Α.Υ.Ο. 13061 1.01.1973

Καθορίζομεν τον τρόπον παραχωρήσεως, άνευ ανταλλάγματος, εις το Δημόσιον κληρονομιαίων περιουσιακών στοιχείων και εκχωρήσεως κληρονομιαίωνΣχόλια:


1 Ιαν 1973

Taxheaven.gr
Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. Κ.13061/1973


Καθορίζομεν τον τρόπον παραχωρήσεως, άνευ ανταλλάγματος, εις το Δημόσιον κληρονομιαίων περιουσιακών στοιχείων και εκχωρήσεως κληρονομιαίων


Αρθρον 1

Καθορίζομεν τον τρόπον παραχωρήσεως, άνευ ανταλλάγματος, εις το Δημόσιον κληρονομιαίων περιουσιακών στοιχείων και εκχωρήσεως κληρονομιαίων απαιτήσεων, ως ακολούθως:
 
Ι. Μεταβίβασις κληρονομιαίων ακινήτων εις το Δημόσιον

1. Η κατ' εφαρμογήν της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.Δ.118/1973 μεταβίβασις προς το Δημόσιον κληρονομιαίων ακινήτων, ενεργείται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, κατά τας κειμένας διατάξεις.

2. Ο εις ον φέρεται περιελθόν αιτία θανάτου το ακίνητον είτε βάσει δηλώσεως αυτού είτε κατόπιν ελέγχου του Οικονομικού Εφόρου, εφ' όσον θέλει να μεταβιβάση τούτο εις το Δημόσιον άνευ ανταλλάγματος, επί σκοπώ απαλλαγής του εκ του επ' αυτού αναλογούντος φόρου, υποχρεούται εντός της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.Δ.118/1973 να υποβάλλη εις τον αρμόδιον Οικονομικόν Εφορον αίτησιν, εν η εκτίθενται οι λόγοι δι' ους επιθυμεί να μεταβιβάση το ακίνητον εις το Δημόσιον, ως και εκείνοι δι' ους δεν περιήλθε τούτο εις αυτόν, αναφέρει δε και τον κάτοχον του ακινήτου, εφ' όσον ούτος τυγχάνει γνωστός, ως και τους λόγους δι' ους κατέχει τούτο ο τρίτος. Μετά της αιτήσεως παραδίδονται εις τον Οικονομικόν Εφορον οι τίτλοι ιδιοκτησίας, εφ' ων στηρίζονται τα δικαιώματα του κληρονομουμένου ή εφ' όσον ο κληρονόμος ισχυρίζεται ότι δεν κατέχει τοιούτους τίτλους, υπεύθυνος δήλωσις του Ν.Δ.105/1969, βεβαιούσα την έλλειψιν οιουδήποτε τίτλου.

3. Ο Οικονομικός Εφορος προβαίνει εις τας ακολούθους ενεργείας:
α) Εάν η αίτησις υπεβλήθη ομού μετά της δηλώσεως φόρου κληρονομιάς, κατά τον υπολογισμόν του αναλογούντος φόρου, προσωρινώς και μέχρι μεταβιβάσεως ή μη του ακινήτου εις το Δημόσιον, δεν λαμβάνει υπ' όψιν την αξίαν αυτού.
β) Εάν η αίτησις υπεβλήθη μετά την υποβολήν της δηλώσεως και έχει βεβαιωθή ως εισπρακτέος ο βάσει ταύτης αναλογών φόρος, ειδοποιεί εγγράφως τον αρμόδιον Ταμίαν όπως αναστείλη την είσπραξιν προσωρινώς μέχρι της μεταβιβάσεως ή όχι του ακινήτου. Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως του ακινήτου ενεργεί νέαν εκκαθάρισιν και έκπτωσιν του επί πλέον βεβαιωθέντος φόρου, εν αντιθέτω δε περιπτώσει ενημερούται σχετικώς ο Ταμίας δια τα περαιτέρω.
γ) Εάν η αίτησις υπεβληθή μετά την κοινοποίησιν της πράξεως και προ της διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς, λαμβάνει ταύτην υπ' όψιν κατά την επίλυσιν της διαφοράς.
δ) Προβαίνει εις έλεγχον, ίνα διαπιστώση:
αα) Εάν το προς μεταβίβασιν ακίνητον πράγματι δεν περιήλθεν εις τον αιτούντα κληρονόμον.
ββ) Εάν κατέχηται υπό τρίτου προβάλλοντος ίδια επ' αυτού δικαιώματα ή παρ' ουδενός κατέχεται ή δεν ανευρίσκεται, παρά την ύπαρξιν σχετικών τίτλων αποδεικνυόντων τα δικαιώματα του κληρονομουμένου.
Περί πάντων των ανωτέρω συντάσσεται σχετική έκθεσις.
Εφ' όσον εκ της γενομένης ερεύνης διαπιστωθή ότι το ακίνητον υπάρχει μεν, πλην όμως δεν περιήλθεν εις τον αιτούντα, διότι κατέχεται υπό τρίτου, προβάλλοντος ίδια δικαιώματα ή ότι το ακίνητον παρ' ουδενός κατέχεται ή ότι δεν ανευρέθη υπό του ελέγχου, καλεί εγγράφως και επί αποδείξει τον αιτούντα όπως εντός τακτής προθεσμίας προσέλθη εις την Οικονομικήν Εφορίαν, μετά συμβολαιογράφου της εκλογής του, προς σύνταξιν του οικείου μεταβιβαστικού συμβολαίου.
Εάν διαπιστωθή ότι το ακίνητον περιήλθεν εις τον αιτούντα ή ότι κατέχεται μεν υπό τρίτου, χωρίς όμως ούτος να προβάλη ίδια επί του ακινήτου δικαιώματα, ο Οικονομικός Εφορος, μετά γνώμην του οικείου Επιθεωρητού, απορρίπτει το περί μεταβιβάσεως αίτημα, ανακοινουμένου τούτου εγγράφως εις τον αιτούντα και προέρχεται εις τας περαιτέρω νομίμους ενεργείας.

4. Ως αντιπρόσωπος του Δημοσίου δια την υπογραφήν του οικείου συμβολαίου ορίζεται ο αρμόδιος δια την επιβολήν του φόρου κληρονομιών Οικονομικός Εφορος ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.
Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών δύναται να ορισθή ως αντιπρόσωπος του Δημοσίου δια την υπογραφήν του συμβολαίου μεταβιβάσεως ο Οικονομικός Εφορος της τοποθεσίας του ακινήτου ή της κατοικίας του υποχρέου εις φόρον, εφ' όσον το ακίνητον ευρίσκεται εκτός της περιφερείας του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου ή ο υπόχρεως εις τον φόρον κατοικεί εκτός της περιφερείας του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου.

5. Εις το μεταβιβαστικόν συμβόλαιον ο κληρονόμος εκθέτει το ιστορικόν της υποθέσεως και δηλοί ότι το μεταβιβαζόμενον ακίνητον, όπερ περιγράφεται λεπτομερώς, φέρεται μεν ως ανήκον εις τον κληρονομούμενον, δεν περιήλθεν όμως εις τον αιτούντα είτε διότι κατέχεται υπό τρίτου, ούτινος τα στοιχεία αναφέρονται λεπτομερώς και ο οποίος προβάλλει ίδια επ' αυτού δικαιώματα, είτε διότι δεν ανευρίσκεται καθ' ολοκληρίαν και ότι το ακίνητον τούτο μεταβιβάζει εις το Δημόσιον έναντι απαλλαγής του από του φόρου κληρονομιών, μετά πάντων των επ' αυτού προσωπικών και πραγματικών δικαιωμάτων και των συναφών αγωγών και ενστάσεων ως και των περί νομής παραγγελμάτων και διεκδικητικών αγωγών. Ο Οικονομικός Εφορος εξ ετέρου, ως εκπρόσωπος του Δημοσίου δηλοί ότι αποδέχεται την γενομένην μεταβίβασιν, εις αντάλλαγμα δε ταύτης συμφωνείται η απαλλαγή του πωλητού κληρονόμου εκ του επ' αυτού αναλογούντος φόρου κληρονομιάς.

6. Μερίμνη και δαπάναις του πωλητού κληρονόμου μεταγράφεται το συναχθέν μεταβιβαστικόν συμβόλαιον και παραδίδονται τρία αντίγραφα αυτού, μετά σχετικής πράξεως μεταγραφής, εις τον αρμόδιον Οικονομικόν Εφορον.

7. Ο Οικονομικός Εφορος μετά την παραλαβήν των αντιγράφων των συμβολαίων προβαίνει εις τας ακολούθους ενεργείας:
α) Ενεργεί νέαν εκκαθάρισιν του αναλογούντος φόρου και, κατά περίπτωσιν, έκπτωσιν του επί πλέον βεβαιωθέντος φόρου.
β) Συντάσσει πρωτόκολλον απογραφής του μεταβιβασθέντος ακινήτου, βάσει του οποίου εγγράφει τούτο εις το βιβλίον Δημοσίων Κτημάτων και ανοίγει φάκελλον, προβαίνων εις τας περαιτέρω ενεργείας.
γ) Υποβάλλει εις την Διεύθυνσιν Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών εν αντίγραφον του οικείου συμβολαίου και εν αντίγραφον του πρωτοκόλλου απογραφής του ακινήτου.
Προκειμένου, περί των Οικονομικών Εφοριών, εις τας περιφερείας των οποίων εδρεύουν ειδικαί Οικονομικαί Εφορίαι Δημοσίων Κτημάτων, τα μεταβιβαστικά συμβόλαια, μεθ' απάντων των δικαιολογητικών, διαβιβάζονται υπό του Οικονομικού Εφόρου εις τας Υπηρεσίας ταύτας δια την ενέργειαν των εν εδαφίοις β' και γ' οριζομένων και δια τα περαιτέρω.

ΙΙ. Μεταβίβασις κληρονομιαίων μετοχών, ομολογιών και λοιπών τίτλων εις το Δημόσιον

1. Η μεταβίβασις προς το Δημόσιον κληρονομιαίων μετοχών, ομολογιών και λοιπών τίτλων αξιών, κατ' εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.Δ.118/1973, επί σκοπώ απαλλαγής εκ του επ' αυτών αναλογούντος φόρου, ενεργείται κατά τας κειμένας διατάξεις, δια παραδόσεως αυτών εις τον αρμόδιον δια την επιβολήν του φόρου κληρονομιών Οικονομικόν Εφορον ως εκπρόσωπον του Δημοσίου, εντός της υπό της παρ. 4 του ιδίου ως άνω άρθρου 20 προθεσμίας. Κατά την παράδοσιν των μετοχών και τίτλων εν γένει συντάσσεται, εις τριπλούν, πρωτόκολλον και υπογράφεται υπό τε του Οικονομικού Εφόρου και του εις φόρον υποχρέου, εις τον οποίον παραδίδεται εν αντίγραφον. Εις το πρωτόκολλον αναφέρονται τα στοιχεία του κληρονομουμένου, η χρονολογία θανάτου, τα στοιχεία του κληρονόμου, η δήλωσις αυτού περί μεταβιβάσεως εις το Δημόσιον των λεπτομερώς περιγραφομένων τίτλων έναντι απαλλαγής του εκ του επ' αυτών αναλογούντος φόρου.

2. Ο Οικονομικός Εφορος άμα τη παραλαβή των τίτλων, προβαίνει εις τας ακολούθους ενεργείας:
α) Εάν η παράδοσις των τίτλων εγένετο ομού μετά της δηλώσεως φόρου κληρονομιάς δεν λαμβάνει υπ' όψιν την αξίαν αυτών, κατά τον υπολογισμόν του φόρου.
β) Εάν η παράδοσις εγένετο μετά την υποβολήν της δηλώσεως, ενεργεί νέαν εκκαθάρισιν και, κατά περίπτωσιν, έκπτωσιν του βεβαιωθέντος φόρου.
γ) Εάν η παράδοσις εγένετο μετά την κοινοποίησιν της πράξεως και προ της διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς, λαμβάνει ταύτην υπ' όψιν κατά την επίλυσιν της διαφοράς.
δ) Καταθέτει επί αποδείξει τους παραληφθέντας τίτλους εις την Τράπεζαν της Ελλάδος προς φύλαξιν και περαιτέρω διαχείρισιν δια λογαριασμόν του Δημοσίου (λογαριασμός Α.Τ. 1552 Υπουργείον Οικονομικών μετοχαί αρ. 20 Ν.Δ.118/1973).
ε) Υποβάλλει την απόδειξιν καταθέσεως εις το Υπουργείον Οικονομικών, Γενικόν Λογιστήριον του Κράτους, Διεύθυνσιν 8ην Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών. (Τμήμα Γ΄).
ΙΙΙ. Εκχώρησις μη εισπραξίμων κληρονομιαίων απαιτήσεων εις το Δημόσιον
Η εκχώρησις εις το Δημόσιον μη εισπραξίμων κληρονομιαίων απαιτήσεων, κατ' εφαρμογήν της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.Δ.118/1973, ενεργείται κατά τας κειμένας διατάξεις, βάσει απλής εγγράφου δηλώσεως του ενδιαφερομένου, δι' εκάστην απαίτησιν, συντασσομένης εις διπλούν εφ' απλού χάρτου και επιδιδομένης εις τον οικείον Οικονομικόν Εφορον ως εκπρόσωπον του Δημοσίου, εντός των προθεσμιών της παρ. 4 του αυτού άρθρου.
Εις την δήλωσιν περιλαμβάνεται το είδος και το ποσόν της απαιτήσεως, τα στοιχεία του εκχωρητού και του οφειλέτου (ονοματεπώνυμον, πατρώνυμον, επάγγελμα, διεύθυνσις κατοικίας), τα στοιχεία εφ' ων στηρίζεται η οφειλή άτινα και παραδίδονται εις τον Οικονομικόν Εφορον, ως και βεβαίωσις του εκχωρητού ότι ουδέν έτερον αποδεικτικόν στοιχείον κατέχει και ότι η εκχώρησις ενεργείται επί σκοπώ απαλλαγής του εκ του επ' αυτής αναλογούντος φόρου.
Το εν αντίγραφον της δηλώσεως, επιμελεία του Οικονομικού Εφόρου, κοινοποιείται δια δικαστικού Επιμελητού ή δι' ετέρου δημοσίου οργάνου εις τον οφειλέτην.
Το Δημόσιον υποκαθίσταται εν τοιαύτη περιπτώσει εις τα δικαιώματα του εκχωρητού.
Μετά την εκχώρησιν ο Οικονομικός Εφορος προβαίνει εις τας ακολούθους ενεργείας:
α) Εάν η εκχώρησις εγένετο ομού μετά της δηλώσεως φόρου κληρονομιάς, δεν λαμβάνει υπ' όψιν την αξίαν των εκχωρουμένων απαιτήσεων κατά τον υπολογισμόν του φόρου.
β) Εάν η εκχώρησις εγένετο μετά την υποβολήν της δηλώσεως ενεργεί νέαν εκκαθάρισιν και έκπτωσιν του επί πλέον βεβαιωθέντος φόρου, κατά περίπτωσιν.
γ) Εάν η εκχώρησις εγένετο μετά την κοινοποίησιν της πράξεως και προ της διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς λαμβάνει ταύτην υπ' όψιν κατά την επίλυσιν της διαφοράς.
δ) Μετά πάροδον μηνός από της κοινοποιήσεως της δηλώσεως εκχωρήσεως εις τον οφειλέτην, προβαίνει εις την βεβαίωσιν της εκχωρηθείσης απαιτήσεως, κατά τας διατάξεις του Ν.Ε.Δ.Ε. εις το Δημόσιο Ταμείον της κατοικίας του οφειλέτου.

[...]

Αρθρον 3
Ι. Αι κατά τα άρθρα 76 και 77 του Ν.Δ.118/1973 πράξεις καταλογισμού φόρου κληρονομιάς δέον να περιέχωσι:
1. Τον εκδίδοντα την πράξιν Οικονομικόν Εφορον.
2. Τους αριθμούς καταχωρήσεως εις τα οικεία βιβλία της πράξεως ως και τον αριθμόν του σχηματισθέντος παρά τη οικεία Οικονομική Εφορία φακέλλου της υποθέσεως.
3. Το ονοματεπώνυμον και όνομα πατρός ή συζύγου του κληρονομουμένου, την κατά τον χρόνον του θανάτου κατοικίαν τούτου και την χρονολογίαν αποβιώσεώς του.
4. Το ονοματεπώνυμον και το όνομα πατρός ή συζύγου του εις φόρον υποχρέου, το επάγγελμα, την ηλικίαν και την διεύθυνσιν κατοικίας τούτου, την ιδιότητα υφ' ην υποχρεούται εις φόρον, ως και τον βαθμόν συγγενείας αυτού μετά του κληρονομουμένου.
5. Το ονοματεπώνυμον, επάγγελμα και διεύθυνσιν κατοικίας του αντικλήτου.
6. Συνοπτικήν περιγραφήν των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της αιτία θανάτου κτήσεως, μετ' ενδείξεως της αξίας εκάστου, τόσον βάσει δηλώσεως, αν υπεβλήθη τοιαύτη, όσον και βάσει του ελέγχου, προκειμένου περί του ενεργητικού, ως και του δηλωθέντος ποσού του παθητικού και του αναγνωρισθέντος δια του ελέγχου τοιούτου.
7. Μνείαν των περιουσιακών στοιχείων δι' α μετατίθεται, καθ' οιονδήποτε τρόπον, η γένεσις της φορολογικής υποχρεώσεως.
8. Την μετ' αφαίρεσιν του παθητικού καθαράν περιουσίαν.
9. Τας τυχόν συνυπολογιστέας προγενεστέρας δωρεάς ή προίκας μετά μνείας του αναλογούντος αυταίς φόρου, ως και του φόρου του τυχόν καταβληθέντος εν τη αλλοδαπή και εκπεστέου εν Ελλάδι.
10. Προσδιορισμόν των μερίδων κατά υπόχρεων και των επ' αυτών αναλογούντων κυρίων φόρων, προσθέτων και υπέρ τρίτων τοιούτων, αναλυτικώς.
11. Επί εκδόσεως μερικής πράξεως, την διατύπωσιν επιφυλάξεως περί εκδόσεως συμπληρωματικής τοιαύτης δια τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία.
12. Επί εκδόσεως μερικής ή συμπληρωματικής πράξεως, μνείαν του αναλογούντος βάσει των προηγηθεισών πράξεων φόρου.
13. Μνείαν των παρεχομένων υπό της κειμένης νομοθεσίας δικαιωμάτων εις τον καθ' ου η πράξις και της προθεσμίας ασκήσεως τούτων.
14. Εντολήν προς δημόσιον όργανον δια την επίδοσιν της πράξεως.
15. Την υπογραφήν του εκδόντος την πράξιν Οικονομικού Εφόρου.
ΙΙ. Αι κατά τα άρθρα 76, 77 και 90 του Ν.Δ.118/1973 πράξεις καταλογισμού φόρου δωρεάς ή προικός δέον να περιέχωσιν:
1. Τον εκδίδοντα την πράξιν Οικονομικόν Εφορον.
2. Τον αριθμόν καταχωρήσεως εις το οικείον βιβλίον της πράξεως ως και τον αριθμόν του σχηματισθέντος παρά τη οικεία Οικονομική Εφορία φακέλλου της υποθέσεως.
3. Το ονοματεπώνυμον, το όνομα πατρός ή συζύγου, την διεύθυνσιν κατοικίας, το έτος γεννήσεως και το επάγγελμα του εις φόρον υποχρέου, την ιδιότητα υφ' ην υποχρεούται ούτος εις φόρον, ως και τον βαθμόν συγγενείας τούτου προς τον έτερον συμβαλλόμενον.
4. Τον αριθμόν και την χρονολογίαν συντάξεως του οικείου συμβολαίου, το ονοματεπώνυμον και την έδραν του συντάξαντος συμβολαιογράφου, ως και σύντομον περίληψιν του συμβολαίου, αιτιολογούσαν την έκδοσιν της πράξεως.
5. Το ονοματεπώνυμον, επάγγελμα και διεύθυνσιν κατοικίας του αντικλήτου.
6. Τα αντικείμενα της δωρεάς ή προικός (ακριβώς προσδιοριζόμενα) μετ' ενδείξεως της αξίας, εκάστου, τόσον βάσει δηλώσεως όσον και βάσει ελέγχου.
7. Μνείαν των περιουσιακών στοιχείων, δι' α μετατίθεται τυχόν η γένεσις της φορολογικής υποχρεώσεως.
8. Τα εκπεστέα βάρη μετ' ενδείξεως του αναγνωρισθέντος προς έκπτωσιν ποσού.
9. Τας τυχόν συνυπολογιστέας προγενεστέρας δωρεάς και προίκας, μετά μνείας του αναλογούντος αυταίς φόρου, ως και του φόρου του τυχόν καταβληθέντος εν τη αλλοδαπή και εκπεστέον εν Ελλάδι.
10. Τον προσδιορισμόν των μερίδων, κατά υπόχρεων και των επ' αυτών αναλογούντων κυρίων φόρων, προσθέτων και υπέρ τρίτων τοιούτων, αναλυτικώς.
11. Επί εκδόσεως μερικής πράξεως, την διατύπωσιν επιφυλάξεως περί εκδόσεως συμπληρωματικής τοιαύτης δια τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία.
12. Επί εκδόσεως μερικής ή συμπληρωματικής πράξεως, μνείαν του αναλογούντος βάσει των προηγηθεισών πράξεων φόρου.
13. Μνείαν των παρεχομένων υπό της κειμένης νομοθεσίας δικαιωμάτων εις τον καθ' ου η πράξις και της προθεσμίας ασκήσεως τούτων.
14. Εντολήν προς δημόσιον όργανον δια την επίδοσιν της πράξεως.
15. Την υπογραφήν του εκδόντος την πράξιν Οικονομικού Εφόρου.

[...]

Αρθρον 5
Η κατά το άρθρον 88 του Ν.Δ.118/1973 δήλωσις δέον να περιέχη:
1. Την αιτίαν της μεταβιβάσεως, ήτοι αν πρόκειται περί δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου ή περί προικός, μετά πάσης αναγκαίας πληροφορίας.
2. Το ονοματεπώνυμον και το όνομα πατρός ή συζύγου, ως και την κατοικίαν (Δήμον ή Κοινότητα, οδόν και αριθμόν) του εγχειρίζοντος την δήλωσιν.
3. Την ιδιότητα, υφ' ην δηλοί οι εγχειρίζων την δήλωσιν, ήτοι ως συμβαλλόμενος, ως πληρεξούσιος αυτού κ.λπ., εφ' όσον δε η δήλωσις εγχειρίζεται δια πληρεξουσίου ή δι' αντιπροσώπου εν γένει, το ονοματεπώνυμον, το όνομα πατρός ή συζύγου και την κατοικίαν (Δήμον ή Κοινότητα, οδόν και αριθμόν) των συμβαλλομένων.
4. Τον τόπον γεννήσεως, το επάγγελμα και την ηλικίαν των συμβαλλομένων, ως και τον βαθμόν συγγενείας μεταξύ των.
5. Τα αντικείμενα της δωρεάς ή προικός (ακριβώς προσδιοριζόμενα) και την αξίαν εκάστου τούτων, κατά την εξής σειράν: α) τα εκ φύσεως ακίνητα, β) τα εκ του προορισμού των τοιαύτα, γ) τας πάσης φύσεως απαιτήσεις, δ) τας κινητάς εν γένει αξίας (μετοχάς, ομολογίας κ.λπ.), ε) τα κινητά, στ) τα μετρητά, καταθέσεις παρά τραπέζαις κ.λπ.), ζ) τας επικαρπίας ή παροχάς, αποζημιώσεις ή δικαιώματα εν γένει, η) τα δικαιώματα συμμετοχής εις επιχειρήσεις, εταιρίας κ.λπ. και θ) τα έπιπλα.
6. Τας συνυπολογιστέας τυχόν προγενεστέρας δωρεάς και προίκας.
7. Τα εκπεστέα βέβαια βάρη της δωρεάς ή προικός (ακριβώς προσδιοριζόμενα) και το ποσό εκάστου τούτων.
8. Την αξίαν της καθαράς φορολογητέας περιουσίας.
9. Τας τυχόν συντρεχούσας περιπτώσεις εκπτώσεως φόρου λόγω συνυπολογιζομένων δωρεών ή προικών ή λόγω καταβολής φόρου εν τη αλλοδαπή.
10. Τον διορισμόν αντικλήτου, κατοικούντος εν τη έδρα του Οικονομικού Εφόρου και ακριβή προσδιορισμόν των στοιχείων ταυτότητός του.
11. Τα προσαρτώμενα εις την δήλωσιν αποδεικτικά έγγραφα της συστάσεως δωρεάς ή προικός κ.λπ., των βαρών, ως και το πληρεξούσιον έγγραφον, αν δια πληρεξουσίου εγχειρίζεται η δήλωσις.
12. Τα στοιχεία του συνταγέντος ή συνταχθησομένου συμβολαίου δωρεάς ή προικός ή του ασφαλιστηρίου τοιούτου ή της συμβάσεως νεμήσεως ή της διαθήκης κ.λπ.
13. Την βεβαίωσιν των δηλούντων ότι η δήλωσις περιλαμβάνει και τας προγενεστέρας μεταξύ των αυτών συμβαλλομένων (πλην προικολήπτου) γενομένας δωρεάς ή συσταθείσας προίκας. Η βεβαίωσις αύτη τροποποιείται αναλόγως, οσάκις η δήλωσις εγχειρίζεται υπό πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου.
14. Την υπογραφήν του εγχειρίζοντος την δήλωσιν ή των αντί τούτου υπογραψάντων ταύτην.


Taxheaven.gr