Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ3-4114/22.12.1986 Καθορισμός των λεπτομερειών λειτουργίας του Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών και του Κεντρικού Μητρώου, ως και της διαδικασίας δημοσιότητας

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Κ3-4114/22.12.1986
Καθορισμός των λεπτομερειών λειτουργίας του Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών και του Κεντρικού Μητρώου, ως και της διαδικασίας δημοσιότητας


Κ3-4114/22.12.1986 Καθορισμός των λεπτομερειών λειτουργίας του Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών και του Κεντρικού Μη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Κ3-4114/22.12.1986

«Καθορισμός των λεπτομερειών λειτουργίας του Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών και του Κεντρικού Μητρώου, ως και της διαδικασίας δημοσιότητας»

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1558/1985 «περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων».

2. Το Π.Δ.607/1976 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου».

3. Το Β.Δ.191/1972 «περί μεταβιβάσεως εις τους Υφυπουργούς - Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διοικήσεων και εις τους Νομάρχας αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (Τομεύς Εμπορίου)».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α'/1983) «περί εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α'/1984) «περί συμμετοχής της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού του Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ».

5. Το Π.Δ.409/1986 (ΦΕΚ 191/Α'/1986) «περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών (Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ.174/1963), προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968, της Δεύτερης Οδηγίας του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 και μερικώς της Εβδόμης Οδηγίας του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983».

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Λειτουργία του Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών

και του Κεντρικού Μητρώου

1. Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών ΜΑΕ τηρείται από:

α) Τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου κάθε νομού, στο οποίο καταχωρίζονται οι Ανώνυμες Εταιρίες που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του συγκεκριμένου νομού ή προκειμένου περί Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιριών, που λειτουργούν στην Ελλάδα (άρθρο 50 του Ν.2190/1920), τα πρακτορεία ή τα υποκαταστήματα αυτών.

β) Τη Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Εμπορίου προκειμένου περί Ανωνύμων Τραπεζικών εταιριών, των Ανωνύμων Εταιριών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το Ν.Δ.608/1970 «περί εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων» (ΦΕΚ 170/Α'/1970) και των Ανωνύμων Εταιριών που οι τίτλοι τους είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

γ) Τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής προκειμένου για τις Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες (Ελληνικές ή υποκαταστήματα και πρακτορεία Αλλοδαπών).

2. Στη Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Εμπορίου τηρείται το Κεντρικό Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία των Αλλοδαπών Εταιριών.

Αρθρο 2

Περιεχόμενο του Μητρώου

1. Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που τηρείται στις αρμόδιες, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 της παρούσης, Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου, αποτελείται από:

α) Το βιβλίο Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών

β) Τη μερίδα κάθε εταιρίας

γ) Το φάκελο της εταιρίας και

δ) Το ευρετήριο των εταιριών.

2. Το Κεντρικό Μητρώο αποτελείται από:

α) Το βιβλίο Κεντρικό Μητρώου και

β) Το ευρετήριο των εταιριών του Κεντρικού Μητρώου.

Αρθρο 3

Βιβλίο Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών

και Βιβλίο Κεντρικού Μητρώου

1. Στο βιβλίο Μητρώου που τηρεί κάθε αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της παρούσης, Υπηρεσία, καταχωρίζεται κατ' αύξοντα αριθμό και χρονολογική σειρά η επωνυμία κάθε ανώνυμης εταιρίας, αμέσως μετά τη χορήγηση σ' αυτήν, άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της και προκειμένου περί αλλοδαπής ανώνυμης εταιρίας μετά τη χορήγηση σ' αυτήν άδειας εγκατάστασης υποκαταστήματος ή πρακτορείου.

2. Οι καταχωρισμένες εταιρίες στο βιβλίο Μητρώου της αρμόδιας Υπηρεσίας παίρνουν αριθμό Μητρώου, ο οποίος αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τον Κωδικό αριθμό της υπηρεσίας, που καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης.

β) Το γράμμα «Β» που υποδηλώνει την Ανώνυμη Εταιρία.

γ) Τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους σύστασης της εταιρίας.

δ) Η αρίθμηση των καταχωρίσεων στο βιβλίο Μητρώου είναι ετήσια.

3. Αμέσως μετά την καταχώριση κάθε εταιρίας στο βιβλίο Μητρώου της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου ενημερώνεται με τέλεξ ή τηλεφωνικό σήμα η Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως, που τηρεί το βιβλίο ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ και η εταιρία καταχωρίζεται σ' αυτό και παίρνει αύξοντα αριθμό καταχώρισης, που αποτελεί τον Γενικό αριθμό Μητρώου της εταιρίας.

4. Ο Γενικός αριθμός Μητρώου και ο αριθμός Μητρώου, που δίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία αποτελούν τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ της εταιρίας, ο οποίος αναγράφεται στη μερίδα και στο φάκελό της και μνημονεύεται σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται από την εταιρία για καταχώριση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό που χορηγείται από την Υπηρεσία αυτή.

5. Με βάση τον αριθμό μητρώου της αρμόδιας Υπηρεσίας, που είναι ετήσιος ταξινομούνται η μερίδα και ο φάκελος της εταιρίας.

6. Ο αριθμός μητρώου μιας εταιρίας δεν μπορεί να δοθεί σε άλλη ακόμη και μετά τη λύση της και την οριστική διανομή της εταιρικής περιουσίας.

7. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρίας η υπαγωγή της στην αρμοδιότητα άλλης Υπηρεσίας, η εταιρία παίρνει νέο αριθμό μητρώου από τη νέα αρμόδια Υπηρεσία, δεν αλλάζει όμως ο Αριθμός του Κεντρικού Μητρώου της.

8. Σε περίπτωση συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών με τη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας, η συνιστωμένη εταιρία παίρνει νέο αριθμό μητρώου τόσο από το Βιβλίο Κεντρικού Μητρώου όσο και από το Βιβλίο Μητρώου που τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία.

Σε περίπτωση όμως συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών είτε δια απορροφήσεως είτε δια εξαγοράς ισχύει ο αριθμός μητρώου της απορροφώσης ή εξαγοραζούσης.

9. Στο Βιβλίο Μητρώου της αρμόδιας Υπηρεσίας σημειώνονται σε ιδιαίτερη στήλη τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Η μεταφορά της έδρας της εταιρίας, η υπαγωγή της στην αρμοδιότητα άλλης Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου καθώς και ο νέος αριθμός μητρώου της εταιρίας.

β) Η συγχώνευση της εταιρίας, καθώς και ο αριθμός Μητρώου της νέας εταιρίας που συστήθηκε.

γ) Αν η εταιρία προήλθε από συγχώνευση άλλων εταιριών, ο αριθμός μητρώου των εταιριών αυτών.

δ) Η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας η οποία αναγράφεται κάτω από την παλιά επωνυμία.

ε) Η λύση της εταιρίας, η θέση της σε εκκαθάριση, η κήρυξή της σε πτώχευση και ό,τι άλλο στοιχείο διευκολύνει στην άσκηση της κρατικής εποπτείας.

Μέσα σε 15 ημέρες από την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως ο σύνδικος υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία επιμελείται για την ενημέρωσή της για την πορεία της πτωχευτικής διαδικασίας.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές σε περίπτωση που η εταιρία τέθηκε σε εκκαθάριση.

Για όλες τις πιο πάνω τροποποιήσεις ενημερώνεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, για καταχώρισή τους στο βιβλίο Κεντρικού Μητρώου.

10. Το βιβλίο Μητρώου και το Βιβλίο Κεντρικού Μητρώου προ της χρησιμοποιήσεώς τους θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου.

11. Η καταχώριση στα ανωτέρω βιβλία γίνεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Νο 1.

Αρθρο 4(*)

Οι Κωδικοί αριθμοί των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορίου καθορίζονται ως εξής: [Βλέπετε Παράρτημα (Ι) «Πίνακας Νομαρχιών του Κράτους», στο τέλος της παρούσας απόφασης, όπου αναγράφονται και οι ταχυδρομικές διευθύνσεις των Νομαρχιών του Κράτους].

(*) Το άρθρο 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την υπ' αριθ. 3927/24-31.5.1995 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Αρθρο 5

Μερίδα της Ανώνυμης Εταιρίας

Στη μερίδα της εταιρίας καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία:

α. Ο αριθμός του Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών της εταιρίας και η ημερομηνία καταχώρησής της.

β. Η ημερομηνία σύστασης της εταιρίας.

γ. Η νομική μορφή της εταιρίας με σχετική σημείωση εφόσον υπάγεται σε ειδικό νόμο.

δ. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας.

ε. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ο τρόπος καταβολής του και ο αριθμός και το είδος των μετοχών.

στ. Η διάρκεια της εταιρίας.

ζ. Ο σκοπός της εταιρίας περιληπτικά.

η. Τα ονοματεπώνυμα των μελών του Δ.Σ., οι ιδιότητές τους, η διεύθυνσή τους, ο τόπος και το έτος γέννησής τους και η εθνικότητά τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία των ελεγκτών και των προσώπων που εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα την εταιρία.

θ. Η ημερομηνία που λήγει η εταιρική χρήση.

ι. Η έδρα και η διεύθυνση της εταιρίας.

ια. Ειδικά προνόμια που δίδονται σε ορισμένα πρόσωπα (π.χ. ιδρυτές, μέτοχοι κ.λπ.).

ιβ. Στις εταιρίες που προέρχονται από συγχώνευση σημειώνεται η επωνυμία, η μορφή και ο αριθμός Μητρώου αν υπάρχει των εταιριών οι οποίες συγχωνεύτηκαν. Στις εταιρίες που προέρχονται από μετατροπή σημειώνονται τα στοιχεία (νομική μορφή, βιβλίο καταχώρησης κ.λπ.) πριν τη μετατροπή τους.

ιγ. Η λύση της εταιρίας και η θέση της σε εκκαθάριση ή η υπαγωγή της σε ειδική διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

ιδ. Η κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

ιε. Οι πράξεις και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την άσκηση της Κρατικής Εποπτείας.

ιστ. Η διαγραφή της εταιρίας από το ΜΑΕ που καταχωρίζεται μετά τη διανομή της εταιρικής περιουσίας και τη λήξη της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας.

2. Η μερίδα της εταιρίας ενημερώνεται για κάθε τροποποίηση των στοιχείων που καταχωρίζονται σ' αυτήν.

Αρθρο 6

Φάκελος Ανώνυμης Εταιρίας

Στον φάκελο της εταιρίας, στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου της εταιρίας, τηρούνται όλα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην μερίδα της, ως και κάθε άλλο στοιχείο που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η εταιρία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου για την άσκηση της κρατικής εποπτείας.

Αρθρο 7

Ευρετήριο Ανωνύμων Εταιριών

1. Στο Ευρετήριο των εταιριών που τηρείται στις αρμόδιες, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 της παρούσης Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου και στο Ευρετήριο εταιριών του Κεντρικού Μητρώου, που τηρείται στη Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως, αναγράφεται με αλφαβητική σειρά η ακριβής επωνυμία κάθε εταιρίας και ο αριθμός Μητρώου της.

2. Για την τήρηση του ευρετηρίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρία».

3. Οταν η επωνυμία εταιρίας αρχίζει από το όνομα και το επώνυμο φυσικού προσώπου η εταιρία καταχωρίζεται με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου.

4. Οι ξενόγλωσσες επωνυμίες θα αναγράφονται με λατινικά στοιχεία και θα καταχωρίζονται με βάση την κατωτέρω αντιστοιχία Ελληνικών ' Λατινικών γραμμάτων:

Α Α


N N

Β Β, V, W


O O

Γ C


Π P

Δ D


Ρ R

Ε E


Σ S

Ζ Z, G, J


Τ T

Η H


Υ Y, U

Θ -


Ξ X

Ι I


Φ F

Κ K, Q


Χ -

Λ L


Ψ -

Μ M


Ω -

5. Σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας η εταιρία καταχωρίζεται με τη νέα επωνυμία της και γίνεται μνεία της παλαιάς. Επίσης, κάτω από την παλαιά επωνυμία σημειώνεται η νέα.

6. Το ευρετήριο των εταιριών προ της χρησιμοποιήσεώς του θεωρείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας.

7. Η καταχώρηση των εταιριών στο ευρετήριο γίνεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Νο 2.

Αρθρο 8

Μετατροπή Ανώνυμης Εταιρίας

Σε περίπτωση μετατροπής Ανώνυμης Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Ν.2190/1920 εγγράφεται σχετική σημείωση στο ΜΑΕ και σημειώνονται τα νέα στοιχεία της εταιρίας (νομική μορφή, βιβλίο που καταχωρήθηκε κ.λπ.).

Αρθρο 9

Διαδικασία Δημοσίευσης στο ΦΕΚ

1. Τα στοιχεία και οι πράξεις για τα οποία απαιτείται η έγκριση της Διοίκησης, πριν τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποστέλλονται στο Εθνικό Τυπογραφείο με επιμέλεια της αρμόδιας Υπηρεσίας.

2. Η ενδιαφερόμενη εταιρία μαζί με τα λοιπά στοιχεία που υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, για καταχώριση, υποχρεούται να υποβάλλει και διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου για τα τέλη δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και επιταγή υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

3. Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έγκριση και καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών των σχετικών στοιχείων, να αποστείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σχετική καταχώριση μαζί με το ανωτέρω διπλότυπο και επιταγή.

4. Η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η σχετική ανακοίνωση.

Αρθρο 10

Δημοσιότητα του Μητρώου

Ανωνύμων Εταιριών

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, μετά από αίτησή του, να λάβει γνώση των στοιχείων και των Πράξεων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα και τηρούνται στο φάκελο της εταιρίας.

Επίσης η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει σ' αυτόν αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων και Πράξεων επικυρωμένα ή ανεπικύρωτα.

Αρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις

Για τις εταιρίες που έχουν συσταθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1986 εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Καταχωρούνται στο Μητρώο της, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 της παρούσας, αρμόδιας Υπηρεσίας.

β) Η αρμόδια για την τήρηση του Κεντρικού Μητρώου Υπηρεσία οφείλει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 1987 να τις έχει καταχωρίσει στα βιβλία που τηρεί και να γνωστοποιήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες τους σχετικούς αριθμούς των εταιριών.

γ) Οι αρμόδιες σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 υπηρεσίες οφείλουν μέχρι 31 Ιανουαρίου 1987 να έχουν χορηγήσει σε όλες τις εταιρίες αυτές τον αριθμό ΜΑΕ με τον οποίο καταχωρήθηκαν. Μετά την 15η Φεβρουαρίου οφείλουν να αναγράφουν τον αριθμό ΜΑΕ σε κάθε έντυπό τους.

δ) Ως δείκτης έτους σύστασης τίθεται ο αριθμός «86» ανεξάρτητα από το έτος σύστασης της εταιρίας.

ε) Στα βιβλία που τηρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες:

1. Καταχωρίζεται, εφόσον έχει τροποποιηθεί, η τελευταία επωνυμία της εταιρίας με μνεία της προγενέστερης.

2. Δεν καταχωρίζονται οι εταιρίες που έχουν λυθεί, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισής τους και έχει πραγματοποιηθεί η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3. Καταχωρίζονται οι εταιρίες που έχουν λυθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.1986 η διαδικασία της εκκαθάρισής τους και της διανομής της εταιρικής περιουσίας τους.

4. Για τις εταιρίες που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να καταχωρήσουν σχετική σημείωση μέχρι την 31 Μαρτίου 1987.

στ. Στη μερίδα της εταιρίας καταχωρίζονται τα στοιχεία που ισχύουν την 31.12.1986.

ζ. Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1987, όλες οι εταιρίες αυτές, υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους, εφόσον δεν περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986.

Αρθρο 12

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ

01

ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΟΥ 60, 105 64 ΑΘΗΝΑ

01ΑΤ

ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ε. & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 427,

153 43 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

01ΝΤ

ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ε. & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 283,

176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

01ΔΤ

ΑΘΗΝΩΝ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ε. & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΗΒΩΝ 357,

122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ

02

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 82,

185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

03

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 27,

192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

04

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

17ο χλμ. Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,

153 44 ΠΑΛΛΗΝΗ

10

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α.Ε.

302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4,

321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

12

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΤΜΗΜΑ Α'

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10,

341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

13

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

14

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1,

351 00 ΛΑΜΙΑ

15

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΑΛΩΝΩΝ 4,

331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

20

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ-Ν. ΚΙΟΥ 1,

221 00 ΝΑΥΠΛΙΟ

21

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22,

221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ

22

ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΡΜΟΥ 70,

261 10 ΠΑΤΡΑ

23

ΗΛΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΝΟΥΣ & ΤΡ/ΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

271 00 ΠΥΡΓΟΣ

24

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 52,

201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

25

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧ. & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΒΡΑΣΙΔΟΥ 78,

231 00 ΣΠΑΡΤΗ

26

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

30

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΟΥ 15,

431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

31

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

411 10 ΛΑΡΙΣΑ

32

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

381 00 ΒΟΛΟΣ

33

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΗΣ 31,

421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

40

ΑΡΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ 23,

471 00 ΑΡΤΑ

41

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

42

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ Α.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

43

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 8,

481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ

50

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 37,

511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ

51

ΔΡΑΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

661 00 ΔΡΑΜΑ

52

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 36

591 00 ΒΕΡΟΙΑ

53

ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α'

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

651 10 ΚΑΒΑΛΑ

54

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΙΟΜ. & ΕΜΠΟΡ.  ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

55

ΚΙΛΚΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40,

611 00 ΚΙΛΚΙΣ

56

ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡ. - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

501 00 ΚΟΖΑΝΗ

57

ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΝΟΥΣ & ΤΡΙΤ/ΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

582 00 ΕΔΕΣΣΑ

58

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 40,

601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

59

ΣΕΡΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧ. & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

621 25 ΣΕΡΡΕΣ

60

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

61

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

62

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12,

541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

65

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40,

681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

66

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

671 00 ΞΑΝΘΗ

67

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

70

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α.Ε.

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 50,

711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

71

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

72

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 17,

741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

73

ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΒΑΣΟΥ 35,

731 31 ΧΑΝΙΑ

80

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΤ/ΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΜΜΕ

851 00 ΡΟΔΟΣ

81

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 1,

841 00 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

82

ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΤΜΗΜΑ Α.Ε.

ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ 10,

811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

83

ΣΑΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

831 00 ΣΑΜΟΣ

84

ΧΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77,

821 00 ΧΙΟΣ

90

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΙΚΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,

291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

91

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 1,

311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ

92

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23Α,

491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ

93

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΑΖΑΡΑΚΗ 2,

281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

05

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20,

101 81 ΑΘΗΝΑ

06

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20,

101 81 ΑΘΗΝΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης