Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΤΕ 696/2002 Εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων, των οποίων τα βιβλία και στοιχεία ελέγχονται ως ανεπαρκή ή ανακριβή. Προϋποθέσεις. Πλημμελής η αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως, αφού δεν αναφέρεται η παρανομία που διαπιστώθηκε κατά την έκδοση φορολογικού στοιχείου. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 2326/1997 ΔΕφΑθ).

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣΤΕ 696/2002
Εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων, των οποίων τα βιβλία και στοιχεία ελέγχονται ως ανεπαρκή ή ανακριβή. Προϋποθέσεις. Πλημμελής η αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως, αφού δεν αναφέρεται η παρανομία που διαπιστώθηκε κατά την έκδοση φορολογικού στοιχείου. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 2326/1997 ΔΕφΑθ).


ΣΤΕ 696/2002 Εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων, των οποίων τα βιβλία και σ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων των

επιχειρήσεων, των οποίων τα βιβλία και στοιχεία ελέγχονται ως ανεπαρκή ή ανακριβή. Προϋποθέσεις. Πλημμελής η αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως, αφού δεν αναφέρεται η παρανομία που διαπιστώθηκε κατά την έκδοση φορολογικού στοιχείου. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 2326/1997 ΔΕφΑθ).

Αριθμός 696/2002
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Απριλίου 2001 με την εξής σύνθεση: Φ. Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Σ.  Καραλής, Δ. Κωστόπουλος, Σύμβουλοι, Κ. Βιολάρης, Ελ. Αναγνωστοπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Μπερδεμπέ, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 8 Δεκεμβρίου 1997 αίτηση:

της ............η οποία δεν παρέστη, αλλά η δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, κατά του .......... ο οποίος παρέστη με τον Κωνσταντίνο Κατσούλα, Πάρεδρο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα εταιρεία επιδιώκει να αναιρεθεί η 2326/1997 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Παρέδρου Κ.Βιολάρη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη και το παράβολο (υπ? αριθμ. 862785/1997 διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ.
Ενσήμων και Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών και υπ? αριθμ. 1025281/1997 ειδικό έντυπο παραβόλου).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της απόφασης 2326/1997 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκαν οι εφέσεις της αναιρεσείουσας εταιρείας και του Δημοσίου κατά της απόφασης 4995/1995 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση, κατά μερική αποδοχή προσφυγής της αναιρεσείουσας, μεταρρυθμίστηκε η υπ'αριθμ. 4/1993 πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων, οικονομικού έτους 1988, του Προϊσταμένου της Η΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών και προσδιορίστηκαν τα καθαρά κέρδη της αναιρεσείουσας σε 14.000.000 δραχμές.

3. Επειδή, στο άρθρο 33α παρ. 1 περ. γ΄ του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 814/1978, (φ. 114), ορίζεται ότι: «Επί των . . . επιχειρήσεων των τηρουσών βιβλία και στοιχεία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων, ως και επί των επιχειρήσεων, αίτινες δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία ή τηρούν τοιαύτα κατωτέρας της προσηκούσης κατηγορίας ή τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία και εφ' όσον εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν η ανεπάρκεια καθιστά αδύνατον την διενέργειαν των ελεγκτικών επαληθεύσεων, το καθαρόν κέρδος προσδιορίζεται εξωλογιστικώς κατά τα εν άρθρω 36 οριζόμενα». Περαιτέρω, στο άρθρο 34 παρ. 2 περ. γ΄ του ίδιου Ν.Δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν.814/1978, ορίζεται ότι επί επιχειρήσεων «μη τηρουσών βιβλία και στοιχεία του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων ή τηρουσών τοιαύτα ανεπαρκή ή ανακριβή ή κατωτέρας της προσηκούσης κατηγορίας, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται εξωλογιστικώς επί τη βάσει των υπό του Οικονομικού Εφόρου διατιθεμένων στοιχείων και πληροφοριών περί της εκτάσεως της συναλλακτικής δράσεως της επιχειρήσεως και των εν γένει συνθηκών λειτουργίας αυτής. Δια τον τοιούτον προσδιορισμόν λαμβάνονται ιδία υπ' όψιν αι υπό της επιχειρήσεως εμφανιζόμεναι αγοραί και πωλήσεις, το εμφανιζόμενον μικτόν κέρδος, ως και το πραγματοποιούμενον τοιούτον παρ? ετέρων ομοειδών επιχειρήσεων εργαζομένων υπό παρομοίας συνθήκας, το απασχολούμενον προσωπικόν, το ύψος των επενδεδυμένων κεφαλαίων ως και των ιδίων κεφαλαίων κινήσεως, το ποσόν των δανείων και
πιστώσεων, το ποσόν των εξόδων παραγωγής και διαθέσεως των εμπορευμάτων, των εξόδων διαχειρίσεως και πάσης εν γένει επαγγελματικής δαπάνης». Τέλος, στο άρθρο 43 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ. 99/1977, ΦΕΚ Α΄ 34) ορίζεται ότι: « . . . Ανακριβή κρίνονται τα βιβλία και στοιχεία οσάκις εις αυτά ο υπόχρεως, διαζευκτικώς ή αθροιστικώς, δεν εμφανίζει υπαρκτά έσοδα ή εμφανίζει ανακριβή τοιαύτα, εμφανίζει ανακριβή ή ανύπαρκτα έξοδα, δεν εμφανίζει στοιχεία απογραφής ή εμφανίζει ανακριβή τοιαύτα και εν γένει δεν εμφανίζει την πραγματικήν κατάστασιν, εκ των τοιούτων δε πράξεων ή παραλείψεων επηρεάζονται ουσιωδώς τα εκ των βιβλίων και στοιχείων προκύπτοντα δεδομένα ή οικονομικά αποτελέσματα . . . ». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι επί επιχειρήσεων, των οποίων τα βιβλία και στοιχεία ελέγχονται ανεπαρκή ή ανακριβή, ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων ενεργείται εξωλογιστικώς, εφόσον η ανεπάρκεια ή η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων
καθιστά αδύνατη τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων και ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την περί τούτου αιτιολογημένη κρίση της φορολογικής αρχής ή του δικαστηρίου της ουσίας.

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη απόφαση έγιναν δεκτά τα εξής: «Η εφεσίβλητη ετερόρρυθμη εταιρεία έχει την έδρα της στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στην Πλάκα ........, και ασχολήθηκε κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο (1.1.1987 ? 31.12.1987) με την εκμετάλλευση κέντρων διασκεδάσεως (μπουάτ) με την ονομασία «.....», αφενός στην παραπάνω διεύθυνση κατά τους χειμερινούς μήνες και αφετέρου στη Λεωφόρο Μίκρας της Θεσσαλονίκης κατά τους θερινούς μήνες. Στα καταστήματα αυτά παρέχονταν
διασκέδαση με μουσική από γνωστούς καλλιτέχνες και χορευτικά κατά περιόδους, και προσφέρονταν αποκλειστικά ποτά, αναψυκτικά και ξηροί καρποί, χωρίς κύρια εδέσματα. Κατά την κρίσιμη περίοδο η επιχείρηση τήρησε βιβλία και στοιχεία Β΄κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. (βιβλία εσόδων-εξόδων) και εξέδιδε θεωρημένους διπλότυπους λογαριασμούς πελατών. Από τα δεδομένα των βιβλίων προέκυπταν, συνολικά, αγορές δρχ. 5.018.612 ακαθάριστα έσοδα δρχ. 17.549.889 δαπάνες δρχ. 19.468.381 και ζημιά δρχ. 2.187.704. Ο Προϊστάμενος της διάδικης φορολογικής αρχής (ΔΟΥ), υιοθετώντας το πόρισμα το αναφερόμενο στην από 10.12.1993 έκθεση ελέγχου, έκρινε τα βιβλία της εταιρείας ανακριβή και εχώρησε στην εξωλογιστική εξαγωγή του αποτελέσματος, προσδιορίζοντας τα μεν ακαθάριστα έσοδα σε δρχ. 70.000.000, τα δε καθαρά κέρδη σε δρχ. 24.500.000, με τη χρησιμοποίηση δηλαδή Σ.Κ.Κ. 35%. Επί προσφυγής της εταιρείας κατά της 4/1993 πράξεως εκδόθηκε η ήδη εκκαλούμενη απόφαση, η οποία δέχθηκε τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος και περιόρισε στη συνέχεια τα καθαρά κέρδη της επιχειρήσεως σε δρχ. 14.000.000, με τη χρησιμοποίηση Σ.Κ.Κ. 35% στα περιορισθέντα επίσης ακαθάριστα έσοδα των 40.000.000 δρχ. Στην κρίση του για την απόρριψη των βιβλίων και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στηρίχθηκε στις παραβάσεις που παρατίθενται στην οικεία έκθεση ελέγχου και είναι οι αναφερόμενες στην οριστική απόφαση επιβολής προστίμου 202/1996 παραβάσεις της μη νομότυπης έκδοσης του 14500/18.12.1987 διπλότυπου λογαριασμού που αντιστοιχούσε για 29 παρέες και
της μη καταχώρισης σερβιρισθέντων ειδών στους διπλότυπους λογαριασμούς πελατών σε έξι περιπτώσεις για ισάριθμες παρέες. Το δικαστήριο, δεχόμενο ότι η εταιρεία υπέπεσε στις παραβάσεις αυτές και ότι η μη νομότυπη έκδοση του πιο πάνω λογαριασμού και η μη καταχώριση σε έξι περιπτώσεις σερβιρισθέντων ειδών σε διπλότυπους λογαριασμούς πελατών συνιστά ξεχωριστές ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΦΣ που έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη εσόδων, έκρινε ως ανακριβή τα παραπάνω περιγραφόμενα δεδομένα των βιβλίων». Με βάση τα πιο πάνω η προσβαλλόμενη απόφαση έκρινε ότι: «το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι οι παραπάνω παραβάσεις προδίδουν πρόθεση αποκρύψεως εσόδων και εμφανίσεως ανακριβών αποτελεσμάτων, γεγονός που εμποδίζει ουσιωδώς τη διενέργεια των απαραίτητων ελεγκτικών επαληθεύσεων και νόμιμα εχώρησε στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων και απέστη από τα δεδομένα των βιβλίων. Περαιτέρω το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αφού έλαβε, υπόψη το είδος της επιχειρήσεως και τον τρόπο λειτουργίας της (κέντρο διασκέδασης-μπουάτ), την περιοχή στην οποία λειτουργεί (Πλάκα), τη φήμη της στην αγορά και τη φήμη των
καλλιτεχνών που εμφανίζονταν, ενδεικτικώς τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα και τις δαπάνες, το μικτό κέρδος που πραγματοποιούν άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις και την εν γένει έκταση της δραστηριότητας της επιχειρήσεως, όπως αυτή προκύπτει από τα προπαρατεθέντα στοιχεία, ορθώς προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδά της σε 40.000.000 δραχμές και τα καθαρά της κέρδη σε 14.000.000 δραχμές με τη χρησιμοποίηση του μοναδικού συντελεστή (και όχι κυμαινόμενου) καθαρού κέρδους 25% προσαυξημένου κατά 40%, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1563/1985, λόγω ανακριβείας των βιβλίων της επιχειρήσεως».

5. Επειδή, με το παραπάνω περιεχόμενο, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν αιτιολογείται νομίμως κατά την κρίση της περί προσφυγής στον εξωλογιστικό προσδιορισμό, διότι το διοικητικό εφετείο στήριξε την κρίση του για το
ανέφικτο του λογιστικού προσδιορισμού και στην ανωτέρω παράβαση «της μη νομότυπης έκδοσης του 14500/18.12.1987 διπλότυπου λογαριασμού που αντιστοιχούσε σε 29 παρέες» χωρίς να αναφέρει σε τι συνίσταται το «μη νομότυπο της έκδοσης» του λογαριασμού αυτού παρά και τη σχετική αμφισβήτηση με την έφεση της αιτούσης εταιρείας και συνεπώς να κρίνει αιτιολογημένα, από την άποψη αυτή, γιατί η πλημμέλεια αυτή των βιβλίων και στοιχείων της αναιρεσείουσας, (συνεκτιμώμενη με τις άλλες πλημμέλειες) καθιστά αδύνατη τη
διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων και ανέφικτο το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό, που βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί και η υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.

6. Επειδή, μετά την κατά τα ανωτέρω αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση.

Αναιρεί την απόφαση 2326/1997 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση σύμφωνα με το σκεπτικό.

Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου, και Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη της αναιρεσείουσας που ανέρχεται σε τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 10 Απριλίου 2001 και 11 Φεβρουαρίου 2002 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου 2002.

Ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Β΄ Τμήματος


Φ. Στεργιόπουλος Μ. Μπερδεμπέ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης