ΥΠΕΝ 81/2019

Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά το ν. 4512/2018 (Α' 5)Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/27-05-2020.16 Απρ 2019

Taxheaven.gr

Αριθμ. ΥΠΕΝ 81/16-04-2019

(ΦΕΚ Β' 1397/22-04-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για τη εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5) και ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 1, 6 παρ. 3, 4, 5 και 6, 7, 8 παρ. 2, 15 παρ. 1 και 2 , 35 παρ. 1 και 40 παρ. 1.

2. Το αριθμ. 55/6/06.03.2019 απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).
 
7. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’160), όπως ισχύει.

8. Την Υ2/22-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 2076).

9. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη » (Β΄ 2168).

10. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

11. Tις διατάξεις του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄136).

12. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/62080/8993 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Δημαρά» (Β’ 4201).

13. Την 97468/2553/28-12-2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ ΨΦΙΦ4653Π8Η3Δ), περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 18.200 για το τρέχον έτος, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και ειδικότερα τον κωδικό 61.02 και βρίσκεται εντός των ορίων τόσο του εγκεκριμένου π/υ τ.ε. όσο και του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ 2019-2022,

αποφασίζουν:

Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος


Η ρύθμιση του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα της παρούσας, αφορά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4, 5, 6 και του άρθρου 7 πάγια και αναλογικά τέλη που καταβάλλονται για την εγγραφή πράξεων σε βιβλία που τηρούν τα κτηματολογικά γραφεία και τα υποκαταστήματά τους, καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραμμάτων από τα ίδια βιβλία και κάθε άλλο τηρούμενο στοιχείο από τα αρχεία τους.
 
Άρθρο 2
Τρόπος πληρωμής


1. Μετά την παραλαβή της αίτησης για την εγγραφή πράξης ή την έκδοση πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος στο κτηματολογικό γραφείο ή το υποκατάστημα, για την πληρωμή του ποσού που προκύπτει από τον υπολογισμό των οφειλόμενων τελών, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης στα προβλεπόμενα βιβλία του άρθρου 9 παρ. 1 περ. β) του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου, ή την έκδοση πιστοποιητικού και αντιγράφου από τα ίδια βιβλία και τα σχετικά αρχεία, η πληρωμή μπορεί να διενεργηθεί: αα) με πιστωτική, χρεωστική ή και προπληρωμένη κάρτα στο χώρο του κτηματολογικού γραφείου ή του υποκαταστήματος, ανεξαρτήτως ποσού, είτε ββ) με κατάθεση τραπεζικής επιταγής, εάν το προς καταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα διακόσια (200) ευρώ. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που η πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή και προπληρωμένη κάρτα δεν είναι εφικτή λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος πληρωμής, που πιστοποιείται από τον Προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου ή του υποκαταστήματος, η πληρωμή διενεργείται με κατάθεση τραπεζικής επιταγής, ανεξαρτήτως ποσού. Επισημείωση για την έναρξη και τη λήξη της τεχνικής αδυναμίας τίθεται από τον Προϊστάμενο στα οικεία βιβλία που αφορά η εγγραφή πράξης ή η έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου.
β) Όταν πρόκειται για εγγραφή πράξης στα προβλεπόμενα βιβλία του άρθρου 9 παρ. 1 περ. α) ν. 4512/2018 (Α΄ 5) για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, ή την έκδοση πιστοποιητικού, αντιγράφου ή διαγράμματος από τα ίδια βιβλία και τα σχετικά αρχεία, η πληρωμή μπορεί να διενεργηθεί: αα) με πιστωτική, χρεωστική ή και προπληρωμένη κάρτα στο χώρο του κτηματολογικού γραφείου ή του υποκαταστήματος, ανεξαρτήτως ποσού, είτε ββ) μέσω τραπεζών (τραπεζικό κατάστημα) και εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (ηλεκτρονική τραπεζική), με χρήση του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, ανεξαρτήτως ποσού. Ειδικά για την πληρωμή μέσω τραπεζών και εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων, εκδίδεται έντυπο οφειλής που κατ’ ελάχιστον περιέχει: τα στοιχεία του υπόχρεου, τον υπολογισμό των οφειλόμενων τελών για εγγραφή πράξης ή έκδοση στοιχείου (πιστοποιητικού, αντιγράφου, διαγράμματος), το ποσό και τον κωδικό πληρωμής. Εάν η πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή και προπληρωμένη κάρτα δεν είναι εφικτή λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος πληρωμής, η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά κατά τα οριζόμενα υπό ββ).
γ) Η πληρωμή μέσω τραπεζών και εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων για την περίπτωση β) διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την εγγραφή πράξης ή την έκδοση πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του οικείου εντύπου οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου συντρέχει με την προθεσμία των πέντε εργασίμων ημερών της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998 κατά την οποία διεξάγεται ο έλεγχος του Προϊσταμένου για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτούμενης εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου.
δ) Όταν η αίτηση για την εγγραφή της πράξης ή την έκδοση πιστοποιητικού αντιγράφου ή διαγράμματος της περίπτωσης β) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 9 του άρθρου 40 του ν. 4512/2018 (Α'5), η πληρωμή διενεργείται μέσω τραπεζών (τραπεζικό κατάστημα) και εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (ηλεκτρονική τραπεζική), με χρήση του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, ανεξαρτήτως ποσού, κατά τα οριζόμενα στην ίδια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, το έντυπο οφειλής αναρτάται στην εφαρμογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την εγγραφή πράξης ή την έκδοση πιστοποιητικού που έχει επιλέξει ο αιτών το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την εγγραφή πράξης ή την έκδοση πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου συντρέχει με την προθεσμία των πέντε εργασίμων ημερών της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998, κατά την οποία διεξάγεται ο έλεγχος του Προϊσταμένου για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτούμενης εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου. Για την πιστοποίηση της πληρωμής, ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 3.

2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 9 του άρθρου 40 του ν. 4512/2018 για την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχύρασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων κατά το ν. 2844/2000, για την εγγραφή πράξης στα ίδια βιβλία ή την έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου από αυτά και τα σχετικά αρχεία που τηρούνται στα κτηματολογικά γραφεία και τα υποκαταστήματά τους, η πληρωμή των οφειλόμενων τελών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 1. Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, η πληρωμή διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β) της ίδιας παραγράφου.

Άρθρο 3
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την πιστοποίηση της πληρωμής


1. Όταν η πληρωμή διενεργείται με πιστωτική, χρεωστική ή και προπληρωμένη κάρτα στο χώρο του κτηματολογικού γραφείου ή του υποκαταστήματος, η αποδοχή της συναλλαγής από το τερματικό του φορέα και η έκδοση του σχετικού παραστατικού συνιστά την αναγκαία προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής.

2. Για τις πληρωμές που διενεργούνται μέσω τραπεζών (τραπεζικό κατάστημα) και εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (ηλεκτρονική τραπεζική), ο φορέας λαμβάνει καθημερινά συγκεντρωτικό αρχείο όλων των πληρωμών που διενεργήθηκαν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ταυτοποιούνται με τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής.

3. Για την πληρωμή που διενεργείται με χρήση τραπεζικής επιταγής, αυτή χαρακτηρίζεται ως συντελεσθείσα με την παραλαβή της κατά την κατάθεσή της στο προς πληρωμή κτηματολογικό γραφείο ή υποκατάστημα.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


Taxheaven.gr