Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1174/4.6.2002 ΠΟΛ.1174/4.6.2002


Σχόλια: Οπως τροποποιήθηκε με την


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2002 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1174/4.6.2002
Τρόπος καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους στο φόρο, εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας


Αθήνα, 4 Ιουνίου 2002

Αριθμ.Πρωτ.:1048281/2583/529/Α0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/νση ΦΠΑ
Τμήματα: ΑΆ, ΒΆ, ΔΆ & ΕΆ
15η Δ/νση ΚΒΣ
Τμήματα: ΑΆ & ΒΆ
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/νση Μητρώου
Τμήμα Β

ΠΟΛ 1174


ΘΕΜΑ: Τρόπος καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους στο φόρο, εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας.Έχοντας υπόψη

-Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 35, 36, 59 παράγραφος 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α (ν. 2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α /7.11.2000), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με το άρθρο 18 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α/20.3.2002).

-Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α).

-Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α)

-Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 της 6ης Οδηγίας ΦΠΑ (Οδηγία ), που αφορούν τον προσδιορισμό του προσώπου, το οποίο είναι υπόχρεο για την καταβολή του φόρου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2000/65/ΕΚ/17 Οκτωβρίου 2000.

-Την ανάγκη να καθοριστεί ο τρόπος καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους στο φόρο, εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, οι σχετικές υποχρεώσεις και ειδικά η υποχρέωση τους για εκπροσώπηση στην Ελλάδα καθώς και οι διαδικασίες εγγραφής τους στο Μητρώο.

-Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1485/Β) "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών ".

-Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Καθορίζουμε τον τρόπο καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους στο φόρο προστιθέμενης αξίας, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος, τις σχετικές υποχρεώσεις και ειδικά την υποχρέωση εκπροσώπησης τους στην Ελλάδα, ως εξής :

Αρθρο 1 - Ορισμός εκπροσώπου

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας και πραγματοποιούν, από την εγκατάσταση τους αυτή, πράξεις οι οποίες υπάγονται στο ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Κώδικα ΦΠΑ, και με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.2238/1994 ή της οικείας σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, οφείλουν να ορίσουν εκπρόσωπο, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους στην Ελλάδα.

Ο ορισμός αυτός γίνεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης πράξεων, για τις οποίες οφείλεται φόρος στην Ελλάδα.

2. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει:

α) για πράξεις για τις οποίες υπόχρεος στην καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης αγαθών ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση δ', υποπεριπτώσεις αα) και ββ) του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ, και

β) στην περίπτωση εξαγωγής αγαθών, από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας πωλητή που ενεργεί στο όνομα του και για λογαριασμό υποκειμένου στο φόρο αγοραστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 1.α της ΑΥΟ 1111374/9160/2152/0014/, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΥΟ 1077223/4331/869/0014/.Άρθρο 2 - Διαδικασία ορισμού εκπροσώπου

1. Ο ορισμός του εκπροσώπου γίνεται με έγγραφο, στο οποίο γίνεται ρητή μνεία για την μοναδικότητα του οριζομένου αυτού προσώπου στη χώρα μας, και αναφέρονται οι πράξεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και να διεκπεραιωθούν από αυτόν.

2. Ως πρόσωπο, το οποίο εξουσιοδοτείται για τα ανωτέρω, ορίζεται πρόσωπο, φυσικό ή νομικό (με εξαίρεση τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα) το οποίο είναι ήδη υποκείμενο στο φόρο και έχει την έδρα της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάσταση του στην Ελλάδα.

Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι λογιστής - φοροτεχνικός ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο πρέπει να είναι φερέγγυο, πλήρως ικανό για δικαιοπραξία, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή να λειτουργεί νόμιμα, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο και να μην έχει υποπέσει στις παραβάσεις:

α) των διατάξεων του άρθρου 30, παρ. 4, 6, 7 του ΚΒΣ, σύμφωνα με τις οποίες τα Βιβλία των υπόχρεων κρίνονται ως ανακριβή,

β) να μην εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη από οποιαδήποτε αιτία. [η περίπτωση αυτή καταργήθηκε με την ]

3. Το πρόσωπο που ορίζεται ως εκπρόσωπος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, οφείλει να αποδεχθεί τον ορισμό του με ρητή και ανεπιφύλακτη σχετική υπεύθυνη δήλωση του.

Αρθρο 3 - Διαδικασία εγγραφής

1. Ο εκπρόσωπος του υποκειμένου στο φόρο, υποχρεούται να υποβάλει, για λογαριασμό του εντολέα του, δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. που έχει την έδρα της επιχείρησης του, σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1068526/2620/ΔΜ/(ΦΕΚ 634 Β).

Στη δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, ο ΑΦΜ/ΦΠΑ και ελλείψει αυτού οποιοσδήποτε ΑΦΜ του έχει χορηγηθεί στη χώρα εγκατάστασης του, το αντικείμενο της δραστηριότητας του στην Ελλάδα και τα στοιχεία του εκπροσώπου.

2. Με την προαναφερόμενη δήλωση έναρξης συνυποβάλλει και αντίγραφο της έγγραφης εξουσιοδότησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου, καθώς και την οικεία υπεύθυνη δήλωση του περί αποδοχής του ορισμού του ως εκπροσώπου.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης έναρξης, δηλώνεται ο ακριβής χρόνος έναρξης πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα.

3. Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης, χορηγείται Αριθμός Φορολογικού Μητρώου στον εντολέα, εφόσον ελεγχθεί ότι ο εκπρόσωπος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

Πριν τη χορήγηση ΑΦΜ ελέγχεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων του εντολέα, και ειδικά της εγκυρότητας του ΑΦΜ που δηλώνεται ότι του έχει χορηγηθεί στη χώρα εγκατάστασης του, με τη διαδικασία της διοικητικής συνεργασίας.

Σε περίπτωση μεταβολής του εκπροσώπου, σύμφωνα με νέα εξουσιοδότηση του εντολέα, καθώς και σε περίπτωση υποβολής δήλωσης παύσης και εκ νέου έναρξης εργασιών του ίδιου του υπόχρεου στο φόρο, έστω και με διαφορετικό εκπρόσωπο, ο ΑΦΜ που χορηγήθηκε αρχικά, στον εντολέα παραμένει ο ίδιος, σύμφωνα και με τις διατάξεις της ΑΥΟ 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193 Β).

Αρθρο 4 - Τήρηση Βιβλίων και έκδοση Στοιχείων του ΚΒΣ -Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εγκατεστημένων στο εσωτερικό της χώρας υποκειμένων στο φόρο, που απορρέουν από τις διατάξεις περί ΦΠΑ και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

2. Συγκεκριμένα υποχρεούνται:

α) Να τηρούν βιβλία, τουλάχιστον Β' κατηγορίας και να εκδίδουν στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, για τις πράξεις που πραγματοποιούν, για τις οποίες οφείλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα.

Στα φορολογικά στοιχεία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποκειμένου στο φόρο, που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας και τα πλήρη στοιχεία του εκπροσώπου.

Τα βιβλία και στοιχεία θεωρούνται, στο όνομα του εντολέα, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκε, μέσω του εκπροσώπου, η δήλωση έναρξης δραστηριότητας.

Κατ' εξαίρεση, τα προαναφερόμενα πρόσωπα μπορούν να εκδίδουν τιμολόγια από τη χώρα εγκατάστασης τους. Στην περίπτωση αυτή στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφουν, εκτός από τα πλήρη στοιχεία της εγκατάστασης, τον ΑΦΜ που έχουν λάβει στην Ελλάδα, τα στοιχεία του εκπροσώπου που έχουν ορίσει στη χώρα μας, καθώς και την αξία και το ποσό του ΦΠΑ, σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στην Ελλάδα. Αντίγραφα των τιμολογίων αυτών, υποχρεούνται να αποστέλλουν στον εκπρόσωπο που έχουν ορίσει στην Ελλάδα ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση των βιβλίων και ο έλεγχος των υποβαλλόμενων δηλώσεων.

Γενικά, τα τιμολόγια που εκδίδονται από τους υπόχρεους, είτε αυτά εκδίδονται στην Ελλάδα, είτε στη χώρα εγκατάστασης τους, καθώς και τα στοιχεία που λαμβάνονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, για τις πράξεις που φορολογούνται στη χώρα μας, φυλάσσονται στην εγκατάσταση του εκπροσώπου, για τις ανάγκες του ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

β) να υποβάλλουν τις δηλώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, και να καταβάλλουν το φόρο που οφείλεται στο δημόσιο.

Στις δηλώσεις αυτές περιλαμβάνονται το σύνολο των φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα, καθώς και το σύνολο των εισροών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, εφόσον οι εισροές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των ανωτέρω φορολογητέων πράξεων, καθώς και το σύνολο του φόρου με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι εισροές αυτές.

Αρθρο 5 - Τραπεζική εγγύηση αντί εγγραφής & ορισμού εκπροσώπου

Σε περίπτωση ευκαιριακής πραγματοποίησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή παρόμοιων εκδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διοργάνωση συνεδρίων, από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1, τα πρόσωπα αυτά μπορούν, αντί του ορισμού εκπροσώπου να καταθέτουν εγγυητική επιστολή τραπέζης εγκατεστημένης στην Ελλάδα, η οποία να καλύπτει το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στις ανωτέρω ευκαιριακές πράξεις.

Το ποσό αυτό του ΦΠΑ υπολογίζεται με βάση τα εισιτήρια ή προσκλήσεις ή άλλα στοιχεία εσόδων, που προσκομίζονται για θεώρηση στη Δ.Ο.Υ, τη σύμβαση που ενδεχομένως έχει υπογραφεί, για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας ή άλλα δικαιολογητικά, από τα οποία υπολογίζεται το ύφος των εσόδων που προσδοκάται να πραγματοποιηθεί, κατά την πραγματοποίηση των εν λόγω ευκαιριακών πράξεων (αριθμός συνέδρων, ποσό συμμετοχής, πωλήσεις διαφημιστικών ειδών, εκμετάλλευση κυλικείων κλπ.).

Τα ανωτέρω στοιχεία προσκομίζονται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του τόπου στον οποίο πραγματοποιείται η εκδήλωση, ο οποίος ελέγχει τα προαναφερόμενα πρόσωπα γενικά, ακόμη και με επιτόπιο έλεγχο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο προαναφερόμενος υπόχρεος στο φόρο οφείλει να αποδώσει το φόρο που αναλογεί στα έσοδα που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η καταβολή του φόρου γίνεται με υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στον αρμόδιο, ως άνω, Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του υπόχρεου, καθώς και ο ΑΦΜ που του έχει χορηγηθεί στη χώρα εγκατάστασης του. Μετά την καταβολή του αναλογούντος φόρου αποδεσμεύεται η κατατεθείσα εγγύηση.

Αρθρο 6 - Παύση ορισμού εκπροσώπου

Σε περίπτωση που έπαυσε να ισχύει η εξουσιοδότηση για τον εκπρόσωπο, λόγω ανάκλησης αυτής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής, σε περίπτωση αλλαγής του εκπροσώπου, ή παύσης εργασιών, σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας τους στην Ελλάδα.

Αρθρο 7 - Λοιπές διατάξεις

Ο εκπρόσωπος του υπόχρεου στο φόρο, δεν ευθύνεται αλληλεγγύως με τον κοινοτικό υπόχρεο, υποκείμενο στο φόρο για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών 1111374/9160/2152/0014/ όπως ισχύει και 1105799/1797/8881/0014/, σχετικά με τη διαδικασία ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου και τον τρόπο καταβολής του φόρου από το λήπτη, αντίστοιχα, όσον αφορά τους υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στη παρ. 2, περ. β' του άρθρου 1 της παρούσης.

Οι διατάξεις των ανωτέρω αποφάσεων συνεχίζουν να ισχύουν για τους υποκειμένους που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες.


Άρθρο 8 - Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.2002, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης