161/1/2019

Έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2410

1 Φεβ 2019

Taxheaven.gr
Αριθμ. απόφ. 161/1/1.2.2019

(ΦΕΚ Β' 646/27-02-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Την υπ’ αρ. 152/8ο/13-7-2018 απόφασή του περί της εκκίνησης της διαδικασίας έγκρισης μετάφρασης από την IFAC του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2410.

2) Το από 15-01-2019 email της IFAC σχετικά με την έγκριση των κειμένων μετάφρασης από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2410.

3) Την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4449/2017.

4) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται κρατική δαπάνη,

αποφασίζει ομόφωνα:

Την έγκριση των κειμένων μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2410 όπως αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το οποίο έχει ως εξής:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ

Taxheaven.gr