Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3143/2004 Η παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων επιτρέπεται να γίνει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με μόνο σκοπό την ίδρυση ή την επέκταση πάσης φύσεως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 3143/2004
Η παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων επιτρέπεται να γίνει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με μόνο σκοπό την ίδρυση ή την επέκταση πάσης φύσεως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων.


ΣτΕ 3143/2004 Η παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων επιτρέπεται να γίνει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με μόνο σκοπ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Η παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων επιτρέπεται να γίνει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με μόνο σκοπό την ίδρυση ή την επέκταση πάσης φύσεως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων.


Σ.τ.Ε. 3143/2004 (Ολομ.)

2. Επειδή, με την υπ' αριθμ. 3902/15.1.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας (ήδη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ) είχε παραχωρηθεί στην αιτούσα Α.Β.Ε.Ε. "ΑΣ.ΕΛ.", δημόσια έκταση 9.999,69 τ.μ. από το υπ' αριθμ. 25 τεμάχιο αγροκτήματος λωρίδας Σαγιάδος, Νομού Θεσπρωτίας, για την δημιουργία αποθηκευτικών χώρων πετρελαίου μαζούτ, ασφάλτου και ασφαλτικών γαλακτωμάτων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εμπορικοί και βιομηχανικοί σκοποί της, σύμφωνα με την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη.
Όμως, η πιο πάνω πράξη ανακλήθηκε με την υπ' αριθμό 2879/4.1.2003 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών, για τον λόγο ότι η έκταση που παραχωρήθηκε είναι δασική κατά τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγρ. 2, του ν. 998/1979, καθώς και διότι δεν είχαν αξιολογηθεί πλήρως οι αιτιάσεις περί δυσμενών επιπτώσεων από την λειτουργία της μονάδος στις λειτουργούσες στην περιοχή μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Της τελευταίας αυτής αποφάσεως ζητείται ήδη η ακύρωση με την υπό κρίση αίτηση.

3. ΕΠΕΙΔΗ, όπως προκύπτει από την ανακληθείσα απόφαση, η επίμαχη έκταση είχε παραχωρηθεί στη αιτούσα εταιρεία δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 1 του ν.δ. 203/1969 "περί παραχωρήσεως ή εκμισθώσεως εποικιστικών εκτάσεων επί τω σκοπώ της περιφερειακής βιομηχανικής αναπτύξεως" (Α΄ 109), όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 221/1974, (Α΄ 368).
Στην διάταξη αυτή ορίζεται, ότι: "1. Κατόπιν υποβολής σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης και της κατά νόμον αδείας σκοπιμότητος, δι' αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Γεωργίας και Βιομηχανίας και μετά γνώμην του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) επιτρέπεται η παραχώρησις προς ν. ή φ.π. κοινοχρήστων εκτάσεων, επικισθεισών κατά την αγροτικήν εν γένει νομοθεσίαν (Αγροτικός Κώδιξ, Κώδιξ αποστραγγιζομένων γαιών κ.λπ.) περιοχών προς ίδρυσιν ή επέκτασιν πάσης φύσεως επαρχιακών ή βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων".

4. ΕΠΕΙΔΗ, με την υπ' αριθμ. 1450/2004 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. εκρίθη, ότι η εκδίκαση της υπό κρίση αιτήσεως η οποία, κατά τα προαναφερθέντα, στρέφεται κατά πράξεως που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.δ. 221/1974, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού.
Ενόψει όμως του γεγονότος, ότι με την υπ' αριθμ. 3579/1999 απόφαση του Α΄ Τμήματος είχε κριθεί αντιθέτως ότι οι διαφορές που ανακύπτουν από την παραχώρηση εκτάσεως κατ' εφαρμογή της προαναφερθείσης διατάξεως ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δ΄ Τμήματος, καθώς και της γενικότερης σημασίας του ζητήματος, το οποίο αφορά στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων σχηματισμών του Δικαστηρίου, η πενταμελής σύνθεση του Ε΄ Τμήματος έκρινε περαιτέρω, ότι η υπόθεση έπρεπε να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια κατ' άρθρο 14, παράγρ. 2, εδάφ. β΄ , του Π.Δ. 18/1989 προς επίλυση του μνημονευθέντος ζητήματος.

5. ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 361/2001 (Α΄ 244), η ακυρωτική αρμοδιότητα των Τμημάτων του Σ.τ.Ε. κρίνεται από τη φύση της νομοθεσίας κατ' εφαρμογή της οποίας εκδίδεται η προσβαλλόμενη πράξη. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ερμηνευομένων ενόψει και του σκοπού τους που συνίσταται στην υπαγωγή ομοειδών διαφορών στον αυτό σχηματισμό, σε περίπτωση διάταξης που μπορεί να υπαχθεί εννοιολογικά σε περισσότερους τομείς της νομοθεσίας, πρέπει να αναζητείται ο προέχων χαρακτήρας της ώστε να αποφεύγεται η κατάτμηση ομοειδών διαφορών, σε περισσότερα τμήματα του Σ.τ.Ε. (Σ.Ε., 183/2004,833/2003, 2074/1999 Ολ. 1846/1998 κ.ά.).
Εξάλλου, στο άρθρο 4 του προαναφερθέντος Π.Δ. 361/2001 ορίζεται ότι: "1. Στο Δ΄ Τμήμα του Σ.τ.Ε. υπάγονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν διαφορές οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Τμημάτων, όπως είναι ιδίως οι σχετικές με : α)...β) τις επιδοτήσεις, επενδύσεις και κάθε είδους ενισχύσεις για αναπτυξιακούς σκοπούς..." ενώ στο άρθρο 5 ότι: "1. Στο Ε΄ Τμήμα του Σ.τ.Ε. υπάγονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για : α)...στ) την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μηχανολογικών, κτηνοτροφικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων γενικά...".

6. ΕΠΕΙΔΗ, όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, με την διάταξη του άρθρου 1 του ν.δ. 221/1974, κατ' εφαρμογή της οποίας παραχωρήθηκε στην αιτούσα εταιρεία η επίμαχη έκταση, επιτρέπεται η παραχώρηση προς ν. ή φ.π. κοινοχρήστων εκτάσεων με μόνο σκοπό την ίδρυση ή επέκταση πάσης φύσεως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων.
Ενόψει αυτού, η εν λόγω παραχώρηση, που αποβλέπει στην ίδρυση ή επέκταση επαρχιακής βιομηχανικής ή βιοτεχνικής μονάδας είναι στενά συνδεδεμένη με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία περί βιομηχανιών και βιοτεχνιών πράξεις που κατατείνουν επίσης στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικής εγκαταστάσεως, όπως είναι η άδεια εγκατάστασης, η άδεια λειτουργίας, καθώς και η προαπαιτούμενη πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.
Με τα δεδομένα αυτά, η διάταξη του άρθρου 1 του ν.δ. 221/1974 πρέπει να θεωρηθεί, κατά την έννοια της ανωτέρω παραγρ. 1, περίπτ. στ΄ του άρθρου 5 του Π.Δ. 361/2001, ενόψει και της κατά τα προαναφερθέντα, ανάγκης αποφυγής κατατμήσεως ομοιογενών διαφορών σε περισσότερα Τμήματα του Σ.τ.Ε., ότι εντάσσεται στην νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικής εγκαταστάσεως και ότι, συνεπώς, αρμόδιο για την εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως, οι οποίες στρέφονται κατά πράξεων που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι το Ε΄ Τμήμα του Σ.τ.Ε.
Η ΜΕΙΟΝΟΨΗΦΗΣΑΣΑ ΓΝΩΜΗ
Αν και, κατά τη γνώμη των Συμβούλων Επικρατείας Ν. Μαρκουλάκη, Στ. Χαραλάμπους και Κ. Ευστρατίου, η παραχώρηση εκτάσεως για την ίδρυση βιομηχανικής επιχειρήσεως κατ' άρθρο 1 του ν.δ. 221/1974 συνιστά κίνητρο για την ανάπτυξη της επαρχιακής βιομηχανίας, δεν αποτελεί δε αναγκαίο όρο για την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανίας σύμφωνα με τις διατάξεις της βιομηχανικής νομοθεσίας.
Επομένως, κατά την γνώμη αυτή, η ανωτέρω διάταξη δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι εντάσσεται στη νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών κ.λπ. εγκαταστάσεων, κατά την έννοια του άρθρου 1, περίπτ. στ΄, του Π.Δ. 361/2001, και, ως εκ τούτου, οι κατ' εφαρμογή αυτής εκδιδόμενες πράξεις δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Ε΄, αλλά του Δ΄ Τμήματος.

7. ΕΠΕΙΔΗ, μετά την επίλυση του μνημονευθέντος ζητήματος, η υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στο Ε΄ Τμήμα προς περαιτέρω εκδίκαση σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 3, του Π.Δ.18/1989 (Α΄ 8).

ΣΗΜ.: Αντίγραφο των προαναφερομένων αποφάσεων του Σ.τ.Ε. μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες από την Νομική Υπηρεσία του Συνδέσμου.


































Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης