζητείται η επιστροφή δεν δύναται να είναι μικρότερο των 200,00 ευρώ, είτε χρονική περίοδο ενός (1) ημερολογιακού έτους και το ποσό του φόρου του οποίου ζητείται η επιστροφή δεν δύναται να είναι μικρότερο των 25,00 ευρώ.
Η αίτηση υποβάλλεται από το δικαιούχο της επιστροφής ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Η επιστροφή του φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί βάσει πληρεξουσίου (συμβολαιογραφικού ή προξενικού) που συνυποβάλλεται με την αίτηση και πρέπει να έχει επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
β) Πιστοποιητικό
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αιτών, από το οποίο προκύπτει ότι είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ στη χώρα του.
Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής του.
γ) Πρωτότυπα παραστατικά
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα των τιμολογίων ή άλλων στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίων, όπως αυτά καθορίζονται από τον ελληνικό ΚΒΣ.
Στα παραστατικά πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός και ημερομηνία έκδοσης, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των συμβαλλόμενων, ΑΦΜ του εκδότη και του λήπτη, φορολογητέα πράξη και αξία αυτής, συντελεστής και ποσό του ΦΠΑ, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος εφόσον πρόκειται για μεταφορικές επιχειρήσεις.
Τα πρωτότυπα παραστατικά επιστρέφονται στον αιτούντα εντός μηνός από την παραλαβή τους, θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την επιστροφή, ώστε να αποκλείεται η εκ νέου χρησιμοποίησή τους για αίτημα επιστροφής.
δ) Υπεύθυνη δήλωση
Η δήλωση αυτή είναι ενσωματωμένη στο κείμενο του εντύπου της αίτησης επιστροφής. Με τη δήλωση αυτή ο υποκείμενος στο φόρο βεβαιώνει ότι δεν ενήργησε καμία παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στη χώρα επιστροφής κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η αίτηση (τρίμηνο ή έτος) και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει κάθε ποσό φόρου που τυχόν θα εισπραχθεί αχρεώστητα.

Αρθρο 6
Αρμόδια υπηρεσία

Η αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά έγγραφα, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία που είναι η 14η Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία:
- Καταχωρεί τις αιτήσεις κατά ημερομηνία παραλαβής στο "ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ" και δίνει αριθμό φακέλου.
- Ελέγχει την ακρίβεια των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
- Δύναται να ζητήσει κάθε πληροφορία ή στοιχείο που κρίνει αναγκαίο από τους αιτούντες, καθώς και από τους εκδότες των παραστατικών, προκειμένου να εκτιμηθεί το βάσιμο της επιστροφής του φόρου.
- Εκδίδει απόφαση προσδιορισμού του επιστρεπτέου ποσού, η οποία καταχωρείται επίσης στο "ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ" και η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή στον αντίκλητό του εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.
- Εκδίδει το ΑΦΕΚ (Ατομικό Φύλλο Εκπτωσης) και δίνει εντολή στον προϊστάμενο της ΔΟΥ Α' Αθηνών να προβεί άμεσα στην επιστροφή του φόρου και να ενημερώσει σχετικά τη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ.
Ο τίτλος πληρωμής εξοφλείται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς του ποσού σε λογαριασμό του δικαιούχου ή του πληρεξουσίου, που τηρείται σε τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στην περίπτωση αυτή το ποσό εμβάζεται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι δικαιούχοι της επιστροφής αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη μεταφορά των ποσών που τους αφορούν στο εξωτερικό.
- Δύναται με αιτιολογημένη απόφαση να αρνηθεί την επιστροφή εν όλω ή εν μέρει του ποσού που ζητείται να επιστραφεί. Κατά της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προσφυγή κατατίθεται στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της επίδοσης της απόφασης στον Υπουργό Εξωτερικών.
- Δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την εκδοθείσα απόφαση, εφόσον αποδειχθεί ότι αυτή στηρίχτηκε σε λογιστικό λάθος, σε ανακριβή ή πλαστά στοιχεία ή γενικότερα σε έλλειψη των προϋποθέσεων και των όρων που απαιτούνται για την επιστροφή του φόρου. Η διαπίστωση δόλου εκ μέρους του αιτούντα συνεπάγεται αναστολή, προσωρινή ή οριστική, κάθε μελλοντικού δικαιώματος επιστροφής, καθώς και επιβολή προστίμου.

Αρθρο 7
Η επιστροφή του φόρου, όπως προβλέπεται από τα ανωτέρω άρθρα, εφαρμόζεται ανάλογα και για επιχειρήσεις υποκείμενες στο ΦΠΑ εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, με τον όρο ότι η χώρα της εγκατάστασής τους παρέχει στον υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα αντίστοιχο δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει η ευχέρεια αποκλεισμού της επιστροφής για ορισμένες δαπάνες ή της θέσπισης συμπληρωματικών προϋποθέσεων για την επιστροφή. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεσπιστούν διατάξεις πιο ευνοϊκές από αυτές που ισχύουν για επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο εγκατεστημένες στην Ε.Ε.

Αρθρο 8
Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας η υπ' αριθ. Π.4472/3230/ΠΟΛ.213/3.7.1987 απόφαση παύει να ισχύει.

Αρθρο 9
Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2002, κατόπιν της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr