Αποτελέσματα live αναζήτησης

13734/538/2019 Ανάπτυξη και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικών και Εθνικών Μητρώων Ανηλίκων, Αναδοχής και Υιοθεσίας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

13734/538/2019
Ανάπτυξη και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικών και Εθνικών Μητρώων Ανηλίκων, Αναδοχής και Υιοθεσίας

Αριθμ. Δ11 οικ. 13734/538

(ΦΕΚ Β' 1163/08.04.2019)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας και άλλες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 27 (Α’ 85).

2. Το άρθρο 15 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 129).

3. Το άρθρο 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.» (Α’ 16).

4. Το άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3961/2011 «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις» (Α’ 97).

5. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

6. Το ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’245).

7. Το ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’50).

8. Το ν. 2447/1996 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου Νόμου Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις», (Α’ 278).

9. Τα άρθρα 1542 -1588 και 1655 -1665 Α.Κ.

10. Τα άρθρα 122 και 123 του ΠΚ, 45Α του ΚΠΔ και 8 του π. δ. 49/1979 όπως ισχύουν.

11. Το άρθρο 9 του ν. 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» (Α’ 158), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 2447/1996.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

13. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

14. Το π.δ. 22/2006 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 18).

15. Το π.δ. 226/1999 «Υπηρεσίες και Οργανώσεις αρμόδιες για την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίες ανηλίκων και για την πραγματοποίηση υιοθεσιών ανηλίκων και διαδικασία προπαρασκευής και πραγματοποίησης των εν λόγω υιοθεσιών» (Α’ 190).

16. Την Υ28/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (2168 Β’), όπως τροποποιήθηκε με τις Υ70/11-11-2015 (2441 Β’), Υ43/28-04-2017 (1510 Β’) και Υ24/04-05-2018 (1546 Β’) αποφάσεις του Πρωθυπουργού,

17. Την Δ27/ΓΠ.οικ. 22560/891/2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τήρηση Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Ανηλίκων» (Β’ 3692).

18. Την Π2α/Γ.Π.:οικ 59597/2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση στο ΕΚΚΑ αρμοδιοτήτων ηλεκτρονικής καταγραφής, αναφοράς, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων των φορέων κοινωνικής φροντίδας» (Β’ 1528).

19. Την οικ. 49540/2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας» (Β’ 877).

20. Την 63501/2004 απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης «Τήρηση του Εθνικού Μητρώου Υιοθεσιών από το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας» (Β’ 965).

21. Την 2/2018 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

22. Την 9492/803/04-03-2019 «Εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129), σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

24. Την ανάγκη τήρησης αξιόπιστων στοιχείων διαμέσου ενός πληροφοριακού συστήματος για την εφαρμογή των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων παιδικής προστασίας και εκπλήρωσης του καθήκοντος που αναλαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι φορείς προς το δημόσιο συμφέρον και τους ενδιαφερόμενους πολίτες,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πληροφοριακό σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας


Συνίσταται και λειτουργεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (εφεξής Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) το Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας (εφεξής Π.Σ.) στο οποίο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά τα δεδομένα, στοιχεία και αρχεία που αφορούν το Εθνικό και τα Ειδικά Μητρώα Ανηλίκων, το Εθνικό και τα Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων, το Εθνικό και τα Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων, το Εθνικό και τα Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Θετών Γονέων, το Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών και το Ειδικό Μητρώο Επαγγελματιών Αναδόχων.

Άρθρο 2 Σκοπός

Σκοπός της τήρησης των Μητρώων και της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε αυτά είναι η επίτευξη της κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων, η αποϊδρυματοποίηση και η οικογενειακή αποκατάσταση τους ανηλίκων που διαβιούν στις μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας, μέσω των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής και της παροχής σε αυτούς εξατομικευμένης φροντίδας και η επιτάχυνση της διαδικασίας αναδοχής και υιοθεσίας. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών κρίνεται αναγκαία η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων που αιτούνται αναδοχή ή υιοθεσία και των ανηλίκων που προστατεύονται από μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα ή να υιοθετηθούν, ανεξάρτητα από το αν προστατεύονται από μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας, καθώς και της φυσικής τους οικογένειας. Τα δεδομένα των υποκειμένων τα οποία συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν την προσωπική, οικογενειακή, ποινική, εκπαιδευτική, οικονομική κατάστασή τους και την κατάσταση της υγείας τους. Συλλέγονται μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για την επίτευξη του ως άνω σκοπού τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας επεξεργασίας. Τα στοιχεία αυτά δεν προωθούνται και δεν γνωστοποιούνται σε άλλους αρμόδιους φορείς για σκοπούς διαφορετικούς από τους ανωτέρω.

Άρθρο 3
Υπεύθυνος Επεξεργασίας και διασυνδεόμενοι φορείς και υπηρεσίες


1. α. Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. έχει την ευθύνη της εύρυθμης, ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος (εφεξής Π.Σ.), φιλοξενεί τους εξυπηρετητές (servers) του Πληροφοριακού Συστήματος και το δικτυακό εξοπλισμό και αναλαμβάνει τη συντήρησή τους.
β. Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. είναι εκτελούσα την επεξεργασία των Εθνικών Μητρώων που τηρούνται στο ως άνω ΠΣ.
γ. Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, καθώς και την σοβαρότητα και την πιθανότητα επέλευσης των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων της επεξεργασίας, οφείλει να εφαρμόζει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των Π.Σ., καθώς και των δεδομένων που τηρούνται και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό διενεργείται εκτίμηση αντίκτυπου ως προς την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων και με βάση τα αποτελέσματά της λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία τους. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται, όταν κρίνεται σκόπιμο.

2. α. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής Ε.Κ.Κ.Α.) τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή στο Π.Σ. το Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, το Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων, το Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων, το Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων, το Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών και το Ειδικό Μητρώο Επαγγελματιών Αναδόχων.
β. Υπεύθυνος επεξεργασίας των Εθνικών Μητρώων και του Ειδικού Μητρώου Επαγγελματιών Αναδόχων είναι το Ε.Κ.Κ.Α., όπως αυτό νομίμως εκπροσωπείται.
γ. Το Ε.Κ.Κ.Α. υποχρεούται να καταρτίζει τριμηνιαίες και ετήσιες στατιστικές εκθέσεις, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, με τη διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης, τις οποίες υποβάλει στο Ε.Σ.Αν.Υ., στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα πεδία των εκθέσεων καθορίζονται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ. Το Ε.Κ.Κ.Α. είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των απαραίτητων και κατάλληλων πολιτικών, τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων και μέτρων ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 9 του Κανονισμού 2016/679, από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και
κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και την σοβαρότητα και την πιθανότητα επέλευσης των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων της επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό διενεργείται εκτίμηση αντικτύπου ως προς την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γ.Κ.Π.Δ., και με βάση τα αποτελέσματά της λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία τους. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται σκόπιμο.

3. α. Κάθε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οι κοινωνικές υπηρεσίες των δημοσίων νοσοκομείων και των δημοσίων μαιευτηρίων τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή στο ως άνω Π.Σ. το Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων της μονάδας. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Ειδικού Μητρώου κάθε μονάδας ή νοσοκομείου είναι το εκάστοτε νομικό πρόσωπο, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
β. Οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, τηρούν στο ως άνω Π.Σ. Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων για τους ανηλίκους οι οποίοι δεν είναι τοποθετημένοι σε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας. Υπεύθυνος επεξεργασίας των Ειδικών Μητρώων των ανωτέρω υπηρεσιών είναι η Προϊσταμένη Αρχή τους.

4. Οι φορείς εποπτείας της αναδοχής, δηλαδή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, τα δημοτικά βρεφοκομεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τηρούν ηλεκτρονικά στο ως άνω Π.Σ. το Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και το Ειδικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και φροντίζουν, μέσω του Π.Σ., για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων αντίστοιχα. Οι ως άνω φορείς καταχωρούν ή / και επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις που υποβάλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς και ολοκληρώνουν την προβλεπόμενη στο ν. 4538/2018 διαδικασία, μέσω του Π.Σ.Υπεύθυνος επεξεργασίας των Ειδικών Μητρώων είναι η Προϊσταμένη Αρχή κάθε φορέα εποπτείας της αναδοχής.

5. Οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) και τα δημοτικά βρεφοκομεία, αρμόδιες υπηρεσίες για να διεξάγουν την κοινωνική έρευνα για τους υποψήφιους θετούς γονείς σε υιοθεσίες ανηλίκων, τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή στο Π.Σ. το Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων και φροντίζουν, μέσω του Π.Σ. για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Προϊστάμενη Αρχή της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας.

6. Μέλη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (εφεξής ΣΚΛΕ) εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων Κοινωνικών Λειτουργών που τηρεί ο ΣΚΛΕ βάσει του άρθρου 26 του ν. 4538/2018, αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο Π.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, κάθε φορά που τους ανατίθεται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 26 του ν.4538/2018 διαδικασία, διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, εντός των χρονικών ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία. Ο πιστοποιημένος κοινωνικός λειτουργός του ΣΚΛΕ είναι εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρεί.

7. Κοινωνικοί λειτουργοί της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο Π.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, για την τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή σε αυτό του Ειδικού Μητρώου Υποψήφιων Θετών Γονέων που αιτούνται την υιοθεσία παιδιού από το εξωτερικό (διακρατική ή διεθνής υιοθεσία). Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του Ειδικού Μητρώου Υποψήφιων Θετών Γονέων είναι η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Άρθρο 4
Δικαιώματα Πρόσβασης και Χρήσης Π.Σ. - Προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων


1. Δικαίωμα πρόσβασης στο Π.Σ., πέραν του ελεύθερα προσβάσιμου σε όλους χώρου αυτού, έχουν οι πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Π.Σ. ως ΥΑΓ ή ως ΥΘΓ, με τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης (κωδικών) του TAXISnet και όλοι οι φορείς του άρθρου 3, μέσω των ειδικά εξουσιοδοτημένων για τον σκοπό αυτό προσώπων (εξουσιοδοτημένοι χρήστες).

2. Το Π.Σ. υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων πρόσβασης και χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών, σύμφωνα με παραμέτρους που ορίζει το Ε.Κ.Κ.Α. ως κατωτέρω:
α) Ελεύθερη Πρόσβαση από το ευρύ κοινό: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει όλους τους πολίτες που επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τoυς θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας. Η πρόσβαση τους πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.anynet.gr και δεν απαιτεί διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ιστότοπου του Π.Σ..
β) Υποψήφιοι Ανάδοχοι Γονείς (εφεξής ΥΑΓ) ή Υποψήφιοι Θετοί Γονείς (εφεξής ΥΘΓ): Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους πολίτες που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Π.Σ. ως ΥΑΓ ή ως ΥΘΓ, των οποίων η πρόσβαση πραγματοποιείται με την ταυτοποίηση και αυθεντικοποίησή τους, με τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης (κωδικών) τουTAXISnet. Με τη διαδικασία αυτή, οι ανωτέρω χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση του άρθρου 9 του ν. 4538/2018 για αναδοχή και του άρθρου 20 του ν. 4538/2018 για υιοθεσία.
γ) Εξουσιοδοτημένοι χρήστες διασυνδεόμενων φορέων:
η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, υπαλλήλους ή εντεταλμένους πρόσωπα των διασυνδεόμενων φορέων και υπηρεσιών του άρθρου 3, (περιπτώσεις 3, 4, 5, 6, 7 και 8), με δικαίωμα πρόσβασης και, κατά περίπτωση, επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πρόσβαση στο Π.Σ. παρέχεται κατόπιν ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο Π.Σ. Για την απόδοση των παραπάνω στοιχείων πρόσβασης υποβάλλεται μέσω του Π.Σ. ονομαστική ηλεκτρονική πρόσκληση (invite) από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας κάθε φορέα προς τον εξουσιοδοτούμενο χρήστη (υπάλληλο ή εντεταλμένο εργαζόμενο) ή τον υπεύθυνο επεξεργασίας άλλου φορέα ή άλλης υπηρεσίας στη χωρική ή διοικητική του αρμοδιότητα, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εξουσιοδοτούμενου χρήστη. Ο εξουσιοδοτούμενος χρήστης ταυτοποιείται και αποδέχεται την εν λόγω ηλεκτρονική πρόσκληση εισάγοντας τα στοιχεία ταυτοποίησής του στο TAXISnet για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι κωδικοί των χρηστών της κατηγορίας αυτής λήγουν αυτόματα και θα πρέπει να ανανεώνονται με την ίδια διαδικασία ανά τρία (3) χρόνια.
δ) Εξουσιοδοτημένοι χρήστες λοιπών φορέων:
η κατηγορία αυτή δύναται να περιλαμβάνει τους εξουσιοδοτημένους χρήστες με δικαίωμα ειδικής διαβαθμισμένης πρόσβασης στα Εθνικά Μητρώα, των οποίων η πρόσβαση στο Π.Σ. παρέχεται με τη διαδικασία της περίπτωσης 2(γ) παραπάνω και με ηλεκτρονική πρόσκληση (invite) από το Ε.Κ.Κ.Α., ως εξής:
(i) σε έναν εισαγγελικό λειτουργό και σε ένα δικαστή ανά πρωτοδικείο με αρμοδιότητα σε θέματα ανηλίκων, έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, με αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας ανηλίκων, σε ελεγκτή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.),
(ii) σε εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε έναν υπάλληλο από τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, όπως προβλέπονται από τις κείμενες οργανικές διατάξεις,
(iii) σε εκπρόσωπους του Ο.Π.Ε.Κ.Α., με δικαίωμα πρόσβασης στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 του ν. 4538/2018 οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής ανηλίκου,
(iv) σε εκπροσώπους από τα καθ’ύλην αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και Υγείας, για τους φορείς που αυτά εποπτεύουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των εμπλεκομένων Υπουργείων δύνανται, μετά από αίτημα τους στο Ε.Κ.Κ.Α. να έχουν πρόσβαση σε συγκεντρωτικές αναφορές, στατιστικά μεγέθη και δείκτες σε επίπεδο εθνικό /περιφερειακό/ φορέα ή παραρτήματα αυτού, με τη χρήση μεθόδων ψευδωνυμοποίησης και να αξιοποιούν κατά περίπτωση τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους φορείς στα υποσυστήματα του Π.Σ. προκειμένου να τα χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και πολιτικών και για την χάραξη και εισήγηση νέων,
(iv) στις διοικήσεις των διασυνδεόμενων φορέων για στατιστικά (ιστορικά – συγκριτικά – απολογιστικά) στοιχεία των δραστηριοτήτων του φορέα, με χρήση μεθόδων ψευδωνυμοποίησης.

3. Η εκάστοτε διαβαθμισμένη πρόσβαση των ανωτέρω προσώπων στα Μητρώα γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία. Η πρόσβαση και επεξεργασία αφορά και περιορίζεται στα στοιχεία που είναι κάθε φορά αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας. Τα στοιχεία που τηρούνται στα Μητρώα δεν κοινολογούνται σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή άλλο φορέα, εκτός αν η κοινολόγηση αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή είναι απολύτως αναγκαία για την διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων.

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες υπακούουν στη συνείδησή τους και το Νόμο. Υπόκεινται δε στο καθήκον της εχεμύθειας το οποίο υφίσταται και μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία και στις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κάθε φορέα οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο επεξεργασίας του Π.Σ. (δηλαδή το Ε.Κ.Κ.Α.) για κάθε αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς των εξουσιοδοτημένων χρηστών (πχ διακοπή εργασίας, μακροχρόνια άδεια κλπ.), ώστε αντιστοίχως να ρυθμίζεται η πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα ή η διακοπή αυτής. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κάθε φορέα έχει την ευθύνη διασφάλισης του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων στη διαδικασία καταχώρησης ή επεξεργασίας αυτών.

Άρθρο 5
Προσδιορισμός Δεδομένων και Λειτουργιών στα υποσυστήματα του Πληροφοριακού Συστήματος


Στο Π.Σ. καταχωρούνται ανά φορέα του άρθρου 3 όλα τα δεδομένα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του ν. 4538/2018 περί αναδοχής και υιοθεσίας και την εποπτεία και τον έλεγχο αυτής. Ειδικότερα τηρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

1. Διαδικτυακή Πύλη Αναδοχής –Υιοθεσίας anynet
Η Διαδικτυακή Πύλη ΑΝΥΝΕΤ αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης των πολιτών, καθώς και των εξουσιοδοτημένων κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 4 χρηστών στις πληροφορίες, αιτήσεις και ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΣ, μέσω της διεύθυνσης www.anynet. gr και περιλαμβάνει:
α. Την ενιαία ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση από όλους τους πολίτες σε πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό σχετικά με την αναδοχή και την υιοθεσία.
β. Την Πύλη ταυτοποιημένης πρόσβασης των πολιτών (ΥΑΓ και ΥΘΓ) στο Π.Σ. για την υποβολή και διαχείριση ηλεκτρονικής αίτησης και εγγραφής στα Ειδικά και Εθνικά Μητρώα των ΥΑΓ και των ΥΘΓ.
γ. Την Πύλη πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων χρηστών υπηρεσιών, φορέων (νπδδ και νπιδ) και πιστοποιημένων επαγγελματιών στο Π.Σ.

2. Διαχείριση Εξουσιοδοτημένων Χρηστών Π.Σ.
Το Υποσύστημα Διαχείρισης Εξουσιοδοτημένων Χρηστών επιτρέπει την προοδευτική ιεραρχική διαχείριση στοιχείων εξουσιοδοτημένων χρηστών (κατά το άρθρο 4, περίπτωση 2γ), παρέχοντας υπηρεσίες αυθεντικοποίησης (authentication) και εξουσιοδότησης (authorization) σε χρήστες ή ομάδες χρηστών, ως εξής:
α) Αρχικά το Ε.Κ.Κ.Α. ως βασικός Υπεύθυνος Επεξεργασίας του συνολικού Π.Σ. προβαίνει σε ονομαστική ηλεκτρονική πρόσκληση (invite), προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπευθύνου Επεξεργασίας κάθε Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και κάθε Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας, του ΣΚΛΕ, καθώς και των άλλων φορέων και υπηρεσιών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 να εντάξει ως συνδεδεμένους με το Π.Σ., για να τους παράσχει δυνατότητα πρόσβασης.
β) Ο αποδεχόμενος την παραπάνω ονομαστική ηλεκτρονική πρόσκληση Υπεύθυνος Επεξεργασίας, όταν ταυτοποιείται και αποκτά πρόσβαση στο Π.Σ., έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη να προσκαλέσει με την σειρά του, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους / χρήστες του φορέα του, καθώς και Υπεύθυνους Επεξεργασίας φορέων, είτε της χωρικής, είτε της διοικητικής του αρμοδιότητας.
γ) Με την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται στο β) παραπάνω και με ευθύνη των, κατά περίπτωση, εποπτευόντων ή προϊσταμένων φορέων, δίνεται ιεραρχικά πρόσβαση σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Π.Σ. έως τους εργαζόμενους στα νπδδ και νπιδ με κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης και επεξεργασίας.

3. Διαχείριση Αιτήσεων Αναδοχής και Υιοθεσίας

3.1 Το Υποσύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Αναδοχής και Υιοθεσίας παρέχει σε πολίτες τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας για την ένταξή τους στα Μητρώα Αναδόχων ή Θετών Γονέων.
Η αίτηση εγγραφής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 (Α’75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε από τους αιτούντες απευθείας, είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των φορέων εποπτείας στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων διαμένουν οι αιτούντες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης εγγραφής αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας και συγκεκριμένα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού κινητής τηλεφωνίας.

3.2 Διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής απευθείας από τον αιτούντα:

Ο αιτών (ΥΑΓ ή ΥΘΓ) υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του Π.Σ., χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Η επιτυχής εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης ταυτοποιεί τον αιτούντα, επέχει θέση υπογραφής της αίτησης και δήλωσης συναίνεσης τυχόν διασταύρωσης στοιχείων από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του δημοσίου. Επίσης η αίτηση επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης για την άμεση ενημέρωση της εφαρμογής από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των φορέων εποπτείας ή των αρμόδιων για την υιοθεσία υπηρεσιών, για κάθε μεταβολή που αφορά του αιτούντες και έρχεται σε γνώση τους. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης εγγραφής τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης και ο αιτών επιβεβαιώνει ή συμπληρώνει αυτά που λείπουν, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο Π.Σ. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά πεδίο στο οποίο δηλώνει τον φορέα, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται ο τόπος κατοικίας ή συνήθους διαμονής του, στον οποίο επιθυμεί να διαβιβασθεί η αίτησή του, για να ανατεθεί σε κοινωνικό λειτουργό ο έλεγχος καταλληλότητας και η διενέργεια της κοινωνικής έρευνας.
Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής από ζεύγος σε γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ζητείται η συναίνεση του/της συζύγου ή του έχοντος συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, η οποία λαμβάνεται με ταυτοποίηση, όπως ανωτέρω και από το δεύτερο μέλος, ξεχωριστά. Η ως άνω συναίνεση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής και την επιτυχή υποβολή της.
Ο αιτών μπορεί να τροποποιεί και να αποθηκεύει την αίτησή του σε προσωρινή κατάσταση μέχρι να συμπληρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να επισυνάψει τα απαραίτητα ψηφιακά αρχεία. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, το Π.Σ. διενεργεί τυπικό έλεγχο πληρότητας και σε περίπτωση που είναι επιτυχής, ο αιτών μπορεί να υποβάλει την αίτηση, λαμβάνοντας μέσω μηνύματος την Ημερομηνία Υποβολής και τον Αριθμό Υποβολής μέσω του Π.Σ.
Στη συνέχεια το Π.Σ. ενημερώνει ηλεκτρονικά το φορέα εποπτείας στον οποίο χρεώνεται η αίτηση, αρμόδιο όργανο του οποίου διενεργεί τον ουσιαστικό έλεγχο των υποβληθέντων ηλεκτρονικά δικαιολογητικών, πριν ξεκινήσει η διενέργεια της κοινωνικής έρευνας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αναντιστοιχίες, ελλείψεις ή ασυμβατότητες μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα, ενημερώνεται, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, ο αιτών, ο οποίος υποχρεούται να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά, οπότε και λαμβάνει νέα Ημερομηνία Υποβολής και νέο Αριθμό Υποβολής μέσω του Π.Σ. σε αντικατάσταση των προηγούμενων.
Ειδικά στις περιπτώσεις υιοθεσιών, ο αιτών ενημερώνεται, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά, έστω και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται τα οριζόμενα από το π.δ. 226/1999.
Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών μπορεί, εάν το επιθυμεί, να υποβάλει τη αίτησή του, μέσω του φορέα εποπτείας του τόπου κατοικίας ή συνήθους διαμονής του, σύμφωνα με τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο 3.3 παρακάτω.

3.3 Διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής στο Π.Σ. μέσω των φορέων εποπτείας:

O αιτών προσκομίζει αυτοπρόσωπα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του φορέα εποπτείας, ο οποίος είναι και εξουσιοδοτημένος χρήστης του Π.Σ. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, παρουσία του αιτούντα, τον ενημερώνει για όσα στοιχεία έχουν προσυμπληρωθεί και είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, επισημαίνει τα στοιχεία που λείπουν και αποθηκεύει την αίτηση εγγραφής σε προσωρινή κατάσταση μέχρι να συμπληρωθούν όλες τα απαραίτητα πεδία και να επισυναφθούν όλα τα υποχρεωτικά ψηφιακά αρχεία.
Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής από ζεύγος σε γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης η υποχρεωτική συναίνεση του/της συζύγου ή του έχοντος συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δηλώνεται είτε αυτοπρόσωπα από το δεύτερο μέλος, είτε με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δεύτερου μέλους. Η ως άνω συναίνεση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής και την επιτυχή υποβολή της.
Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης εγγραφής, το Π.Σ. διενεργεί τυπικό έλεγχο πληρότητας για τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων και πεδίων της αίτησης και, σε περίπτωση που είναι επιτυχής, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης υποβάλει την αίτηση. Παράλληλα εκτυπώνει την αίτηση, στην οποία αναγράφονται η Ημερομηνία Υποβολής και ο Αριθμός Υποβολής που έχει λάβει μέσω του Π.Σ. Αντίγραφο της εκτυπωμένης αίτησης υπογεγραμμένο από τον αιτούντα φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη.
Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης για την άμεση ενημέρωση της εφαρμογής από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των φορέων εποπτείας ή των αρμόδιων για την υιοθεσία υπηρεσιών, για κάθε μεταβολή που αφορά του αιτούντες και έρχεται σε γνώση τους.
Στη συνέχεια ακολουθεί ο ουσιαστικός έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών από το αρμόδιο όργανο του φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την κοινωνική έρευνα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αναντιστοιχίες, ελλείψεις ή ασυμβατότητες μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, για την εξάλειψη των αναντιστοιχιών, ελλείψεων ή ασυμβατοτήτων. Στη περίπτωση αυτή η αίτησή τους λαμβάνει νέα Ημερομηνία Υποβολής και νέο Αριθμό Υποβολής μέσω του Π.Σ. σε αντικατάσταση των προηγούμενων.
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος τηρεί και φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών κάθε αιτούντα.

3.4 Δυνατότητες αιτούντων μέσω του Π.Σ.

Οι πολίτες που έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής έχουν, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα:
α) να παρακολουθούν την εξέλιξη των αιτημάτων τους,
β) να υποβάλλουν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους,
γ) να αιτούνται και να εκδίδουν βεβαιώσεις,
δ) να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τον φορέα στον οποίο υπέβαλαν την αίτηση.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, είτε με απευθείας πρόσβαση των πολιτών στο Π.Σ. κατά την περίπτωση 3.2, είτε με τη συνδρομή των εξουσιοδοτημένων χρηστών του φορέα στον οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση κατά την περίπτωση 3.3.

4. Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων

4.1 Οι μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας (νπδδ και νπιδ), τα δημόσια νοσοκομεία, τα δημόσια μαιευτήρια, οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρεούνται να ορίσουν άμεσα εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ειδικού Μητρώου Ανηλίκων για το φορέα τους, σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζεται στο άρθρο 4, περίπτωση 2γ.
Ο κάθε φορέας οφείλει να ορίσει τουλάχιστον ένα χρήστη καθώς και έναν αντικαταστάτη αυτού για κάθε παράρτημα/δομή που έχει.

4.2 Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των μονάδων παιδικής προστασίας και φροντίδας καθώς και των δημόσιων νοσοκομείων και δημόσιων μαιευτηρίων έχουν το δικαίωμα καταχώρησης, πρόσβασης, επισκόπησης, τροποποίησης ή διαγραφής των στοιχείων που αφορούν αποκλειστικά ανήλικους που διαβιούν στο φορέα ή/και τις μονάδες τους και για το χρονικό διάστημα παραμονής τους σε αυτές.
Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, των τμημάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταχωρούν, τροποποιούν ή διαγράφουν τα στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά ανήλικους για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση αναδοχής με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση από ΥΑΓ ή αίτηση ή κύρια παρέμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του αρ. 1532 του ΑΚ με αίτημα την ανάθεση της πραγματικής φροντίδας τέκνου ή της επιμέλειάς του ολικά ή μερικά σε τρίτον ή το διορισμό επιτρόπου ή αίτηση υιοθεσίας σύμφωνα με το αρ. 1549 του ΑΚ από ΥΘΓ.
Κάθε τροποποίηση ή διαγραφή σε δεδομένα του ανηλίκου καταγράφεται παράλληλα με τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου χρήστη που την διενεργεί και παραμένει καταγεγραμμένη στο Π.Σ.

4.3 Κάθε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας (νπδδ και νπιδ) και κάθε δημόσιο νοσοκομείο παίδων ή μαιευτήριο υποχρεούται να αναγράφει σε ηλεκτρονική μορφή στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων που τηρεί, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την άφιξη του ανηλίκου, τα στοιχεία που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018.
Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να καταχωρούν στο ως άνω Μητρώο το Ατομικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ) εντός ενενήντα (90) ημερών από την άφιξη του ανηλίκου στο φορέα τους, όπως ορίζει η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του ν.4538/2018.
Κάθε Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, κάθε τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, κάθε κοινωνική υπηρεσία των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και κάθε Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρεούται να αναγράφει σε ηλεκτρονική μορφή στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων που τηρεί, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την παραλαβή των δικαιολογητικών από τον ΥΑΓ ή ΥΘΓ, τα στοιχεία που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018.

4.4 Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την τοποθέτηση του ανηλίκου στις ανωτέρω μονάδες, η εγγραφή του εντάσσεται στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων.
Το Π.Σ. ενημερώνει ηλεκτρονικά τον αρμόδιο φορέα εποπτείας της κάθε μονάδας νπιδ για κάθε νέο περιστατικό ανηλίκου που καταχωρείται από τις μονάδας παιδικής προστασίας και φροντίδας που λειτουργούν ως νπιδ.
Οι εγγραφές ανηλίκων στα Ειδικά Μητρώα που τηρούν οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποστέλλονται στο Ε.Κ.Κ.Α. για συμπερίληψή στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την καταχώρησή τους.

4.5 Εντός 90 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, όλες οι μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, υποχρεούνται να καταγράψουν ηλεκτρονικά στα επιμέρους Ειδικά Μητρώα Ανηλίκων τα στοιχεία όλων των ανηλίκων που είναι ήδη τοποθετημένα σε αυτές κατά την ανωτέρω ημερομηνία, και να προβούν ηλεκτρονικά σε οριστική ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων.

5. Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων

5.1 Το Ε.Κ.Κ.Α. τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ανήλικοι, που:
α) τοποθετούνται σε μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας, ή παραμένουν χωρίς τη συνοδεία του κηδεμόνα τους σε δημόσια νοσοκομεία ή σε δημόσια μαιευτήρια ή παραπέμπονται σε αυτά με εισαγγελική εντολή,
β) πρόκειται να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με δικαστική απόφαση ή με εισαγγελική διάταξη ή με σύμβαση ή με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4538/2018 ή
γ) πρόκειται να υιοθετηθούν.

5.2 Το Ε.Κ.Κ.Α. έχει πλήρες δικαίωμα πρόσβασης και ανάγνωσης των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων.

5.3 Οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων (στο πλαίσιο της χωρικής τους αρμοδιότητας) υποχρεούνται, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου, σε έλεγχο των μονάδων παιδικής προστασίας και φροντίδας (νπιδ), για την καταχώρηση των στοιχείων των ανηλίκων που αυτές προστατεύουν. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη καταχώρησης ή ελλιπούς ή πλημμελούς καταχώρησης αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4538/2018.

5.4 Η πρόσβαση στα δεδομένα των υποκειμένων μετά την ενηλικίωσή τους ή την οριστική διακοπή του καθεστώτος παροχής υπηρεσιών παιδικής προστασίας επιτρέπεται μόνο μετά από αίτηση των ιδίων ατομικά ή για λόγους επιστημονικούς /ερευνητικούς υπό την προϋπόθεση τήρησης και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να αιτηθεί τη διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679.

6. Ειδικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων

6.1 Οι φορείς εποπτείας της αναδοχής, δηλαδή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, τα δημοτικά βρεφοκομεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τηρούν Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων (εφεξής καλούμενο Ειδικό Μητρώο ΥΑΓ).

6.2 Στο Ειδικό Μητρώο ΥΑΓ που τηρείται στο Π.Σ. καταχωρούνται τα στοιχεία και δεδομένα των ΥΑΓ για τους οποίους οι παραπάνω φορείς έχουν εκδώσει βεβαίωση έγκρισης των τυπικών προϋποθέσεων καταλληλότητας για αναδοχή, έχουν διεξαγάγει κοινωνική έρευνα με θετική έκβαση και έχουν εκδώσει βεβαίωση καταλληλότητας.

6.3 Στο Ειδικό Μητρώο ΥΑΓ καταχωρούνται, επιπλέον των ανωτέρω τριών, όλα τα στοιχεία της αίτησης του υποψήφιου ανάδοχου γονέα με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4538/2018.

6.4 Οι ΥΑΓ διαγράφονται αυτόματα από το Ειδικό Μητρώο ΥΑΓ μετά την τοποθέτηση σε αυτούς ανηλίκου και την εγγραφή τους στο Ειδικό και Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.

6.5 Οι ΥΑΓ διαγράφονται αυτόματα από το Ειδικό Μητρώο ΥΑΓ και συνεπώς και από το Εθνικό Μητρώο ΥΑΓ, μετά την άπρακτη παρέλευση τριετίας από την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο και τη μη τοποθέτηση σε αυτούς ανηλίκου.

6.6 Οι φορείς που τηρούν Ειδικό Μητρώο ΥΑΓ έχουν δικαίωμα καταχώρησης, τροποποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων των ΥΑΓ, για τους οποίους έχουν διενεργήσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των στοιχείων των ΥΑΓ που περιέλθει σε γνώση του φορέα, ο τελευταίος την καταχωρεί αμελλητί.

6.7 Σε περίπτωση που οι ΥΑΓ αλλάξουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής, οφείλουν να ενημερώσουν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες τον φορέα εποπτείας του τόπου της νέας του διαμονής και αυτός με τη σειρά του να ζητήσει, με ηλεκτρονικό τρόπο, πρόσβαση ανάγνωσης στα στοιχεία των εν λόγω ΥΑΓ, από τον φορέα εποπτείας που είχε αρχικά καταχωρήσει τα στοιχεία τους. Ο φορέας εποπτείας της νέας του διαμονής δεν έχει δικαίωμα διαγραφής, τροποποίησης ή διόρθωσης των στοιχείων των ΑΓ αλλά μόνο καταχώρησης των οποιοδήποτε αλλαγών από το σημείο αυτό και μετά.

7. Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων

7.1 Στο Ε.Κ.Κ.Α. τηρείται Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων στο οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των υποψηφίων αναδόχων γονέων σε ηλεκτρονική μορφή από τον φορέα που τηρεί τα Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων και έχουν ολοκληρώσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Για την καταχώρηση και εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου γονέα στο Εθνικό Μητρώο, ο φορέας που τηρεί τα Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων μεταφέρει στο Π.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο του ηλεκτρονικού φακέλου του Ειδικού Μητρώου με την προσθήκη:
α) Της βεβαίωσης έγκρισης τυπικών προϋποθέσεων,
β) της βεβαίωσης καταλληλότητας από την κοινωνική έρευνα που διεξήχθη,
γ) της βεβαίωσης ολοκλήρωσης εγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης.

7.2 Σε περίπτωση που παρέλθει τριετία και δεν τοποθετηθεί ανήλικος σε υποψήφιο ανάδοχο γονέα, όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα του γονέα διαγράφονται από το Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και τίθενται στο αρχείο του Π.Σ. Για την επανεγγραφή του επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία.

7.3 Το Ε.Κ.Κ.Α. δεν έχει δικαίωμα καταχώρησης, τροποποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων των ΥΑΓ που έχει καταχωρήσει ο φορέας που τηρεί τα Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων. Το Ε.Κ.Κ.Α. δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του Εθνικού Μητρώου ΥΑΓ και να προβαίνει στην έκδοση στατιστικών, με τη χρήση μεθόδων ψευδωνυμοποίησης και διασφαλίζοντας την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

8. Ειδικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων

8.1 Οι φορείς εποπτείας της αναδοχής, δηλαδή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, τα δημοτικά βρεφοκομεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τηρούν Ειδικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία και δεδομένα των εγκεκριμένων αναδοχών τις οποίες αυτοί εποπτεύουν.

8.2 Στο Ειδικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν. 4538/2018 καθώς και οι τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον ανάδοχο γονέα από τον φορέα εποπτείας ή από άλλη αρχή καθώς και η ημερομηνία και η αιτία διαγραφής τους από το εν λόγω Μητρώο.

8.3 Οι φορείς εποπτείας έχουν δικαίωμα καταχώρησης, τροποποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων των εγκεκριμένων αναδοχών τις οποίες αυτοί εποπτεύουν. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των στοιχείων των εγκεκριμένων αναδοχών που περιέλθει σε γνώση του φορέα εποπτείας, ο τελευταίος την καταχωρεί αμελλητί. Ειδικότερα, ο φορέας εποπτείας της αναδοχής ενημερώνει αμελλητί το Ειδικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων, για οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική κατάσταση του ανηλίκου σε αναδοχή, όπως είναι η ημερομηνία έναρξης και λήξης της στράτευσης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των σπουδών του, με την υποβολή στο Π.Σ. των σχετικών δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η ακρίβεια των πραγματικών περιστατικών, σύμφωνα με τα οποία ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί την αναλογούσα οικονομική ενίσχυση.

8.4 Στο Ειδικό Μητρώο και κατ’ επέκταση και στο Εθνικό Μητρώο, καταχωρείται αμελλητί οποιαδήποτε περίπτωση άρσης της αναδοχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ή έκπτωσης της ιδιότητας του αναδόχου γονέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4538/2018.

8.5 Οι εγκεκριμένες αναδοχές διαγράφονται αυτόματα από το Ειδικό Μητρώο και συνεπώς και από το Εθνικό Μητρώο, αλλά τίθενται στο αρχείο του ΠΣ, όταν λήξουν ή παύσουν για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8.6 Σε περίπτωση που οι εγκεκριμένοι ανάδοχοι γονείς αλλάξουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής, οφείλουν να ενημερώσουν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες τον φορέα εποπτείας του τόπου της νέας του διαμονής και αυτός με τη σειρά του να ζητήσει, με ηλεκτρονικό τρόπο, πρόσβαση ανάγνωσης στα στοιχεία των εν λόγω ΑΓ, από τον φορέα εποπτείας που είχε αρχικά καταχωρήσει τα στοιχεία του. Ο φορέας εποπτείας της νέας του διαμονής δεν έχει δικαίωμα διαγραφής, τροποποίησης ή διόρθωσης των στοιχείων των ΑΓ αλλά μόνο καταχώρησης των οποιοδήποτε αλλαγών από το σημείο αυτό και μετά.

9. Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων

9.1 Το Ε.Κ.Κ.Α. τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή στο Π.Σ. Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών. Στο Μητρώο εγγράφονται όλες οι εγκεκριμένες αναδοχές ανηλίκων από τους φορείς εποπτείας της αναδοχής, δηλαδή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, τα δημοτικά βρεφοκομεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχουν καταχωρηθεί στα Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Γονέων.

9.2 Στο εν λόγω Μητρώο καταχωρούνται και όσοι ανάδοχοι γονείς εκπίπτουν αυτοδίκαια της ιδιότητας του ανάδοχου γονέα και δεν μπορούν να κριθούν στο μέλλον ανάδοχοι γονείς δια βίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4538/2018.

9.3 Το Ε.Κ.Κ.Α. δεν έχει δικαίωμα τροποποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων των εγκεκριμένων αναδοχών ανηλίκων, που έχει καταχωρήσει ο φορέας εποπτείας. Το Ε.Κ.Κ.Α. δύναται μόνο να επεξεργάζεται τα δεδομένα του Εθνικού Μητρώου και να προβαίνει στην έκδοση στατιστικών, με τη χρήση μεθόδων ψευδωνυμοποίησης και διασφαλίζοντας την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

9.4 Διαγραφή από το Μητρώο γίνεται όταν η αναδοχή παύσει ή λυθεί για οποιοδήποτε λόγο (όπως για παράδειγμα επιστροφή στη φυσική οικογένεια, υιοθεσία του ανηλίκου σε αναδοχή, επιστροφή στη μονάδα, νέα αναδοχή, ενηλικίωση του ανηλίκου κ.λπ.). Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται σε αρχείο του ΠΣ για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.

9.5 Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Α. επιτρέπεται η πρόσβαση στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων, με σκοπό την προσήκουσα καταβολή της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 του ν. 4538/2018 οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής ανηλίκου. Η παραπάνω πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς διεπαφής με εξειδικευμένη εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΑ.

10. Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων

10.1 Οι αρμόδιες για την υιοθεσία υπηρεσίες, δηλαδή οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, τα δημοτικά βρεφοκομεία και ο Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας τηρούν Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων (εφεξής καλούμενο Ειδικό Μητρώο ΥΘΓ).
Στο Ειδικό Μητρώο ΥΘΓ που τηρείται στο Π.Σ. καταχωρούνται τα δεδομένα των ΥΘΓ, για τους οποίους η αρμόδια για την υιοθεσία υπηρεσία έχει διεξαγάγει κοινωνική έρευνα, δηλαδή όλα τα στοιχεία της αίτησης εγγραφής τους στο Π.Σ. με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν. Ειδικά, σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης υιοθεσίας στο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 1549 ΑΚ, καταχωρούνται στο Ειδικό Μητρώο ΥΘΓ από την αρμόδια για την υιοθεσία υπηρεσία, με επιμέλεια των διαδίκων, επιπλέον των ανωτέρω, τα δεδομένα των υποκειμένων που περιλαμβάνονται σε αυτήν (υποψήφιων θετών γονέων και ανηλίκου προς υιοθεσία).

10.2 Οι ΥΘΓ διαγράφονται αυτόματα από το Ειδικό Μητρώο ΥΘΓ και συνεπώς και από το Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών, είτε μετά την τελεσιδικία της απόφασης υιοθεσίας και την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών, είτε όταν παύσουν να πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου.

10.3 Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταχωρούν, τροποποιούν, διορθώνουν ή διαγράφουν δεδομένα των ΥΘΓ, για τους οποίους έχει διενεργηθεί κοινωνική έρευνα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των στοιχείων των ΥΘΓ που περιέλθει σε γνώση του αρμόδιοι φορέα, ο τελευταίος την καταχωρεί αμελλητί.

10.4 Σε περίπτωση που ΥΘΓ αλλάξει τόπο συνήθους διαμονής, οφείλει να ενημερώνει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες την αρμόδια υπηρεσία του τόπου της νέας του διαμονής και αυτή, με τη σειρά του, να ζητά, με ηλεκτρονικό τρόπο, πρόσβαση ανάγνωσης στα στοιχεία των εν λόγω ΥΘΓ, από την υπηρεσία που είχε αρχικά καταχωρήσει τα στοιχεία του. Η αρμόδια υπηρεσία του τόπου της νέας του διαμονής δεν έχει δικαίωμα διαγραφής, τροποποίησης ή διόρθωσης των στοιχείων των ΥΘΓ αλλά μόνο καταχώρησης των οποιοδήποτε αλλαγών από το σημείο αυτό και μετά.

11. Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων

11.1 Στο Ε.Κ.Κ.Α. τηρείται Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων στο οποίο καταχωρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Π.Σ. από την αρμόδια για την υιοθεσία υπηρεσία όλοι οι ΥΘΓ που έχουν καταχωρηθεί στα Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Θετών Γονέων και έχουν ολοκληρώσει εγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

11.2 Για την καταχώρηση και εγγραφή του ΥΘΓ στο Εθνικό Μητρώο, η αρμόδια της υιοθεσίας υπηρεσία καταχωρεί στο Π.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή:
α) την αίτηση εγγραφής στο ΠΣ ως ΥΘΓ, στην οποία συμπληρώνεται υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης: το ονοματεπώνυμο του ΥΘΓ, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), το επάγγελμα, η κατοικία και τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτού, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, ληξιαρχική πράξη γάμου και γέννησης τέκνων, εάν υπάρχουν, καθώς και την κατάσταση της υγείας του,
β) την κοινωνική έκθεση καταλληλότητας,
γ) τη βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος επιμόρφωσης -εκπαίδευσης.

11.3 Το Ε.Κ.Κ.Α. δεν έχει δικαίωμα καταχώρησης, τροποποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων των ΥΘΓ που έχει καταχωρήσει η αρμόδια υπηρεσία. Το Ε.Κ.Κ.Α. δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του Εθνικού Μητρώου ΥΘΓ και να προβαίνει στην έκδοση στατιστικών, με τη χρήση μεθόδων ψευδωνυμοποίησης και διασφαλίζοντας την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

12. Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών

12.1 Τηρείται Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών στο Ε.Κ.Κ.Α. στο οποίο καταχωρούνται σε ηλεκτρονική μορφή τα απολύτως αναγκαία στοιχεία που σχετίζονται με την υιοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4358/2018.

12.2 Ο Εισαγγελέας του αρμόδιου για την απαγγελία της υιοθεσίας δικαστηρίου οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελεσιδικία της απόφασης να την διαβιβάσει μαζί με το πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής, στην αρμόδια υπηρεσία που συνέπραξε στη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας, προκειμένου αυτή να την εγγράψει σε ηλεκτρονική μορφή στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών.

12.3 Οι αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 22 του ν. 4538/2018 καταχωρούν όλα τα στοιχεία μιας υιοθεσίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 21 του ν. 4538/2018 στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών.

12.4 Οι εξειδικευμένες σε θέματα διακρατικών υιοθεσιών υπηρεσίες και οργανώσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 226/1999 υποχρεούνται να τηρούν τη διαδικασία και να καταγράφουν ηλεκτρονικά στο Π.Σ. του Εθνικού Μητρώου Υιοθεσιών τα ως άνω πεδία, είτε μετά την τελεσιδικία της απόφασης υιοθεσίας στην αλλοδαπή, είτε μετά την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης και εκτέλεσης της αλλοδαπής απόφασης από αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο.

Άρθρο 6
Κεντρική Βάση Δεδομένων Πληροφοριακού Συστήματος


1. Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. τηρεί, υποστηρίζει και συντηρεί την Κεντρική Βάση Δεδομένων, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην Κεντρική Βάση Δεδομένων τηρείται ιστορικό όλων των κινήσεων των εξουσιοδοτημένων χρηστών και των μεταβολών που αυτές επιφέρουν στα πληροφοριακά δεδομένα της Κεντρικής Βάσης. Για κάθε πρόσβαση, επεξεργασία και μεταβολή στα δεδομένα των Μητρώων τηρείται σχετικό αρχείο καταγραφής.
Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και ανάλογα προς τους κινδύνους, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας ή μη, νόμιμης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης.

2. Η δημιουργία και τήρηση της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης και γνώσης των δεδομένων που τους αφορούν και είναι καταχωρημένα στη Κεντρική Βάση, όπως ο νόμος ορίζει. Ειδικότερα οι πολίτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών μπορούν με αίτησή τους στον αντίστοιχο φορέα να ενημερώνονται για τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο Π.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Για τις κοινωνικές εκθέσεις που συντάσσονται μετά τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, με σκοπό την υιοθεσία ανηλίκου και καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων, οι ΥΘΓ έχουν πρόσβαση σε αυτές μετά την κατάθεση τους στο αρμόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 226/1999.

3. Η αναγκαιότητα διατήρησης των δεδομένων θα πρέπει να επανεξετάζεται και να τεκμηριώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται σε αρχείο του Π.Σ. για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.

4. Το θετό ενήλικο τέκνο έχει δικαίωμα να πληροφορείται, χωρίς να απαιτείται επίκληση ιδιαίτερου έννομου συμφέροντος, τα στοιχεία ταυτότητας των φυσικών του γονέων (ΑΚ 1559, παρ. 2). Ως στοιχεία ταυτότητας νοούνται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την αστική ταυτότητα των φυσικών γονέων. Τυχόν δεδομένα υγείας των τελευταίων, εάν και εφόσον συνδέονται με την υγεία του θετού τέκνου, μπορεί να ανακοινώνονται μόνο σε θεράποντα ιατρό του θετού τέκνου. Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με την υποβολή σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο του Εθνικού Μητρώο Υιοθεσιών, ο οποίος έχει την υποχρέωση να χορηγήσει στον αιτούντα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, δωρεάν και σε γλώσσα κατανοητή, αντίγραφο των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο. Ο αιτών λαμβάνει γνώση των ανωτέρω στοιχείων αφού λάβει πρώτα την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις διασυνδεόμενων φορέων


1. Οι διασυνδεόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 3, φορείς υποχρεούνται:
α) να διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους στο Π.Σ.,
β) να ορίσουν υπεύθυνο επεξεργασίας των τηρούμενων από το φορέα/ μονάδα τους δεδομένων και στοιχείων,
γ) να ορίσουν άμεσα εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ως χρήστες του Π.Σ. και τους αντικαταστάτες αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4, περίπτωση 2γ. Σε μονοπρόσωπους φορείς όλοι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο,
δ) να εντάξουν και να καταχωρίσουν στο Π.Σ. αυτοτελώς την κάθε μονάδα/ παράρτημα τους, σε περίπτωση που λειτουργούν περισσότερες μονάδες/παραρτήματα στον φορέα τους (ένας διαχειριστής ανά μονάδα/παράρτημα),
ε) να καταχωρούν εγκαίρως και με πληρότητα το σύνολο των δεδομένων, στοιχείων και αρχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης φέρουν την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου της αλήθειας και ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων, δια των εξουσιοδοτημένων χρηστών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986, του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων που καταχωρίζουν οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες τους,
στ) να επιδεικνύουν καλόπιστη συνεργασία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας του Π.Σ-και να ανταποκρίνονται αμελλητί σε κάθε αίτημα του για υποβολή διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων,
ζ) να ενημερώνουν αμελλητί για οποιαδήποτε αλλαγή των αναφερόμενων στοιχείων,
η) να ενημερώνουν την ηλεκτρονική βάση του Π.Σ. για κάθε αλλαγή που αφορά στο καθεστώς φροντίδας κάθε παιδιού που τελεί ήδη υπό την προστασία τους και για κάθε νέο περιστατικό που εισάγεται σε αυτούς, εντός σαρανταοκτώ ωρών.

2. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, οι διασυνδεόμενοι με το Π.Σ. φορείς σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 υποχρεούνται να εγγράψουν και να καταχωρίσουν τα στοιχεία των παιδιών που προστατεύουν στο Ειδικό Μητρώο εντός ενενήντα ημερών.

Άρθρο 8
Διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα


Το Π.Σ. δύναται να διασυνδέεται ηλεκτρονικά με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ενδεικτικά: το Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ.) ή/και φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (π.χ. Η.Δ.Ι.Κ.Α., ΟΠΕΚΑ). Η διασύνδεση γίνεται μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής και αφορά μόνο στην ανάγνωση ή άντληση από το άλλα πληροφοριακά συστήματα στοιχείων που είναι απαραίτητα για την αυτόματη συμπλήρωση των πεδίων του και στην ευρύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 9 Κυρώσεις

1. Υπάλληλοι των ως άνω υπηρεσιών που υπαίτια παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας ελέγχονται πειθαρχικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων ειδικών νόμων, με την επιφύλαξη και τυχόν ποινικής τους ευθύνης.

2. Αν διαπιστωθεί ύστερα από έλεγχο των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, των Τμημάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων ότι μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν έχει καταχωρήσει ή έχει καταχωρήσει πλημμελώς ή ελλιπώς στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, τα στοιχεία των ανηλίκων που είναι τοποθετημένοι σε αυτήν, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από δεκαπέντε (15.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της μονάδας ή η πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α’ 245).

Άρθρο 10
Καταργούμενες Διατάξεις


Η Π1α. /Γ.Π. οικ. 63501/25-06-2004 κοινή υπουργική απόφαση «Τήρηση του Εθνικού Μητρώου Υιοθεσιών από το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας» (Β’ 965) καταργείται.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης