Αποτελέσματα live αναζήτησης

1042292 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 58, 62 και 80 του ν. 4583/2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2019 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

1042292 ΕΞ 2019
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 58, 62 και 80 του ν. 4583/2018

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦΑ 1042292 ΕΞ2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος Ε.Φ.Κ. και Διοικητικής Συνεργασίας
ΤΜΗΜΑ Γ'
Φορολογίας Καπνικών Προϊόντων
ΤΜΗΜΑ Ε'
ΦΠΑ Εισαγωγών-Εξαγωγών

Ταχ. Δ/νση :Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικατερίνη Κούκουνα
Σωκράτης Νικόπουλος
Μαρία Κουνάβη
Τηλέφωνο:2106987410
2106987429
2106987448
Fax:2106987408
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 58, 62 και 80 του ν.4583/2018»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 58, 62 και 80 του ν. 4583/2018 « Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ με αριθμό 212, τεύχος Α' και ισχύει από την 18 Δεκεμβρίου 2018 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 58 του ν.4583/2018 «Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ»

α) Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4583/2018 τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, και επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: 
> Με την παράγραφο 30 Α εισάγεται στο Κεφάλαιο Α' Αγαθά, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, νέα παράγραφος σχετικά με την τροποποίηση του συντελεστή ΦΠΑ των λευκών μπαστουνιών (ΔΚ ΕΧ 6602) και των γραφομηχανών με χαρακτήρες Braille (ΔΚ ΕΧ 8472) του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε, τα οποία μετατάσσονται από τον μειωμένο συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) στον υπερμειωμένο συντελεστή έξι τοις εκατό (6%).
> Στην παράγραφο 30 του Κεφαλαίου Α' Αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται η λέξη «ηλεκτρονικά» στα μπαστούνια της (ΔΚ ΕΧ 6602) προκειμένου να προστεθούν στα προϊόντα με τους μειωμένους συντελεστές δεκατρία τοις εκατό (13 %) και τα ηλεκτρονικά μπαστούνια .Επιπλέον στις παραγράφους 30 και 31 διαγράφονται αντίστοιχα οι λέξεις «λευκά» και «γραφομηχανές» λόγω της μεταφοράς των ειδών αυτών (λευκά μπαστούνια και γραφομηχανές με χαρακτήρες Braille) στην νέα παράγραφο (30 Α) του εν λόγω παραρτήματος.

β) Για λόγους πληρέστερης κατανόησης αναφέρουμε ότι η ένδειξη «ΕΧ» σε ορισμένες δασμολογικές κλάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σημαίνει ότι σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται αποκλειστικά τα είδη που κατονομάζονται αναλυτικά στην εκάστοτε παράγραφο του Παραρτήματος ΙΙΙ, και όχι όλα ανεξαιρέτως τα είδη που υπάγονται στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση του Κοινού Δασμολογίου, σύμφωνα με το κείμενο αυτής. Με άλλα λόγια, η ένδειξη «ΕΧ» περιορίζει το εύρος της δασμολογικής κλάσης δίπλα από την οποία αναγράφεται, όσον αφορά την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα μόνο είδη από αυτά τα οποία υπάγονται στην εν λόγω κλάση.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 62 «Τροποποίηση των άρθρων 72, 73 και 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»

Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4583/2018 τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 78 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και αφενός ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι αλλαγές που έχει επιφέρει η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ)2018/552 της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2018 για την επικαιροποίηση των παραπομπών της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου στους κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) για ορισμένα προϊόντα και αφετέρου οι κωδικοί Σ.Ο. ενεργειακών προϊόντων ευθυγραμμίζονται με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ)2017/1925 της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2017.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις αποτελούν ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο των ενωσιακών διατάξεων αναφορικά με τους ισχύοντες κωδικούς Σ.Ο. και δεν επιφέρουν αλλαγές στην καθημερινή πρακτική των τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων καθώς και στη φορολόγηση των προϊόντων. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι κωδικοί Σ.Ο. που τροποποιούνται με τις εν λόγω διατάξεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων Icisnet.

Ειδικότερα:

α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 αντικαθίσταται η περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001 σχετικά με τα χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων και ο κωδικός της Σ.Ο. 3824 90 99 αντικαθίστανται με τους κωδικούς Σ.Ο. 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96, 3826 00 10 και 3826 00 90.

β) Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 62 αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001 και τα ενεργειακά προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς της Σ.Ο. 2710 11 έως και 2710 19 69 αντικαθίστανται με τα ενεργειακά προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς της Σ.Ο. 2710 12 έως 2710 19 68, 2710 20 έως 2710 20 39 και 2710 20 90. Επιπλέον, τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς της Σ.Ο. 2710 11 21, 2710 11 25 και 2710 19 29 αντικαθίστανται με τους κωδικούς της Σ.Ο. 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 και 2710 20 90.

γ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 62 αντικαθίσταται η περίπτωση η' της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001 σχετικά με τα χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων και ο κωδικός της Σ.Ο. 3824 90 99 αντικαθίσταται με τους κωδικούς Σ.Ο. 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96, 3826 00 10 και 3826 00 90.

δ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ιδίου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001 και αναγράφεται το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι τίτλοι και κωδικοί αριθμοί της Σ.Ο. που αναφέρονται στο κοινοποιούμενο άρθρο 62 του ν. 4583/2018.

ε) Με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 62 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α' έως θ' και κδ) έως κστ) αντίστοιχα του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 με τους αντίστοιχους ισχύοντες κωδικούς, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1925, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

α) Βενζίνη με μόλυβδο

- με αριθμό οκτανίων (RON) μικρότερο του 98

-με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του 98

2710 12 51 2710 12 59

681

1.000 λίτρα

β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

 

 

 


- με αριθμό οκτανίων (RON) μικρότερο του 95

2710 1241

 

 

- με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98

2710 1245

700

1.000 λίτρα

- με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του 98

2710 1249

 

 

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο. 2710 12 51 και 2710 12 59

2710 1241 2710 1245

2710 1249

700

1.000 λίτρα

δ) Βενζίνη αεροπλάνων

2710 12 31

697

1.000 λίτρα

ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης

2710 12 70

697

1.000 λίτρα

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

2710 19 43 έως 2710 19 48 και

2710 20 11 έως 2710 20 19

410

1.000 λίτρα

ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

2710 19 43 έως 2710 19 48 και

2710 20 11 έως 2710 20 19

410

1.000 λίτρα

η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις στ) και ζ)

2710 19 43 έως 2710 19 48 και

2710 20 11 έως 2710 20 19

410

1.000 λίτρα

θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL-Μαζούτ)

2710 19 62 έως 2710 19 68 και

2710 20 31 έως 2710 20 39

38

1.000 χιλιόγραμμα

κδ) Ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT)

2710 1221

20

1.000 χιλιόγραμμα

κε) Άλλα ελαφρά λάδια

2710 12 90

12

1.000 χιλιόγραμμα


κστ) Βιοντίζελ και μείγματα

 

 

 

αυτού, όπως ορίζονται με την

3826 00 10

 

 

ΚΥΑ (Α.Χ.Σ.) 52/2016, που

 

410

1.000 λίτρα

χρησιμοποιούνται ως καύσιμα

3826 00 90

 

 

κινητήρων, είτε αυτούσια είτε

 

 

 

σε ανάμιξη με πετρέλαιο

 

 

 

εσωτερικής καύσης (DIESEL)

 

 

 

της παραπάνω περίπτωσης

 

 

 

στ'

 

 

 


στ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 62 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 σχετικά με το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και οι κωδικοί Σ.Ο. 2710 19 41 και 2710 19 45 αντικαθίστανται με τους κωδικούς της Σ.Ο. 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 20 11 και 2710 20 15. Επιπλέον, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) των κωδικών Σ.Ο. 2710 19 41 και 2710 19 45, το φωτιστικό πετρέλαιο, το ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT) και τα άλλα ελαφρά λάδια των περιπτώσεων ιβ', κδ' καθώς κε' αντίστοιχα, της παραγράφου 1 του άρθρου 73 αντικαθίστανται με τους κωδικούς της Σ.Ο. 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 20 11 και 2710 20 15.
ζ) Με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 62 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α' και γ' αντίστοιχα του πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

      α) Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών άρθρου 5 του ν.827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')

2710 12 51 και

2710 12 59

299

1.000 λίτρα

       γ) Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο) που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/1967 (ΦΕΚ 4 Α')

2710 1225

17

1.000 χιλιόγραμμα


Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του ιδίου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 σχετικά με το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα και ο κωδικός της Σ.Ο. 2710 19 41 αντικαθίσταται με τους κωδικούς της Σ.Ο. 2710 19 43 και 2710 20 11.

Γ. ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 80 «Τροποποίηση του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/2016»

Με τις εν λόγω κοινοποιούμενες διατάξεις, επέρχεται τροποποίηση στο άρθρου 29 του ν.4411/2016 (Α' 142), «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών-Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα μετά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού ένατου του ανωτέρω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν.4429/2016 και ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η καταστροφή, με έξοδα του Δημοσίου, των αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, που διατέθηκαν το αργότερο μέχρι την 31.1.2017, από επιτροπές που θα συγκροτηθούν για το σκοπό αυτό σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με απόφαση Υπουργού Οικονομικών εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου. Επισημαίνεται ότι μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης, με την οποία θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καταστροφής των εν λόγω ταινιών, δεν δύναται να διενεργηθεί η καταστροφή τους από τις αρμόδιες αρχές.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης