Αποτελέσματα live αναζήτησης

44963/2019 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4399/2016 που αφορούν στην συμμετοχή του φορέα στο κοστος του επενδυτικού σχεδίου μέσω ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 5), στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων που παρέχονται σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους (άρθρο 12) καθώς και στις ενισχύσεις που παρέχονται σε μεγάλες επιχειρήσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ' της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 87 της ΣΕΚ) (άρθρο 11 παράγραφος 1 περίπτωση γ)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-04-2019 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

44963/2019
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4399/2016 που αφορούν στην συμμετοχή του φορέα στο κοστος του επενδυτικού σχεδίου μέσω ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 5), στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων που παρέχονται σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους (άρθρο 12) καθώς και στις ενισχύσεις που παρέχονται σε μεγάλες επιχειρήσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ' της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 87 της ΣΕΚ) (άρθρο 11 παράγραφος 1 περίπτωση γ)

Αθήνα, 22/04/2019
Αριθ. Πρωτ. : 44963 - 22/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7
Ταχ. Κώδικας: Σύνταγμα 105 63
Πληροφορίες
Τηλέφωνο:210 333 2255
Fax:210 3332264
Email:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4399/2016 που αφορούν στην συμμετοχή του φορέα στο κοστος του επενδυτικού σχεδίου μέσω ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 5), στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων που παρέχονται σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους (άρθρο 12) καθώς και στις ενισχύσεις που παρέχονται σε μεγάλες επιχειρήσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ' της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 87 της ΣΕΚ) (άρθρο 11 παράγραφος 1 περίπτωση γ).


Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και ερμηνευτικές λύσεις σε θέματα που εν γένει αφορούν στον αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 και ειδικότερα άπτονται της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση αυτών από όλους τους φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων ώστε να έχει καθολική εφαρμογή η αρχή της ισότητας στη δράση της Διοίκησης. 

1. Τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής

Θεσμικό Πλαίσιο


Α. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4399/2016, το οποίο αναφέρεται στους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής του επενδυτικού φορέα στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου:
«1. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.)
»

Β. Περαιτέρω, στις έως σήμερα εκδοθείσες Προκηρύξεις των καθεστώτων ενισχύσεων, στο αντίστοιχο άρθρο 5 αυτών προβλέπεται ότι:
«1. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).
Η συμμετοχή του φορέα στο ενισχυόμενο κόστος συμβατικής επένδυσης υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα, και μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους:
Α. Κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια:
α. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα της επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων. Η αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενων επιχειρήσεων μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες ή στους είκοσι τέσσερις μήνες προκειμένου για εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει ως αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη επένδυση βάσει της σχετικής απόφασης των εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσης τους κατά περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί......».


Γ. Σε συνέχεια των ως άνω οριζομένων, στο ενσωματωμένο Παράρτημα Ι των ανωτέρω Προκηρύξεων στην Ενότητα που αφορά στα στοιχεία και δικαιολογητικά της αίτησης υπαγωγής και ειδικότερα στα στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου από τον φορέα μέσω ιδίων κεφαλαίων ορίζονται τα εξής:
«9. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το φορέα μέσω ιδίων κεφαλαίων.
Η τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου αναφέρεται στο συνολικό αιτηθέν ενισχυόμενο κόστος αυτού που προκύπτει μετά την εφαρμογή των ορίων και περιορισμών του νόμου 4399/2016 (π.χ. περιορισμοί άρθρων 8, 9 και 11) και της οικείας απόφασης προκήρυξης καθεστώτος, αφού αφαιρεθεί το ποσό της
αιτούμενης επιχορήγησης εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα.
9.1. Αύξηση κεφαλαίου με νέες εισφορές
Σε περίπτωση που σύνολο ή τμήμα των ιδίων κεφαλαίων πρόκειται να καλυφθεί με αύξηση κεφαλαίου του φορέα από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων / μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υποβάλλεται απόφαση Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) για την υποβολή αιτήματος υπαγωγής στο ν. 4399/2016 και τον τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. Επιπρόσθετα, υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i. Αν οι συμμετέχοντες στο φορέα είναι Φυσικά Πρόσωπα η δυνατότητα καταβολής του απαιτούμενου ποσού είναι δυνατό να τεκμηριώνεται με:
- τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων και τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
- βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους και η μέση αξία του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρουν όλες την ίδια ημερομηνία διαθέσιμων υπολοίπων ή και αποτίμησης αξιών.
.....................................................................................
.....................................................................................
iii. Αν οι μέτοχοι - εταίροι του φορέα είναι Νομικά πρόσωπα υποβάλλονται για το καθένα:
- οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και οριστικό ισοζύγιο της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας (εκτός αν έχουν ήδη υποβληθεί με τη Δήλωση ΜΜΕ για τον υπολογισμό του μεγέθους, οπότε δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή) ή, για εταιρείες που τηρούν βιβλία κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Σε περίπτωση που η συμμετοχή του νομικού πρόσωπου στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δεν προέλθει από υφιστάμενα διαθέσιμα, αλλά απαιτείται για το σκοπό αυτό προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου από νέες εισφορές των μετόχων / εταίρων του, υποβάλλονται:
- απόφαση της Γ.Σ. της μετόχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου (εφόσον ο φορέας της επένδυσης είναι δημοτική επιχείρηση), για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα για τους σκοπούς της επένδυσης
- κατά περίπτωση (για φυσικό ή νομικό πρόσωπο), τα δικαιολογητικά των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου 10.
.....................................................................................
.....................................................................................
9.2. Αύξηση κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής Σε περίπτωση που η αύξηση κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο έχει πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υποβάλλονται:
i. Νομιμοποιητικά στοιχεία αύξησης και καταβολής του κεφαλαίου από τα οποία και να προκύπτει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε για το σκοπό της επένδυσης. Αναλυτικότερα: - Σε περίπτωση κεφαλαιουχικών εταιρειών: (1) Απόσπασμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το σκοπό της προτεινόμενης επένδυσης. (2) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ καταχώρησης της απόφασης αύξησης (3) Καταθετήρια του εισφερόμενου ποσού από τους μετόχους όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία καταβολής (4) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ της πιστοποίησης καταβολής της αύξησης ή αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
- Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών: Πράξη τροποποίησης καταστατικού, κατατεθειμένη στο ΓΕΜΗ και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ της εν λόγω καταχώρησης, αναφορικά με την πραγματοποιηθείσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπου θα αναγράφεται ο σκοπός της.
ii. Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του κεφαλαίου της αύξησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής (βεβαίωση μέσου υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού του τελευταίου μηνός καθώς και πρόσφατο απόσπασμα ισοζυγίου στο οποίο εμφανίζονται τα υπόλοιπα των εν λόγω λογαριασμών για επιχειρήσεις με βιβλία Γ Κατηγορίας).
• Σημειώνεται ότι ως χρόνος της αύξησης θεωρείται: α) για τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση πιστοποίησης της καταβολής: η ημερομηνία ανακοίνωσης από το Γ.Ε.Μ.Η (ή το οικείο μητρώο) της καταχώρησης πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της αύξησης β) για τις λοιπές επιχειρήσεις: η ημερομηνία ανακοίνωσης από το Γ.Ε.Μ.Η (ή το οικείο μητρώο) της καταχώρησης της τροποποίησης του καταστατικού.
»

Δ. Η διαδικασία ελέγχου και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έχουν αποτυπωθεί και στον Οδηγό Αξιολόγησης και ειδικότερα στα σημεία ελέγχου 324.1 και 324.2 αυτού.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων διευκρινίζονται τα εξής:


Προκειμένου να τεκμηριωθεί η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, κατά το στάδιο που έπεται της αίτησης υπαγωγής, εξετάζεται από την υπηρεσία μόνο η ύπαρξη ή μη των απαιτούμενων ποσών (είτε πχ. μέσω των τραπεζικών βεβαιώσεων που αναφέρουν τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε πχ. μέσω οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα).
Εάν αυτό το δεδομένο υφίσταται η υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει στην αποδοχή της τεκμηρίωσης αυτού του στοιχείου ελέγχου, ανεξάρτητα εάν η κάλυψη του απαιτούμενου ποσού προκύπτει από τις εισφορές ενός ή πάντως λιγότερων εταίρων (φυσικών ή νομικών προσώπων) που μετέχουν στον φορέα της επένδυσης και που πάντως δεν αντιστοιχεί στην υπάρχουσα μετοχική σύνθεσή του.
Εξυπακούεται ότι τα, ως άνω, δηλωθέντα από τον φορέα της επένδυσης θα πρέπει αργότερα να υλοποιηθούν και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να συντελεστεί κατ' αυτόν τον τρόπο με την παράλληλη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας, η οποία θα γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4399/2016.

2. Αύξηση της απασχόλησης της περίπτωσης δ' του άρθρου 12 του Νόμου 4399/2016, ως προϋπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης της επιχορήγησης.

Θεσμικό πλαίσιο

Α. Σύμφωνα με την περίπτωση δ' του άρθρου 12 (Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων) του νόμου 4399/2016:

«Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζονται στα επιμέρους καθεστώτα του Ειδικού Μέρους, παρέχονται σε:[...] δ. επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους: μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος νόμου, [...]»

Β. Περαιτέρω, στις έως σήμερα εκδοθείσες Προκηρύξεις των ενεργοποιηθέντων καθεστώτων ενισχύσεων, στο αντίστοιχο άρθρο 12 αυτών προβλέπεται ότι:
«Στο παρόν καθεστώς παρέχεται επιπλέον των ειδών ενίσχυσης των περιπτώσεων α, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και η ενίσχυση της επιχορήγησης συμβατικής επένδυσης στις περιπτώσεις που οι φορείς του επενδυτικού σχεδίου πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: [...] δ. Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση της Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Υπολογίζεται η μεταβολή μεταξύ των ΕΜΕ των τελευταίων 12 μηνών πριν την αίτηση υπαγωγής (λογίζεται ως πρώτο έτος) και των ΕΜΕ από τον 25ο έως τον 36ο μήνα πριν την αίτηση υπαγωγής (λογίζεται ως τρίτο έτος). Η ενίσχυση αυτή παρέχεται σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί τουλάχιστον 36 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής».

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων διευκρινίζονται τα εξής:

Με δεδομένο ότι η διατύπωση της περίπτωσης δ' του άρθρου 12 του νόμου και των προκηρύξεων αρκείται στην ευρύτερη διατύπωση «...οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους» και δεν χρησιμοποιεί τον ορισμό του σημείου 62 άρθρου 2 του ΓΑΚ «θέσεις εργασίας δημιουργούμενες άμεσα από επενδυτικό έργο» ή παραπλήσιο αυτού, συνεπάγεται ότι για την παροχή της ενίσχυσης της επιχορήγησης της περίπτωσης δ' του άρθρου 12 του ν.4399/2016 και των οικείων προκηρύξεων, η αύξηση της απασχόλησης αρκεί να παρουσιάζεται γενικά στην επιχείρηση και δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται με τη δραστηριότητα/επενδυτικό σχέδιο που θα ενισχυθεί με την ειδική κατηγορία ενισχύσεων του άρθρου 12.
Περαιτέρω, επειδή η ύπαρξη απασχόλησης αποτελεί λογική απόρροια της πραγματικής λειτουργίας μιας επιχείρησης (καθώς, καίτοι είναι δυνατόν να υφίσταται πραγματική λειτουργία μιας επιχείρησης με μηδενικές Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, πάντως δεν νοείται να υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό χωρίς παράλληλη πραγματική δραστηριότητα - παραδείγματος χάριν, επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς να έχει προβεί παράλληλα σε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού), στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μεταβολή υπολογίζεται επί μηδενικών αρχικών ΕΜΕ, για την παροχή της ειδικής κατηγορίας ενίσχυσης της περίπτωσης δ' του άρθρου 12 διερευνάται παράλληλα και η πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. Πραγματική λειτουργία υφίσταται ενδεικτικά στις περιπτώσεις παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, επενδυτικής δραστηριότητας, προωθητικών και άλλων ενεργειών , η οποία τεκμηριώνεται από τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία που προβλέπει το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

3. Επιλεξιμότητα μεγάλων επιχειρήσεων για την ενίσχυση της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.4399/2016 σε περιοχή 107.3.γ (Περιφέρεια Αττικής και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

Θεσμικό πλαίσιο

Α. Σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του Άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 87 της ΣΕΚ)
: «3. Δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά: [...] γ) οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον'».

Β. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 14 (Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός ): «3. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται για αρχικές επενδύσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται σε ΜΜΕ για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης. Οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.».

Γ. Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ΓΑΚ «Ορισμοί», στοιχείο 51 αναφέρεται ότι ως «αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα» νοείται: «α) η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν είναι η ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην εγκατάσταση'
β) η απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν από την αγορά
».

Δ. Τέλος, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.4399/2016 (Εντάσεις και ύψη Περιφερειακών Ενισχύσεων): «γ. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α' της Συνθήκης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Χ.Π.Ε., οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται για αρχικές επενδύσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο της Συνθήκης, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται σε ΜΜΕ για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.»

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων διευκρινίζονται τα εξής:

Βάσει του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ' της Συνθήκης είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγίου. Στις περιοχές αυτές, ειδικώς όσον αφορά στις ενισχύσεις μεγάλων επιχειρήσεων, επισημαίνεται ότι:

Στην περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης είναι μεγάλη επιχείρηση, προκειμένου να είναι επιλέξιμος για ενίσχυση σε περιοχή 107.3.γ πρέπει:
-είτε να δημιουργεί νέα εγκατάσταση χωρίς λειτουργικούς δεσμούς με υφιστάμενη εγκατάσταση,
-είτε, στην περίπτωση που η επένδυση γίνεται σε υφιστάμενη εγκατάσταση, να υλοποιεί επένδυση σε νέα δραστηριότητα σε σχέση με τη δραστηριότητα που ασκείτο έως τότε στην εγκατάσταση - ήτοι η νέα δραστηριότητα να εμπίπτει σε διαφορετική τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων της NACE αναθ. 2 από τη δραστηριότητα στην εγκατάσταση πριν από την υλοποίηση του έργου.

Ως προς την πρώτη περίπτωση, για να θεωρηθεί ότι μια νέα εγκατάσταση δεν έχει λειτουργικούς δεσμούς με υφιστάμενη, πρέπει η νέα εγκατάσταση να αποτελεί μια αυτοτελή μονάδα, η οποία να μην βασίζεται σε κοινούς πόρους με υπάρχουσα εγκατάσταση. Πρέπει δηλαδή να αποτελεί μια οργανωτικά και λειτουργικά ξεχωριστή εγκατάσταση. Περαιτέρω, ως προς τη δεύτερη περίπτωση (επένδυσης σε υφιστάμενη εγκατάσταση) η επένδυση μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση υπάρχει διαφοροποίηση δραστηριότητας σε σχέση με την προηγούμενη. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη ή μη αυτοτελούς εγκατάστασης εξετάζεται στη βάση της φυσικής της μορφής, και όχι στη βάση της νομικής οντότητας στην οποία ανήκει ή στη βάση του τόπου εγκατάστασης, κι επομένως δεν στοιχειοθετείται λειτουργικός δεσμός από μόνο το γεγονός της συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο δύο εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Αντιθέτως, λαμβάνεται υπ' όψιν η πρακτική αυτονομία της νέας εγκατάστασης σε σχέση με την ήδη υφιστάμενη (δηλαδή η νέα εγκατάσταση να μην έχει π.χ. κοινούς χώρους, κοινά κτήρια γραφείων, κοινές αποθήκες κλπ με την υφιστάμενη εγκατάσταση).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΜΕΡΜΗΓΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
Θεολόγος (Λόης) Λαμπριανίδης


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης