Αποτελέσματα live αναζήτησης

2442/Α325/2019 Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

2442/Α325/2019
Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.2442/Α325/2019

(ΦΕΚ Β' 790/06-03-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 18 της από 26 Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π. (Α' 138) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση, όπως κυρώθηκε με τον ν. 4576/2018 (Α' 196).

2.    Τις διατάξεις ν. 867/1979 (Α' 24), «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Α'203) «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.    Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.3, του ν.1283/1982 (Α' 114) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

5.    Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/1982 (Α' 81) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α' 23) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6.    Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 και ισχύει.
 
7.    Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8.    Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α' 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατώνΡυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

9.    Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 145), όπως ισχύει.

10.    Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

11.    Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

12.    Το π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

13.    Το π.δ. 70/2015 (Α' 114) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

14.    Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15.    Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Α' 208) που αφορά στη μετονομασία των Υπουργείων «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», «Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

16.    Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις της αριθμ. Υ173/04.11.2016 (Β' 3610) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

17.    Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 (Α' 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

18.    Τις διατάξεις με αριθμ. Υ29/08.10.2015 (Β' 2168) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

19. Την αριθμ. 91589/03.09.2018 (Β' 3814) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».

20. Την αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β' 746) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

21. Την αριθμ. 50148/542/24.06.1992 (Β' 420) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».

22.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Ε.Ε. L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 1).

23.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (E.E.L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 9).

24.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (E.E.L 190 της 28ης/6/2014, σελ. 45).

25.    Τον ορισμό της «επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 και το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1388/2014.

26.    Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

27.    Την αριθμ. οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Φ.Ε.Κ. Β' 3019).

28.    Την αριθμ. 8706 /Α325/3.8.2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

29. Το αριθμ. ΔΝΣα/οικ.65034/ΦΝ 456ε/ 27.8.2018 έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

30.    Την αριθμ. 1019/23.8.2018 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

31.    Το αριθμ. 54682/24.8.2018 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας ΥΠ.ΜΕ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

32. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 069 ύψους ευρώ 2.500.1 περίπου για την χορήγηση αποζημίωσης για την εξυγίανση και αποκατάσταση του εδάφους και του περιβάλλοντος χώρου ακινήτου εντός του οποίου βρίσκεται κτήριο που επλήγη από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου στη Περιφέρεια Αττικής.

33.    Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α' 196).

34.    Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4579 /2018 (Α' 201).

και επειδή,
•    προκλήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον των πληγεισών περιοχών και ειδικότερα στον περιβάλλοντα χώρο των ιδιοκτησιών.
•    η ανάκαμψη και η αποκατάσταση της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των περιοχών που έχουν πληγεί, καθώς και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος πρέπει να είναι άμεση.
•    σύμφωνα με το άρθρο 18 της Π.Ν.Π. της 26ης Ιουλίου 2018 (Α'138), προβλέπεται ότι, για το σκοπό της εξυγίανσης και αποκατάστασης του εδάφους και του περιβάλλοντος χώρου ακινήτου, εντός του οποίου βρίσκεται κτήριο που επλήγη από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, χορηγείται αποζημίωση αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου.
•    επειδή με την προαναφερόμενη ΠΝΠ δίνεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αποζημίωσης, τη διαδικασία χορήγησης, ιδίως με διενέργεια αυτοψίας πριν και μετά την αποκατάσταση, το ύψος της, ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια,

αποφασίζουμε:

Χορηγούμε αποζημίωση αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου με σκοπό την εξυγίανση και αποκατάσταση του εδάφους και του περιβάλλοντος χώρου ακινήτου, εντός του οποίου βρίσκεται κτήριο που επλήγη από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Α. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης συνδρομής

1.    Δικαιούχοι συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου ακινήτου είναι όλοι οι ιδιοκτήτες (με πλήρη ή ψιλή κυριότητα) ακινήτων, των οποίων ο περιβάλλων χώρος, οικοπέδου ή γηπέδου, εντός του οποίου βρίσκεται κτήριο που επλήγη από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, έχει πληγεί από την πυρκαγιά.
Συνδρομή αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου δικαιούνται οι ιδιοκτήτες για κάθε ακίνητο ιδιοκτησίας τους εντός του οποίου βρίσκεται κτήριο που επλήγη από τις προαναφερόμενες πυρκαγιές.

Η συνδρομή χορηγείται για την αποκατάσταση του συνόλου του περιβάλλοντος χώρου της ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό επιμερίζεται ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου όπως καταγράφονται στις βεβαιώσεις περιουσιακής κατάστασης των συνιδιοκτητών.

2.    Στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνεται η εξυγίανση και η αποκατάσταση του εδάφους, η κοπή ή/και η αντικατάσταση των πληγέντων δένδρων, η επισκευή ή και αντικατάσταση πλακοστρώσεων, περιτοιχίσεων ή μανδρών.

Οι εργασίες αποκατάστασης δεν μπορεί να αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο και περιβάλλον ή τη στάθμη του φυσικού εδάφους, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.

3.    Σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις, η συνδρομή αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου ακινήτου χορηγείται δυνάμει:
α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Ε.Ε. L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 1).
β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (E.E.L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 9).
γ) του Κανονισμού (ΕΕ) (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (E.E.L 190 της 28ης/6/2014, σελ. 45).
εφόσον πληρούνται οι όροι τους.

Β. Δικαιολογητικά νια τη χορήγηση συνδρομής

Για τη χορήγηση της συνδρομής απαιτούνται υποχρεωτικά:
α. Αίτηση ιδιοκτήτη με τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας, επικοινωνίας, με συνημμένη πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ 2018 ή βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στη διάθεση της Υπηρεσίας από αίτηση που έχει υποβληθεί για χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης) ή αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου.
Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω αίτηση συμπληρώνεται, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης για τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης βάσει της παρ. 1 του άρθρου 1 της 26ης Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π. (Α'138), εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση και εφόσον πρόκειται για χρήση της ιδιοκτησίας από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα στην οποία δηλώνεται ότι:
•    ο περιβάλλων χώρος της ιδιοκτησίας μου / συνιδιοκτησίας μου, με ποσοστό ..................%, (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και δεν βρίσκεται σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό και ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
•    Τα τετραγωνικά μέτρα, του συνόλου του οικοπέδου ή γηπέδου, ιδιοκτησίας μου, πλήρης/ψιλή κυριότητα / συνιδιοκτησίας με ποσοστό .................% (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) /συνιδιοκτησίας μου σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας και τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι ..................... τ.μ.
Συνιδιοκτήτης/τες του ακινήτου είναι ο/η ............................................... με ποσοστό ................. % και ο/η ............................................με ποσοστό ................... % (συμπληρώνονται σε περίπτωση συνιδιοκτησίας τα στοιχεία και το ποσοστό των συνιδιοκτητών).
•    Ο λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί η συνδρομή, είναι ο λογαριασμός που τηρώ στην......................... (Τράπεζα) με ΙΒΑΝ ......................................
• Ο Α.Φ.Μ. μου είναι: .......................................
•    Έχω λάβει ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του κανονισμού ......................................................... (αναγράφεται ανάλογα ο κανονισμός 1407/2013 ή 1408/2013 ή 717/2014, ) ποσού ...................... (€) κατά το έτος .............».
[Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρονται όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες τυχόν έχει λάβει η οικεία επιχείρηση (και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με αυτήν) κατά το τρέχον οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη] (συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση επιχείρησης).
•    Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημα μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.
•    τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτησή μου είναι αληθή.
γ. Φωτογραφίες του περιβάλλοντος χώρου υπογεγραμμένες από τον ιδιοκτήτη με εμφανείς τις βλάβες του περιβάλλοντος χώρου.
Για τη χορήγηση της συνδρομής συνυποβάλλονται προαιρετικά:
α. Φωτοαντίγραφο δελτίου επανελέγχου ή ελέγχου τριμελούς επιτροπής για το κτήριο εντός του ακινήτου,
β. Φωτοαντίγραφο άλλου παραστατικού στοιχείου καταγραφής βλαβών κτηρίου ή περιβάλλοντος χώρου, που έχει εκδοθεί από άλλη Δημόσια Αρχή για το σκοπό αυτό όπως, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Δήμου, Δασαρχείου κλπ.
γ. Τεχνική Έκθεση ιδιώτη, μηχανικού ή άλλου κλάδου με ειδικότητα σχετική με την καταγραφή των βλαβών του περιβάλλοντος χώρου καθώς και του τρόπου αποκατάστασής του.
Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2690/1999, όπως ισχύει).

Γ. Ύψος συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου

Το ύψος της συνδρομής αποκατάστασης υπολογίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης, η οποία τεκμαίρεται από τις φωτογραφίες της παρ. γ' του Β' μέρους της παρούσας και την έκταση του περιβάλλοντος χώρου.

Ειδικότερα:

1.    Για οικόπεδα ή γήπεδα έκτασης έως 300 τ.μ., χορηγείται ποσό συνδρομής χιλίων (1.000) ευρώ.

2.    Για οικόπεδα ή γήπεδα έκτασης άνω των 300 και έως 1.000 τ.μ., χορηγείται ποσό συνδρομής χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

3.    Για οικόπεδα ή γήπεδα έκτασης άνω των 1000 τ.μ., χορηγείται ποσό συνδρομής δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Οι εκτάσεις υπολογίζονται λαμβάνονται υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α' 196) και του άρθρου 25 του ν. 4579 /2018 (Α' 201).

Δ. Διαδικασία χορήγησης συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος  χώρου

Το ποσό της συνδρομής για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, βάσει της παραγράφου Β προσδιορίζεται σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, χωρίς τη διενέργεια περαιτέρω αυτοψίας, εφόσον προσκομιστούν τα προαιρετικώς συνημμένα στην αίτηση στοιχεία και χορηγείται εφάπαξ με την έκδοση σχετικής πράξης έγκρισης από τους αρμόδιους Τ.Α.Ε.Φ.Κ. για τον περιβάλλοντα χώρο κατοικιών και από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) για τον περιβάλλοντα χώρο επιχειρήσεων.

Εφόσον δεν προσκομίζονται τα προαιρετικώς συνημμένα στην αίτηση στοιχεία, οι υπάλληλοι των κατά τόπους Τ.Α.Ε.Φ.Κ. δύναται να διενεργούν αυτοψία τόσο για τη διαπίστωση των βλαβών του περιβάλλοντος χώρου όσο και για την εξακρίβωση ή επιβεβαίωση απαιτούμενων στοιχείων για τη χορήγηση της συνδρομής. Επίσης η έκταση του ακινήτου και οι βλάβες του περιβάλλοντος χώρου, δύναται να πιστοποιούνται από τα στοιχεία αεροφωτογραφιών που ελήφθησαν αμέσως μετά το γεγονός της φυσικής καταστροφής και έχουν διατεθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης της συνδρομής.

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση της συνδρομής το οποίο θα βεβαιώνεται με αυτοψία υπαλλήλων του αρμόδιου Τ.Α.Ε.Φ.Κ.. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει αποκατασταθεί ο περιβάλλων χώρος η απόφαση χορήγησης της συνδρομής θα ανακαλείται και ο δικαιούχος θα επιστρέφει το χορηγηθέν ποσό.

Εφόσον για το κτήριο που βρίσκεται επί του ακινήτου για το οποίο ζητείται η συνδρομή, υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη για την επισκευή ή την ανακατασκευή του, δύναται να συνυποβάλλει στην αίτηση για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση του κτηρίου τα στοιχεία της παραγράφου Β αιτούμενος και τη χορήγηση της συνδρομής για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. Στην περίπτωση αυτή το ποσό συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου χορηγείται εφάπαξ με τη χορήγηση της Α' δόσης για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου με την έκδοση σχετικής πράξης έγκρισης.

Σε περίπτωση που κατά την περαίωση των εργασιών επισκευής ή ανακατασκευής του πληγέντος κτηρίου στο ίδιο οικόπεδο ή εντός του χρονικού διαστήματος του ενός (1) έτους από τη χορήγηση της συνδρομής για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου στις περιπτώσεις της ανακατασκευής σε άλλο οικόπεδο ή αυτοστέγασης, διαπιστωθεί ότι δεν έχει αποκατασταθεί ο περιβάλλων χώρος η απόφαση χορήγησης της συνδρομής θα ανακαλείται και ο δικαιούχος θα επιστρέφει το χορηγηθέν ποσό.

Ε. Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ορίζεται προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε Φ.Ε.Κ., για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, στα γραφεία των αρμόδιων Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.) Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Στην περίπτωση συνυποβολής της αίτησης με την αίτηση χορήγησης για Στεγαστική Συνδρομή αποκατάστασης του κτηρίου που βρίσκεται εντός του ακινήτου, ισχύει η προθεσμία που ορίζεται στη σχετική απόφαση για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για το συγκεκριμένο συμβάν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης