Αποτελέσματα live αναζήτησης

17008/307/2019 Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ. - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 44538/722/04-10-2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2019 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

17008/307/2019
Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ.


Αριθμ. οικ. 17008/307/12-4-2019

(ΦΕΚ Β' 1340/18.04.2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με ’’τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργησητωνΟδηγιών78/660/ΕΟΚκαι83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’ (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) ’’για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους’’ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 125 Α΄), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α΄),

2. την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄),

3. το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 57 Α΄),

4. το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄),

5. το άρθρο 20 και της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄),

6. το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄),

7. το άρθρο 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄),

8. τα άρθρα 1 και 2 του β.δ. 3/1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» (ΦΕΚ 157 Α΄),

9. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

10. την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄),

11. το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄),

12. το Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α΄),

13. το Π.Δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄),

14. το Π.Δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 192 Α΄),

15. το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α΄),

16. το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),

17. το Π.Δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37 Α΄),

18. το Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄),

19. το Π.Δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 28 Α΄),

20. την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄),

21. την Υ1/158719/24-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη» (ΦΕΚ 4222 Β΄),

22. την Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 695 Β΄),

23. την 91589/3-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη» (ΦΕΚ 3814 Β΄),

24. την οικ.9673/Δ1.3298/28-02-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο Μπάρκα» (ΦΕΚ 733 Β΄),

25. την 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (ΦΕΚ 2401 Β΄),

26. την οικ. 4241/127/2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ 173 Β΄),

27. την 26385/2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (ΦΕΚ 491 Β΄) και ιδίως η παράγραφος Γ του άρθρου 2 και το άρθρο 7,

28. τους Κανονισμούς αριθμ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

29. την 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,

30. την 4108/91/13-11-2018, όπως τροποποιήθηκε με την 839/11/12-2-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.,

31. την 4079/91/13-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την 838/11/12-02-2019 όμοιά της,

32. το αριθμ. 20678/7-3-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.,

33. τις εγκρίσεις δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή επιδομάτων των εκπαιδευτικών μονάδων α) η αριθμ. 225/3-7-2018 της Διοίκησης για τον ΚΑΕ 0545 ποσού 600,000.00 ευρώ (Α.Δ.Α.: ΩΨ964691Ω2-356), β) η αριθμ. 427/4-3-2019 της Διοίκησης για τον ΚΑΕ 0545 ποσού 770,682.00 ευρώ (Α.Δ.Α.: ΨΓΠΡ4691Ω2-5ΒΚ), γ) η αριθμ. 585/5-3-2019 της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του Ο.Α.Ε.Δ. για ποσό 5,377,200.00 ευρώ (Α.Δ.Α.: ΩΔΛΣ4691Ω2-ΕΒ7), δ) η αριθμ. 415/4-3-2019 του Περιφερειακού Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ποσό 1,209,735.00 ευρώ (Α.Δ.Α.: 62ΝΑ4691Ω2-9Μ0), ε) η αριθμ. 407/20-2-2019 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας για ποσό 2,959,740.00 ευρώ (Α.Δ.Α.: Ω10Φ4691Ω2-Χ7Ι), στ) η αριθμ. 261/12-2-2019 του Περιφερειακού Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Δ. Ηπείρου για ποσό 507,384.00 ευρώ (Α.Δ.Α.: ΩΩ9Υ4691Ω2-1ΩΜ), ζ) η αριθμ. 56/14-1-2019 του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Δ. Κρήτης για ποσό 300,000.00 ευρώ (Α.Δ.Α.: ΨΗΓΜ4691Ω2-1Ξ2), η) η αριθμ. 263/20-2-2019 της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Δ. Πελοποννήσου για ποσό 1,503,360.00 ευρώ (Α.Δ.Α.: ΩΘΓ64691Ω2-Α60) και Θ) αριθμ. 355/1-3-2019 της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Δ. Θεσσαλίας για ποσό 1,317,789.00 ευρώ (Α.Δ.Α.: Ψ4Ζ64691Ω2-Ρ3Ι), ι) η αριθμ. 205/19-2-2019 του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Δ. Κρήτης για ποσό 627,855.00 ευρώ (Α.Δ.Α.: ΩΝΥΙ4691Ω2ΔΧΝ), ια) η αριθμ. 99/14-01-2019 της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του Ο.Α.Ε.Δ. για ποσό 1,200,000.00 ευρώ (Α.Δ.Α.: ΨΣ0Α4691Ω2-7ΑΕ),

34. την αριθμ. 11791/991/13-3-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

35. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους δεκαέξι εκατομμυρίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (16.058.700 €) σε βάρος του ΚΑΕ 0545 «Επιδόματα εκπαιδευόμενων σε σχολές» του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. του έτους 2019, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 και από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. και αφορά και τις 13 περιφέρειες της χώρας,
Ειδικότερα η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί ως εξής: α. ποσό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.208.400 €), που αφορά στην επιδότηση των μαθητευομένων της Β΄ Τάξης του σχολικού έτους 2018-2019, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (βάσει της 12559/22-6-2017 απόφασης ένταξης όπως τροποποιήθηκε από την 1932/30-3-2018 όμοιά της, Α.Δ.Α.: Ψ5ΕΟ465ΧΙ8-ΗΝΧ).
β. ποσό ύψους έντεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων τρακοσίων ευρώ (11.850.300 €), που αφορά στην επιδότηση των μαθητευομένων της Α΄ Τάξης του σχολικού έτους 2018-2019 και Α΄ και Β΄ Τάξης του σχολικού έτους 2019-2020 από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα, αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4 Κωδικός Πρόσκλησης Πράξης 10.4.1.06.01 για την Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Α.Π.7,8,9, βάσει της απόφασης της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 26-10-2016).
Σε περίπτωση μη ένταξης οι ανωτέρω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ο.Α.Ε.Δ. που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 2019 στον ΚΑΕ 0545,

αποφασίζουμε:

Την επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και τους λοιπούς όρους υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ. ως εξής:

Άρθρο 1
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ


Οι Σχολές Μαθητείας ιδρύθηκαν με το β.δ. 3/1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» (ΦΕΚ 157 Α΄) και εντάχθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τον ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Στις ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., που λειτουργούν στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, βάσει του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) και του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), εφαρμόζεται το δυϊκό σύστημα Μαθητείας, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training) σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Κύριος στόχος του θεσμού της Μαθητείας είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και η ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας 16-23 ετών, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 2
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


1. Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης σε χώρο εργασίας για μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019, ανέρχεται στο 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 και αφορά το σύνολο των μαθητευομένων.

2. Το ημερήσιο ποσό της επιδότησης για το έτος 2019 καθορίζεται ως εξής:
- από 1-1-2019 έως και 31-1-2019 στα 11,00 ευρώ,
- από 1-2-2019 έως και 2-10-2019 στα 14,50 ευρώ και
- από 3-10-2019 έως και 31-12-2019 στα 16,54 ευρώ.


3. Το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται στους μαθητευόμενους για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης τετραήμερης, πενταήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκονται.

4. Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος για την επιδότηση των μαθητευόμενων και η μέγιστη εκτιμώμενη δαπάνη που θα προκληθεί για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-12-2019 αναλύονται ως εξής:

Α. Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-1-2019:
Β΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-2019:
2.800 μαθητευόμενοι * 1 μήνα * 18 ημέρες το μήνα * 11 ευρώ την ημέρα = 554.400 ευρώ επιδότηση.
Α΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-2019:
3.300 μαθητευόμενοι * 1 μήνα * 18 ημέρες το μήνα * 11 ευρώ την ημέρα = 653.400 ευρώ επιδότηση.
Β. Για το χρονικό διάστημα από 1-2-2019 έως και 31-12-2019:
Β΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-2019:
2.800 μαθητευόμενοι * 5 μήνες επιδότηση* 18 ημέρες το μήνα * 14,5 ευρώ την ημέρα = 3.654.000 ευρώ επιδότηση.
Α΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-2019:
3.300 μαθητευόμενοι * 7 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 14,5 ευρώ την ημέρα = 6.029.100 ευρώ επιδότηση.
Β΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020:
3.300 μαθητευόμενοι * 4 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 14,5 ευρώ την ημέρα = 3.445.200 ευρώ επιδότηση.
Α΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020:
3.300 μαθητευόμενοι * 2 μήνες * 18 ημέρες το μήνα * 14,5 ευρώ την ημέρα = 1.722.600 ευρώ επιδότηση.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 16.058.700 ευρώ.
Γ. Για το χρονικό διάστημα από 3-10-2019 έως και 31-12-2019 αυξάνεται το ημερήσιο κόστος επιδότησης για μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2019 κατά το ποσό των 2,04 ευρώ. Η πρόσθετη δαπάνη επιδότησης αναλύεται ως εξής:
Β΄ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020:
3.300 μαθητευόμενοι * 3 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 2,04 ευρώ την ημέρα = 363.528,00 ευρώ επιδότηση
Α΄ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020:
3.300 μαθητευόμενοι * 2 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 2,04 ευρώ την ημέρα = 242.352,00 ευρώ επιδότηση
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ: 605.880,00 ευρώ.


Άρθρο 3
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ


1. Η αποζημίωση του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ήτοι 21,78 ευρώ.

2. Ο μαθητευόμενος υπάγεται ως μισθωτός στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των φορέων οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές για όλο το διάστημα της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης.

3. Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.

4. Ο μαθητευόμενος κατά το διάστημα της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης υπάγεται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος καθώς καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

5. Οι εισφορές του παρόντος άρθρου βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη και τον μαθητευόμενο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, όπως ισχύει κάθε φορά.
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ %) ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)
ΕΦΚΑ (Κλάδος Κύριας Σύνταξης) 20% -----
ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης)* 7%  
ΑΣΘΕΝΕΙΑ 7,10% (6,45% ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ 0,65% ΣΕ ΧΡΗΜΑ)  
Ο.Α.Ε.Δ.    
ΑΝΕΡΓΙΑ 3,17% 1,83%
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ----- -----
ΔΛΟΕΜ ----- -----
ΛΠΕα Α.Ε. 0,15% -----
ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ 0,24% -----
ΕΚΛΑ 0,12% 0,10%
ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) ----- 1,00%
ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) ----- 0,35%
ΣΥΝΟΛΟ 37,78% 3,28%
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41,06%
* Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4387/2016, η συνολική εισφορά επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ διαμορφώνεται για την περίοδο από 1-6-2016 έως 31-5-2019 σε ποσοστό 7%, για την περίοδο 1-6-2019 έως 31-5-2022 σε ποσοστό 6,5% και από 1-6-2022, σε ποσοστό 6%.


6. Ο εργοδότης βαρύνεται με τα ακόλουθα:
α) Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου: 1%,
β) Βαρέα και ανθυγιεινά: ΕΦΚΑ (Κλάδος Κύριας Σύνταξης): 3,6% και ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης): +2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά) εάν υπάρχουν.

7. Η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη.

8. Με ευθύνη κάθε σχολικής μονάδας διενεργείται εντός τριμήνου έλεγχος ολοκλήρωσης της ασφαλιστικής τακτοποίησης του μαθητευόμενου (έλεγχος ΑΠΔ) στους φορείς και τις επιχειρήσεις στους οποίους πραγματοποιείται η Μαθητεία/Πρακτική άσκηση.

9. Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ και στους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου, καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες.

10. Οι ως άνω εισφορές υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών, όπως ισχύουν κάθε φορά.

11. Στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι όροι σχετικά με την ασφάλιση του μαθητευομένου η Σύμβασης Μαθητείας διακόπτεται καταγγέλλεται με απόφαση του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.

Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


1. Η επιδότηση των 11,00 ευρώ (για τον Ιανουάριο 2019), των 14,50 ευρώ (για το χρονικό διάστημα από 1-2-2019 έως και 2-10-2019) και των 16,54 ευρώ (για το χρονικό διάστημα από 3-10-2019 έως και 31-12-2019), για κάθε ημέρα Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης, καταβάλλεται μηνιαίως στον μαθητευόμενο μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχο τους και την έγκριση από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης της παρ.1 του άρθρου 3, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως στον μαθητευόμενο από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιείται η Μαθητεία/ Πρακτική Άσκηση.

2. Για την καταβολή της επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. τηρούνται μηνιαία παρουσιολόγια/μηνιαία δελτία απασχόλησης μαθητευόμενου, τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στους φορείς και τις επιχειρήσεις στους οποίους πραγματοποιείται η Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση.

3. Κάθε εργοδότης (του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα), στον οποίο ο μαθητευόμενος πραγματοποιεί Μαθητεία/ Πρακτική Άσκηση, υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έντυπο Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη και να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

4. Οι φορείς, που έχουν δεχθεί μαθητευόμενο για την πραγματοποίηση Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης, υποχρεούνται να τηρούν Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης μαθητευόμενου. Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης αποτελεί το ατομικό βιβλίο παρουσίας του μαθητευόμενου, καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

5. Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης επικυρώνεται από τον εργοδότη και προσκομίζεται από τον μαθητευόμενο εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα στην ΕΠΑ.Σ. φοίτησής του και πρωτοκολλείται από την Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ.

Η ΕΠΑ.Σ. φοίτησης του μαθητευόμενου, με βάση τα Μηνιαία Δελτία Απασχόλησης, συντάσσει μηνιαία κατάσταση ημερών εργασίας του μαθητευόμενου με το ποσό της επιδότησης, που δικαιούται. Η ως άνω κατάσταση αποστέλλεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. για έγκριση και στη συνέχεια οι διαχειριστές προβαίνουν στην πίστωση του ποσού στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του μαθητευόμενου.

6. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιδότησης στον μαθητευόμενο είναι:
α) Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης (πρωτότυπο)
β) Παραστατικό καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ ή αποδεικτικό ρύθμισης της καταβολής στον ΕΦΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό αποδεικνύει την ασφαλιστική τακτοποίηση του μαθητευόμενου.
γ) Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης καταβολής του ποσού της αποζημίωσης που αναλογεί στον εργοδότη για τον κάθε μαθητευόμενο.


Άρθρο 5
ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ


1. Ο μαθητευόμενος δικαιούται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως εξής: ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

2. Οι ημέρες της κανονικής άδειας, της σπουδαστικής άδειας, της ασθένειας και τα λοιπά επιδόματα (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν) δεν επιδοτούνται.

3. Η αποζημίωση του μαθητευόμενου για τις ημέρες της κανονικής άδειας και η χορήγηση του επιδόματος αδείας (όπου αυτό εξακολουθεί να ισχύει) καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου από τον εργοδότη.

4. Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας του μαθητευόμενου που πραγματοποιεί Μαθητεία/ Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου, καταβάλλεται στον μαθητευόμενο στο σύνολο του προβλεπόμενου ημερομισθίου από τους φορείς. Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας του μαθητευόμενου που πραγματοποιεί Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση στον Ιδιωτικό Τομέα, καταβάλλεται στον μαθητευόμενο από το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Άρθρο 6
ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


1. Η Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση του μαθητευόμενου πραγματοποιείται σε φορείς ή επιχειρήσεις του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, σε αντίστοιχες εργασίες με την ειδικότητά του, σύμφωνα με το πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας και έχει μέγιστη διάρκεια τέσσερα (4) ημερολογιακά εξάμηνα. Η ημερομηνία λήξης του τελευταίου εξαμήνου πρακτικής άσκησης ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους. Η ημερήσια απασχόληση του μαθητευόμενου ορίζεται στις έξι (6) ώρες.

2. Ο μαθητευόμενος ή ο κηδεμόνας του (σε περίπτωση που είναι ανήλικος), υπογράφει με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του, Σύμβαση Μαθητείας για την τοποθέτησή του σε θέση Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης. Το έντυπο χορηγείται από την ΕΠΑ.Σ. και επικυρώνεται υπογραφόμενο από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Η Σύμβαση Μαθητείας συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και λαμβάνουν από ένα ο μαθητευόμενος, ή ο γονέας, ή ο κηδεμόνας, ο εργοδότης και η ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας.

3. Ο εργοδότης στον οποίο ο μαθητευόμενος πραγματοποιεί Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση υποχρεούται:
α) Να τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας.
β) Να εφαρμόζει το ειδικό πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας της κάθε ειδικότητας.
γ) Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας για όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.
δ) Να δέχεται το εποπτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας για τον έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος και να συνεργάζεται με αυτό, για την αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητευόμενου και τη βελτίωση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης.
ε) Να τηρεί τους όρους ασφάλειας και υγείας του μαθητευόμενου που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
στ) Να ακυρώσει τη Σύμβαση Μαθητείας, αν ο μαθητευόμενος διακόψει τη φοίτησή του στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, ή δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του.
ζ) Να καταβάλει την προβλεπόμενη αποζημίωση στον μαθητευόμενο και να αποδίδει τις προβλεπόμενες από τον νόμο εισφορές στον ΕΦΚΑ.

4. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης μεριμνά για τη συμπλήρωση του Ημερολογίου Μαθητείας σε συνεργασία με τον μαθητευόμενο.

5. Ο μαθητευόμενος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί το πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας. Μαθητευόμενος που συστηματικά και αδικαιολόγητα απουσιάζει από το παραπάνω πρόγραμμα και εφόσον οι απουσίες του υπερβαίνουν το 1/6 των εργασίμων ημερών του εξαμήνου Μαθητείας, χάνει την ιδιότητα του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, με απόφαση του Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ. μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.

6. Μαθητευόμενος, ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε θέση Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ή από την ΕΠΑ.Σ. και στη συνέχεια, με υπαιτιότητά του και χωρίς τη συναίνεση της ΕΠΑ.Σ. χάσει αυτή τη θέση, δεν έχει δικαίωμα απαίτησης επανατοποθέτησης, και είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει μόνος του θέση Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας της ειδικότητας φοίτησής του.

7. Για τους ανήλικους μαθητευόμενους απαιτείται η έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκων του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄).

Άρθρο 7
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


1. Η εξεύρεση θέσεων Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης αποτελεί κύρια μέριμνα του συνόλου των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.

2. Την εποπτεία για την εφαρμογή του προγράμματος Μαθητείας Πρακτικής Άσκησης στους φορείς και στις επιχειρήσεις ασκεί ο Ο.Α.Ε.Δ. με τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας.

3. Την ευθύνη του συντονισμού, για την εφαρμογή της εποπτείας στο πρόγραμμα Μαθητείας Πρακτικής Άσκησης έχει ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ.
Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Σ. υποχρεούνται:
α) Να παρακολουθούν την ακριβή εφαρμογή των προγραμμάτων Μάθησης στο χώρο εργασίας, στις επιχειρήσεις στις οποίες είναι τοποθετημένοι μαθητευόμενοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις.
β) Να επιλαμβάνονται, προκειμένου να επιλυθούν οι τυχόν διαφορές μεταξύ μαθητευομένων και εργοδοτών.
γ) Να συνεργάζονται με τους εποπτεύοντες, τους μαθητευόμενους σε κάθε επιχείρηση, αλλά και με τη Διεύθυνση της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης.

4. Τα αποτελέσματα από τους επιτόπιους ελέγχους στους χώρους εργασίας αποτυπώνονται κάθε μήνα σε επί μέρους εκθέσεις των εκπαιδευτικών (ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ), καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΠΛΑΤΩΝΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ. και φυλάσσονται στο αρχείο της ΕΠΑ.Σ.

5. Για τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων προκαλείται δαπάνη, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων κ.λπ.). Για τον σκοπό αυτό, έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. έτους 2019. Η δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 8
ΜΗΤΡΩΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Σε κάθε ΕΠΑ.Σ. τηρείται Μητρώο Εργοδοτών Ιδιωτικού Τομέα, το οποίο εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται σε συνεχή βάση.

Όλες οι επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα συνάδει με τις ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Σ., είναι δυνατόν να ενταχθούν στο ως άνω Μητρώο.

Άρθρο 9
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ


Για τα ζητήματα επαληθεύσεων, ελέγχου, δημοσιονομικών διορθώσεων εφαρμόζεται ο ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Άρθρο 10
ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ


Ο Ο.Α.Ε.Δ. ως δικαιούχος πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» έχει μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 και 1046/2018, καθώς και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 και κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο 2018 και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΤ, και προσαρμόζεται κατά περίπτωση στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01-01-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης