Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχέδιο νόμου Γενικό Εμπορικό Μητρώο


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2019 ]
Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Σχέδιο νόμου
Γενικό Εμπορικό Μητρώο


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 1
Σκοπός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου - ορισμοί


1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) είναι α) το εθνικό Μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή και δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων και β) το ελληνικό ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο δημοσιότητας κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α. «Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.»: το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης- αποθήκευσης πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και η υποδομή τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας που το υποστηρίζουν.

β. «Δικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ»: ο ιστότοπος στον οποίο πραγματοποιείται η δημοσίευση σχετικά με την καταχώριση πράξης, στοιχείου ή δήλωσης που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτεί εμπορική δημοσιότητα.

γ.«Σύστημα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS)»: Το σύστημα διασύνδεσης των Κεντρικών και Εμπορικών Μητρώων και των Μητρώων εταιρειών των Κρατών Μελών

δ. «Διαλειτουργικότητα»: Η διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών που καταχωρίζονται σε αυτά για την υλοποίηση της αρχής «Μόνο Άπαξ».

ε. «Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)»: οι Υπηρεσίες στις οποίες ανατίθεται η αρμοδιότητα τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και πραγματοποίησης της εμπορικής δημοσιότητας των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, σε αυτό.

στ. «Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των ειδικά εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και την Υπηρεσία μιας Στάσης (ΥΜΣ).

ζ. «Πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία και δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..

η. «Πιστοποιημένος χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.

θ. «Έλεγχος νομιμότητας» ο προληπτικός ουσιαστικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαπίστωση της συμφωνίας, κατά περιεχόμενο, των προς καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που διέπουν το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, και με το καταστατικό του χωρίς όμως να καταλαμβάνονται στο εύρος ελέγχου και ζητήματα ακυρωσίας.

ι. «Έλεγχος πληρότητας» ο τυπικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να διαπιστώσουν ότι η αίτηση καταχώρισης και δημοσίευσης πράξης, στοιχείου ή δήλωσης συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά χωρίς να υπεισέλθουν στο περιεχόμενο αυτών.

ια. «συστατική δημοσιότητα»: η καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις εκκινούν από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..

ιβ. «δηλωτική δημοσιότητα»: η καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων, εκκινούν από την ημερομηνία τέλεσής τους.

3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών, φορέων και αρχών που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο νομιμότητας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων. Οι πράξεις αυτών αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και για κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή των υπόχρεων..

4. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν:

α. την προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις νόμων αρμοδιότητα δημοσίων Υπηρεσιών για την τήρηση ειδικών μητρώων με σκοπό άλλον από αυτόν της εμπορικής δημοσιότητας.

β. τη δυνατότητα των Επιμελητηρίων να τηρούν για τα μέλη τους μητρώα ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4497/2017 (Λ' 171).

Άρθρο 2
Εγγραφόμενοι στο Γ.ΕΜΗ.


1. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στο ν. 4548/2018 (Α' 104)
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στο ν. 3190/1955 (Α' 91)
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στο ν. 4072/2012 (Α' 86)
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπεται στο ν. 4072/2012 (Α' 86) καθώς οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών
ε. η Ναυτική Εταιρεία που συνιστάται κατά το ν. 959/1979 (Α' 192)
στ. η Ναυτιλιακή Εταιρεία πλοίων αναψυχής που συνιστάται κατά το ν. 3182/2003 (Α' 220)
ζ. ο Αστικός Συνεταιρισμός που προβλέπεται στο ν. 1667/1986 (Α' 196), στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρα 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.06.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ'
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτ. ιβ' και ιγ'
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παρ. 3 του ν. 4072/2012.

2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα, με εγκατάσταση στην ημεδαπή τα οποία, με σκοπό το κέρδος:

α) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους κατά σύνηθες επάγγελμα ή
β) διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στην διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή και μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

Επί κληρονομικής διαδοχής φυσικού προσώπου που ήταν εγγεγραμμένο στο Γ.ΕΜΗ, υπάρχει υποχρέωση εγγραφής για τον κληρονόμο αυτού εφόσον ο κληρονόμος συνεχίζει τη δραστηριότητα του θανόντος και πληροί τις προϋποθέσεις των προηγουμένων εδαφίων. Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία κληρονόμων) και συνεχίζουν από κοινού την εμπορική επιχείρηση του θανόντος, πρέπει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα μηνών, από την, από κοινού, διενέργεια πράξεων που υποδηλώνουν τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των αντίστοιχων διατάξεων για το συγκεκριμένο εταιρικό τύπο.

3. Από την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ρητά εξαιρούνται:
α. τα Σωματεία (άρθρα 78-107 ΑΚ)
β. τα Ιδρύματα (άρθρα 108-121 ΑΚ)
γ. οι Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ)
δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2
ε. αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, ή να ορίζεται η εξαίρεση από την υποχρέωση εγγραφής κάποιων εκ των προσώπων που αναφέρονται στις ίδιες παραγράφους. Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 3
Διάρθρωση Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.


1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Αυτοτελής Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, διακριτή από τις λοιπές Υπηρεσίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Οι αρμοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται κατωτέρω.
Η Αυτοτελής Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, συγκροτείται σε Διεύθυνση με τρία Τμήματα, τα οποία είναι:
i) Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
ιι) Τμήμα Υποστήριξης χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
ιιι) Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης Εσόδων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
Η ανωτέρω Διεύθυνση είναι αρμόδια για:
α) την οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήματος Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 5
β) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων
γ) την άμεση και, κατά χρονική ακολουθία, λήψη και την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται
δ) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων
ε) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστημα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS)
στ) τη λήψη μέτρων προστασίας της βάσης δεδομένων και των εν γένει πληροφοριακών συστημάτων από κακόβουλες ενέργειες
ζ) τη συνεργασία με την Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του άρθρου 53 α του πδ 147/2017 (Α' 192) για την από κοινού εκπόνηση των κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
η) τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη-ΥΜΣ
θ) τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ από τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαβάθμιση των δικαιωμάτων πρόσβασης
ι) την υποστήριξη των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
ια) την λογιστική και ταμειακή παρακολούθηση των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας και τα σχετικά έξοδα και κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα
ιβ) την εισήγηση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.
Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Ως Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (εφεξής Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) ορίζονται οι κατωτέρω Υπηρεσίες:
α. Οι Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του άρθρου 53 του π.δ. 147/2017 (Α' 192).
Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Εταιρειών ορίζονται ως Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εταιρειών που προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/18 (Α' 104). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα,.
β. Οι Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτική Πολιτικής. Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο π.δ. 13/2018 (Α' 26), ορίζονται ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν. 3182/2003 και του ν. 959/1979 και είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που, απαιτούν εμπορική δημοσιότητα.
γ. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
Σε κάθε Επιμελητήριο συνιστάται αυτοτελής Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διακριτή από τις λοιπές Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων και οι αρμοδιότητες της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων είναι πλήρως ανεξάρτητες, τόσο από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, όσο και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά, και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.

3. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων είναι αρμόδιες για:
α. την εγγραφή των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. όταν αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α' 227/2016), καθώς και κάθε άλλη καταχώριση που εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου.
β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους
γ. (ι) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης), και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, εάν προβλέπεται ειδικότερα κατά περίπτωση, των νομικών πράξεων των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων, που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή (ιι) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση περί επωνυμίας), και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος
δ. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 11, 13 και 14
ε. την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27.

4. Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου. Σε περίπτωση που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η επιλογή Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου.
Αν επέλθει μεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, με συνέπεια τη μεταβολή της αρμοδιότητας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρμόδια Υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε επόμενη καταχώριση διενεργείται από τη νέα αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Προγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, κατά τη μεταφορά, από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από την νέα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα σχετικά τέλη καταχώρισης του άρθρου 29 μεταφέρονται υπέρ της δεύτερης. Επίσης, τα τέλη τήρησης μερίδας του άρθρου 29 επιμερίζονται σύμφωνα με τους μήνες παραμονής στις εν λόγω Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
Κατ' εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν σαν Υπηρεσίες Μιας Στάσης του ν. 4441/2016, δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς της κατά τόπο αρμοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

5. Σε κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων σε αυτήν συνιστάται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών τουλάχιστον μία (1) οργανική θέση επιστημονικού συνεργάτη αποκλειστικής απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που ορίζονται στο π.δ. 50/2001 Α' 39), και προσλαμβάνεται με απόφαση του εκάστοτε ενδιαφερομένου φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013- Α'208). Ο ανωτέρω επιστημονικός συνεργάτης επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..

6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. συγκροτείται με κριτήριο τον αριθμό των υπόχρεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε επίπεδο Τμήματος, Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με την ακόλουθη δομή:
(ι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Γενική Διεύθυνση αποτελούνται τουλάχιστον από:
1. Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών
2. Διεύθυνση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
3. Διεύθυνση Προσωπικών Εταιρειών
4. Διεύθυνση λοιπών υπόχρεων καταχώρισης
Για την λειτουργία κάθε μίας από τις ανωτέρω Διευθύνσεις απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) τμημάτων. Σε περίπτωση μη λειτουργίας δύο (2) τμημάτων, οι δραστηριότητες της σχετικής Διεύθυνσης πραγματοποιούνται από Τμήμα που λειτουργεί στα πλαίσια μίας εκ των λοιπών Διευθύνσεων και η οποία μετονομάζεται αναλόγως.
(ιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Διεύθυνση αποτελούνται τουλάχιστον από:
1. Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
2. Τμήμα Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
3. Τμήμα Προσωπικών Εταιρειών
4. Τμήμα λοιπών υπόχρεων καταχώρισης
Για την λειτουργία της εν λόγω Διεύθυνσης μπορεί να συσταθεί και τμήμα Β' με όμοιο αντικείμενο ενός εκ των τεσσάρων (4) ανωτέρω.
(ιιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα συγκεντρώνουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων όλων των υπόχρεων εγγραφής που εδρεύουν στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

7. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός προσωπικού, σε επίπεδο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Τμήματος, είναι 3 άτομα πλήρους απασχόλησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Προϊστάμενος Τμήματος. Στον ανωτέρω αριθμό δεν περιλαμβάνεται ο επιστημονικός συνεργάτης της παρ. 5. Στις Γενικές Διευθύνσεις, στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Ο Προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, Οι προϊστάμενοι των μονάδων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

Άρθρο 4
Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ.


1. Το Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Η άσκηση της εποπτείας για τους σκοπούς του παρόντος νόμου περιλαμβάνει:
α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου - με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ
γ. την παρακολούθηση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και των ΥΜΣ, την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών ως προς την εφαρμογή του παρόντος
δ. την καταγραφή προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την επίλυση αυτών με τις απαραίτητες κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις
ε. την παρακολούθηση της λειτουργίας και την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
στ. τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος για την επιτέλεση δημόσιου σκοπού
ζ. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε νέες διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων.
η. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την επεξεργασία αυτών για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης
θ. την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ.
ι. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα και Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών, καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις ια. την απόφαση επί των εισηγήσεων για τα θέματα της περίπτ. ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 3.

3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας κα Ανάπτυξης λειτουργεί Επιτροπή Γ.Ε.ΜΗ. σε τριμελή τμήματα, τα οποία ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκροτούνται από έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. ή έναν εκ των προϊσταμένων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περιπτ. α', β' και γ' της παρ. 2 του άρθρου 3, κατηγορίας ΠΕ, καθώς και ένα τρίτο μέλος, δικηγόρο, της παρ. 5 του άρθρου 3. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

4. Η Επιτροπή Γ.Ε.ΜΗ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) γνωμοδοτεί δεσμευτικώς για το είδος και την έκταση ελέγχου των καταχωριστέων πράξεων και για την καταχώριση αυτών
β) διατυπώνει γνώμη επί ερωτημάτων γενικού ενδιαφέροντος που υποβάλλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή οι έχοντες έννομο συμφέρον
γ) εξετάζει προσφυγές των υπόχρεων προσώπων σχετικά με τις κυρώσεις του άρθρου 30 του παρόντος
δ) δύναται να παραπέμψει ερωτήματα προς κρίση στο ΝΣΚ.

5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Όποιος εκ των υπόχρεων του άρθρου 2 ή των εκπροσώπων του ή μελών του έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή προς διατύπωση γνώμης της επί ζητήματος που άπτεται της εφαρμογής του παρόντος. Η απάντηση ή η παράλειψη απάντησης στην αίτηση δεν παράγει δικαιώματα ή υποχρεώσεις υπέρ ή σε βάρος του αιτούντος, αλλά έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα.

Άρθρο 5
Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.


1. Το Γ.Ε.ΜΗ. τηρείται σε ηλεκτρονική -ψηφιακή μορφή ως βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί και αποθηκεύεται σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διανέμεται μέσω δικτυακού ιστότοπου. Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ).

2. Το Πληροφοριακό Σύστημα της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από : α) το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, β) τη Μερίδα και γ) τον Φάκελο, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά, ως μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων, και σε υποδομές τεχνολογίας και επικοινωνίας.
α. στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών καταχωρίζονται οι εμπορικές ή οι εταιρικές επωνυμίες των υπόχρεων καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι αυτών, εφόσον διαφέρουν επαρκώς από τις ήδη καταχωρισμένες επωνυμίες ή τους διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων που υπάγονται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ίδιας Περιφέρειας ή της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας .=Μέρος του Μητρώου Επωνυμιών αποτελεί και το «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση», στο οποίο καταχωρίζονται επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι του άρθρου 20 του παρόντος νόμου μέχρι την οριστική καταχώριση αυτών στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών.
β. στη Μερίδα καταχωρίζονται κατά υπόχρεο και κατά χρονική ακολουθία πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ. στον Φάκελο, η οποίος τηρείται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, καταχωρίζονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του αιτούντος και του διαβιβάζοντος την αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα κάθε καταχώρισης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και στη Μερίδα. Η πρόσβαση στα έγγραφα του φακέλου γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της Μερίδας.

3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, τόσο οι πιστοποιημένοι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όσο και οι εξωτερικοί χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι εγγραφής ή οποιαδήποτε τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασμάτων ή αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που λαμβάνουν κατά την διαδικασίας εγγραφής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.

Άρθρο 6
Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.- Λήψη Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.

1. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων του άρθρου 2 στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, στη Μερίδα και στο Φάκελο.

2. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. είναι μοναδικός για κάθε υπόχρεο και παραμένει ο ίδιος και μετά το μετασχηματισμό ή τη διαγραφή, την αναβίωση ή την επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός υποκαταστημάτων του ίδιου αλλοδαπού υπόχρεου των περιπτ. ιβ', ιγ' και ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. αυτών θα πρέπει να εμπεριέχουν κοινά στοιχεία.

3. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:
α. σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β. σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
γ. σε κάθε έντυπο που αφορά τον υπόχρεο
δ. στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου και
ε. στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου

4. Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από το εάν είναι έγχαρτες, άυλες ή ηλεκτρονικές, καθώς και οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων πρέπει να φέρουν επιπλέον και τη νομική τους μορφή, τον τόπο της έδρας και, αν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, το γεγονός αυτό. Οι διαδικτυακοί τόποι των υπόχρεων και τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα δύνανται να εμπεριέχουν σύνδεσμο που ανακατευθύνει στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ..

5. Αν στα έγγραφα γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, η ένδειξη αφορά το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Άρθρο 7
Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.


1 Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των εθνικών μητρώων το Γ.ΕΜΗ.:
α. επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά μητρώα ώστε να:
αα. λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης και υποκαταστήματα αυτών εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και
ββ. χορηγεί πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των άρθρων 11, 13 και 14 για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή και υποκαταστήματα της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
β. απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων («η πύλη») σχετικά με πληροφορίες της υποπερίπτ. ββ' της περίπτωσης α'.

2. Το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS για τη λήψη και διαβίβαση δεδομένων που προβλέπονται ως καταχωριζόμενα ή υποβαλλόμενα από τους υπόχρεους και στα δύο πληροφοριακά συστήματα. Για την υλοποίηση της διασύνδεσης εφαρμόζεται το άρθρο 17 του ν. 4174/2013. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης, τα ειδικότερα στοιχεία που λαμβάνονται και διαβιβάζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3. Το Γ.Ε.ΜΗ διασυνδέεται με άλλα ειδικά μητρώα και δημόσια μητρώα, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά και του παρέχουν πρωτογενή και εξ' αποστάσεως πληροφόρηση για πράξεις, στοιχεία ή δεδομένα που καταχωρίζονται σε αυτό, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις το Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται προκειμένου να χορηγεί πράξεις, στοιχεία ή δεδομένα που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, εφόσον αυτά προβλέπονται από διατάξεις ως υποβαλλόμενα στα άλλα μητρώα, αρχεία ή βιβλία.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού αποφασίζεται η διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με τα μητρώα, αρχεία και βιβλία της παρ. 3.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης, τα ειδικότερα στοιχεία που λαμβάνονται και διαβιβάζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Διοικητή Φορέα ή Διοικητικής Αρχής ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 8
Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου


Η δημοσιότητα πραγματοποιείται με:
α. την εγγραφή ή καταχώριση, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόμο, και
β. τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση, είτε εν συνόλω, είτε εν μέρει της πράξης ή του στοιχείου που καταχωρίστηκε, είτε μνείας για την καταχώριση πράξεων και στοιχείων για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος δημοσίευσης κάθε κατηγορίας καταχωριζόμενης πράξης ή στοιχείου.

Άρθρο 9
Αποτελέσματα της συστατικής δημοσιότητας


1. Η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, είναι αναγκαία ως προς τους εγγραφόμενους της παρ. 1 του άρθρου 2, με την εξαίρεση των εγγραφόμενων των περιπτώσεων ιβ', ιγ', ιδ', ιστ' και ιε', προκειμένου:
α. τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα,
β. να επέλθει η τροποποίηση του καταστατικού,
γ. να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, η διάσπαση ή η μετατροπή ή άλλη μορφή μετασχηματισμού με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί συγχώνευσης και διάσπασης διατάξεων του ν. 4601/2019 (Α' 44) ή άλλου ειδικότερου νόμου,
δ. να επέλθει η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, η αναβίωση της εκκαθάρισης ή η αναβίωση του νομικού προσώπου ε. να επέλθει η περάτωση του νομικού προσώπου με την καταχώριση της διαγραφής.
Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, δημιουργείται για τους υπόχρεους, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2, μαχητό τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας.

Άρθρο 10
Έννομες συνέπειες της δηλωτικής δημοσιότητας


1. Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσίευσης του άρθρου 8, εκτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν.

2. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν.

3. Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύτηκε, με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δημοσιεύτηκε, εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείμενο που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία, οι διατυπώσεις δημοσιότητας των οποίων δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός εάν η έλλειψη δημοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή τα στοιχεία ανίσχυρα.

5. Αν υπάρχει διάσταση μεταξύ της ημέρας καταχώρισης και της ημέρας δημοσίευσης, ως ημέρα καταχώρισης λογίζεται η ημέρα δημοσίευσης για τις αποσβεστικές προθεσμίες άσκησης ένδικων βοηθημάτων.

6. Παράλειψη της υποχρέωσης δημοσιότητας που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις για τους εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. και εκπληρώνεται με τον παρόντα νόμο και τους εταιρικούς νόμους, καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή των προσώπων ή των ενώσεων προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 σε διαδικασίες Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με πρόσωπα του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, και τη διεκδίκηση από αυτούς προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας ή τη λήψη πιστοποιητικού καλής λειτουργίας, αίρεται το κώλυμα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 11
Στοιχεία που καταχωρίζουν όλοι οι εγγραφόμενοι


1. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. ο Αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου. Επίσης, ο ΑΦΜ, ο κύριος και οι τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) της εταιρείας και κάθε μεταβολή ή διακοπή αυτών και ο αριθμός EORI, εφόσον υπάρχει, του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου.
β. η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη μεταγενέστερη καταχώριση και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου.
γ. ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης.
δ. τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος, όπου απαιτείται.
ε. οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, η καταχώριση του άρθρου 3 παρ. 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007-Α'...), οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος υπάγεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου
στ. οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες περατώνονται, επικυρώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση.
θ. ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή.
ι. Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στην εφαρμογή του ν. 4308/2014 και υπερβαίνει τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 2 αυτού κατ' έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτής και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους.
ια. οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι υπόχρεοι του άρθρου 18α του π.δ. 131/2003( Α'161). Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 18 εκκινεί από την καταχώριση του ονόματος χώρου (domain name) στον αρμόδιο εθνικό ή διεθνή φορέα και σε κάθε περίπτωση πριν την πλήρη ενεργοποίηση αυτού.
ιβ. Κάθε πράξη η στοιχείο που προβλέπεται ειδικότερα ως υποβαλλόμενο σε δημοσιότητα από τις διατάξεις των ειδικότερων νόμων.

2. Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται λόγος για καταχώριση των ατομικών στοιχείων, ως τέτοια νοούνται τα εξής: το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται λόγος για δημοσίευση των ατομικών στοιχείων, ως τέτοια νοούνται το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Άρθρο 12
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες


Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, προκειμένου για προσωπικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η εταιρική σύμβαση μαζί με όλες τις τροποποιήσεις σε κωδικοποιημένη μορφή.
β. ο σκοπός της εταιρείας
γ. η εταιρική επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή,
δ. η έδρα και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής
ε. η πλήρης διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας
στ. τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11 των εταίρων και ο ορισμός διαχειριστή καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Αν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου είναι νομικά πρόσωπα, τους αριθμούς Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχουν, και τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής τους (επωνυμία, νομική μορφή, έδρα).
ζ. η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται άδεια εργασίας για τα παραπάνω πρόσωπα. η. η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του
θ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
ι. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
ια. ο διορισμός των εκκαθαριστών και τα ατομικά τους στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11,
ιβ. η περάτωση της εκκαθάρισης (διαγραφή)

Άρθρο 13
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες


Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:

α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, και όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της Διοίκησης,
β. οι τροποποιήσεις της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας, καθώς και ύστερα από κάθε τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, το πλήρες κείμενο αυτών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση στη νέα διατύπωσή του,
γ. ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από το νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:
αα. έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του ενός, με τη σχετική καταχώριση διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή πρέπει να ενεργούν από κοινού
ββ. εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου
γγ. συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,
δ. τουλάχιστον κατ' έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,
ε. τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986), 91/674/ΕΟΚ (EE L 374 31.12.1991) και 2013/34/ΕΕ (EE L 182 29.6.2013)
στ. οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας,
ζ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
η. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
θ. ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11, των εκκαθαριστών,
ι. η περάτωση της εκκαθάρισης (διαγραφή).

