Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Υ.Ο. Κ.234/1976 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης του φόρου

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Α.Υ.Ο. Κ.234/1976
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης του φόρου


Α.Υ.Ο. Κ.234/1976 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης του φόρου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. Κ.234/1976


"Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης του φόρου"


1. Ο αναλογών, βάσει οιουδήποτε τίτλου, κύριος δημόσιος και πρόσθετος φόρος κτήσεων αιτία θανάτου, λόγω δωρεάς ή προικός ή κερδών εκ λαχείων, ως και φόροι και δικαιώματα υπέρ τρίτων, βεβαιούνται διακεκριμένως κατά δικαιούχον εις το αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον.
2. Η βεβαίωσις ενεργείται δια τετραπλοτύπων ατοιμικών, κατά υπόχρεων φύλλων βεβαιώσεως.
3. Τα φύλλα ταύτα, εις στελέχη αριθμούνται κατά οικονομικά έτη βεβαιώσεως.
4. Εκ των τεσσάρων αντιτύπων τα τρία πρώτα, αφού καταχωρισθώσιν εις ειδικήν συγκεντρωτικήν εις διπλούν κατάστασιν διακεκριμένως κατά δικαιούχον, μετά των αριθμητικών αυτών στοιχείων, αποστέλλονται, μεθ' ενός αντιτύπου της συγκεντρωτικής καταστάσεως, εις το αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον εις το τέλος εκάστου μηνός. Το Ταμείον τούτο σημειοί επ' αυτών τα στοιχεία της βεβαιώσεως.
5. Το πρώτον αντίτυπον αποτελεί τίτλον βεβαιώσεως δια το Δημόσιον Ταμείον. Το δεύτερον αντίτυπον με την ένδειξιν "Ειδοποίησις" αποστέλλεται εις τον φορολογούμενον, μερίμνη του Δημοσίου Ταμείου. Το τρίτον αντίτυπον μετά τριπλοτύπου βεβαιώσεως, επιστρέφεται εις τον αρμόδιον Οικονομικόν Εφορον, όστις, αφού ενημερώση την παρ' αυτώ συγκεντρωτικήν κατάστασιν, θέτει τούτο εις τον φάκελλον της υποθέσεως.
Το τέταρτον, τέλος, αντίτυπον παραμένει εις το στέλεχος, ως αρχείον, ενημερούμενον και τούτο, κατά τα άνω.
6. Αι συγκεντρωτικαί καταστάσεις αρχειοθετούνται επίσης κατ' αύξοντα αριθμόν και κατά οικονομικά έτη βεβαιώσεως.
7. Το ατομικόν φύλλον βεβαιώσεως δέον να περιέχη τα ακόλουθα στοιχεία: την βεβαιούσαν Οικονομικήν Εφορίαν, τον αριθμόν του οικείου φακέλλου, το είδος του φόρου, το ονοματεπώνυμον του κληρονομουμένου, δωρητού ή προικοδότου, τα στοιχεία του υποχρέου, ήτοι ονοματεπώνυμον, όνομα πατρός ή συζύγου, επάγγελμα, διεύθυνσιν κατοικίας (πόλιν, οδόν, αριθμόν), την επωνυμίαν και την έδραν του νομικού προσώπου, τον τίτλον βεβαιώσεως (δήλωσιν, οριστικήν πράξιν, δικαστικήν απόφασιν κ.λπ.), τα ποσά των φόρων διακεκριμένως κατ' είδος εσόδου και συνολικώς, ως και πάσαν αναγκαίαν πληροφορίαν.
8. Αι διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αριθ. Κ.13061/390, από 8 Οκτωβρίου 1973, αποφάσεως ημών καταργούνται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης