Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1060/13.2.2002 Τροποποίηση της υπ αριθ. 1097441/5278/7668/0014/ΠΟΛ.1242/19.10.2001 ΦΕΚ 1437/Β/22.10.2001 ΑΥΟ σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθάριστων εσόδων τους ανά τριετία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1060/13.2.2002
Τροποποίηση της υπ αριθ. 1097441/5278/7668/0014/ΠΟΛ.1242/19.10.2001 ΦΕΚ 1437/Β/22.10.2001 ΑΥΟ σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθάριστων εσόδων τους ανά τριετία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999


ΠΟΛ.1060/13.2.2002 Τροποποίηση της υπ αριθ. 1097441/5278/7668/0014/ΠΟΛ.1242/19.10.2001 ΦΕΚ 1437/Β/22.10.2001 Α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1013666/891/198/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.:1060

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΥΟ 1097441/5278/7668/0014/ΠΟΛ.1242/19-10-2001 (ΦΕΚ.1437/Β/22-10-2001), σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.2753/1999.

1013666/891/198/0014/

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248/Α').
3. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1097441/5278/7668/0014/(ΦΕΚ 1437/Β'/22.10.2001) απόφασης.
5. Τα αιτήματα των επιτηδευματιών και των ομοσπονδιών τους για τη ρύθμιση του προκύπτοντος φόρου σε δόσεις, καθώς και για τη χορήγηση εύλογου χρόνου για τη σύνταξη και την υποβολή του "Ειδικού Σημειώματος Υπολογισμού Φ.Π.Α.".
6. Την ανάγκη παροχής διευκόλυνσης των επιτηδευματιών για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2753/1999.
7. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αντικαθιστούμε τα άρθρα 5 και 6 της υπ' αριθ. 1097441/5278/7668/0014/απόφασης ως εξής:

"Αρθρο 5
Εφόσον προκύπτει διαφορά ακαθάριστων εσόδων κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται στη ΔΟΥ "Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού Φ.Π.Α. βάσει άρθρου 6, Ν.2753/1999", όπως το συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα και μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους της τελευταίας χρήσης της τριετίας για τους τηρούντες βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ και στις προθεσμίες υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ της τελευταίας χρήσης της τριετίας για τους τηρούντες προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, προκειμένου:
- Να καταβληθεί το χρεωστικό ποσό του φόρου.
- Να δηλωθεί η μεταβολή του πιστωτικού υπολοίπου.
Η καταβολή του φόρου γίνεται χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του "Ειδικού Σημειώματος Υπολογισμού Φ.Π.Α.", η ημερομηνία έναρξης του εκπροθέσμου αρχίζει από την επόμενη ημέρα των οριζόμενων προθεσμιών στο πρώτο εδάφιο αυτού του άρθρου.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις των οποίων η τρίτη διαχειριστική περίοδος έληξε εντός του έτους 2001, ως προθεσμία υποβολής του "Ειδικού Σημειώματος Υπολογισμού Φ.Π.Α." ορίζεται η 31.3.2002.

Αρθρο 6
Το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300,00) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή του "Ειδικού Σημειώματος Υπολογισμού Φ.Π.Α.".
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες των πέντε (5) επόμενων μηνών.
Τα οφειλόμενα ποσά εγγράφονται στον ειδικό Κωδικό εσόδων 1116".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης