Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Θ 190/2019 Καταλογισμός φόρου και προστίμων ελέγχου λόγω παραβίασης της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων - Τιμολόγηση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2019 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΔΕΔ Θ 190/2019
Καταλογισμός φόρου και προστίμων ελέγχου λόγω παραβίασης της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων - Τιμολόγηση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο

Αριθμός απόφασης: 190
Θεσσαλονίκη, 23/01/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333267
ΦΑΞ: 2313-333258
E-Mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27.04.2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4.    Την από 28/09/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου    ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης  « ..ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (πρώην ....... ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) με ΑΦΜ:..... , κατά των κατωτέρω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ:

α) της υπ’ αριθ    /07.08.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το οικ. έτος 2009 (διαρειριστική περίοδο 01/01/2008 - 31/12/2008),
β) της    υπ’    αριθ    /07.08.2018    οριστικής πράξης    διορθωτικού προσδιορισμού    φόρου εισοδήματος για το οικ. έτος 2010 (διαχειριστική περίοδο 01/01/2009 - 31/12/2009),
γ) της    υπ’    αριθ    /07.08.2018    οριστικής πράξης    διορθωτικού προσδιορισμού    φόρου εισοδήματος για το οικ. έτος 2011 (διαχειριστική περίοδο 01/01/2010 - 31/12/2010),
δ) της υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2008 - 31/12/2008,
ε) της υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2009 - 31/12/2009,
στ) της υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2010 - 31/12/2010, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5.    Τις υπ’ αριθ    /07.08.2018,    /07.08.2018 και    /07.08.2018 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα οικ. έτη 2009, 2010 και 2011 (διαχειριστικές περιόδους 01/01/2008 - 31/12/2008, 01/01/2009 - 31/12/2009 και 01/01/2010 - 31/12/2010) αντιστοίχως, και τις υπ’ αριθ    /07.08.2018,     /07.08.2018 και     /07.08.2018 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τις διαχειριστικές περιόδους 01/01/2008 - 31/12/2008, 01/01/2009 - 31/12/2009 και 01/01/2010 - 31/12/2010 αντιστοίχως, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6.    Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ.

7.    Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 28/09/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου    ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης «.....ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (πρώην........ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) με ΑΦΜ:.............  , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
 
Με την υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2009 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα κύριος φόρος ποσού 676,92€, πρόστιμο ανακρίβειας άρθρου 58 ν.4174/2013 ποσού 338,46€ και τόκοι άρθρου 53 ν.4174/2013 ποσού 276,72€, ήτοι συνολικό ποσό φόρου 1.292,10€, κατόπιν λογιστικού προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών της, με την προσθήκη της αξίας εκδοθέντων, εκπροθέσμως, σε μεταγενέστερη χρήση, τιμολογίων πώλησης, συνολικής καθαρής αξίας 12.918,09€ πλέον ΦΠΑ 2.454,44€, ως αποκρυβείσας ύλης και συμψηφισμού ποσού 1.906,70€ που καταβλήθηκε με το υπ’ αριθ. 3685/01.11.2010 εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης του ν.3888/2010.

Με την υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2010 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, προέκυψε πιστωτικό ποσό φόρου ποσού 359,99€, κατόπιν λογιστικού προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών της, με την προσθήκη της αξίας εκδοθέντος, εκπροθέσμως, σε μεταγενέστερη χρήση, τιμολογίου πώλησης, καθαρής αξίας 9.834,10€ πλέον ΦΠΑ 1.868,48€, ως αποκρυβείσας ύλης και συμψηφισμού ποσού 2.326,81€ που καταβλήθηκε με το υπ’ αριθ. 3685/01.11.2010 εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης του ν.3888/2010.

Με την υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2011 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα κύριος φόρος ποσού 64,40€, πρόστιμο ανακρίβειας άρθρου 58 ν.4174/2013 ποσού 32,20€ και τόκοι άρθρου 53 ν.4174/2013 ποσού 26,33€, ήτοι συνολικό ποσό φόρου 58,53€, κατόπιν λογιστικού προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών της, με την προσθήκη της αξίας εκδοθέντος, εκπροθέσμως, σε μεταγενέστερη χρήση τιμολογίου πώλησης, καθαρής αξίας 322,00€ πλέον ΦΠΑ 74,06€, ως αποκρυβείσας ύλης.

Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται επί της από 07/08/2018 έκθεσης ελέγχου εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 42/16.01.2018 εντολής του Προϊσταμένου της.

Με την υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα, για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2008 - 31/12/2008, φόρος ποσού 2.454,44€, πρόστιμο ανακρίβειας άρθρου 58Α ν.4174/2013 ποσού 1.227,22€ και τόκοι άρθρου 53 ν.4174/2013 ποσού 1.003,38€, ήτοι συνολικό ποσό φόρου 4.685,04€, λόγω έκδοσης σε μεταγενέστερη χρήση, ήτοι εκπρόθεσμης, τιμολογίων πώλησης, συνολικής καθαρής αξίας 12.918,09€ πλέον ΦΠΑ 2.454,44€.

Με την υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2009 - 31/12/2009, μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου και κατ’ επέκταση το δικαίωμα μεταφοράς προς έκπτωση από το φόρο εκροών της επόμενης φορολογικής περιόδου, από 2.207,75€ σε 339,27€, ήτοι κατά το ποσό των 1.868,48€, λόγω έκδοσης σε μεταγενέστερη χρήση, ήτοι εκπρόθεσμης, τιμολογίου πώλησης, καθαρής αξίας 9.834,10€ πλέον ΦΠΑ 1.868,48€.

Με την υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2010 - 31/12/2010, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα, φόρος ποσού 1.942,54€, πρόστιμο ανακρίβειας άρθρου 58Α ν.4174/2013 ποσού 971,27€ και τόκοι άρθρου 53 ν.4174/2013 ποσού 794,11€, ήτοι συνολικό ποσό φόρου 3.707,92€, λόγω μη αναγνώρισης προς έκπτωση πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενης περιόδου 1.868,48€ και έκδοσης σε μεταγενέστερη χρήση, ήτοι εκπρόθεσμης, τιμολογίου πώλησης, καθαρής αξίας 322,00€ πλέον ΦΠΑ 74,06€.

Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται επί της από 07/08/2018 έκθεσης ελέγχου ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 42/16.01.2018 εντολής του Προϊσταμένου της.
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθούν οι προαναφερθείσες πράξεις, προβάλλοντας τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

1. Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση και κοινοποίηση των προσβαλλόμενων πράξεων για τα οικ. έτη 2009, 2010 και 2011, ήτοι χρήσεις 2008, 2009 και 2010. Εσφαλμένη εφαρμογή των άρθρων 68 παρ. 2 και 49 παρ. 3 του ν.2859/2000. Ανεπίτρεπτη εφαρμογή των διατάξεων περί δεκαετούς παραγραφής.

2. Μη δυνατότητα καταλογισμού φόρου δύο φορές. Οι αναλογούντες φόροι αποδόθηκαν με την υποβολή δηλώσεων κατά το χρόνο έκδοσης των επίμαχων φορολογικών στοιχείων.

Ως προς τον 1° προβαλλόμενο λόγο

Επειδή, με το άρθρο 72 παρ. 11 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι: «Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προίσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί......

Επειδή, στο άρθρο 84 παρ. 1 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι: «Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας». Με το άρθρο 84 παρ. 4 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι: «Το δικαίωμα του Δημοσίου για ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκηση του, έστω και κατά ένα μέρος οφείλεται ...β) σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ 2 του άρθρου 68 ν.2238/1994, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου.».

Επειδή, με την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι: «Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συμπληρωματικά στοιχεία, που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου, β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οικαταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή    Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέοφύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισμα του εισοδήματος που προκύπτει από το προηγούμενο φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε με βάση τα πιο πάνω στοιχεία. ».

Επειδή, με το άρθρο 72 παρ. 6 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Για φορολογικές χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες έως την 31.12.2013 έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή οριστικές πράξεις προσδιορισμού ή καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς ή εκκαθαριστικά σημειώματα ή οποιαδήποτε άλλη συναφής πράξη, ως νέο στοιχείο, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, θεωρείται οποιοδήποτε στοιχείο δεν τελούσε σε γνώση της αρμόδιας για τον τακτικό (οριστικό) έλεγχο φορολογικής αρχής, κατά το χρόνο διενέργειάς του».

Επειδή, με την ΠΟΛ.1052/2007 παρασχέθηκαν διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή της τροποποιηθείσας με το άρθρο 13 του ν.3522/2006 διάταξης της περ. της παρ. 4 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, ορίζεται ότι: «Με τις διατάξεις αυτές το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έκδοση και κοινοποίηση φύλλου ελέγχου και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί αρχικό φύλλο ελέγχου, όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής αρχής μετά την πάροδο της προβλεπόμενης αρχικά παραγραφής. Διευκρινίζεται, ότι το φύλλο ελέγχου που θα εκδοθεί στις περιπτώσεις αυτές θα αφορά μόνο τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα συμπληρωματικά στοιχεία. Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης ορίζεται, σύμφωνα με την περίπτωση ιγ’ του άρθρου 39 του νόμου αυτού, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22/12/2006)».

Επειδή, το άρθρο 57 του ν. 2859/2000 ορίζει ότι: «1. Η κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της εκκαθαριστικής δήλωσης ή η προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 41. Μετά την πάροδο της πενταετίας παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου. 2. Κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να κοινοποιηθεί πράξη και μετά την πάροδο πενταετίας, όχι όμως και μετά την πάροδο δεκαετίας εφόσον: α).... γ) αφορά συμπληρωματική πράξη που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 3του άρθρου 49...».

Επειδή, με την παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: «Πράξη προσδιορισμού του φόρου, και αν ακόμη έγινε οριστική, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικής πράξης, αν από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του Προϊσταμένου ΔΟΥ, μετά την έκδοση της πράξης, εξακριβώνεται ότι ο φόρος που προκύπτει είναι μεγαλύτερος απ’ αυτόν που προσδιορίζεται με την αρχική πράξη ή αν η δήλωση ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή. Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος....».

Επειδή, με την ΠΟΛ.1125/2004 κοινοποιήθηκε η υπ' αριθ. 327/04 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. περί εφαρμογής των διατάξεων για έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων και στην οποία αναφέρεται ότι: «Με την πιο πάνω γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. έγινε ομόφωνα δεκτό ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί αρχικό φύλλο ελέγχου (στην έννοια αυτού περιλαμβανομένου και του οριστικοποιηθέντος δια συμβιβασμού ή φύλλου ειλικρινούς δηλώσεως κλπ) ή πράξη, προκειμένου περί Φ.Π.Α., εντός του κανονικού χρόνου παραγραφής, δεν μπορούν να εκδοθούν και κοινοποιηθούν νομίμως συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 παράγρ. 2, περίπ. β' του Ν. 2238/1994 και 49, παράγρ. 3 του Ν. 2859/2000».

Επειδή, με την ΠΟΛ.1100/2001 κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. ΝΣΚ 102/2001 γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. περί δυνατότητας έκδοσης συμπληρωματικής πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ και έγινε δεκτό ότι: «Ιδιαίτερα δε συμπληρωματικό στοιχείο, δέον να θεωρηθεί επί εικονικών τιμολογίων η περιέλευση στοιχείων στον αρμόδιο Οικ. Έφορο και μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής από έκθεση άλλης οικ. Εφορίας ή στοιχεία τρίτων επιχειρήσεων ή και άλλα έγγραφα όταν αποδεικνύεται η εικονικότητα των τιμολογίων και στοιχείων έστω και αν αυτά ήταν στην διάθεση του Οικ. Εφόρου καθόσον γι’ αυτά δεν είχε εγερθεί υπόνοια για την εικονικότητά τους κατά την συμβιβαστική επίλυση ούτε ήταν δυνατή άνευ των σχετικών διασταυρώσεων η ανακάλυψη της εικονικότητος γενομένη σε μεταγενέστερο χρόνο και "τα στοιχεία αυτά συνιστούν οπωσδήποτε νέα στοιχεία" αφού έχουν διαφορετικό ουσιαστικό περιεχόμενο από το εμφανιζόμενο στα στοιχεία τους και μπορούν να δικαιολογήσουν την έκδοση συμπληρωματικής πράξεως (Διοικ. Εφ. Ιωαννίνων 245/98 και σκέψεις ΣτΕ 1426/2000 αδημ.) ...».

Επειδή, με την απόφαση ΣτΕ 2934/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β’) κρίθηκε ότι: «δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου 84 πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν (πρβλ. ΣτΕ 3296/2008, ΣτΕ 2703/1997, ΣτΕ 2473/1996) είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει την δέουσα επιμέλεια (πρβλ. ΣτΕ 2426/2002, ΣτΕ 2700/1965), ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο».

Επειδή, με την ΠΟΛ.1194/2017 παρασχέθηκαν διευκρινήσεις για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 περί συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίζεται ότι: «1. Με την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 2934/2017 και ΣτΕ 2935/2017) κρίθηκε ότι, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του Ν.2238/1994 (ΚΦΕ) επιτρέπεται η έκδοση πράξης καταλογισμού φόρου και πρόσθετου φόρου εντός δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, εάν περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης συμπληρωματικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος, τα οποία δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της η φορολογική αρχή κατά την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθ. 84 του ιδίου νόμου πενταετία     3. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής αρχής συμπληρωματικά στοιχεία κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του Ν.2238/1994 (ΚΦΕ), επιτρέπεται η έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμου αποκλειστικά για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα στοιχεία αυτά και για το έτος στο οποίο αυτά αφορούν με την προϋπόθεση ότι, τα στοιχεία αυτά αποδεδειγμένα δεν είχε, ούτε μπορούσε δικαιολογημένα να έχει υπόψη της η ελεγκτική αρχή ώστε να τα εκτιμήσει κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο (σχετ. ΣτΕ 4843/1988, ΣτΕ 2632/1996, ΣτΕ 1303/1999, ΣτΕ 572/2007, ΣτΕ 3955/2012, ΣτΕ 1623/2016)    ».

Επειδή, με την ΠΟΛ.1192/2017 κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. ΝΣΚ 268/2017 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. με την οποία έγινε δεκτό ότι: «η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας -ΚΦΔ - (Ν.4174/2013), σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 11, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 72 του ίδιου Κώδικα, με τις οποίες παρεκτείνεται ο χρόνος της παραγραφής σε εικοσαετή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί μέχρι τότε, είναι εφαρμοστέες από τη Φορολογική Διοίκηση, υφισταμένης δυνατότητας εκδόσεως πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμων σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου που αφορούν στις χρήσεις των ετών 2012 και 2013 και όχι σε προγενέστερες του έτους 2012».

Επειδή, με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3888/2010 ορίζεται ότι: «Αν μετά την κατά τα ανωτέρω αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περιέλθουν σε γνώση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α., εκδίδεται βάσει αυτών συμπληρωματικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, συμψηφιζομένου του ποσού που καταβλήθηκε με την αποδοχή του αρχικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για κάθε είδους στοιχεία που υφίστανται ήδη στις αρμόδιες Δ.Ο. Υ. και λοιπές ελεγκτικές αρχές κατά την ημερομηνία που ορίζεται με την υπουργική απόφαση του άρθρου 13 αλλά δεν ήταν διαθέσιμα στη Γ.Γ.Π.Σ. κατά την ίδια ημερομηνία και δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, καθώς επίσης και για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και των ελέγχων που αφορούν βιβλία και στοιχεία που είχαν κατασχεθεί ή παραληφθεί, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, αλλά δεν είχαν ελεγχθεί».

Επειδή, με την παρ. 10 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1019/2011 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση μη αποδοχής του Συμπληρωματικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος εντός της προθεσμίας της παραγράφου 5 της παρούσας, έχουν εφαρμογή για τα οικονομικά έτη που βαρύνονται με τα επιβαρυντικά στοιχεία για τα οποία αυτό εκδόθηκε οι ισχύουσες διατάξεις περί συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων, συμψηφιζόμενων ως προς τις φορολογίες εισοδήματος και Φ.Π.Α. των ποσών που για κάθε φορολογία από τις φορολογίες αυτές προέκυψαν βάσει του αρχικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος».

Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής ζητά την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων προβάλλοντας μεταξύ άλλων και τον ισχυρισμό περί παραγραφής.
Επειδή, η προσφεύγουσα είχε περαιώσει τα οικ. έτη 2009 και 2010, ήτοι τις διαχειριστικές περιόδους 01/01/2008 - 31/12/2008 και 01/01/2009 - 31/12/2009 αντιστοίχως, αποδεχόμενη, το υπ’ αριθ........./04.11.2010 εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης του ν.3888/2010, το οποίο εξόφλησε ολοσχερώς.

Επειδή, σύμφωνα με την από 07/08/2018 έκθεση ελέγχου Φ.Π.Α. και το υποσύστημα ΦΠΑτου Taxis, η προσφεύγουσα υπέβαλε, την 18/04/2011, την υπ’ αριθ........εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010 - 31/12/2010 και συνεπώς δεν επηρεάζεται ο χρόνος παραγραφής σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του ν.2859/2000, ενώ δεν προκύπτει η έκδοση και κοινοποίηση αρχικού φύλλου ελέγχου ή πράξης για τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο..

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η με αριθμό υπόθεσης..... /05.12.2017 πληροφοριακή έκθεση εισοδήματος της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), για την προσφεύγουσα επιχείρηση, που συντάχθηκε κατόπιν διαπίστωσης παραβάσεων, παρατυπιών και παραλείψεων, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην επιχείρηση .............., βάσει εγγράφων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Έδεσσας για έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών και μη ζήτησης - μη λήψης φορολογικών στοιχείων, περιήλθε σε γνώση του Προϊσταμένου της φορολογικής αρχής κατά το έτος 2017 (αρ. πρωτ. εισερχομένου     /11.12.2017), δη πέραν του αρχικού πενταετούς χρόνου παραγραφής και εντός της δεκαετίας. Τα ανωτέρω αποτελούν καταρχήν συμπληρωματικά στοιχεία των άρθρων 68 παρ. 2 του ν.2238/1994, 49 παρ. 3 του ν.2859/2000 και του άρθρου 72 παρ. 6 του ν.4174/2013, καθόσον δεν είχε, ούτε και δύνατο δικαιολογημένα να έχει υπόψη της η φορολογική αρχή, ούτε είχε εγερθεί υπόνοια για την εκπλήρωση της υποχρέωσης περί ορθής έκδοσης φορολογικών στοιχείων κατά την αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης και την οριστικοποίηση της αρχικής φορολογικής εγγραφής.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου α) για επιβολή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, αναφορικά με τα οικ. έτη 2009 και 2010, ήτοι διαχειριστικές περιόδους 01/01/2008 - 31/12/2008 και 01/01/2009 - 31/12/2009 αντιστοίχως, κατέστη δεκαετής, λόγω των ανωτέρω συμπληρωματικών στοιχείων υφιστάμενου αρχικού φύλλου ελέγχου (περαίωση ν.3888/2010), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 4 του ν.2238/1994 και 57 παρ. 2 του ν.2859/2000, β) για επιβολή φόρου εισοδήματος για το οικ. έτος 2011 (διαχειριστική περίοδο 01/01/2010 - 31/12/2010) κατέστη δεκαετής, λόγω των ανωτέρω συμπληρωματικών στοιχείων, ακόμη και αν δεν έχει εκδοθεί αρχικό φύλλο ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 4 του ν.2238/1994 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1052/2007 και γ) αντιθέτως, για επιβολή ΦΠΑ για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2010 - 31/12/2010 παρέμεινε πενταετής, καίτοι περιέλευσης σε γνώση του Προϊσταμένου της φορολογικής αρχής του προαναφερθέντος συμπληρωματικού στοιχείου, λόγω έλλειψης αρχικού φύλλου ελέγχου, βάσει του άρθρου 57 του ν.2859/2000 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1125/2004.

Επειδή, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και σκέψεις, κατά την ημερομηνία έκδοσης των προσβαλλόμενων πράξεων, ήτοι 07/08/2018, α) το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ για τα οικ. έτη 2009 και 2010 (διαχειριστικές περιόδους 01/01/2008 - 31/12/2008, 01/01/2009 - 31/12/2009 αντιστοίχως), καθώς και καταλογισμού φόρου εισοδήματος για το οικ. έτος 2011 (διαχειριστική περίοδο 01/01/2010 - 31/12/2010), δεν είχε παραγραφεί εμπίπτοντας στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 και της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν.2859/2000, περί δεκαετούς παραγραφής και β) το δικαίωμα του Δημοσίου για καταλογισμό ΦΠΑ, για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2010 - 31/12/2010, έχει υποπέσει οριστικά σε παραγραφή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 1 ν.2859/2000, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1125/2004.

Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, έχει νομικό έρεισμα, γίνεται εν μέρει αποδεκτός για την υπ' αριθ........./07.08.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010 - 31/12/2010, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της εξέτασης του έτερου προβαλλόμενου λόγου ως προς αυτήν, ενώ απορρίπτεται ως νόμω και ουσία αβάσιμος για τις λοιπές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Ως προς τον 2° προβαλλόμενο λόγο

Επειδή, με το άρθρο 3 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι: «1. Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο εισόδημα που αποκτάται μέσα στο αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τις διακρίσεις που ορίζει αυτός ο νόμος. 2. Η χρονική διάρκεια του οικονομικού έτους αρχίζει από την 1η /1 και λήγει την 31η/12 του ίδιου ημερολογιακού έτους».

Επειδή, με το άρθρο 29 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι: «1. Η Διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα...».

Επειδή, με το άρθρο 30 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι: «1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών. 2. Ο προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων των εμπορικών επιχειρήσεων ενεργείται ως ακολούθως: α) Για επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων..».

Επειδή, με το άρθρο 16 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών. Η παράδοση των αγαθών συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά. Όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, η παράδοση συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή, εκτός αν ο προμηθευτής αναλαμβάνει και την υποχρέωση συναρμολόγησης ή εγκατάστασης των αγαθών, οπότε η παράδοση συντελείται κατά το χρόνο αποπεράτωσης των εργασιών αυτών. 2. Κατ' εξαίρεση, ο φόρος γίνεται απαιτητός: α) κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., παρέχεται η ευχέρεια έκδοσης των στοιχείων αυτών σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών,. ».

Επειδή, οι πιο πάνω διατάξεις καθιερώνουν την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή επόμενων χρήσεων. Κατά συνέπεια, τα ακαθάριστα έσοδα και κέρδη κατατάσσονται και φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν, και οι δαπάνες κατατάσσονται στη χρήση την οποία βαρύνουν και οι οποίες συμβάλλουν στην απόκτηση εισοδήματος (π.21503/139/1958 εγκύκλιος του Ν.Δ. 3843/1958).

Επειδή, με το άρθρο 12 παρ. 14 του Π.Δ. 186/1992 ορίζεται ότι: «Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ' εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22α του Ν. 1642/1986, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων... Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.».

Επειδή, με το άρθρο 2 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι: «1. Σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του.. 4. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ετερόρρυθμες και οι ομόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α' 84)».

Επειδή, με το άρθρο 64 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι: «1. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στον Προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ως εξής: α. Μέχρι την 1η Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, αν η εταιρία ή η κοινωνία ή η κοινοπραξία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων..».

Επειδή, με το άρθρο 38 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλλουν στη ΔΟΥ, που είναι αρμόδια για την επιβολή του φόρου εισοδήματος τους, τις πιο κάτω δηλώσεις: α. Περιοδική δήλωση για κάθε φορολογική περίοδο, ως εξής:. ββ) Κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει, για κάθε φορολογική περίοδο, την αξία των φορολογητέων παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ... β) Εκκαθαριστική δήλωση μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της περιόδου αυτής δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τα δεδομένα των περιοδικών δηλώσεων της διαχειριστικής περιόδου, μετά το διακανονισμό που έγινε, συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 33......

Επειδή, με το άρθρο 72 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι: «1. Αν φορολογητέα ύλη έχει περιληφθεί από το φορολογούμενο σε διαχειριστικό έτος άλλο από αυτό στο οποίο ανήκει, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας προβαίνει σε ανάλογη τροποποίηση των φορολογικών εγγραφών των ετών, τα οποία αφορά.».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τις οικείες εκθέσεις ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, τα φορολογικά στοιχεία, αξίας 12.918,08€ πλέον ΦΠΑ 2.454,44€, 9.834,10€ πλέον ΦΠΑ 1.868,48€ και 322,00€ πλέον ΦΠΑ 74,06€, για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τις διαχειριστικές περιόδους 01/01/2008 - 31/12/2008, 01/01/2009 - 31/12/2009 και 01/01/2010 - 31/12/2010 αντιστοίχως, εκδόθηκαν εκπρόθεσμα το 2013, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992, η δε φορολογητέα ύλη συμπεριελήφθη στην δήλωση εισοδήματος οικ. έτους 2014 και ο αναλογούν ΦΠΑ αποδόθηκε με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013 - 31/12/2013, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων που καθιερώνουν τη λογιστική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων στη φορολογική νομοθεσία.

Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, περί απόδοσης των φόρων σε μεταγενέστερη χρήση και μη νόμιμου καταλογισμού αυτών, απορρίπτεται ως νόμω και ουσία αβάσιμος.

Αποφασίζουμε

την μερική αποδοχή της υπ' αριθ. πρωτ    /28.09.2018 ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης «........ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (πρώην....... ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) με ΑΦΜ:..........      και συγκεκριμένα:
1. την επικύρωση της υπ' αριθ    /07.08.2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2009 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ,
2. την επικύρωση της υπ' αριθ    /07.08.2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2010 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ,
3. την επικύρωση της υπ' αριθ    /07.08.2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2011 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ,
4. την επικύρωση της υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ,
5. την επικύρωση της υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01/2009 - 31/12/2009 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ και
6. την ακύρωση της υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010 - 31/12/2010 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, λόγω παραγραφής.
Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενο ποσό / πρόστιμο με βάση την παρούσα απόφαση:

Η υπ’ αριθ......./07.08.2018 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος οικ. έτους 2009

Κύριος Φόρος    676,92 €
Πρόστιμο άρθρου 58 του ν.4174/2013    338,46 €
Τόκοι άρθρου 53 του ν.4174/2013    276,72 €
Σύνολο για καταβολή    1.292,10 €

Η υπ’ αριθ    /07.08.2018 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος οικ. έτους 2010

Φορολογητέα κέρδη    38.984,07 €
Επιπλέον πιστωτικό ποσό προς επιστροφή    359,99 €

Η υπ’ αριθ    /07.08.2018 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος οικ. έτους 2011

Κύριος Φόρος    64,40 €
Πρόστιμο άρθρου 58 του ν.4174/2013    32,20 €
Τόκοι άρθρου 53 του ν.4174/2013    26,33 €
Σύνολο για καταβολή    122,93 €

Υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ
διαχειριστικής περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008
Κύριος Φόρος    2.454,44 €
Πρόστιμο άρθρου 58Α ν.4174/2013    1.227,22 €
Τόκοι άρθρου 53 ν.4174/2013    1.003,38 €
Σύνολο για καταβολή    4.685,04 €

Υπ’ αριθ    /07.08.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ
διαχειριστικής περιόδου 01/01/2009 - 31/12/2009
Μη αναγνώριση πιστωτικού υπολοίπου    1.868,48 €
 
διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010 - 31/12/2010
ΑΝΑΛΥΣΗ    Βάσει ελέγχου    Βάσει της παρούσας απόφασης    Διαφορά απόφασης - ελέγχου
Κύριος Φόρος    1.942,54 €    0,00 €    -1.942,54 €
Πρόστιμο άρθρου 58Α ν.4174/2013    971,27 €    0,00 €    -971,27 €
Τόκοι άρθρου 53 ν.4174/2013    794,11 €    0,00 €    -794,11 €
Σύνολο για καταβολή    3.707,92 €    0,00 €    -3.707,92 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.

ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης