ΠΟΛ.1058/8.2.2002

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις διεθνείς αερομεταφορές προσώπων με ενδιάμεσο σταθμό μετεπιβίβασης στην Ελλάδα

8 Φεβ 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1012972/39/3/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας
Τηλέφωνο: 0103647202 - 5

ΠΟΛ.:1058

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις διεθνείς αερομεταφορές προσώπων με ενδιάμεσο σταθμό μετεπιβίβασης στην Ελλάδα.
1012972/39/3/Β0014/

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των ανωτέρω υπηρεσιών μεταφοράς, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή αντιμετώπιση του θέματος.
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248/Α'), κατ' εξαίρεση, ο τόπος παροχής και συνεπώς φορολόγησης των υπηρεσιών μεταφοράς θεωρείται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, εφόσον αυτές εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρας και προκειμένου για μεταφορές με τόπο αναχώρησης της μεταφοράς το εσωτερικό της χώρας και τόπο άφιξης έδαφος εκτός της Κοινότητας ή αντίστροφα, για το διανυόμενο στο εσωτερικό της χώρας τμήμα της ολικής διαδρομής.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και προκειμένου για ενδοκοινοτικές μεταφορές προσώπων.
2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 27 του ίδιου ως άνω Κώδικα, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από το εσωτερικό της χώρας στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι στενά συνδεόμενες μ' αυτές βοηθητικές υπηρεσίες.
3. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι στις περιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών προσώπων μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών (κοινοτικών και μη), στις οποίες ο επιβάτης δεν πραγματοποιεί το σύνολο του ταξιδιού του από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο του τελικού του προορισμού με το ίδιο αεροσκάφος (ίδια πτήση), αλλά κατά τη διαδρομή στην Ελλάδα μετεπιβιβάζεται σε άλλο αεροσκάφος της ίδιας ή διαφορετικής εταιρίας για τη συνέχιση του ταξιδιού, η υπηρεσία της μεταφοράς κατά το μέρος του αεροπορικού ταξιδιού που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας υπόκειται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα, εφόσον κατά τη μετεπιβίβαση στον ελληνικό αερολιμένα προκαλείται διακοπή του ταξιδιού και επανέναρξη αυτού στη συνέχεια.

4. Αντίθετα, αν κατά τη μετεπιβίβαση δεν επέρχεται διακοπή του ταξιδιού, το τμήμα της αερομεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας λογίζεται αναπόσπαστο κομμάτι ενιαίας διεθνούς αερομεταφοράς προσώπων και ως εκ τούτου δεν οφείλεται ΦΠΑ για την παρεχόμενη υπηρεσία που αναλογεί στο τμήμα αυτό.
Στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται ΦΠΑ και για τις στενά συνδεόμενες με το ίδιο τμήμα μεταφοράς βοηθητικές υπηρεσίες (περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ).

5. Για την απαλλαγή της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται ότι δεν επέρχεται διακοπή του ταξιδιού εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
- Ο επιβάτης συμβάλλεται με μία αεροπορική μεταφορική εταιρία για το σύνολο του αεροπορικού ταξιδιού από την ξένη χώρα αναχώρησης μέχρι τον τόπο του τελικού προορισμού του στην Ελλάδα ή αντίστροφα.
- Η αεροπορική εταιρία εκδίδει ενιαίο εισιτήριο για το σύνολο της διαδρομής (σε ελληνικό και διεθνή εναέριο χώρο).
- Για την ολοκλήρωση του ταξιδιού πραγματοποιείται στη χώρα μας μία μόνο μετεπιβίβαση σε αεροσκάφος (όχι διαδοχικές μετεπιβιβάσεις).
- Ο ενδιάμεσος σταθμός μετεπιβίβασης στην Ελλάδα αναφέρεται στο εισιτήριο ως σημείο σύνδεσης (connecting point) και όχι διακοπής (stopover) του ταξιδιού.
- Από την αναγραφόμενη στο εισιτήριο διαδρομή προκύπτει συνεχής αερομεταφορά. Για παράδειγμα η αναγραφή της διαδρομής Ρώμη - Αθήνα - Ρόδος υποδηλώνει συνεχή αερομεταφορά, ενώ η αναγραφή της διαδρομής Ρώμη - Αθήνα - Ρόδος υποδηλώνει διακοπτόμενη αερομεταφορά.
- Ο επιβάτης, κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την αποβίβασή του στον ενδιάμεσο ελληνικό αερολιμένα μέχρι τη μετεπιβίβασή του στο αεροσκάφος με το οποίο συνεχίζει το ταξίδι, αποδεδειγμένα δεν εξέρχεται από τον ελεγχόμενο χώρο του αεροδρομίου.
- Ο συνολικός χρόνος αποβίβασης, μετεπιβίβασης - αναχώρησης του επιβάτη δεν υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

6. Τέλος, στην περίπτωση που η αεροπορική μεταφορική εταιρία με την οποία συμβάλλεται ο επιβάτης για την πραγματοποίηση του ταξιδιού, αναθέτει το σύνολο ή μέρος της αερομεταφοράς του σε άλλη μεταφορική εταιρία, η αμοιβή που καταβάλλει σ' αυτή για το τμήμα της αερομεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας επιβαρύνεται με ΦΠΑ (8%).

Taxheaven.gr