Άρθρο 14
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ


Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, προκειμένου για υποκαταστήματα της περίπτωσης ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 2, και τα ακόλουθα μόνο στοιχεία:
α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων,
β) η βεβαίωση του μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η εταιρεία,
γ) η ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήματος,
δ) η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,
ε) το μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία ο φάκελος που αναφέρει το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, καθώς και ο αριθμός εγγραφής της στο μητρώο αυτό,
στ) η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,
ζ) ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11 των προσώπων, που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
- ως προβλεπόμενα από το νόμο όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει του άρθρου 14 στοιχείο δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,
- ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους,
η) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητος και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, που στις περιπτώσεις η, ι και ια του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,
θ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους-μέλους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία και, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ. Αυτό δεν εφαρμόζεται στα υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν αντικείμενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ
ι) το κλείσιμο του υποκαταστήματος.

Άρθρο 15
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών


Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, προκειμένου για υποκαταστήματα της περίπτωσης ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 2, και τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α, γ, δ, στ, η και ι του άρθρου 14 του παρόντος,
β) το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία,
γ) αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία το προβλέπει, το μητρώο, στο οποίο η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη και τον αριθμό εγγραφής της στο μητρώο αυτό,
δ) τη μορφή, την έδρα και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και μία (1) τουλάχιστον φορά το χρόνο, το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στα παραπάνω έγγραφα,
ε) το διορισμό, τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητος των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
- ως νόμιμα προβλεπόμενα όργανα της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου,
- ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των εξουσιών τους και ενδεχόμενης δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες αυτές μόνοι,
στ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, με εξαίρεση τα λογιστικά έγγραφα των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Στην περίπτωση που το δίκαιο του κράτους δεν προβλέπει κατάρτιση των λογιστικών εγγράφων κατά τρόπο ισοδύναμο απαιτούνται λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος.

Άρθρο 16
Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών


1. Οι αλλοδαπές εταιρείες υποχρεούνται πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματός τους να καταχωρήσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 14 ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 15. Κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών πρέπει να καταχωρίζεται αμελλητί στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Όταν η δημοσιότητα που επιβάλλεται για το υποκατάστημα διαφέρει από τη δημοσιότητα που επιβάλλεται για την εταιρεία, η πρώτη υπερισχύει για τις εργασίες που διενεργούνται με το υποκατάστημα.

3. Όταν στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί περισσότερα του ενός υποκαταστήματα από την ίδια εταιρεία, η δημοσιότητα σχετικά με την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, καθώς και τα λογιστικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στην περίπτωση θ του άρθρου 14 και στην περίπτωση στ του άρθρου 15, μπορεί να γίνεται στη μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. ενός από τα υποκαταστήματα κατ' επιλογήν της εταιρείας.

4. Εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας για το διορισμό των μονίμων εκπροσώπων αλλοδαπής εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με το διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα. Ομοίως, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοσδήποτε περιορισμός στην εξουσία των προσώπων αυτών, που τυχόν προκύπτει από το δίκαιο που διέπει την εταιρεία, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα κατά τα άρθρα 1 4 και 15, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν τον περιορισμό ή δεν μπορούσαν, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, να τον αγνοούν.

Άρθρο 17
Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας


1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που χρησιμοποιείται από υποκατάστημα στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας φέρει, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 14, ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 15 και την ένδειξη του αριθμού καταχώρισης του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Προκειμένου για εταιρείες μη διεπόμενες από το δίκαιο κράτους-μέλους και εφόσον το δίκαιο της χώρας από το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την καταχώριση σε μητρώο, πρέπει να δηλώνονται επίσης το μητρώο καταχώρισης της εταιρείας και ο αριθμός καταχώρισής της στο μητρώο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Άρθρο 18
Αίτηση καταχώρισης πράξεων και στοιχείων στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ.


1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24, ο υπόχρεος του άρθρου 2 ή οποιοδήποτε πρόσωπο με έννομο συμφέρον ζητεί με αίτηση προς τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. την καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά έγγραφα που ορίζονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

2. Η αίτηση, όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο που υποβάλλει προς καταχώριση ή δημοσιεύει με επιμέλεια του ο υπόχρεος, υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, αυτή γίνεται με τη χρήση ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που του έχει χορηγήσει η Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. Οι κωδικοί χορηγούνται μετά την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας μέσω του συστήματος ΤΑΧΚ ή άλλης διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου. Ειδικώς τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή.

3. Για την περίπτωση δηλωτικών καταχωρίσεων, οι σχετικές δηλώσεις, πράξεις και τα στοιχεία μπορούν να υποκαθίστανται, με την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. η οποία απαιτεί μόνο συγκεκριμένα δεδομένα (data) χωρίς την συνυποβολή σχετικών εγγράφων. Για τις αιτήσεις που ήδη διατίθενται στο Γ.Ε.ΜΗ. με αυτόν τον τρόπο και για όποιες είναι διαθέσιμες μετά τη δημοσίευση του παρόντος ο τρόπος υποβολής για τους υπόχρεους καθίσταται αποκλειστικός.

4. Η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να υποβάλλεται στην Υ.Γ.ΕΜΗ. εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη γέννηση της υποχρέωσης τήρησης εμπορικής δημοσιότητας. Εάν το πέρας της προθεσμίας παρέλθει άπρακτο, τότε στον υπόχρεο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 30 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 19
Διενέργεια Ελέγχου αίτησης και Καταχώριση από Υ.Γ.Ε.ΜΗ.


1. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. με την παραλαβή της αίτησης, των σχετικών δηλώσεων, πράξεων ή στοιχείων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:
α. στην πρωτοκόλληση της αίτησης, αν η υποβολή της δεν έγινε ηλεκτρονικά,
β. στον έλεγχο τήρησης της προθεσμίας, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου
γ. στον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, των σχετικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων
δ) στον έλεγχο νομιμότητας για τις πράξεις που προσδιορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 9 του παρόντος. Έλεγχος νομιμότητας δεν διενεργείται από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όταν ο υπόχρεος είναι προσωπική εταιρεία ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία που χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές σύμφωνα με τα κριτήρια του ν.4308/2014. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα ο έλεγχος νομιμότητας δεν διενεργείται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αλλά από τον συμβολαιογράφο
ε) στον έλεγχο καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την καταχώριση της αίτησης του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται τα συνοδευτικά της αίτησης δικαιολογητικά και έγγραφα καθώς και η διαδικασία ελέγχου στον οποίο υπόκειται κάθε προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση.

2. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στους ανωτέρω ελέγχους και στην σχετική καταχώριση, εντός 21 ημερών, το αργότερο. Ταυτόχρονη υποβολή ασυνήθως μεγάλου αριθμού αιτήσεων για καταχώριση εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, δύναται να δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας για διάστημα έως 21 ημερών επιπλέον.

3. Αν από την διενέργεια του ελέγχου της παρ. 2, προκύψει πως η αίτηση καταχώρισης, οι σχετικές πράξεις, τα στοιχεία ή οι δηλώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, τότε η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προσκαλεί τον υπόχρεο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων, εντός 10 ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλει τις προθεσμίες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρισης απορρίπτεται με ηλεκτρονική ενημέρωση του υπόχρεου μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων καταχώρισης από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καταπίπτουν, υπέρ αυτής, τα σχετικά τέλη καταχώρισης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 20
Διαδικασία Προέγκρισης Επωνυμίας


1. Κάθε νέα επωνυμία και διακριτικός τίτλος πρέπει να μην προσκρούει στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφοροποιείται επαρκώς των ήδη εγγεγραμμένων άλλων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ.. Ο υπόχρεος μπορεί να ζητήσει η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να κατοχυρωθούν στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. για το σύνολο της επικράτειας ή για συγκεκριμένη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα.

2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είτε από σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή για λογαριασμό του υπόχρεου αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση. Η δέσμευση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του εν λόγω χρονικού διαστήματος υποβάλλεται νέα αίτηση.

3. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος προσκρούει στη νομοθεσία, στα χρηστά ήθη ή σε προγενέστερη καταχώριση, η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης τους υπόχρεους προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις.

4. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης.

5. Αν προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του υπόχρεου για την σύγκρουση αυτών με προγενέστερη καταχώριση παρέλθει άπρακτη, τότε αυτομάτως αποδεσμεύεται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος.

6. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σημάτων και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή και οι αντίστοιχες τελεσίδικες αποφάσεις των διοικητικών και των πολιτικών δικαστηρίων που αφορούν σε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο του παρόντος, όπως και οι αντίστοιχες πράξεις και αποφάσεις περί κοινοτικών σημάτων είναι υποχρεωτικές για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ και επιβάλλουν την αντίστοιχη καταχώριση ως προς τον δικαιούχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι επιτρεπτές και μη επιτρεπτές επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι, ο βαθμός διαφοροποίησης εκάστης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, τα επιτρεπτά και μη επιτρεπτά σημεία της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου, η χρήση συμβόλων, αριθμών και σημείων στίξης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που διασφαλίζει την διαφοροποίηση της επωνυμίας μεταξύ των επιχειρήσεων.

Άρθρο 21
Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.


1. Η κάθε καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, συντελείται με την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. με τρόπο, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν, εφεξής, να ανακαλούνται αναλλοίωτα από την κεντρική μνήμη του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. και να αναγιγνώσκονται με τεχνικά μέσα.

2. Μόλις συντελεστεί η καταχώριση, το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει αυτομάτως και με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικό καταχώρισης, στο οποίο αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα καταχώρισης της σχετικής πράξης, στοιχείου ή δήλωσης και ένας, μοναδικός, για κάθε καταχώριση, κωδικός αριθμός ("Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης").

3. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται με τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης και αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που διενήργησε αυτήν. Ο εν λόγω υπάλληλος ευθύνεται για τον έλεγχο της προσβασιμότητας, της ορθότητας και της πληρότητας της καταχώρισης, με βάση τη σχετική αίτηση ή τα στοιχεία που δικαιολογούν την αυτεπάγγελτη καταχώριση ή κάθε μεταγενέστερη πράξη επ' αυτής.

4. Οι εγγραφές και καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τη διόρθωσή τους τεκμαίρονται ορθές και σύννομες. Μετά την καταχώριση, η διόρθωση σφαλμάτων είναι επιτρεπτή μόνο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 22.

Άρθρο 22
Διόρθωση Σφαλμάτων των καταχωρίσεων


1. Σφάλμα με υπαιτιότητα του υπόχρεου
α. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση σφάλματος ή και σε διαγραφή εφόσον ο υπόχρεος, εκ παραδρομής, καταχώρισε στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ή προσκόμισε στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λανθασμένες δηλώσεις, πράξεις ή λοιπά στοιχεία.
β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24, η διόρθωση ή διαγραφή κατά την προηγούμενη παράγραφο πραγματοποιείται μετά από αίτηση του υπόχρεου, των καθολικών διαδόχων του ή οποιουδήποτε τρίτου που δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου.
γ. Κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της αίτησης, όπου απαιτείται, και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την πραγματοποίησε.

2. Σφάλμα με υπαιτιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
α. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση σφάλματος ή και σε διαγραφή, εφόσον η Υ.Γ.Ε.ΜΗ., εκ παραδρομής, προέβη σε οποιαδήποτε καταχώριση που δεν είναι σύμφωνη με τις δηλώσεις, τις πράξεις ή λοιπά στοιχεία που υπέβαλλε ο υπόχρεος.
β. Η διόρθωση γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από την ίδια την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ευθύς αμέσως μόλις διαπιστώσει το σφάλμα της, είτε μετά από αίτηση του υπόχρεου, των καθολικών διαδόχων του ή οποιουδήποτε τρίτου που δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου.
γ. Κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων κατόπιν σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της αίτησης και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την πραγματοποίησε.

3. Για διορθώσεις ή διαγραφές κατά τις παραπάνω παραγράφους εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος, εκτός αν οι καταχωρίσεις αφορούν σε επουσιώδη σφάλματα, οπότε η διόρθωση ή η διαγραφή αναφέρει την αναδρομική ισχύ της. Στις λοιπές περιπτώσεις, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 26 διατάσσεται από το δικαστήριο η αναδρομική ισχύς της διόρθωσης ή διαγραφής.

Άρθρο 23
Διαγραφή Υπόχρεων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.


1. Διαγραφή Φυσικών Προσώπων
Τα φυσικά πρόσωπα διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στις εξής περιπτώσεις:
α. με την οριστική απώλεια των προϋποθέσεων εγγραφής. Η διαγραφή διενεργείται κατόπιν υποβολής στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) είτε από τον υπόχρεο είτε από όποιον έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Ο υποβάλλων τη δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης της οριστικής απώλειας των προϋποθέσεων εγγραφής
β. με το θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια
Με την επιφύλαξη του άρθρου 24, η διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης σε αφάνεια, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό δημοσίευσής της κατά το άρθρο 47 Α.Κ. Η ανάκληση της απόφασης δικαιολογεί την επανεγγραφή.
γ. με την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε στερητική δικαστική συμπαράσταση, που το καθιστά δικαιοπρακτικώς ανίκανο. Η διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση από όποιον έχει έννομο συμφέρον ή από τον δικαστικό συμπαραστάτη της δικαστικής απόφασης με την οποία ο υπόχρεος υποβάλλεται σε δικαστική συμπαράσταση. Ο δικαστικός συμπαραστάτης υποχρεούται, με ποινή έκπτωσης από το λειτούργημά του, να υποβάλει αίτηση διαγραφής, αν το δικαστήριο δεν του χορήγησε άδεια συνέχισης της εμπορίας. Η εξαφάνιση της απόφασης δικαιολογεί την επανεγγραφή.
δ. αν πρόκειται για ομόρρυθμο εταίρο, με την έξοδο ή με τον αποκλεισμό του από την προσωπική εταιρεία, εφόσον δεν συμμετέχει σε άλλη προσωπική εταιρεία.

2. Διαγραφή Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων
α) Με την περάτωση της εκκαθάρισης, το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή διενεργείται ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή τα μέλη της ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομο συμφέρον. Η υποβολή της αίτησης γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου.
β) Αν παρά τη διαγραφή ενός νομικού προσώπου υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που παραλείφθηκαν στην διαδικασία της ολοκληρωθείσας εκκαθάρισης, όποιος έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση για αναβίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης του νομικού προσώπου. Η αίτηση αναφέρει τους τελευταίους διορισμένους εκκαθαριστές και συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν το παραλειφθέν περιουσιακό στοιχείο ή την παραλειφθείσα υποχρέωση, και από κωδικοποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου. Μετά από έλεγχο νομιμότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται επανεγγραφή, η οποία οδηγεί σε αναβίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης και των καθηκόντων των εκκαθαριστών, οι οποίοι αν δεν αναλάβουν άμεσα καθήκοντα αντικαθίστανται κατά την παρ. 3 του άρθρου 786 ΚΠολΔ.

3. Στην προηγούμενη περίπτωση αναβιώνει το νομικό πρόσωπο, αν η αίτηση, πέραν των παραπάνω, συνοδεύεται από απόφαση των μελών του νομικού προσώπου περί αναβίωσής του, η οποία ορίζει τη νόμιμη εκπροσώπηση του. Καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση μετά από έλεγχο νομιμότητας περί συμφωνίας της απόφασης με τις διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του νομικού προσώπου με το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση στις περιπτώσεις τελεσίδικης επικύρωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, παύσης των εργασιών της διαδικασίας πτώχευσης λόγω της εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής αποκατάστασης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται η αναβίωση νομικού προσώπου.

4. Με πράξη της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τίθεται σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. νομικό πρόσωπο που εμπίπτει σε μία εκ των παρακάτω περιπτώσεων:
α) αν για δύο συνεχή έτη δεν τηρεί τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
β) αν δύο έτη μετά την θέση για οποιονδήποτε λόγο σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης
γ) αν έχει ανασταλεί το ΑΦΜ του.
Η απόφαση αυτή ανακαλείται αν αρθούν οι παραπάνω λόγοι. Μέχρι την ανάκληση επιτρέπονται μόνο οι πράξεις του άρθρου 24.

5. Η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ ή όποιον έχει έννομο συμφέρον:
α) για την πράξη θέσης σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων
β) για την απόφαση ανάκλησης της αναστολής καταχωρίσεων.

6. Διαγραφή μη υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
Διαγράφεται οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να εμπίπτει στους υπόχρεους εγγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου. Η διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε αυτεπάγγελτα όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του παρόντος νόμου είτε κατόπιν απόφασης της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου ή κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 24
Αυτεπάγγελτες Καταχωρίσεις, Διορθώσεις, Μεταβολές και Διαγραφές


Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές, αν κατόπιν ελέγχου, διαπιστώσει με βεβαιότητα την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων που αφορούν τον υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και ο υπόχρεος ή ο έχων έννομο συμφέρον έχει παραλείψει να υποβάλει σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. πριν προβεί αυτεπαγγέλτως σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις, καλεί εγγράφως τον υπόχρεο είτε να υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 30 ημερών, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην καταχώριση, στη μεταβολή ή τη διαγραφή και επιβάλλει στον υπόχρεο και στους νόμιμους εκπροσώπους του πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος νόμου.
Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. αν περιέλθουν σε αυτήν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου υπόχρεου φυσικού προσώπου ή φυσικού προσώπου του οποίου ο θάνατος επηρεάζει τη νομική κατάσταση, τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου νομικού προσώπου, ένωσης προσώπων ή υποκαταστή ματος.
β. αν περιέλθουν σε αυτήν, με οποιονδήποτε τρόπο, δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν ή μεταβάλλουν έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά νόμο προς κάθε τρίτο και οι οποίες αφορούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τέτοιες αποφάσεις είναι αυτές που:
βα. αφορούν σε αίτηση, κήρυξη, περάτωση, αναστολή ή ανατροπή πτώχευσης, καταχώριση της παρ. 4 του άρθρου 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών του υπόχρεου,
ββ. επιφέρουν τη λύση τη διαγραφή ή την αναβίωση του υπόχρεου νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων,
βγ. επιφέρουν την είσοδο ή την έξοδο ή τον αποκλεισμό εταίρων, μελών υπόχρεων νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων,
βδ. επιφέρουν το διορισμό ή την παύση εκπροσώπων των υπόχρεων νομικών προσώπων, ενώσεων προσώπων και υποκαταστημάτων,
βε. είναι τελεσίδικες ή οριστικές και δεν προκύπτει η αναστολή της εκτελεστότητάς τους. Σε διαφορετική περίπτωση, καταχωρούνται οι αποφάσεις που επιδρούν στην εκτελεστότητα της καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης, καθώς επίσης οι αποφάσεις επί ενδίκων μέσων κατά της καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης. γ. έγγραφες δηλώσεις προσώπων που προκαλούν την έξοδο από το νομικό πρόσωπο ή από τη διοίκηση και εκπροσώπηση νομικού προσώπου.
Αν εκκρεμεί δίκη σχετική με τη νομική κατάσταση ή και σχέσεις του υπόχρεου που επηρεάζουν τα καταχωριστέα στοιχεία, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της επιτροπής του άρθρου 4, μετά από στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, να αναστείλει την καταχώριση μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 25
Υποχρεώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών και Δημοσίων Λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.


1. Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμόδιων δικαστηρίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην περίπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, όταν αυτές δεν διαβιβάζονται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων ΟΣΔΔΥ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης και καταχώρισης των ανωτέρω στοιχείων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

2. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιοι Λειτουργοί υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., όταν στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητας ή αρμοδιότητάς τους διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε η εγγραφή υπόχρεου ή η καταχώριση νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, για τα οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώριση ή συντρέχει περίπτωση παράνομης, αναληθούς ή ανακριβούς καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής.

Άρθρο 26
Έννομη προστασία


1. Η άρνηση της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να κάνει δεκτή καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή ή η παράλειψη της επί τριάντα ημέρες να απαντήσει αιτιολογημένα σε αίτηση γεννούν δικαίωμα στον έχοντα έννομο συμφέρον να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας, όπου εδρεύει η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποφασίζει με την διαδικασία των άρθρων 739επ. ΚΠολΔ. Αν στην ίδια Περιφέρεια υφίστανται περισσότερα Πρωτοδικεία, αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο που βρίσκεται εγγύτερα στην ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία. Κατά την παρ. 3 του άρθρο 748 ΚΠολΔ κλητεύονται υποχρεωτικώς ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον, ενώ, αν υποβάλλεται η αίτηση από τρίτο πρόσωπο, κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόμενος υπόχρεος. Αν η άρνηση της καταχώρισης οφείλεται στη σύγκρουση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του υπόχρεου με δικαίωμα σε προγενέστερη διακριτική ένδειξη ή σήμα, κλητεύεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος αυτού του δικαιώματος. Η απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ, εκτός αν αντιθέτως κρίνει το δικαστήριο με βάση σπουδαίο λόγο. Για ρύθμιση επείγουσας κατάστασης εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική πράξη κατά τα άρθρα 781,732 ΚΠολΔ για την οποία εφαρμόζεται η επόμενη παράγραφος.

2. Η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου καθορίζει επακριβώς το περιεχόμενο της εγγραφής, καταχώρισης ή μεταβολής, καθώς και το αντικείμενο της διαγραφής. Με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου, η απόφαση διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η οποία οφείλει να ενεργήσει αυθημερόν, κατά το διατακτικό της απόφασης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων κατά το προηγούμενο εδάφιο, οι τυχόν κυρώσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 27
Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δημόσια στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, είτε από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ, είτε με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων.

2. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ. Τα ως άνω πιστοποιητικά αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

3. Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας χορηγείται από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στους εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον το εγγεγραμμένο πρόσωπο:
α) δεν έχει διαγραφεί
β) δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και σε διαδικασία εκκαθάρισης. γ) δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών (ιδίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης), εκτός αν υπάρχει τέτοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στην συλλογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει αυτής ή υπάρχει καταχώριση της παρ. 4 του άρθρου 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007) ή έχει επικυρωθεί το σχέδιο αποπληρωμής των πιστωτών από το δικαστήριο ή έχει απαλλαγεί κατά τα άρθρα 167 επ. του ν. 3588/2007.
ε) έχει εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης πράξεων ή νομίμως έχει απαλλαχθεί από την υποχρέωση αυτή.

4. Το πιστοποιητικό ισχύει για δύο μήνες και δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ισχύος των βεβαιούμενων σ' αυτό έναντι κάθε τρίτου, εκτός αν αποδειχθεί ότι
α) ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πραγματική κατάσταση
β) το εγγεγραμμένο πρόσωπο δολίως απέκρυψε την πραγματική κατάσταση από τον τρίτο.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων. Στην ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη μορφή. Στην ίδια απόφαση μπορεί να οριστούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο πιστοποιητικού της παρ. 4, τη διαδικασία και το κόστος χορήγησής του και τη διάρκεια ισχύος του.

Άρθρο 28
Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις


1. Οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να λάβουν χώρα και σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., μετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων, εφόσον αυτοί προσκομίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις και όλα τα προς καταχώριση έγγραφα σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση. Αν διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώριση στην ελληνική γλώσσα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 29
Ανταποδοτικά Τέλη Γ.Ε.ΜΗ.


1. Τα ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. εξειδικεύονται ως εξής:
α. Ανταποδοτικά Τέλη Τήρησης Μερίδας
Η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ προϋποθέτει την καταβολή ετήσιου τέλους τήρησης μερίδας, το οποίο είναι ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Τα εν λόγω τέλη καταβάλλονται από τους ήδη εγγεγραμμένους υπόχρεους μόνο με ηλεκτρονικά μέσα εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις νεοσύστατων υπόχρεων, το ύψος των τελών υπολογίζεται αναλογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου της σύστασής τους έτους. Στις περιπτώσεις υπόχρεων που διαγράφονται πριν το πέρας του έτους, το ύψος των τελών υπολογίζεται αναλογικά. Σε περιπτώσεις υπόχρεων που βρίσκονται σε πτωχευτική διαδικασία, τέλος τήρησης μερίδας δεν οφείλεται. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν τεθεί σε λύση, το τέλος τήρησης μερίδας λογίζεται το μισό.
β. Ανταποδοτικά Τέλη Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
Η αρχική καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η δέσμευση επωνυμιών και διακριτικών τίτλων στο «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση», προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, το οποίο είναι ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Η πληρωμή των εν λόγω τελών γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
γ. Ανταποδοτικά Τέλη για λήψη Πιστοποιητικών και Αντιγράφων Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 27, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Η πληρωμή των εν λόγω τελών γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος ο υπόχρεος, ένα από τα πιστοποιητικά ετησίως χορηγείται ατελώς.
δ. Ανταποδοτικά Τέλη προέγκρισης επωνυμίας
Τα τέλη προέγκρισης επωνυμίας διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η δέσμευση γίνεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας ή σε πανελλήνιο επίπεδο.

2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ' ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ' ολοκλήρου πόρους των Υπηρεσιών αυτών, οι οποίες διαθέτουν ετησίως, κατ' ελάχιστο, το 10% όλων των ανωτέρω τελών, για την κάλυψη των ελαχίστων παγίων δαπανών λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, ενός τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. της παρ. 7 του άρθρου 3 για κάθε Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, τα έξοδα λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4, καθώς και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία.

4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ. για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. του επόμενου έτους.

5. Για την εφαρμογή της παρ. 4, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί στον υπόχρεο, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της πρωτοκολλημένης και χρονολογημένης αίτησης καταχώρησης πράξης. Το αντίγραφο συνοδεύεται από γραπτή ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τα τέλη τήρησης μερίδας του επόμενου έτους.

6. Κατά την πληρωμή των τελών τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. του επόμενου της καταχώρισης έτους, ο υπόχρεος απαλλάσσεται εφόσον προσκομίσει την αίτηση καταχώρισης και την ανακοίνωση δημοσίευσης ή άλλο αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία καταχώρισης της σχετικής πράξης ή εφόσον προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή των παρ. 4, 5 και 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 30
Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση των Διατάξεων από τους Υπόχρεους


1. Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, πρόστιμο έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, κατόπιν ακροάσεώς τους. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

2. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στις ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (50%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (50%). Το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να επιβάλλει και με αυτοματοποιημένο τρόπο πρόστιμα στους υπόχρεους. Η είσπραξη των προστίμων διενεργείται με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και με ηλεκτρονικό τρόπο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31


1. Το άρθρο 53 του π.δ. 147/2017 (A' 192) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εταιρειών είναι:
α. Ο έλεγχος νομιμότητας των εισηγμένων ανωνύμων εταιριών, Μεγάλων Οντοτήτων και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων καθώς και υποκαταστημάτων
αλλοδαπών εταιρειών που ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες εταιρειών.
β. Η τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις των εταιρικών νόμων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
γ. Η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων των ανωτέρω εταιρειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ. Η έγκριση διασυνοριακών συγχωνεύσεων εταιρειών.
2. Η Διεύθυνση Εταιρειών αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών.
β. Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
γ. Τμήμα Μεγάλων Οντοτήτων και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
Ι. Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών.
α. Ο έλεγχος νομιμότητας επί των ανωνύμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.
β. Ο έλεγχος νομιμότητας κάθε άλλης μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας οσάκις προβλέπεται από διάταξη νόμου.
γ. Ο έλεγχος νομιμότητας επί των ευρωπαϊκών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.
δ. Η έγκριση διασυνοριακών συγχωνεύσεων κεφαλαιουχικών και των ως άνω εταιρειών.
ε. Η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων των ως άνω εταιρειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΙΙ. Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
α. Ο έλεγχος νομιμότητας επί των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων ηλεκτρονικών πληρωμών και ιδρυμάτων χρήματος της χώρας σε συνδυασμό με την ισχύουσα κάθε φορά τραπεζική νομοθεσία.
β. Ο έλεγχος νομιμότητας επί των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία.
γ. Ο έλεγχος νομιμότητας επί των κατωτέρω ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ειδική νομοθεσία από την οποία διέπονται, δηλαδή:
1. Των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.
2. Των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
3. Των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και
4. Κάθε άλλης ανώνυμης εταιρείας, η οποία χαρακτηρίζεται χρηματοδοτική και οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.
δ. Η μέριμνα για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. ανακοίνωσης εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών, με έδρα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, και η έκδοση αποφάσεων για την εγκατάσταση υποκαταστημάτων τους με έδρα τρίτες χώρες καθώς και ο έλεγχος νομιμότητας για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών σε συνδυασμό με την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία.
ε. Η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων, των ως άνω εταιρειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
στ. Η έγκριση διασυνοριακής συγχώνευσης των ως άνω εταιρειών.
ΙΙΙ. Τμήμα Μεγάλων Οντοτήτων και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
α. Ο έλεγχος νομιμότητας επί των Μεγάλων Οντοτήτων (άρθρο 2 του ν. 4308/2014, όπως ισχύει).
β. Ο έλεγχος των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ν.3429/2005 (Α' 314)
γ. Η έγκριση διασυνοριακής συγχώνευσης των ως άνω εταιρειών.
δ. Η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων των ως άνω εταιρειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

2. Μετά το άρθρο 53 του π.δ. 147/2017 προστίθεται άρθρο 53Α ως εξής:
«Άρθρο 53Α
Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ.
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εταιρικού Δικαίου και Γενικού Εμπορικού Μητρώου είναι:
α. η διαμόρφωση και παρακολούθηση της νομοθεσίας των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και ειδικότερα των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ), των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΙΚΕ), των Ετερορρύθμων κατά μετοχές (ΕΕΜ), των Προσωπικών Εταιρειών (Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων), της Αφανούς Εταιρείας, της Κοινοπραξίας και της Αστικής Εταιρείας που εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ..
β. η παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία (ΕΕ) και στην Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (ΕΣΕ) και η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το κοινοτικό δίκαιο αναφορικά με τις Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, με την ΕΕ και την ΕΣΕ.
γ. η παρακολούθηση και η ανάπτυξη της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του.
δ. η παρακολούθηση και η ανάπτυξη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Μίας Στάσης και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία τους.
ε. η υποστήριξη της καλής λειτουργίας των συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και η εφαρμογή καινοτόμων και σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την εξ αποστάσεως νομιμοποίηση των υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..
στ. η δημιουργία συνεργειών με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τη βάση του Γ.Ε.ΜΗ..
ζ. η παροχή συνεχούς, πλήρους και συστηματικής ενημέρωσης - μέσω διαλειτουργικοτήτων - των Φορέων του Δημοσίου που διαθέτουν ηλεκτρονικές βάσεις.
2. Η Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών
β) Τμήμα Δικαίου ΕΠΕ, ΙΚΕ και Προσωπικών Εταιρειών
γ) Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), Στατιστικών, Έγκαιρης Προειδοποίησης και Προδιαγραφών,
δ) Τμήμα ΥΜΣ, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών
αα. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων ανωνύμων εταιρειών, ευρωπαϊκών εταιρειών και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών
ββ. Η μέριμνα για την προαγωγή του θεσμού των ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), των ευρωπαϊκών εταιρειών και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών
γγ) Η παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες, την ευρωπαϊκή εταιρεία, την ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία και την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου περί κεφαλαιουχικών εταιρειών με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Τμήμα β.
δδ). Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών κεφαλαιουχικής μορφής.
εε) η συνεργασία με την Επιτροπή Γ.Ε.ΜΗ.
β) Τμήμα Δικαίου ΕΠΕ, ΙΚΕ και Προσωπικών Εταιρειών
αα. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, των ετερορρύθμων εταιρειών κατά μετοχές (ΕΕΜ) και των προσωπικών εταιρειών.
ββ. Η μέριμνα για την προαγωγή του θεσμού των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των προσωπικών εταιρειών.
γγ.Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τις προσωπικές εταιρείες, και άλλων εταιρειών και ενώσεων προσώπων υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών αντίστοιχης μορφής
δδ) η συνεργασία με την Επιτροπή Γ.Ε.ΜΗ
γ) Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), Στατιστικών, Έγκαιρης Προειδοποίησης και Προδιαγραφών,
αα) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
ββ) Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας περί Γ.Ε.ΜΗ. σε συνεργασία με τα προηγούμενα τμήματα α και β.
γγ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των στατιστικών στοιχείων που εξάγονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
δδ) Ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
εε) Η μελέτη, η εισήγηση μέτρων και η έκδοση προτύπων για την εγκατάσταση μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ..
στστ) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ Κ.Ε.Ε.Ε.
ζζ) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ηλεκτρονικών αιτήσεων καταχώρισης και πιστοποιητικών ή αντιγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ. σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ Κ.Ε.Ε.Ε.
ηη) Η μέριμνα για την διαλειτουργικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα Υπουργείων, ΝΠΔΔ, Εποπτικών ή Ανεξάρτητων Αρχών σε Εθνικό και Ενωσιακό Πλαίσιο.
θθ) Η μέριμνα για την εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου στο σύστημα διασύνδεσης των Εμπορικών Μητρώων και Μητρώων Δημοσιότητας e-justice (BRIS)
ιι) η συνεργασία με την Επιτροπή Γ.Ε.ΜΗ.
δ) Τμήμα ΥΜΣ, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης χρηστών
αα) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων σύστασης εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).
ββ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στην αρχή «Μόνον Άπαξ» (ΤΟΟΡ) και την επέκταση της στο κύκλο ζωής της επιχείρησης
γγ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τον εμπλουτισμό διαδικασιών, υπηρεσιών και δράσεων που αφορούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.
δδ) Η μέριμνα και ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των υπαλλήλων των ΥΓ.Ε.ΜΗ. στο Μητρώο Πιστοποιημένων χρηστών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ ΚΕΕΕ
εε). Η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ
στστ) Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ ΚΕΕΕ και τις ΥΓ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
ζζ) Η παρακολούθηση και ενημέρωση της ηλεκτρονικής πύλης του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr) σχετικά με τις πρόνοιες και εξελίξεις στο εταιρικό δίκαιο και τα Εμπορικά Μητρώα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο σε συνεργασία με τα Τμήματα α, β και γ.
ηη) Η διάδοση των εξελίξεων στο εταιρικό δίκαιο και τα Εμπορικά Μητρώα με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
θθ) Η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σχετικά με αλλαγές της νομοθεσίας. ιι) η συνεργασία με την Επιτροπή Γ.Ε.ΜΗ.

3. Στο τέλος της περίπτ. γ' της παρ. 4 της υποπαρ. Α1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο ελεγκτής υποχρεούται να ζητήσει τη σύγκλιση συνέλευσης, εφόσον διαπιστώνει ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (της κλεισμένης χρήσης) κατέστη κατώτερο από το μισό (1/2 ) του κεφαλαίου της εταιρείας και στην τακτική συνέλευση δεν ετέθη από το όργανο διοίκησης της εταιρείας θέμα για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ή η τακτική συνέλευση παρέλειψε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.»

4. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου75 του ν. 2725/1999 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι Α.Α.Ε. εποπτεύονται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Ως προς τη λειτουργία τους και για τα λοιπά θέματα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο εποπτεύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
2. Το Μητρώο Α.Α.Ε. τηρείται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου της έδρας της.»

Άρθρο 32

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
Τα άρθρα 57-59 του ν. 3190/1955
Η παρ. 5 του άρθρου 170 και τα άρθρα 172-175 του ν. 4548/2018
Το άρθρο 42 του Εμπορικού Νόμου

Άρθρο 33

1. Όπου στο ν. 4548/2018 και στο ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και απόφαση του Προϊσταμένου αυτής.

2. Όπου γίνεται αναφορά στο ν. 3419/2005 νοείται ο παρών νόμος από την έναρξη ισχύος του.

3. Όπου στο ν. 2725/1999 προβλέπεται εποπτεία από τον Υπουργό Ανάπτυξης, αυτή ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού ή την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1

ΆΡΘΡΟ 34
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης