Αποτελέσματα live αναζήτησης

30/004/000/539/2019 Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού ελέγχου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-2019 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

30/004/000/539/2019
Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού ελέγχου

Αριθ. ΦΕΚ: 803/Β'
Αθήνα, 4-3-2019
Αριθ. Πρωτ.: 30/004/000/539

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ι) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 16 Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 11521
Πληροφορίες: Ν. Νομικός
Τηλέφωνο: 2106479247
E-Mail: [email protected]
ΙΙ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Α.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
Β. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Γ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θέμα: «Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού ελέγχου».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α'230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, και ειδικότερα της παρ. 12 του άρθρου 15 αυτού, όπως προστέθηκε με την παρ. 3γ του άρθρου 320 του Ν. 4072/2012 (Α' 86) και αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 της υποπαραγράφου Ι.3. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν 4409/2016 (Α' 136).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α'265) με τίτλο «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων, 33, 55, 63, 64 και 119Α.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α'95) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως ισχύει, και ιδίως εκείνες του άρθρου 3 «Μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας αγοράς».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α' 173), «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2744/Β') «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2745/Β') «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής».

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (ΦΕΚ 810/Β').

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 91354/24.8.2017 Απόφασης, (ΦΕΚ Β'2983) «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ», όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις της Απόφασης Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) 128/2016, (ΦΕΚ Β'3958), «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο», όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις της Απόφασης ΑΧΣ 54/2015, (ΦΕΚ Β'462), «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων», όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις της Απόφασης ΑΧΣ 53/2015, (ΦΕΚ Β'987/2016), «Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων», όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις της Απόφασης ΑΧΣ 467/2002, (ΦΕΚ Β'1531/2003), «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης», όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις της Απόφασης ΑΧΣ 468/2003, (ΦΕΚ Β'1273/2003), «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης», όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις της Οδηγίας 95/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1995, σχετικά με τη φορολογική σήμανση του πετρελαίου ντίζελ και του φωτιστικού πετρελαίου

15. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. (ΕΕ) 2017/74 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου ντίζελ και του φωτιστικού πετρελαίου.

16. Τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων, σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

18. Τις διατάξεις του ΠΔ. 69/2015 (ΦΕΚ Α'104) «Διορισμός του Αλεξίου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού».

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ A' 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

20. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

21. Τις διατάξεις του Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α' 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

22. Τις διατάξεις του ΠΔ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178/2014 και Α' 25/2015 για διόρθωση σφάλματος)

23. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β'3696) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

24. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ59 2018 (ΦΕΚ Β'3818) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα.»

25. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της περίπτωσης γγ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 του άρθρου 14, της υποπαραγράφου α' της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 6, της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 9, των παρ. 2 και 5 του άρθρου 12, της παρ. 4 του άρθρου 35, της παρ. 6 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41, καθώς και των άρθρων 2 και 7 αυτού.

26. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β' 968 και 1238) Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ .Ε.)».

27. Την αριθμ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιών εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ/20-1-2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

28. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α' 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

29. Τις διατάξεις του ΠΔ. 147/2017 (ΦΕΚ Ά 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης».

30. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α'151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει.

31. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α' 208).

32. Την ανάγκη καθορισμού προδιαγραφών, διαδικασιών και ελέγχου ιχνηθέτησης συγκεκριμένων ειδών υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας για την διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

33. Την υπ' αριθμ. ΔΕΛ Β 1076560 ΕΞ 2015/2.6.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, "Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων" - με έργο, μεταξύ άλλων, την σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 15 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ Α'230), όπως ισχύει (ιχνηθέτηση υγρών καυσίμων με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες).

34. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τις διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες νέας μοριακής τεχνολογίας καθώς και τις διαδικασίες δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων.

Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι, η άμεση, ασφαλής και αποτελεσματική ταυτοποίηση των υγρών καυσίμων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τα οποία διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, μέσω της φορολογικής σήμανσης με εφαρμογή συστήματος ελέγχου εθνικών ιχνηθετών μοριακής τεχνολογίας στα προϊόντα αυτά, με στόχο την αντιμετώπιση της νοθείας και λαθρεμπορίας στα υγρά καύσιμα.

Με την παρούσα ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

1. Ο καθορισμός των προδιαγραφών των εθνικών ιχνηθετών μοριακής τεχνολογίας οι οποίοι προστίθενται στα υγρά καύσιμα του άρθρου 3 της παρούσας, επιπλέον του εκάστοτε σε χρήση ευρωπαϊκού ιχνηθέτη που ορίζει η Οδηγία 95/60/ΕΚ, οι οποίοι προστίθενται στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και στο ντίζελ πλοίων, που χρησιμοποιούνται για εφοδιασμούς πλοίων, με βάση τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις.

2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός κατά τις εργασίες επαλήθευσης της συγκέντρωσης των ιχνηθετών.

3. Η διαδικασία της επαλήθευσης της συγκέντρωσης των εθνικών ιχνηθετών μοριακής τεχνολογίας στα υγρά καύσιμα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

4. Ο έλεγχος για τη νόμιμη χρήση των υγρών καυσίμων στην Ελληνική Επικράτεια, με βάση τους εθνικούς ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας.

5. Η διαχείριση και η χρήση των ιχνηθετών από τους προμηθευτές υγρών καυσίμων.

6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας.

Άρθρο 2 - Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης, νοούνται ως:

1. Εθνικός ιχνηθέτης μοριακής τεχνολογίας: φορολογικός δείκτης, ο οποίος συνίσταται σε συγκεκριμένο συνδυασμό χημικών προσθέτων, βελτιωμένων ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις, ο οποίος προστίθεται πριν τα υγρά καύσιμα του άρθρου 3 της παρούσας τεθούν σε ανάλωση ή παραδοθούν για εφοδιασμό πλοίων.

2. Μέθοδος επιτόπιου ελέγχου: μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού του ιχνηθέτη με χρήση φορητής συσκευής εκτός εργαστηρίου στα σημεία ελέγχου, στο πεδίο.

3. Μέθοδος αναφοράς: μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού του ιχνηθέτη που πραγματοποιείται με κατάλληλη οργανολογία στα αρμόδια διαπιστευμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).

4. Υγρά καύσιμα: τα πάσης φύσεως προϊόντα της διύλισης του αργού πετρελαίου όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α'/230), όπως ισχύει.

5. Προμηθευτές υγρών καυσίμων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας, στο εξής προμηθευτές υγρών καυσίμων: οι κάτοχοι άδειας διύλισης ή και άδειας εμπορίας κατηγορίας Α, Β1 και Ε όπως ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α' 230) όπως ισχύει, καθώς και οι κάτοχοι άδειας κατηγορίας Α που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 1571/1985 (ΦΕΚ Α' 192) και οι κάτοχοι άδειας κατηγορίας Στ που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο του ν. 1769/1988 (ΦΕΚ Α' 66) και το άρθρο 24 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ Α' 154) και έχουν ανανεωθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α' 230) όπως ισχύει, οι οποίοι διαθέτουν άδεια φορολογικής αποθήκης ή άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 33 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας - ΦΕΚ Α'265), όπως ισχύει. 6. Αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες: οι υπηρεσίες που με βάση την κείμενη νομοθεσία έχουν αρμοδιότητα δειγματοληπτικού ελέγχου στα υγρά καύσιμα.

Άρθρο 3 - Υγρά καύσιμα που ιχνηθετούνται με εθνικούς ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας

1. Με εθνικούς ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας, διαφορετικούς μεταξύ τους και διαφορετικούς από τον εκάστοτε σε χρήση ευρωπαϊκό ιχνηθέτη που ορίζει η Οδηγία 95/60/ΕΚ, ιχνηθετούνται τα παρακάτω προϊόντα:

α) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, όπως ορίζεται στις αποφάσεις ΑΧΣ 128/2016 (ΦΕΚ Β' 3958) και ΑΧΣ 467/2002, (ΦΕΚ Β'1531), όπως ισχύουν.

β) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων, που χρησιμοποιούνται για εφοδιασμούς πλοίων, όπως ορίζονται στις αποφάσεις ΑΧΣ 128/2016 (ΦΕΚ Β'3958) και ΑΧΣ 53/2015 (ΦΕΚ Β'987), όπως ισχύουν.

2. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων ιχνηθετούνται με τον ίδιο εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας.

3. Οι εθνικοί ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας που προστίθενται στα ως άνω υγρά καύσιμα και οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις ορίζονται με αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.

4. Για την ιχνηθέτηση κάθε τύπου υγρού καυσίμου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιχνηθέτης ο οποίος αποτελείται από ένα ή περισσότερα είδη μορίων.

Άρθρο 4 - Διαδικασία ιχνηθέτησης

1. Η διαδικασία ιχνηθέτησης των υγρών καυσίμων του άρθρου 3 της παρούσας, πριν τη θέση σε ανάλωση ή την παράδοση αυτών για εφοδιασμό πλοίων, πραγματοποιείται ως ακολούθως:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης ιχνηθετείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης ΑΧΣ Αριθ. 468/2002 (ΦΕΚ Β' 1273), «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης», όπως ισχύει.

β) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων ιχνηθετούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όσον αφορά την ιχνηθέτηση στο άρθρο 4 της απόφασης ΑΧΣ Αριθμ. 53/2015 (ΦΕΚ Β' 987) «Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων.», όπως ισχύει.

2. Η ορθότητα της ιχνηθέτησης για κάθε υγρό καύσιμο του άρθρου 3 της παρούσας αποτελεί ευθύνη του προμηθευτή υγρών καυσίμων. Το εύρος της προβλεπόμενης συγκέντρωσης των ιχνηθετών μοριακής τεχνολογίας θα καθοριστεί με αποφάσεις ΑΧΣ που θα εκδοθούν βάσει του άρθρου 3 παρ. 3 της παρούσας.

3. Οι εθνικοί ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας αποθηκεύονται σε δεξαμενές ή σε δοχεία με σχετική σήμανση και διατηρούνται χωριστά από τις άλλες ουσίες, εντός των χώρων των φορολογικών αποθηκών ή των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης. Οι προμηθευτές υγρών καυσίμων οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιμολύνονται τα μη ιχνηθετημένα καύσιμα με αυτά που έχουν ιχνηθετηθεί.

4. Γίνονται δεκτές οι ακόλουθες μέθοδοι ιχνηθέτησης:

α) Ιχνηθέτηση σε δεξαμενές αποθήκευσης, είτε με αυτόματο ή ημιαυτόματο εξοπλισμό είτε χειροκίνητα όταν υπάρχει βλάβη του αυτόματου ή ημιαυτόματου εξοπλισμού, ή οι λειτουργικές συνθήκες της εγκατάστασης αποθήκευσης το επιβάλουν.

β) Ιχνηθέτηση με εγχυτήρα κατά την παράδοση πετρέλαιου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων:

i. σε πλωτά εφοδιαστικά-μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, (σλέπια),

ii. στις εγκαταστάσεις εταιρειών εμπορίας υγρών καυσίμων, μέσω αγωγού, εφόσον υπάρχει συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών για την αποδοχή χρήσης αυτής της μεθόδου.

5. Κάθε αίτηση προς τις Τελωνειακές Αρχές για την έγκριση ιχνηθέτησης καυσίμων πρέπει να προσδιορίζει την προτεινόμενη μέθοδο ιχνηθέτησης, το σημείο αποθήκευσης των ιχνηθετών, καθώς και πλήρη στοιχεία για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.

6. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις διασφαλίζεται ότι τα καύσιμα που ιχνηθετούνται με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε επιτρεπόμενη εγκατάσταση είναι ομοιογενώς ιχνηθετημένα σε όλη τη μάζα τους με την κατάλληλη συγκέντρωση του ιχνηθέτη.

Άρθρο 5 - Διαδικασία ελέγχου υγρών καυσίμων

1. Ο έλεγχος των υγρών καυσίμων διενεργείται, από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, διά δειγματοληψίας, μετά τη θέση τους σε ανάλωση, ή την παράδοση τους για εφοδιασμό πλοίων. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται με λήψη δείγματος υγρού καυσίμου κατά την διακίνηση, εμπορία, λιανική εμπορία και τελική κατανάλωση από τελικούς καταναλωτές, υπό την έννοια των αντίστοιχων ορισμών του αρ. 3 παρ. 6,9,10,12 και 13 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει. Στον επιτόπιο έλεγχο διενεργείται χημική ανάλυση για τον έλεγχο της κανονικότητας του δείγματος ως προς την ιχνηθέτηση. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου καταχωρούνται απαραίτητα ηλεκτρονικά και με τρόπο που διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων ελέγχου, τα σχετικά δεδομένα, ήτοι τα στοιχεία του ελεγχόμενου, η τοποθεσία του ελέγχου, η ημερομηνία και ώρα ελέγχου, τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των κρατικών υπαλλήλων που διενεργούν τον έλεγχο, τα αποτελέσματα του ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο συναφές με τους ελέγχους. Για την ηλεκτρονική καταχώριση των ως άνω δεδομένων τηρείται ιστορικό αρχείο.

2. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τον έλεγχο και να παρέχουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν από τους ελεγκτές.

3. Το εξεταζόμενο δείγμα θεωρείται μη κανονικό ως προς τους ιχνηθέτες της παρούσας όταν:

α) η συγκέντρωση του εθνικού ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας είναι διαφορετική της προκαθορισμένης,

β) προσδιοριστούν άλλοι ιχνηθέτες που προορίζονται για διαφορετικό τύπο καυσίμου,

γ) διαπιστωθεί απουσία εθνικού ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας που πρέπει να περιέχει ο ελεγχόμενος τύπος καυσίμου,

δ) προσδιοριστεί εθνικός ιχνηθέτης μοριακής τεχνολογίας σε καύσιμα που δεν ιχνηθετούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

4. Σε περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο προκύψουν ενδείξεις μη κανονικότητας του υγρού καυσίμου όσον αφορά την ιχνηθέτηση, λαμβάνονται δείγματα και αποστέλλονται προς εξέταση στα αρμόδια, διαπιστευμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. Για τη διαδικασία από τη λήψη του δείγματος μέχρι την ολοκλήρωση της χημικής ανάλυσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της απόφασης ΑΧΣ 54/2015 «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων», (ΦΕΚ Β'462), όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες κρίνουν σκόπιμο, υποβάλλεται δείγμα για εξέταση στα αρμόδια διαπιστευμένα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ., ανεξάρτητα αν προκύπτουν ενδείξεις μη κανονικότητας από τον επιτόπιο έλεγχο.

Άρθρο 6 - Ελάχιστες απαιτήσεις εθνικών ιχνηθετών μοριακής τεχνολογίας και εξοπλισμού ελέγχου ιχνηθέτησης

1. Οι εθνικοί ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας, ο εξοπλισμός ελέγχου και οι μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό αυτών, καθώς και η διαδικασία ιχνηθέτησης, να συμφωνούν με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καταγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

2. Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές ελέγχου στα εργαστήρια πρέπει να είναι αριθμημένες με μοναδικό αριθμό και να είναι διακριβωμένες/βαθμονομημένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 από διαπιστευμένο φορέα στο πεδίο αυτό.

3. Η συσκευή ελέγχου που χρησιμοποιείται στους επιτόπιους ελέγχους πρέπει να έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης, ή/και αποστολής των δεδομένων ελέγχου στις αρμόδιες Υπηρεσίες και να διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων.

Άρθρο 7 - Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση που το δείγμα υγρού καυσίμου κριθεί μη κανονικό από το ΓΧΚ, κατόπιν του εργαστηριακού ελέγχου που εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της παρούσας ΚΥΑ, το υγρό καύσιμο θεωρείται παράνομο έστω και αν διαθέτει σχετικά παραστατικά, και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ΦΕΚ Α' 265) όπως ισχύει. Επιπλέον επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην φορολογική και ποινική νομοθεσία, καθώς και στις λοιπές κείμενες διατάξεις που αφορούν στον τύπο και την ποιότητα των υγρών καυσίμων, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

2. Σε περίπτωση μη επίδειξης κατά τον έλεγχο κάθε εγγράφου ή στοιχείου που ζητείται ως αναγκαίο για το σκοπό του ελέγχου ή παρεμπόδισης του ελέγχου από τον ελεγχόμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985, ΦΕΚ Α' 106), όπως ισχύει.

3. Όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που σχετίζονται με τους εθνικούς μοριακούς ιχνηθέτες νέας τεχνολογίας κατά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων θεωρούνται εμπιστευτικά και η διαχείρισή/χρήση τους διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, σχετικά με το θέμα της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας εφαρμόζεται ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν. 3528/2007 άρθρο 26), καθώς και τα άρθρα 252 και 253 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 8 - Ισχύς

1. Οι διατάξεις της παρούσας τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα παύουν να ισχύουν από τη θέση σε ισχύ αυτής.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΧΝΗΘΕΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

1 Η γνωστοποίηση του μορίου των ιχνηθετών, (ονομασία κατά IUPAC), προς την αρμόδια Αρχή της χώρας είναι υποχρεωτική.

2 Οι ιχνηθέτες διατίθενται από τον προμηθευτή ιχνηθετών ως καθαρή ουσία (αναφέρεται η καθαρότητα και η αβεβαιότητα της) ή ως διάλυμα συγκεκριμένης συγκέντρωσης σε καθαρό διαλύτη (να αναφέρεται η συγκέντρωση και η αβεβαιότητα). Οι ιχνηθέτες παραδίδονται από τον προμηθευτή έτοιμοι προς χρήση (ως καθαρή ουσία ή διάλυμα).

3 Οι ιχνηθέτες, οι ουσίες που παράγονται από την καύση τους και οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευσή τους, δεν ταξινομούνται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 57 στοιχεία (α) έως στ) του κανονισμού REACH. Οι ιχνηθέτες και τα ιχνηθετημένα καύσιμα, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρήσης τους, είναι αβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ιχνηθέτες να είναι καταχωρημένοι στο σύστημα REACH, αν απαιτείται.

4 Οι ιχνηθέτες είναι συμβατοί με τα άλλα συστατικά των καυσίμων και δεν προκαλούν προβλήματα στους κινητήρες και το μηχανολογικό εξοπλισμό κατά τη χρήση και αποθήκευση, (είναι σύμφωνοι με τις συστάσεις και οδηγίες του CIMAC και αποδεκτοί από ΑCEA), δεν αλλοιώνουν τις ιδιότητες των καυσίμων και δεν περιέχουν φωσφόρο, μέταλλα και αλογόνα. Είναι συμβατοί από χημική άποψη με τον εκάστοτε σε χρήση ευρωπαϊκό ιχνηθέτη και με τις προστιθέμενες χρωστικές. Δεν παρεμποδίζεται ο ποσοτικός προσδιορισμός των ιχνηθετών από την ταυτόχρονη παρουσία τους στο καύσιμο.

5 Οι ιχνηθέτες να είναι δύσκολο έως αδύνατο να αφαιρεθούν, να καταστραφούν ή να καλυφθούν με τρόπους οικονομικά συμφέροντες, με χρήση οξέων, βάσεων, οξειδωτικών, προσροφητικών, ή άλλων μέσων.

6 Τα μόρια των ιχνηθετών είναι σταθερά στην αποθήκευση, τόσο εντός του φορέα τους (διαλύτη) όσο και μετά την ανάμειξή τους εντός του καυσίμου, σε αναμενόμενες θερμοκρασιακές μεταβολές, στο υπεριώδες φως, και σε βακτηριακή δραστηριότητα. Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας για την αποθήκευση, διακίνηση, χρήση και έλεγχο.

7 Διατίθεται ικανός αριθμός μοναδικών ιχνηθετών μοριακής τεχνολογίας, ώστε να καλύπτονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

8 Διατίθενται επικυρωμένες μέθοδοι που έχουν καθορισμένη αβεβαιότητα για τον προσδιορισμό των ιχνηθετών στα υγρά καύσιμα, τόσο σε επιτόπιους ελέγχους με φορητές συσκευές όσο και στα διαπιστευμένα σταθερά εργαστήρια του ΓΧΚ.

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΟΚΙΜΩΝ:

1 Για τον επιτόπιο προσδιορισμό του ιχνηθέτη διατίθεται αποτελεσματικός και αξιόπιστος φορητός εξοπλισμός.

2 Η χρήση της φορητής συσκευής είναι ασφαλής για τους χειριστές.

3 Η μεθοδολογία και η αρχή λειτουργίας της φορητής συσκευής γνωστοποιούνται από τον προμηθευτή της στις αρμόδιες αρχές του ΓΧΚ.

4 Απαιτείται μικρή ποσότητα δείγματος για ανάλυση και δεν απαιτείται προκατεργασία αυτού.

5 Παρέχονται οδηγίες σχετικές με: τον τρόπο χειρισμού της συσκευής, την προετοιμασία, την περίοδο σταθεροποίησης, καθώς και τη συντήρησή της, το εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών για την καλή λειτουργία της, τη βαθμονόμηση με πρότυπα αναφοράς αναγνωρισμένης ιχνηλασιμότητας, το χρόνο επαναβαθμονόμησης και τα κριτήρια αποδοχής της τρέχουσας βαθμονόμησης.

6 Διατίθενται απλές αναλυτικές μέθοδοι για ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των ιχνηθετών επί του πεδίου. Οι εργαστηριακές μέθοδοι αναφοράς αν δεν είναι πρότυπες, υποβάλλονται υπό την μορφή που προβλέπεται από το πρότυπο ISO 78-2:1999, είναι τεκμηριωμένες και επικυρωμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 και αναφέρονται τα στοιχεία επίδοσης των μεθόδων όπως: επιλεκτικότητα, παρεμποδίσεις, ανθεκτικότητα, γραμμικότητα, περιοχή συγκεντρώσεων, όριο ανίχνευσης/όριο ποσοτικοποίησης, ακρίβεια, επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα, ιχνηλασιμότητα και αβεβαιότητα.

Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΗΣ:

1 Διατίθεται τεκμηριωμένη διαδικασία ιχνηθέτησης η οποία παρέχει την αβεβαιότητα της συγκέντρωσης του εθνικού ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας στο υγρό καύσιμο ή τουλάχιστον το διάστημα της συγκέντρωσης σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. (π.χ. όχι μεγαλύτερο από ...και όχι μικρότερο από...).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑTΣΙΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης