Α.Υ.Ο. 2031207 7.04.1992

Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το ΔημόσιοΣχόλια:


7 Απρ 1992

Taxheaven.gr
Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. 2031207/7.4.1992

(ΦΕΚ 270/Β'/17.4.1992)

"Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης
εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο"


Αποφασίζουμε

1. Αναπροσαρμόζουμε το ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.1882/1990, σε τρία τοις εκατό (3%) για κάθε μήνα καθυστέρησης, μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους, καταργουμένου του ισχύοντος ανωτάτου ορίου προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Το ανώτατο όριο προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής που ορίζεται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αφορά οφειλές από τόκους συμβεβαιούμενους ή μη με την κύρια οφειλή καθώς και αυτοτελώς βεβαιούμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής καταργείται και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 της παρούσας.

3. Τα οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους εφαρμόζονται, χωρίς αναδρομική ισχύ και για τα χρέη προς το Δημόσιο τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και δεν έχουν εξοφληθεί.

4. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1η Ιουνίου 1992, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr