Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1051/2019 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Α.1051/2019
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης


Α.1051/2019 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 06-02-2019
Αριθ. Πρωτ.: Α.1051/6-2-2019

(ΦΕΚ Β' 434/14-02-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ ' - Φορολογίας Αυτοκινήτων και Λοιπών Φορολογιών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1051/2019

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν.2960/01, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης»


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 6 του άρθρου 129 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
β) τις διατάξεις του άρθρου 129 και 137 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 64 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄),
γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
δ) των άρθρων 120, 121α, 128 και 130 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) της αριθμ. ΔΕΦΚ Δ 5041027 ΕΞ 22.11.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 3085/Β΄) «Καθιέρωση νέου εντύπου“Δήλωσης Άφιξης Οχήματος από χώρα της Ε.Ε.”»,
στ) της αριθμ. Φ.31/13/ 3-6-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 816/Β΄) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»,
ζ) της αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 εγκυκλίου διαταγής «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICISNET»,
η) της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 968) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 3α/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την αριθμ. 1 της 20/01/2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των διατυπώσεων δήλωσης κοινοτικών οχημάτων, κατά την άφιξή τους στη χώρα και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/2001.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ο τύπος της Δήλωσης Άφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.) και η διαδικασία υποβολής αυτής, κατά τη μεταφορά, αποστολή και άφιξη στο εσωτερικό της χώρας των υποκειμένων σε τέλος ταξινόμησης κοινοτικών οχημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, καθώς και ειδικότερα θέματα, ως προς την διαχείριση της εν λόγω Δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α. «Αποστολή ή μεταφορά»: Κάθε αποστολή ή μεταφορά οχημάτων που αρχίζει σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και καταλήγει στο εσωτερικό της χώρας. Η έννοια της μεταφοράς περιλαμβάνει όλα τα οχήματα που μεταφέρονται έμφορτα ή αυτοδύναμα στη χώρα.

β. «Τόπος προορισμού»: ο τόπος που κατά περίπτωση αναφέρεται στις υποπεριπτώσεις αα΄ έως εε΄ της παρούσας περίπτωσης και στον οποίο το όχημα παραμένει διαθέσιμο, μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης:
αα. η φορολογική αποθήκη που κατέχει ή χρησιμοποιεί ο παραλήπτης του οχήματος είτε,
ββ. οι εγκαταστάσεις/αποθηκευτικοί χώροι του παραλήπτη του οχήματος είτε,
γγ. οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του προσώπου που διενήργησε τη μεταφορά,
δδ. η διεύθυνση κατοικίας, σε περίπτωση ιδιώτη παραλήπτη,
εε. η διεύθυνση άλλου τόπου προορισμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

γ. «είσοδος των οχημάτων στη χώρα»: η διέλευση χερσαίων ή θαλασσίων συνόρων κατά την έμφορτη ή αυτοδύναμη μεταφορά των οχημάτων,

δ.«τελωνείουποβολήςτης ΔήλωσηςΆφιξης Οχήματος - τελωνείο αποστολής»: η πλησιέστερη της εισόδου στη χώρα, τελωνειακή αρχή,

ε. «τελωνείο παραλαβής της Δ.Α.Ο.- τελωνείο προορισμού»: η τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο τόπος προορισμού του οχήματος και στην οποία υποβάλλεται η Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, ή για τη χορήγηση απαλλαγής από αυτό, ή στην οποία πραγματοποιούνται διατυπώσεις επαναποστολής σε άλλο κράτος μέλος, ή θέσης σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης,

στ. «παραλήπτης του οχήματος»: ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή ο μισθωτής στις περιπτώσεις των επιβατικών αυτοκινήτων του άρθρου 121α του ν. 2960/2001, ο οποίος είναι υπόχρεος για την υποβολή της Ειδικής Δήλωσης για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης.

Άρθρο 3
Υπόχρεοι

Υπόχρεο πρόσωπο για την υποβολή της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος - Δ.Α.Ο., είναι το πρόσωπο που πραγματοποίησε την είσοδο των οχημάτων στο εσωτερικό της χώρας ή ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης των οχημάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός τους.

Άρθρο 4
Αρμόδιες Αρχές

1. Αρμόδιο τελωνείο υποβολής της Δ.Α.Ο. (τελωνείο αποστολής) στις περιπτώσεις αυτοδύναμης και έμφορτης μεταφοράς είναι το πλησιέστερο της εισόδου των οχημάτων στη χώρα.

2. Αρμόδιο τελωνείο παραλαβής της Δ.Α.Ο. (τελωνείο προορισμού) είναι το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο τόπος προορισμού του οχήματος, υπό την προϋπόθεση να είναι καθ' ύλην αρμόδιο για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης. Στις περιπτώσεις όπου ως τόπος προορισμού δηλώνεται η διεύθυνση της φορολογικής αποθήκης που κατέχει ή χρησιμοποιεί ο παραλήπτης του οχήματος, αρμόδιο τελωνείο παραλαβής της Δ.Α.Ο. (τελωνείο προορισμού) είναι το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης.

Άρθρο 5
Διαδικασία Δήλωσης Άφιξης Οχημάτων

1. Κατά την είσοδο των οχημάτων στη χώρα, είτε μεταφέρονται έμφορτα είτε αυτοδύναμα, υποβάλλεται άμεσα Δ.Α.Ο., στο πλησιέστερο της εισόδου στη χώρα τελωνείο. Για τα οχήματα που αποστέλλονται ή μεταφέρονται έμφορτα, υποβάλλεται Δ.Α.Ο. συγκεντρωτικά, για όσα οχήματα αφορούν στην ίδια αποστολή, στον ίδιο τόπο προορισμού και στον ίδιο παραλήπτη. Εφόσον ορισμένα από τα οχήματα της ίδιας αποστολής προορίζονται για άλλο τόπο προορισμού ή για άλλο παραλήπτη στο εσωτερικό της χώρας, υποβάλλεται άλλη Δ.Α.Ο., ξεχωριστά, στο αρμόδιο, κατά τα ανωτέρω, τελωνείο υποβολής της Δ.Α.Ο.

2. Στη Δ.Α.Ο. συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπόχρεου προσώπου για την υποβολή της Δήλωσης, τα στοιχεία του οχήματος, τα στοιχεία του παραλήπτη, το τελωνείο προορισμού, καθώς και η ημερομηνία άφιξης του οχήματος.

3. Ως τόπος προορισμού των οχημάτων δηλώνεται, κατά περίπτωση, διεύθυνση των χώρων της περίπτωσης β' του άρθρου 2 της παρούσας, πλην των ειδικών περιπτώσεων του άρθρου 6.

Άρθρο 6
Ειδικές περιπτώσεις


1. Για τα οχήματα που μεταφέρονται είτε αυτοδύναμα είτε έμφορτα, εάν στον τόπο προορισμού, όπως ορίζεται στις υποπεριπτώσεις αα΄ έως δδ΄ της περίπτωσης β' του άρθρου 2 της παρούσας, δεν υπάρχει τελωνειακή αρχή με καθ’ύλην αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, παρέχεται η δυνατότητα, ως τόπος προορισμού, να δηλώνεται, εναλλακτικά, επί της Δ.Α.Ο.: α) ή άλλος τόπος προορισμού, πέρα από τους οριζόμενους στις υποπεριπτώσεις αα’έως δδ΄ της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι ο τόπος αυτός υπάγεται στο πλησιέστερο τελωνείο των τόπων προορισμού, των ως άνω υποπεριπτώσεων, με χωρική και καθ’ ύλην αρμοδιότητα για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης,
β) ή διεύθυνση φορολογικής αποθήκης ή αποθηκευτικής εγκατάστασης ή χώρου που εμπίπτει στην χωρική αρμοδιότητα του πλησιέστερου στην είσοδο τελωνείου τελωνείου υποβολής της Δ.Α.Ο., εφόσον αυτό έχει καθ’ ύλην αρμοδιότητα για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης.

2.  Σε κάθε περίπτωση, για τα οχήματα που μεταφέρονται τόσο αυτοδύναμα όσο και έμφορτα, παρέχεται η δυνατότητα να δηλώνεται επί της Δ.Α.Ο., ως τόπος προορισμού, οποιαδήποτε διεύθυνση άλλου τόπου προορισμού στο εσωτερικό της χώρας, κατ' επιλογή του παραλήπτη του οχήματος, με την προϋπόθεση ότι η Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης υποβάλλεται την ίδια ημέρα, με την άφιξη του οχήματος στον δηλωθέντα τόπο προορισμού, ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Στις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη Δ.Α.Ο., υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται από τον παραλήπτη του οχήματος, ο τόπος προορισμού, η δέσμευσή του, ότι το όχημα θα παραμείνει διαθέσιμο στο δηλωθέντα τόπο προορισμού, μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και ειδικότερα για την περίπτωση της παραγράφου 2 δηλώνεται και η δέσμευσή του για την υποβολή της Ειδικής Δήλωσης την ίδια ημέρα με την άφιξη του οχήματος στον δηλωθέντα τόπο προορισμού ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται και σε πρωτότυπη μορφή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στο τελωνείο προορισμού, κατά την υποβολή της Ειδικής Δήλωσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 7
Αλλαγή τελωνείου προορισμού

1. Αλλαγή τελωνείου προορισμού, στις περιπτώσεις του άρθρου 5 επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του τελωνείου υποβολής της Δ.Α.Ο. και μόνο εφόσον δεν έχει παραληφθεί η Δ.Α.Ο. ηλεκτρονικά από το τελωνείο προορισμού- παραλαβής.

2. Στις περιπτώσεις που έχει παραληφθεί η Δ.Α.Ο. από το τελωνείο παραλαβής - προορισμού και διαπιστωθεί ότι συντρέχει ανάγκη αλλαγής του τελωνείου προορισμού-παραλαβής, λόγω αναρμοδιότητας, ή λόγω εσφαλμένης δήλωσης του τόπου προορισμού, το όχημα μεταφέρεται στο νέο τόπο προορισμού κατόπιν έγκρισης του τελωνείου, με την υποβολή της προβλεπομένης, από την αριθμ. Φ.31/13/ 3-6-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 816/Β΄), Άδειας Διακίνησης Οχημάτων (ΑΔΟ).
Αντίγραφο της οριστικοποιημένης Ειδικής Δήλωσης, θα αποστέλλεται από το τελωνείο παραλαβής/προορισμού της ΑΔΟ, προς το τελωνείο αποστολής αυτής.
Στη περίπτωση  αυτή ο παραλήπτης του οχήματος υποβάλλει στο τελωνείο αίτηση για την μετακίνηση του οχήματος, στην οποία δηλώνεται ο νέος τόπος προορισμού, το αρμόδιο τελωνείο προορισμού καθώς και οι λόγοι μετακίνησής του. Με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται η δέσμευση του παραλήπτη ότι το όχημα θα παραμείνει διαθέσιμο στον νέο τόπο προορισμού μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης από το αρμόδιο τελωνείο προορισμού.

Άρθρο 8
Περιεχόμενο και τρόπος υποβολής της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος - Διαχείριση της Δήλωσης

1. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος περιλαμβάνει τα στοιχεία του Παραρτήματος της παρούσας και υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, ICISNET.

2. Στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, ως «τελωνείο αποστολής/εισόδου», νοείται το αρμόδιο τελωνείο για την υποβολή της Δ.Α.Ο., ήτοι το πλησιέστερο της εισόδου στη χώρα, τελωνείο και ως «τελωνείο παραλαβής», το «τελωνείο προορισμού». Υπό προϋποθέσεις, το «τελωνείο αποστολής» δύναται να είναι το ίδιο με το «τελωνείο  παραλαβής».

3. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Δ.Α.Ο., εκτός από τη συμπλήρωση των στοιχείων του υπόχρεου προσώπου υποβολής της Δήλωσης και των στοιχείων του οχήματος, συμπληρώνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά τα στοιχεία του παραλήπτη του οχήματος και το τελωνείο προορισμού, με βάση τον τόπο προορισμού που δηλώνεται, κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα.

4. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης της Δ.Α.Ο., όταν το τελωνείο παραλαβής είναι διαφορετικό από το τελωνείο αποστολής, τα δηλούμενα στη Δ.Α.Ο. στοιχεία επαληθεύονται από το τελωνείο παραλαβής.

5. Το τελωνείο παραλαβής, κατά την παραλαβή της Δ.Α.Ο. αφού διαπιστώσει, με βάση τον δηλωθέντα τόπο προορισμού, την αρμοδιότητά του, προβαίνει κατόπιν αξιολόγησης σε διασταυρωτικούς ελέγχους των στοιχείων αυτής, των επιπλέον στοιχείων που αποδεικνύουν την είσοδο των οχημάτων στη χώρα, καθώς και σε ελέγχους ως προς τη διαθεσιμότητα του οχήματος στον δηλωθέντα τόπο προορισμού.

6. Η Δ.Α.Ο. δύναται να κατατίθεται σε προγενέστερο της εισόδου τους χρόνο για γνωστοποίηση της αναμενόμενης άφιξης των οχημάτων στο αρμόδιο τελωνείο.

7. Σε περίπτωση που το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων είναι εκτός λειτουργίας η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται σε έντυπη μορφή με την συμπλήρωση του εντύπου του Παραρτήματος της παρούσας.

8. Το έντυπο με τίτλο «Δήλωση Άφιξης Οχήματος από χώρα της Ε.Ε.», όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας, τυπώνεται σε λευκό χαρτί Α4, σε τρία (3) αντίτυπα ως ακολούθως:
- Το αντίτυπο No 1 για το Τελωνείο Προορισμού
- Το αντίτυπο No 2 για τον κάτοχο του οχήματος
- Το αντίτυπο No 3 για το Τελωνείο Υποβολής της Δήλωσης.

Άρθρο 9
Έλεγχοι - Κυρώσεις

1. Οι ελεγκτικές τελωνειακές αρχές διενεργούν ελέγχους για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των οριζομένων στην παρούσα απόφαση.
Στις περιπτώσεις που διενεργούνται έλεγχοι διαθεσιμότητας του οχήματος στον δηλωθέντα τόπο προορισμού, το αρμόδιο τελωνείο, δύναται να ζητεί τη συνδρομή και άλλων αρμόδιων ελεγκτικών τελωνειακών αρχών.

2.  Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση αποτελεί παράβαση και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του ν. 2960/2001.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις - έναρξη ισχύος

1. Η αριθμ. ΔΕΦΚ Δ 5041027 ΕΞ 22.11.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 3085/Β΄) καταργείται.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 18.2.2019.

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 περί υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής της Δ.Α.Ο., ισχύει από 15 Μαρτίου 2019.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης