Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΑΕΦΚ ΚΕ/οικ.1474/Α321/2019 Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για την κρίση κτιρίων υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα), που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΔΑΕΦΚ ΚΕ/οικ.1474/Α321/2019
Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για την κρίση κτιρίων υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα), που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ ΚΕ/οικ.1474/Α321/05-02-2019

(ΦΕΚ Β' 456/15-02-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της από 28-07-1978 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (ΦΕΚ 24 Α΄) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 3, του άρθρου 5, παρ. 4 της πράξεως και την παρ. 16 του τρίτου άρθρου του νόμου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 26-03-1981 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123 Α΄)
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».
 
5. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α΄) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄) και ισχύει.

6. Τον ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

7. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις».

8. Το άρθρο 3 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄), που αφορά στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

9. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄), που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

10. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

12. Την Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ 746 Β΄) απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

13. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3-8-2018 (ΦΕΚ 3255 Β΄) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325/20-12-2018 (ΦΕΚ 5984 Β΄) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών.

14. Την οικ/1061/Α345/05-02-2002 (ΦΕΚ 163 Β΄) (ορθή επανάληψη 27-2-2002) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά Πράξεων των Τομέων και Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπαθών Πλημμυροπαθών κ.λπ. και αιτήσεων για επανεξέταση  κτιρίων».

15. Την οικ:6772/Β9β/19-12-2011 (ΦΕΚ 3201 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την οικ:11756/Δ5/16-10-2018 (ΦΕΚ 4776 Β΄) (ΦΕΚ 5988 Β΄ διόρθωση σφάλματος) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συμπληρωματικό τιμολόγιο με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό δαπάνης εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς.

17. Την οικ.5364/Δ/Β11/4-12-2015 (ΦΕΚ 2774 Β΄) απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής».

18. Την ΔΑΕΦΚ ΚΕ/οικ.14531/Α321/07-12-2018 (ΦΕΚ 5588 Β΄) (ΦΕΚ 5820 Β΄ διόρθωση σφάλματος) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης  στεγαστικής  συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

19. Την οικ.268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού».

20. Τις Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό (Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.) που εκδόθηκαν από τ. Υπουργείο Δημοσίων΄Εργων, Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 1978.

21. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), και επειδή σύμφωνα με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/2018 (ΦΕΚ 3255 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./12147/Α325/2018 (ΦΕΚ 5984 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή είναι και οι ιδιοκτήτες/τριες κτιρίων που χαρακτηρίζονται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. ως υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα).

- Πρέπει να καθοριστεί η διαδικασία, οι προθεσμίες και οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό των κτιρίων ως ασύμφορα επισκευής,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των προθεσμιών, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που ακολουθείται προκειμένου να κριθούν υπέρμετρα δαπάνης επισκευής (ασύμφορα) κτήρια που έχουν υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Προκειμένου να κριθεί εάν το κτίριο είναι ασύμφορο επισκευής, υποβάλλεται στον αρμόδιο Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), αίτηση από τον ιδιοκτήτη, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις, για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας επισκευής κτιρίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται παρακάτω.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση για άδεια επισκευής εντός των καθορισμένων προθεσμιών και στη συνέχεια επιθυμεί να εξεταστεί το κτίριο ως ασύμφορο επισκευής, δύναται να το αιτηθεί προσκομίζοντας, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας και πριν την έκδοση της άδειας επισκευής, τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται.
 
Β.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την εξέταση ενός κτιρίου ως προς το ασύμφορο επισκευής του, λαμβάνονται υπόψη α) οι βλάβες που έχει υποστεί, β) η ηλικία του και γ) το ύψος της δαπάνης επισκευής του.

Προκειμένου να κριθεί ένα κτίριο ασύμφορο επισκευής πρέπει να συντρέχουν τα παρακάτω κριτήρια:

1. Το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές βλάβες και έχει χαρακτηριστεί ως ακατάλληλο για χρήση.

2. Η ηλικία του κτιρίου κατά την ημέρα της πυρκαγιάς ήταν μεγαλύτερη ή ίση των τριάντα πέντε (35) ετών. Η ηλικία αποδεικνύεται από τους τίτλους κτήσεως του κτιρίου. Σε περίπτωση έλλειψης τίτλων ή αδυναμίας απόδειξης της ηλικίας του κτιρίου από τους τίτλους κτήσεως δύναται να ληφθούν υπόψη άλλα στοιχεία όπως τοπογραφικά διαγράμματα από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Σχέδια Πόλης, αεροφωτογραφίες με φωτοερμηνεία, κ.λπ. που από την ημερομηνία σύνταξης ή το περιεχόμενό τους προκύπτει η ηλικία του συγκεκριμένου κτιρίου.

3. Το εκτιμώμενο κόστος (Κε) επισκευής του κτιρίου είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το 80% της απομένουσας αξίας του κτιρίου (Αξ). Η απομένουσα αξία του κτιρίου υπολογίζεται από το κόστος αντικατάστασης, μειωμένο αναλογικά κατά τα χρόνια της ζωής του, σε σχέση προς την κατ’ εκτίμηση συνολική διάρκεια ζωής (Aξ = Kαx (Eζ-Hλ)/Eζ). Το εκτιμώμενο κόστος είναι ο προϋπολογισμός επισκευής του κτιρίου, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια επισκευής και έχει διαμορφωθεί μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας. Δηλαδή το κριτήριο εκφράζεται ως εξής:όπου:
Κε= εκτιμώμενο κόστος επισκευής κτιρίου
Αξ= απομένουσα αξία κτιρίου
Κα= κόστος αντικατάστασης κτιρίου [υπολογίζεται ως το γινόμενο της τιμής ανακατασκευής ανά m2 (€/m2), ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, όπως ορίζεται στην σχετική κοινή υπουργική απόφαση, επί του συνολικού εμβαδού του εξεταζόμενου κτιρίου]
Εζ= Εκτιμώμενα χρόνια ζωής του κτιρίου (ορίζονται σε 100 χρόνια)
Ηλ= Ηλικία κτιρίου (σε περίπτωση κατασκευής του κτιρίου σε διαφορετικές φάσεις ως ηλικία του κτιρίου λαμβάνεται η ηλικία του παλαιότερου τμήματός του).

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η εξέταση στάθμης κτιρίου για το ασύμφορο επισκευής της, ακολουθώντας τη διαδικασία, που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση, προσαρμόζοντάς τη στη στάθμη που εξετάζεται.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση του ιδιοκτήτη για να κριθεί το κτίριο ασύμφορο επισκευής συνοδεύεται, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις σχετικές αποφάσεις για την υποβολή αίτησης για άδεια επισκευής κτιρίου, από δικαιολογητικά για την κάλυψη των προαναφερόμενων προϋποθέσεων (Κεφ. Β της παρούσας απόφασης). Η τεκμηρίωση του αιτήματος για την κρίση ασύμφορου θα πρέπει να είναι πλήρης, εμπεριστατωμένη και αναλυτική.
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση διηρημένων ιδιοκτησιών η αίτηση υποβάλλεται από τον ορισμένο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ειδικό διαχειριστή.

Στην περίπτωση κτιρίου με περισσότερες της μιας ανεξάρτητες λειτουργικά ιδιοκτησίες  (είτε  πρόκειται για διηρημένες ιδιοκτησίες είτε όχι) η αίτηση ως προς το ασύμφορο επισκευής θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική εξουσιοδότηση ή από υπεύθυνες δηλώσεις όλων των συνιδιοκτητών, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, ότι επιθυμούν να κριθεί το κτίριο ασύμφορο επισκευής.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Οι φάκελοι για κρίση ασύμφορων επισκευής κτιρίων εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) από όπου και εκδίδονται οι σχετικές πράξεις.
- Συστήνεται διμελής επιτροπή μηχανικών της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., από τον Προϊστάμενο της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., για τον έλεγχο του φακέλου, τη διενέργεια αυτοψίας και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης.
- Στη συνέχεια διενεργείται αυτοψία παρουσία του ιδιοκτήτη και του μελετητή Μηχανικού ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.
- Η επιτροπή συντάσσει έκθεση όπου καταγράφει τα συμπεράσματα από τον έλεγχο του φακέλου και τους λόγους για τους οποίους εισηγείται τον χαρακτηρισμό ή μη του κτιρίου ως ασύμφορο επισκευής. Όταν εισηγείται τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως ασύμφορο επισκευής, η έκθεση περιλαμβάνει και στοιχεία όπως ενδεικτική κάτοψη και τομή του κτιρίου με τις διαστάσεις, τη θέση του στο οικόπεδο, το εμβαδόν και τον όγκο του, τη χρήση του, την κατοικησιμότητά του και φωτογραφίες του. Επίσης η επιτροπή μονογράφει όλα τα στοιχεία του φακέλου που λαμβάνονται υπόψη για την κρίση της.
- Ακολουθεί η έκδοση απόφασης από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. για τον χαρακτηρισμό ή μη του κτιρίου ως ασύμφορο επισκευής με συνημμένη την έκθεση της επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο Τ.Α.Ε.Φ.Κ.

Η διαδικασία χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή/αυτοστέγαση/αποπεράτωση ή την επισκευή του κτιρίου ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του ως ασύμφορο επισκευής ή μη, συνεχίζεται από τον αρμόδιο Τ.Α.Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί με την αίτηση ασύμφορου και απαιτούνται για την έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. ή Άδειας επισκευής, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τα υποβάλλει ή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή εφόσον αυτές έχουν λήξει εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης αυτών από τον αρμόδιο Τ.Α.Ε.Φ.Κ.

Τα απαιτούμενα παραστατικά στοιχεία κατάθεσης αμοιβής μηχανικού για τον φάκελο επισκευής βάσει του οποίου κρίθηκε το κτίριο ως ασύμφορο επισκευής, προσκομίζονται πριν την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή/ αυτοστέγαση/αποπεράτωση.
 
Ε. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΥΜΦΟΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ασύμφορη επισκευής, διατήρησης και ανέγερσης νέας ανωδομής επί αυτής, κρίνεται κάθε υπόγεια κατασκευή, ανεξάρτητα παρουσίας βλαβών σε αυτήν, με τις εξής προϋποθέσεις:
α. η κατασκευή βρίσκεται κάτω από βάση σκυροδέματος στην οποία εδραζόταν λυόμενη κατοικία που επλήγη από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχει εμβαδόν μικρότερο από τη βάση σκυροδέματος,
β. η λυόμενη κατοικία έχει χαρακτηρισθεί κατεδαφιστέα, ή κρίνεται ως ασύμφορη επισκευής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Η στεγαστική συνδρομή που χορηγείται στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται για τα τετραγωνικά μέτρα της υπόγειας κατασκευής σύμφωνα με την περίπτωση (θ) της παρ. 4.3 της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3255 Β΄).

Για τον καθορισμό των προθεσμιών, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας προκειμένου να κριθούν οι υπόγειες κατασκευές ως ασύμφορες επισκευής, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας.

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικών που σχετίζονται με Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ο/η ιδιοκτήτης/-τρια, σε αντικατάστασή τους, θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει ήδη προβεί στην υποβολή της σχετικής αίτησης για την έκδοση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, προκειμένου ο φάκελος για κρίση ασύμφορου επισκευής κτιρίου να θεωρηθεί πλήρης.

2. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τον/την αρμόδιο υπάλληλο, εφόσον προκύψει η αναγκαιότητα διόρθωσης ή συμπλήρωσης δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα ενημερώνει τον/την ιδιοκτήτη/-τρια εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Αν η αναγκαιότητα διόρθωσης ή συμπλήρωσης δικαιολογητικών προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής η Υπηρεσία θα ενημερώνει τον/την ιδιοκτήτη/-τρια εγγράφως (με αποδεικτικό παραλαβής) ότι έχει προθεσμία τρεις (3) μήνες από την παραλαβή της έγγραφης ενημέρωσης για την προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών διαφορετικά η αίτηση θα τίθεται στο Αρχείο με απόφαση του/της Προϊσταμένου/-ης της αρμόδιας Υπηρεσίας.

3. Οι ενστάσεις κατά πράξεων της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι εμπρόθεσμες και εξεταστέες, εφόσον υποβάλλονται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής πράξης από τον/την ιδιοκτήτη/-τρια. Η απόφαση εκδίκασης ένστασης είναι τελεσίδικη και δεν επιδέχεται περαιτέρω ενστάσεως ή αιτήσεως θεραπείας.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνονται κατά τα ανωτέρω ως ασύμφορες επισκευής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 8-2-1979 π.δ. (ΦΕΚ 130 Δ΄) «Περί χορηγήσεως αδειών οικοδομών προς αποκατάστασιν ζημιών, αι οποίαι επροξενήθησαν εκ βίαιου συμβάντος ή θεομηνίας κ.λπ., επί αρτίων και μη αρτίων οικοπέδων», για την επιλογή της ανακατασκευής.
 
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης