Αποτελέσματα live αναζήτησης

2918/2019 Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 31-10-2018 (Β΄ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

2918/2019
Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 31-10-2018 (Β΄ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».


Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918

(ΦΕΚ Β’ 889/14.03.2019)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α' 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 30, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α' 38), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α'98), «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 (Α' 128), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α' 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την Υ80/06/11/2017 (Β' 3904) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

7. Την Υ29/8-10-2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Α. Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.

8. Την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (Β' 4898) κοινή υπουργική απόφαση, με περιεχόμενο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/ 19-06-2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

9. Το με αριθμ. ΔΒ3Α/Φ107/4/οικ. 1219/14-01-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, με το οποίο κοινοποιείται η με αριθ. 1701 απόφαση της 526ης/19-12-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

10. Το με αριθμ. ΔΒ3Α/Φ107/9/οικ. 4204/04-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, με το οποίο κοινοποιούνται οι με αριθ. 73 και 74 αποφάσεις της 535ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

11. Τη με αριθμ. Β2β/Γ.Π.10969/14-02-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία με την έκδοση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός ο.ε. 2019 του ΕΟΠΥΥ καθώς η δαπάνη που προκαλείται καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του και αποτελεί μέρος του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου της συνολικής δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίας υγείας. Παράλληλα σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,


αποφασίζουμε:


Τροποποιείται η εν θέματι αναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση μόνο ως προς τα ακολούθως αναφερόμενα σημεία:


1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι δικαιούχοι δεν καταβάλλουν συμμετοχή.»

2. Η παράγραφος Α8 του άρθρου 10 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«8. Σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά (Ρ07 με πρόσθετο κωδικό στα σχόλια για το βάρος του νεογνού Ρ07.0, Ρ07.1 και την προωρότητα του Ρ07.2, Ρ07.3) μέχρι την ηλικία των έξι (6) μηνών, καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα (Ρ77.9) ή σύνδρομο βραχέως εντέρου (Κ91.2).»

3. Η παράγραφος Α9 του άρθρου 10 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«9. Σε ανήλικους με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και ιστών (Ζ94.0, Ζ94.1, Ζ94.2, Ζ94.3, Ζ94.4, Ζ94.6 Ζ94.8 με σχόλιο «μυελός των οστών, πάγκρεας, έντερο»), καθώς και σε ανήλικους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια (Ν18.0) 2ου, 3ου, 4ου και τελικού σταδίου, και ηπατική ανεπάρκεια (Κ74.0,Κ74.1,Κ74.2, Κ72.1), με υποχρεωτικό σχόλιο «ηπατική εγκεφαλοπάθεια»), εφόσον έχει συσταθεί ειδική διατροφή από τον θεράποντα ιατρό τους.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Β του άρθρου 10 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«Η συμμετοχή στην δαπάνη των σκευασμάτων ειδικής θεραπευτικής διατροφής ορίζεται σε 10%. Εξαιρούνται της συμμετοχής δικαιούμενοι μηδενικής συμμετοχής (0%), οι πάσχοντες από ενδογενή μεταβολικά νοσήματα της παραγράφου Α1 του παρόντος, και συγκεκριμένα για τα νοσήματα Γλυκογονίαση-γλυκογονίαση τύπου 1B (icd-10 Ε74.0, με υποχρεωτικό σχόλιο ότι πρόκειται για γλυκογιονίαση τύπου 1B), έλλειψη ορνιθο καρβαμυλο τρανσφεράση (icd-10 E72.4, με υποχρεωτικό σχόλιο ότι πρόκειται για ορνιθιναιμία τύπου Ι και II), νόσο NiemanPick τύπου C (idc-10 E75.2), καθώς και υπερφαινυλαλανιναιμία(με icd-10 E70.0), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρίθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747 (ΦΕΚ Β΄2883/26/10/2012) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και οι πάσχοντες από νοσήματα που περιγράφονται στις παραγράφους 3ε, 5, 6, 7, 8, 9, και οι ασθενείς ΑμεΑ με αναπηρία 80% και άνω.»

5. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 20 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«1. Για τους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια δικαιούχους, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει θεραπείες υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (συνεδρίες αιμοκάθαρσης κλασσικής και παραλλαγές της, αιμοδιήθησης και αιμοδιαδιήθησης) καθώς και τα αναγκαία υλικά, πάγιο εξοπλισμό και αναλώσιμα, για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 51 του παρόντος.»

6. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«Τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 22 εβδομάδων.»

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«Οι υπουργικές αποφάσεις ενσωματώνονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Σύστημα Έκδοσης Παροχών ΕΚΠΥ) και αποτελούν παράρτημα του παρόντος άρθρου του Κανονισμού.»

8. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 44 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«Δεν παραπέμπονται σε ΚΑΑ κλειστής νοσηλείας, ασθενείς του παραπάνω καταλόγου που εμφανίζουν ως αιτία εισαγωγής μόνο αισθητικά ή προμηκικά ή γνωσιακά ή σφιγκτηριακά ή ήπια κινητικά ελλείμματα ή διαταραχές λόγου ή πάρεση ή πάσχουν από άνοια εκφυλιστικού τύπου τελικού σταδίου ή εμφανίζουν άλλη χρόνια νόσο κατά το π.δ. 383/2002 (Α΄332).»

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 45 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«Μετά το εικοστό πρώτο (21) έτος ηλικίας ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα άρθρα ενηλίκων (άρθρα 39, 40, 41 και 42) του παρόντος Κανονισμού, με εξαίρεση τους δικαιούχους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων και των κινητικών αναπηριών με προϋπόθεση να διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας 67% και άνω.»

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 46 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«Η αποζημίωση αεροθεραπείας, παρέχεται στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα χορηγείται σε χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων με πιστοποιημένη αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, όπως παλαιά φυματίωση, χειρουργηθέντα καρκίνο πνευμόνων, πνευμονοκονίωση, κυστική ίνωση και σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (που είναι σε χρόνια αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή διήθηση, ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς και ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος, πνεύμονος και καρδιάς, για το χρονικό διάστημα 1/6 ως 31/8 κάθε έτους.»

11. Η περίπτωση ε της παραγράφου 4 του άρθρου 47 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«Οι πάσχοντες από όλους τους τύπους σακχαρώδη διαβήτη που ακολουθούν θεραπεία με ινσουλίνη, δισκία ή άλλες ενέσιμες θεραπείες εκτός ινσουλίνης, για την δαπάνη αγοράς ταινιών μέτρησης σακχάρου και ισόποσων σκαριφιστήρων ή ίσης αξίας αναλώσιμων συσκευών στιγμιαίας μέτρησης σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης, βελόνες φυσοσυρίγγων, βελόνες χορήγησης ινσουλίνης, αναλώσιμα συσκευών έγχυσης ινσουλίνης όπως καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης, δεξαμενές, αισθητήρες μέτρησης, μπαταρίες, όπως επίσης και για κάθε νέο τεχνολογικό προϊόν που ο ΕΟΠΥΥ θα εντάξει στο σύστημα αποζημίωσης, με την διαδικασία που κάθε φορά ισχύει.»

12. Το άρθρο 51 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
1. Για την παροχή υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης απαιτείται ηλεκτρονική γνωμάτευση τριμηνιαίας διάρκειας και ισχύος εκτέλεσης της συνταγής ενός μηνός, από τον θεράποντα νεφρολόγο ιατρό. Το ύψος της αποζημίωσης των υλικών ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.
2. Το απλό υγειονομικό υλικό είναι:
Αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης
χάρτινες μάσκες μιας χρήσης
αποστειρωμένες γάζες
αυτοκόλλητες γάζες
σύριγγες με τις αντίστοιχες βελόνες
λευκοπλάστ υποαλλεργικό
αντιμικροβιακά διάφανα αυτοκόλλητα επιθέματα συγκράτησης καθετήρων, ταινίες ελέγχου περιτονίτιδας
χαρτοβάμβακα σε φύλλα του 1 Kg
οινόπνευμα ή άλλο αλκοολούχο διάλυμα
οξυζενέ
αντισηπτικό διάλυμα εξωτερικής χρήσης
3. Στον πάγιο εξοπλισμό των ασθενών που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση περιλαμβάνονται στατώ ορού, ατομική ζυγαριά, ηλεκτρική θερμοφόρα, πιεσόμετρο, στηθοσκόπιο, τραπεζάκι και λαβίδα kocher.
4. Διαλύματα και εξαρτήματα (συστήματα) συνεχούς φορητής ή αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης.

13. Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«Οι αναπνευστικές συσκευές που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ είναι:
α) Απλή συσκευή Συνεχούς θετικής Πίεσης Αεραγωγών (CPAP).
β) Απλή συσκευή Διφασικής θετικής Πίεσης Αεραγωγών (BiPAP, BiPAP S/T).
γ) Αναπνευστήρας όγκου/πίεσης.
δ) Αυτόματη συσκευή Συνεχούς θετικής Πίεσης Αεραγωγών (auto CPAP).
ε) Σερβοαναπνευστήρας, (ICD10 G47.3 και σχόλιο "κεντρικού τύπου άπνοια"), με επισύναψη της διάγνωσης της μελέτης ύπνου.
Πέραν των ανωτέρω αναπνευστικών συσκευών, χορηγούνται επίσης οι κάτωθι λοιπές αναπνευστικές συσκευές:
α) Εξασκητής αναπνοής.
β) Ροόμετρο άσθματος.
γ) Συσκευή αναρρόφησης πτυέλων, σε ασθενείς που φέρουν τραχειοστομία.
δ) Αεροθάλαμος χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων.
ε) Ασκός.
Οι τιμές αποζημίωσης θα ορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης.

14. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 53 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
3. Συσκευές Οξυγονοθεραπείας
Οι συσκευές οξυγονοθεραπείας αποζημιώνονται από τον Οργανισμό σε συμβεβλημένους παρόχους στην τιμή που έχει συμφωνηθεί με αυτούς και έχει ορίσει με απόφαση του το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. Κατ' εξαίρεση ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποζημιώσει και τον δικαιούχο στην τιμή αποζημίωσης που έχει ορίσει το Δ.Σ., εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμβεβλημένων παροχών.
Η ιατρική γνωμάτευση για χορήγηση οξυγονοθεραπείας (συμπυκνωτής οξυγόνου, υγρό και αέριο οξυγόνο), εκδίδεται από ιατρό ιδιωτικού ιατρείου ή ιδιωτικής κλινικής ή δημόσιας δομής, με ειδικότητα Πνευμονολόγου, Παιδιάτρου για παιδιά, καθώς και ιατρού ΜΕΘ. Η θεώρηση της γνωμάτευσης γίνεται από ελεγκτή ιατρό του Δημόσιου, Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής, όπου εκδόθηκε η γνωμάτευση ή από ελεγκτή ιατρό δομής ΠΦΥ, όταν εκδοθεί από ιδιώτη ιατρό ή από ιδιωτική κλινική εφόσον δεν διαθέτει ελεγκτή ιατρό. Ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της και εκτελείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της. Η ιατρική γνωμάτευση για συνταγογράφηση οξυγονοθεραπείας έχει ισχύ έως ένα έτος. Για χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις με αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου Ι ή II (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια-ΧΑΠ, πνευμονική ίνωση, και καρκίνος πνεύμονα), η μέτρηση αερίων αίματος είναι αναγκαία κατά την αρχική χορήγηση της οξυγονοθεραπείας. Η ανανέωση της συνταγογράφησης της οξυγονοθεραπείας διενεργείται βάσει οξυμετρίας.
Για οξείες καταστάσεις αναπνευστικής ανεπάρκειας που απαιτούν οξυγονοθεραπεία, απαιτείται η μέτρηση αερίων αίματος για τον προσδιορισμό του τύπου της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Οι δικαιούχοι δεν καταβάλλουν συμμετοχή για την χορήγηση της οξυγονοθεραπείας.

15. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 55 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«Επίσης δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι γυναίκες που έχουν διενεργήσει μαστεκτομή, για παροχή τεχνητού μαστού, καθώς και οι δικαιούχοι που χρήζουν τεχνητού οφθαλμού για το συγκεκριμένο είδος.»

16. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 55 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση αποζημίωσης των δικαιούχων, ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει για κάθε ζεύγος γυαλιών το ποσό των 100 ευρώ, για κάθε φακό επαφής έως 25 ευρώ και για κερατοκωνικό φακό έως 75 ευρώ.»

17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«Δικαιούχοι ΕΟΠΥΥ που χρειάστηκε να μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αποζημιώνονται για την μετακίνηση με το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής δημοσίων συγκοινωνιών (Λεωφορείο, Πλοίο, Τρένο), στην οικονομικότερη θέση.»

18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 56 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«2. Για την μετακίνηση των νεφροπαθών, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως:
• Σε Αθήνα, Πειραιά: 230 ευρώ/μήνα,
• Στην Θεσσαλονίκη: 220 ευρώ/μήνα,
• Σε Ηράκλειο, Πάτρα: 140 ευρώ/μήνα,
• Λοιπά αστικά κέντρα: -115 ευρώ/μήνα,
• Εκτός Αστικών Κέντρων:
Για απόσταση έως 8 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης αποδίδεται το ποσό που ισχύει για το αστικό κέντρο του εκάστοτε νομού. Για απόσταση μεγαλύτερη των 8 χλμ και έως 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης: 400 ευρώ/μήνα. για απόσταση 50-80 χλμ: 550 ευρώ/μήνα, για απόσταση πάνω από 80 χλμ: 800 ευρώ/μήνα. Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε 13 ή και περισσότερες συνεδρίες αιμοκάθαρσης/μήνα. Σε περιπτώσεις που λόγω ημερολογιακής κατανομής διενεργούνται 12 αιμοκαθάρσεις, τον μήνα, οι νεφροπαθείς θα αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου με τα προβλεπόμενα πάγια ποσά.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διενεργηθούν λιγότερες από 12, τότε τα ποσά θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα.
Αν ασθενής, για άλλους λόγους υγείας απαιτείται να μετακινηθεί σε υγειονομική μονάδα πέρα από την πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας του, τότε προκειμένου να αποζημιωθεί για την μετακίνηση, απαιτείται γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ. και έγκριση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 56 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Για τη μετακίνηση των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες για μετάγγιση αίματος, αφαιμαξομεταγγίσεις ή αφαιμάξεις, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως:»

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (Β' 4898) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης