Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2019 Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας


Σχόλια:

Βλέπε 75085/09-03-2022 «Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2019 προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» σύμφωνα με την οποία οι δικαιούχοι πρέπει:
- να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως την 31/12/2021,
- να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1/1/2022 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποιητικής ΚΥΑ 21392/4.3.2022 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως την 8/3/2022,
- να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποιητικής ΚΥΑ 21392/4.3.2022 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 8/3/2022 και μετά.Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2019 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2019
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας


Ημερ.14-2-2019
Αρ. Πρωτ.13928

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ. Κ. 17456, ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ. 11320

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2019

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 2 του ν.2956/2001 (Α' 258),
β) το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α' 70),
γ) το άρθρο 44 του ν.3986/2011 (Α'152), όπως ισχύει,
δ) το άρθρο 40 του ν.4578/2018 (Α'200),
ε) τον κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013,
στ) τη με αριθμό 5387/81/05-02-2019 ΚΥΑ (314/B/07.02.2019 ΦΕΚ)
η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας», ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 20/2/2019 και ώρα 11η πρωϊνή, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Κεφάλαιο 1
Στόχος του προγράμματος


Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας.

Κεφάλαιο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση


1. Η συνολική δαπάνη από την εφαρμογή του προγράμματος θα ανέλθει έως το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων 80.000.000 Ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από διαθέσιμους πόρους των δύο κλάδων του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτων Απασχολουμένων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152). Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το 2019: 30.000.000 Ευρώ
για το 2020: 20.000.000 Ευρώ
για το 2021: 20.000.000 Ευρώ
για το 2022: 10.000.000 Ευρώ

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (Κανονισμού). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕΔ με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού).
Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση. Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του Κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,
δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Κεφάλαιο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ


Σύμφωνα:
α) με το άρθρο 2 του ν.2956/2001 (Α' 258) , όπως ισχύει, μεταξύ των σκοπών του Ο. Α. Ε.Δ. είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, και
β) με το άρθρο 29 του ν.1262/1982 ( Α' 70) , όπως ισχύει, για τον σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα βάσει προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του Δ. Σ. του ΟΑΕΔ.
γ) με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α'152) όπως ισχύει, «Συνιστάται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, ο οποίος αποτελείται από δυο κλάδους, που λειτουργούν με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισμένους που υπάγονται στον Ε.Φ. Κ. Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως ΟΑΕΕ και στο τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ο δεύτερος ασφαλισμένους που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ»
«Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος καθώς και η ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους ανωτέρω κλάδους».
δ) με το άρθρο 40 του ν.4578/2018 (Α'200), «άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ, και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα και παραμένουν ενήμεροι καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των προγραμμάτων, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ που λαμβάνουν οι ενταγμένοι στα προγράμματα αυτά, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους. Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η μη υπαγωγή τους σε ρύθμιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ».

Κεφάλαιο 4
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής


4.1. Οι δικαιούχοι πρέπει σωρευτικά:

1. να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι έξι (6) μήνες πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως 6/8/2018,
2. να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε (από 1-1-2012 έως 6-8-2018) σε συζύγους ή πρόσωπα α' ή β' βαθμού συγγένειας,
3. να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/8/2018 έως 6/2/2019,
4. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/2/2019 και μετά.
Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ΔΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης - επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.
5. να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β' του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος,
6. να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
Όσοι τυχόν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, και παραμένουν ενήμεροι καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
Από το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο 5, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.
Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η μη υπαγωγή τους σε ρύθμιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ,
7. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ),
8. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και
9. οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. H υπηρεσία διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' στο αρχείο της το οποίο, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482/2005 (Β'400) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και εφόσον πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης υπηρεσία. Το αρμόδιο ΚΠΑ2 απευθύνει αίτημα προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή του πιστοποιητικού. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

4.2. Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
• Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ),
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), για τους ομόρρυθμους εταίρους,
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ),
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
• Συνεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α' 205).
Επισημαίνεται ότι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι - μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.
Η απασχόληση των δυνητικά δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις των είτε σε άλλους εργοδότες αποτελεί λόγο απόρριψης της υπαγωγής τους στο παρόν πρόγραμμα. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

4.3. Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων ορίζεται σε τρία (3) μέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.1 της παρούσας και να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ίσα εταιρικά μερίδια.(Δηλαδή στην περίπτωση 3 μελών το ποσοστό ανέρχεται σε 33.3% ανά μέλος και στην περίπτωση 2 μελών το ποσοστό ανέρχεται σε 50% αντίστοιχα).
Στην περίπτωση που στο πρόγραμμα εντάσσεται ένα μέλος νομικής οντότητας, αυτό θα πρέπει να συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%.
Τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μεταβληθούν κάτω από το ελάχιστο, (βάσει του οποίου εντάχθηκαν), καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

4.4. Στην περίπτωση που αξιολογηθούν θετικά τα επιχειρηματικά σχέδια των δυνητικά δικαιούχων (προέγκριση), τα οποία υποβάλλονται με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους, βάσει του Κεφαλαίου 7 της παρούσας και προχωρήσουν σε σύσταση εταιρικού σχήματος, στο πρόγραμμα εντάσσονται τα μέλη της νομικής οντότητας.
Τα επιχειρηματικά σχέδια των δικαιούχων, συνεξετάζονται (στην ίδια συνεδρίαση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης), οι εγκριτικές αποφάσεις εκδίδονται ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δυνητικά δικαιούχους- μέλη νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι τις 7/2/2019.

4.5. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Η δημιουργία υποκαταστήματος, είτε κατά την διαδικασία της ένταξης είτε κατά την διάρκεια του προγράμματος δεν παραβιάζει τους όρους του προγράμματος.

4.6. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

4.7. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
1. επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές),
2. επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης,
3. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις ,τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, κλπ,
4. επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),
5. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,
6. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την υπαγωγή τους, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος.
7. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1 του Κανονισμού 1407/2013,
8. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ,
9. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ από την 1η/1/2008 και εφεξής,
10. οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, εκδίδεται απορριπτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
11. Αυτοαπασχολούμενοι, αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών, η ασφάλιση των οποίων ρυθμίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85).
12. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Κεφάλαιο 5
Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης


5.1. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.

5.2. Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

5.3. Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:
• η πρώτη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,
• η δεύτερη δόση, ύψους έως τέσσερις (4.000) Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται μετά τη λήξη του α' εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και
• η τρίτη δόση, ύψους έως τέσσερις (4.000) Ευρώ της περίπτωσης α), έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται μετά τη λήξη του β'εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.
Επισημαίνεται ότι η επιχορήγηση δύναται να ανέρχεται σε ποσό μικρότερο της επιμέρους δόσης και διαμορφώνεται ανάλογα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο δικαιούχος κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια των επιμέρους εξαμήνων, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των επιμέρους δόσεων, δεν μεταφέρονται καθ' οιονδήποτε τρόπο σε επόμενα εξάμηνα για τυχόν κάλυψη επόμενων δόσεων.

5.4. Οι ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, το οποίο ξεκινά μετά το δεκαπεντάμηνο διάστημα του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση).

5.5. Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) μήνες της επέκτασης του προγράμματος, ορίζεται ως εξής:
• έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
• έως πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
• έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

5.6. Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται σε δύο δόσεις στους δικαιούχους, ως εξής:
• η πρώτη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ της περίπτωσης α), έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται μετά τη λήξη του α' εξαμήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και
• η δεύτερη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ της περίπτωσης α), έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται μετά τη λήξη του β' εξαμήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Κεφάλαιο 6
Διαδικασία υποβολής αίτησης


Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - επιχειρηματικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισμού.
Μετά την καταχώριση της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της.
Οι δικαιούχοι [επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων] οι οποίοι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας μετά την προέγκρισή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση), υποχρεωτικά υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα το αργότερο εντός δύο μηνών από την προέγκριση, στο αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου ανήκουν.
Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας των δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηματικού σχεδίου από την Επιτροπή χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ανακαλείται αυτοδικαίως η προέγκριση.

Κεφάλαιο 7
Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα


7.1. Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:

Α) 1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής - επιχειρηματικού σχεδίου στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.
Πριν την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχουν προηγηθεί η έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, (η οποία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ήτοι από τις 7/2/2019 και μετά).
Στην περίπτωση των ανέργων που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, οι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν σε έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης και υποβάλλουν στο ΚΠΑ2 όπου ανήκουν, συμπληρωματική αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Β) 2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων
Τα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, οι οποία θα συσταθεί με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, και η αξιολόγηση τους είναι συγκριτική.
Τα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια αξιολογούνται, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
• Ομάδα Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Έλεγχος πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, ως προς:
• Την χρήση της τυποποιημένης αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
• Το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ
• Το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του ανέργου κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στην περίπτωση που δεν έχει προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, την οποία πρέπει να διατηρεί και κατά την έναρξη δραστηριότητας μετά την προέγκριση.
• Ομάδα Β: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (βαθμολογούμενα κριτήρια)
Εξετάζεται η ποιότητα, πληρότητα και ωριμότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης. Μια απόλυτα σαφής, πλήρης και ολοκληρωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας βαθμολογείται με 5 ή 4. Αντίστοιχα μια μέτρια περιγραφή βαθμολογείται με 3 ή 2, ενώ μια ελλιπής βαθμολογείται με 1 ή 0.
2. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκής τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας. Εξετάζεται η συνάφεια του αντικειμένου δραστηριότητας της επιχείρησης με το περιεχόμενο σπουδών ή /και κατάρτισης ή /και επιμόρφωσης, καθώς και με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία του δυνητικά δικαιούχου. Η ύπαρξη βεβαιωμένων σχετικών σπουδών σε συνδυασμό με τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία βαθμολογείται με υψηλή βαθμολογία (5,4). Κατ' αναλογία βαθμολογούνται σε χαμηλότερη κλίμακα (3,2) η ύπαρξη λιγότερων προσόντων και εμπειρίας και η έλλειψη αυτών (1, 0), αντίστοιχα.
3. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού). Εξετάζεται και βαθμολογείται η πιο ρεαλιστική προσέγγιση της πρότασης από πλευράς: α) κόστους αρχικής επένδυσης, β) δυνατότητας χρηματοδότησης και γ) περιγραφής τυχόν απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού. Μια προτεινόμενη επένδυση που έχει ρεαλιστικό κόστος και επαρκή τεκμηρίωση χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως προέλευσης, βαθμολογείται με υψηλό βαθμό (5, 4). Κατ' αναλογία βαθμολογείται σε χαμηλότερη κλίμακα (3, 2) η λιγότερο επαρκής τεκμηρίωση χρηματοδότησης και αντίστοιχα η έλλειψη αυτής βαθμολογείται με χαμηλότερο βαθμό (1, 0).
4. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. Εξετάζεται και βαθμολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηματικές συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων. Με υψηλό βαθμό (5, 4) βαθμολογούνται οι συμπράξεις δύο ή και περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία επιχείρησης, καθώς και η οριζόντια ή κάθετη δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα η απλή ύπαρξη επιχειρηματικών σχέσεων βαθμολογείται με μέτριο βαθμό (3, 2). Η απουσία των παραπάνω συνεπάγεται χαμηλή βαθμολόγηση (1, 0).
5. Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ενδεικτικά: αγροδιατροφή, βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά - κατασκευές, υγεία-φάρμακα). Οι επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονται με δημιουργία επιχειρήσεων στους επιμέρους τομείς των ανωτέρω κλάδων βαθμολογούνται με υψηλό βαθμό (5). Αντίθετα η απουσία συσχέτισης συνεπάγεται χαμηλή βαθμολόγηση (1,0).
Σχετικά με τα κριτήρια της ομάδας Α, που αφορούν την πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του δικαιούχου. Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.
Σχετικά με τα κριτήρια της ομάδας Β, η Επιτροπή εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υποβεβλημένου επιχειρηματικού σχεδίου, τα αξιολογεί και τα βαθμολογεί σύμφωνα με το κάθε κριτήριο με χρήση κλίμακας από (0 έως 5).
Προκειμένου να προεγκριθεί από την Επιτροπή το επιχειρηματικό σχέδιο του δυνητικά ωφελούμενου, θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία, τουλάχιστον 8.
Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης πρόσθετων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τα αναφερθέντα στο επιχειρηματικό σχέδιο του δικαιούχου (ενδεικτικά: δικαιολογητικά απόδειξης προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλους σπουδών).
Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων δύναται να πραγματοποιούνται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.
Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από τη ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τα επιχειρηματικά σχέδια σε τακτά διαστήματα. Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τους επαγγελματίες των οποίων η αίτηση δεν επελέγη με απαντητικό έγγραφο, κατά του οποίου μπορεί να υποβληθεί ένσταση, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους, ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών [απόφαση ΔΣ 635/8.3.2016 (Β' 1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].
Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας των δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηματικού σχεδίου από την Επιτροπή χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ανακαλείται αυτοδικαίως η προέγκριση.

Γ) 3ο στάδιο: Υπαγωγή
Η υπαγωγή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στον χώρο της επιχείρησης) από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕΔ.
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται:
• εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) της αίτησης-επιχειρηματικού σχεδίου από την Επιτροπή όταν η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ημερομηνίας αξιολόγησης και
• εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης ένταξης όταν η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία της θετικής αξιολόγησης.
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος ορίζεται κατόπιν συνεννόησης των υπαλλήλων-ελεγκτών με τον δικαιούχο/ους. Οι υπάλληλοι-ελεγκτές ενημερώσουν τον/τους δικαιούχο/ους για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα ελέγχονται τα κάτωθι:
1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ (η οποία πρέπει να συμφωνεί με την υποβληθείσα αίτηση - επιχειρηματικό σχέδιο), καθώς και εκτύπωση ενεργών ΚΑΔ από το taxisnet
2. Παραστατικά τιμολόγησης ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρισμένα στα επίσημα βιβλία της επιχείρησης σύμφωνα με τις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθαρής αξίας έως του ποσού που αναλογεί στην πρώτη δόση, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα, που αφορούν δαπάνες (ενδεικτικά: λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές
εισφορές, λογαριασμοί - παροχές τρίτων, κ.α.). Παραστατικά εξόφλησης δαπανών (εξοφλητικές αποδείξεις, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού τραπέζης, τραπεζικά καταθετήρια, κινήσεις web-banking, κ.α.)
Σε περίπτωση μελών νομικών οντοτήτων, ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος διενεργείται ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους και από ένα ζεύγος ελεγκτών.
Κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο οι αρμόδιοι ελεγκτές υπογράφουν και αναγράφουν στα πρωτότυπα παραστατικά τον τίτλο του προγράμματος.
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την απόφαση υπαγωγής είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα επίσημα βιβλία της επιχείρησης και καλύπτουν τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αυτοπαράδοσης.
3. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος,
4. Μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής στέγης ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου από συζύγους ή πρόσωπα α' ή β' βαθμού συγγένειας, υποβληθέν στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr σε ισχύ ή για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων δωρεές ή/και παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων από τρίτους σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τους διέπει, ή τίτλος κτήσης ακινήτου και πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης. Προκειμένου να δηλωθούν δαπάνες ενοικίου, πρέπει να υφίσταται νόμιμη σύμβαση μίσθωσης. Η μίσθωση πρέπει να έχει συναφθεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο το οποίο διέπει και τη διάρκειά της. Σε περίπτωση λήξης μισθωτήριων επαγγελματικών μισθώσεων που διέπονται από το ν. 4242/2014 (Α' 50) και το άρθρο 5 του Π.Δ. 34/1995 «Περί Εμπορικών Μισθώσεων» (Α' 30), πριν την ημερομηνία λήξης του προγράμματος, δύναται να πιστοποιούνται οι δαπάνες ενοικίου, εφόσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι κάνει χρήση του νόμου και εξακολουθεί να στεγάζεται σε χώρο για τον οποίο έχει λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο ή ότι εξακολουθεί να στεγάζεται στον ίδιο χώρο με σιωπηλή παράταση.
Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εάν ο εκμισθωτής είναι σύζυγος ή συνδέεται με τον μισθωτή δικαιούχο ή μη του προγράμματος με συγγένεια α' ή β' βαθμού εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας. Εάν ο δικαιούχος/μισθωτής είναι μέλος νομικής οντότητας, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους εταίρους. Τα ανωτέρω πιστοποιούνται με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης ή/και Υπεύθυνης Δήλωσης των δικαιούχων.
5. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος, εάν απαιτείται, καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους (με πλήρη απασχόληση) στην επιχείρηση και σε περίπτωση εταιρείας/συνεταιρισμού εργαζομένων άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α' 205) είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία, είτε ένας από τους απασχολουμένους (με πλήρη απασχόληση) σε αυτή,
6. Δραστηριοποίηση σε οργανωμένο αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Η δημιουργία υποκαταστήματος, είτε κατά την διαδικασία της ένταξης είτε κατά την διάρκεια του προγράμματος δεν παραβιάζει τους όρους του προγράμματος.
7. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας της δικαιούχου στις περιπτώσεις: α) μητέρας παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, σύζυγο ή συγγενείς α' βαθμού με αναπηρία 80% και άνω. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κτλ από δημόσιους φορείς.
8. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ούτε θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα -υπεύθυνης δήλωσης ή/και της συμπληρωματικής αίτησης υπαγωγής, η επιχείρηση του δικαιούχου πρέπει να είναι έτοιμη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕΔ.
Εφόσον δεν επιτευχθεί συνεννόηση μεταξύ του δικαιούχου και των ελεγκτών για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός (1) μήνα, οι υπάλληλοι- ελεγκτές ορίζουν ως ημερομηνία ελέγχου την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της προέγκρισης ή της υποβολής της συμπληρωματικής αίτησης υπαγωγής (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 3ο στάδιο της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης).
Όταν ο δικαιούχος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν μπορεί να είναι παρών κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι ελεγκτές προτείνουν τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και εντός της προθεσμίας του ενός (1) μήνα.
Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Όλες οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου.
Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που ελέγχονται, αφού υπογραφούν από τους υπαλλήλους- ελεγκτές, παραμένουν στον φάκελο του δικαιούχου, στην επιχείρηση. Αντίγραφα αυτών, με την αποτύπωση των υπογραφών των ελεγκτών, επισυνάπτονται και αποστέλλονται στο ΚΠΑ2 σε συνέχεια του επιτόπιου ελέγχου.
Η έκθεση επιτόπιου ελέγχου αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή ή μη του δικαιούχου στο πρόγραμμα και είναι δεσμευτική για την έκδοση σύμφωνης με αυτήν απόφασης από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.
Κατόπιν, και σύμφωνα με το αποτέλεσμα του επιτόπιου ελέγχου, ο Προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2 εκδίδει την απόφαση υπαγωγής ή απόρριψης στο πρόγραμμα, και ο αρμόδιος χειριστής του «συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων» ενημερώνει ανάλογα το πληροφοριακό σύστημα (http://ait.oaed.gr).
Η σχετική απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική) και το αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου, με την υπογραφή του προϊσταμένου και το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (που έλαβε η έκθεση ως εισερχόμενο), αποστέλλεται στην επιχείρηση.
Συνημμένα, η Υπηρεσία μπορεί να διαβιβάσει και τα χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης (α' δόση και επιμέρους δόσεις).
Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2.

Κεφάλαιο 8
Τεκμηρίωση λειτουργίας - Παραστατικά


8.1.Τεκμηρίωση λειτουργίας

Ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης θεωρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση του στόχου του προγράμματος οι οποίες αποδεικνύονται σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως ισχύει.
Επιλέξιμες πραγματικές δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες οι οποίες έχουν πράγματι καταβληθεί και αντιστοιχούν σε πραγματοποιηθείσες από τους δικαιούχους πληρωμές, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους του προγράμματος και τεκμηριώνονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
Οι πραγματικές δαπάνες πρέπει να είναι εύλογες, τεκμηριωμένες και σύμφωνες με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Εύλογες χαρακτηρίζονται οι δαπάνες όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπερβαίνουν τις τρέχουσες τιμές της αγοράς ή το σύνηθες κόστος του δικαιούχου για το φυσικό αντικείμενο στο οποίο αντιστοιχούν.
Επιλέξιμες θεωρούνται και οι δαπάνες, με ανώτατο όριο ποσού επιχορήγησης το 50% της α' δόσης της παράτασης, που πραγματοποιούνται κατά το τρίμηνο διάστημα της δέσμευσης για τους δικαιούχους οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση παράτασης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.
Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγραφή αποτελεί πιστή και ανόθευτη εικόνα των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές πρακτικές.

8.2. Ως επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος λογίζονται οι εξής:

1. Λειτουργικά έξοδα
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
• ενοίκια επαγγελματικού χώρου (Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων της επαγγελματικής/εμπορικής χρήσης του μισθωμένου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση. Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής, δικαιούχος ή μη του προγράμματος, είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος/μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους εταίρους του δικαιούχου. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός καταλαμβάνει και όλους τους εταίρους/μετόχους (φυσικά πρόσωπα) του εκμισθωτή σε σχέση με το δικαιούχο/μισθωτή (είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως εταίροι/μέτοχοι του νομικού προσώπου). Το χαρτόσημο αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Στην περίπτωση κατά την οποία η δαπάνη του ενοικίου δεν συμπεριλαμβάνει το χαρτόσημο, η δαπάνη εξακολουθεί να είναι επιλέξιμη. Ως παραστατικό καταβολής ενοικίου, λογίζεται το αντίστοιχο αποδεικτικό κατάθεσης του ενοικίου στον τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτή. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να δηλωθούν δαπάνες ενοικίου, θα πρέπει να υφίσταται νόμιμη μίσθωση η οποία πρέπει να έχει συναφθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει και τη διάρκειά της και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία).
Σε περίπτωση λήξης μισθωτήριων επαγγελματικών μισθώσεων που διέπονται από το ν. 4242/2014 (Α' 50) και το άρθρο 5 του Π.Δ. 34/1995 «Περί Εμπορικών Μισθώσεων» (Α' 30), πριν την ημερομηνία λήξης του προγράμματος, δύναται να πιστοποιούνται οι δαπάνες ενοικίου, εφόσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι κάνει χρήση του νόμου και εξακολουθεί να στεγάζεται σε χώρο για τον οποίο έχει λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο ή ότι εξακολουθεί να στεγάζεται στον ίδιο χώρο με σιωπηλή παράταση.
Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή δαπανών ενοικίου που υπερβαίνουν το επιλέξιμο κάθε φορά χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο 5.3 της παρούσας, δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.
• δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες (εξαιρουμένων όσων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη). Γίνονται δεκτές οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά τον επαγγελματικό χώρο. Επιλέξιμοι είναι μόνο οι λογαριασμοί που εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης. Το κόστος σύνδεσης με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας, κτλ., δεν είναι επιλέξιμο.
Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος, ο οποίος αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία και διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και του οποίου δεν γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ως κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας), πλην της εξαίρεσης της παραγράφου 6 του κεφαλαίου 6 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης .

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
• νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά / εφημερίδες / βάσεις δεδομένων / επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους, κόστος παρακολούθησης ημερίδων/συνεδρίων. Οι προαναφερόμενες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
Ειδικότερα η επιλέξιμη δαπάνη για επιχειρηματική αμοιβή που αφορά στη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ.
Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες για αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξης δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αφορά είτε τον δικαιούχο είτε το προσωπικό της επιχείρησης και πρέπει να υλοποιηθεί από πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.

3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμμετοχής σε εκθέσεις
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
• σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και η κατασκευή περιπτέρου) προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας, καθώς και αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας μόνο για προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.
Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και επαγγελματικές εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η επιλέξιμη δαπάνη που αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας και η συντήρησή της, στο πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

4. Προμήθεια αναλωσίμων
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
• δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αναλωσίμων για τις οποίες η αναγκαιότητα απόκτησης τους δεν συνάδει με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου και με τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου (πχ δαπάνες για αγορά μελανιών όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει εκτυπωτή).

5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία - εταίρων)
Επιλέξιμη δαπάνη αποτελούν οι εξοφλημένες ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία και των εταίρων σε περίπτωση σύστασης νομικής οντότητας (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) που αφορούν στη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

6. Ανεξόφλητες Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία - εταίρων)
Ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται το ποσό των ανεξόφλητων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ από προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% της δυνητικά, ανά επιμέρους δόση, ανώτατης επιχορήγησης. Παράδειγμα: Δικαιούχος ατομικός επαγγελματίας υποβάλλει παραστατικά δαπανών στο ΚΠΑ2 προκειμένου να λάβει τη 2η δόση της επιχορήγησης ύψους 4.000 Ευρώ. Στα παραστατικά περιλαμβάνονται εκτός των δαπανών και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 40 του ν.4578/2018, στην οποία αναγράφεται ποσό οφειλής προς τον ΕΦΚΑ, ύψους 2.000 Ευρώ. Το ποσό των δαπανών που πραγματοποίησε στο κρίσιμο εξάμηνο, ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. Το 25% της δυνητικά ανώτατης επιχορήγησης της 2ης δόσης των 4.000 Ευρώ, που μπορεί να παρακρατηθεί από τις ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ.
Συνεπώς στον δικαιούχο εγκρίνεται η επιχορήγηση ποσού ύψους 3.500 Ευρώ, εκ των οποίων οι 2.500 Ευρώ θα πιστωθούν στον τραπεζικό του λογαριασμό, τα δε 1.000 Ευρώ θα παρακρατηθούν και θα αποδοθούν στον ΕΦΚΑ.

7. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
Περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζομένου/νων (νέα πρόσληψη μετά την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα) της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας (όχι απαραίτητα για συνεχόμενες περιόδους απασχόλησης) κατά τη διάρκεια επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου. Στο μισθολογικό κόστος περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης. Προκειμένου να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος, πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι καθαρές αποδοχές του εργαζομένου, να έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) και να έχει αποδοθεί ο αντίστοιχος φόρος μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και οτιδήποτε επιπλέον απαιτείται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο αντίστοιχος φόρος, δύναται να πιστοποιηθούν μόνο οι ως άνω καθαρές αποδοχές, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του, την οποία και εξυπηρετεί. Για τα ανωτέρω θα προσκομίζονται τα ανάλογα τραπεζικά παραστατικά {μισθοδοτικές καταστάσεις (ατομικές), δικαιολογητικό πληρωμής μισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου (κίνηση extrait ή καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασμό), αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη)}.
Εξετάζεται επίσης η τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών και το εύλογο του μισθολογικού κόστους. Σε περίπτωση που κατά την πιστοποίηση της εν λόγω δαπάνης διαπιστωθεί μη τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών ή μη εύλογο μισθολογικό κόστος, θα γίνεται αναπροσαρμογή της. Το κόστος της δημιουργούμενης νέας θέσης εργασίας πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο του χρόνου απασχόλησης.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ένταξης του δικαιούχου σε πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για τη δημιουργία ή την διατήρηση νέων θέσεων εργασίας, ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται το συνολικό μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση, αφαιρουμένου του εγκεκριμένου κάθε φορά ποσού επιχορήγησης που δικαιούται η επιχείρηση από άλλες δράσεις του ΟΑΕΔ.

8. Αποσβέσεις παγίων
Στην κατηγορία δαπάνης περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου) που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της πράξης και για την περίοδο επιλεξιμότητας αυτής. Οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων θεωρούνται επιλέξιμες όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
❖ τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης,
❖ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, ενωσιακές ή εθνικές,
❖ υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί ο δικαιούχος,
❖ το ποσό της δαπάνης συνοδεύεται από τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας και
❖ οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της πράξης και ειδικότερα τη χρονική περίοδο κατά την οποία τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν {αξία αγοράς ανά τεμάχιο έως το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ χωρίς ΦΠΑ}.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα θεωρούνται ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποιούνται με εξοφλημένα τιμολόγια που απεικονίζονται με αντίστοιχες λογιστικές καταχωρήσεις, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014), στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά) σύμφωνα με την τηρούμενη κατηγορία.
Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, η εξόφλησή τους θα πρέπει να αποτελούν επιχειρηματικές δαπάνες και να πραγματοποιούνται σε συνάφεια με τα άρθρα 22 & 23 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013, ΠΟΛ.1216/2014 και ΠΟΛ.1079/2015) και το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο:
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων
(500) Ευρώ και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με μετρητά.
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού ή υπηρεσίας ή όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν παραστατικό καθαρής αξίας άνω των 500 Ευρώ, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου, ανεξαρτήτως του ποσού της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.
Όταν η ενίσχυση αφορά δικαιούχους - μέλη νομικών οντοτήτων, η δαπάνη που είναι επιλέξιμη για έναν δικαιούχο δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι επιλέξιμη και για τους υπόλοιπους δικαιούχους.
Ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι τηρούν ειδικό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών που αναφέρονται στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό. Ειδικότερα, τα παραστατικά που προσκομίζονται για την καταβολή των επιμέρους δόσεων της επιχορήγησης, είναι εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρισμένα στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές του προγράμματος, αναγράφεται ο τίτλος του, υπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και τα αντίγραφα διατηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης στην Υπηρεσία.

Κεφάλαιο 9
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης


1. Μετά την θετική έκθεση του επιτόπιου ελέγχου, ο δικαιούχος επιχειρηματίας ή τα μέλη νομικών οντοτήτων καλούνται να προσέλθουν στην υπηρεσία μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, και να προσκομίσουν:
• αίτηση καταβολής της πρώτης δόσης,
• αντίγραφα τιμολογίων και παραστατικών εξόφλησης επιλέξιμων δαπανών με την αποτύπωση των υπογραφών των ελεγκτών, όπως αυτές έχουν τεθεί κατά τον επιτόπιο
έλεγχο
• Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται και
• αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας για εταιρικά σχήματα.
Στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (χειρόγραφη ή μηχανογραφική τήρηση) πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρίσεων των παραστατικών/στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. τιμολογίων, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της επιχείρησης.
Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των Αναλυτικών Καθολικών (καρτέλες) των λογαριασμών λογιστικής απεικόνισης των δαπανών, αντίγραφα των λογιστικών καταχωρίσεων των παραστατικών τιμολόγησης και εξόφλησης των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου.

2. Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, ο δικαιούχος δεσμεύεται με τη λήξη κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, να προσκομίσει α) αίτηση στην οποία δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των δαπανών του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της δεύτερης ή της τρίτης δόσης αντίστοιχα που πρόκειται να εισπράξει, όπως αυτές απεικονίζονται σε εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, β) αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων επιλέξιμων δαπανών του αιτούμενου χρονικού διαστήματος καταβολής επιχορήγησης , γ) αντίγραφα του βιβλίου εσόδων - εξόδων του ελεγχόμενου εξαμήνου ή αντίστοιχες καταστάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Όταν η ενίσχυση αφορά μέλη νομικών οντοτήτων, η υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης γίνεται ταυτόχρονα και η καταβολή της επιχορήγησης αφορά τα φυσικά πρόσωπα ως μέλη της νομικής οντότητας, και δ) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα όπου απαιτείται.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη δωδεκάμηνη επέκταση του προγράμματος.

Κεφάλαιο 10
Λοιποί όροι υλοποίησης -Δεσμεύσεις του προγράμματος


Ο δικαιούχος του προγράμματος υποχρεούται να ενημερώνει την υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση υπαγωγής.
Η ατομική επιχείρηση/ νομική οντότητα δικαιούχος του προγράμματος δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της ή να προβεί σε μεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος από την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένου και του διαστήματος της επέκτασης), άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 11 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Η απασχόληση των δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις των, είτε σε άλλους εργοδότες αποτελεί λόγο διακοπής του προγράμματος και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος από τον δικαιούχο/ους του προγράμματος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος από μέλος νομικής οντότητας/δικαιούχου π.χ. αποχώρηση κλπ, το πρόγραμμα δεν διακόπτεται στο σύνολό του, αλλά μόνο ως προς τον (πρώην) δικαιούχο που έχει διαπιστωθεί η παράβαση των όρων του προγράμματος και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας, με αναζήτηση του τυχόν αναλογούντος ποσού επιχορήγησης από την νομική οντότητα, μόνο ως προς τον πρώην δικαιούχο του προγράμματος.
Επισημαίνεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς για κάθε φάση του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι κατά την επέκταση το προγράμματος στο δεύτερο δωδεκάμηνο οι κυρώσεις θα επιβληθούν αυτοτελώς μόνο εφόσον ο λόγος διακοπής προκύψει μετά τη λήξη του πρώτου δωδεκαμήνου συμπεριλαμβανομένης και της τρίμηνης δέσμευσης.

Κεφάλαιο 11
Διακοπή επιχορήγησης - Δημοσιονομική διόρθωση


Εάν διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 του ν.1262/1982 (70 Α'), οι διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν.4270/2014 (143 Α') και του άρθρου 91 παρ. 1 εδ. 1ο του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974).
Μετά τη διαπίστωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, το αρμόδιο ΚΠΑ2 δεν καταβάλει ή συμψηφίζει κανένα ποσό επιχορήγησης.
Σε περίπτωση διακοπής, το αναλογούν προς επιστροφή ποσό υπολογίζεται αυτοτελώς με βάση τη χρονική περίοδο στην οποία εμφανίζεται ο λόγος διακοπής (είτε κατά το αρχικό 15μηνο του προγράμματος, είτε κατά το 12μηνο της επέκτασης).
Όσον αφορά στους επιτόπιους ελέγχους (επιτόπιες επαληθεύσεις) που διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι αρμόδιοι υπάλληλοι-ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, εκθέσεις επιτόπιας/διοικητικής επαλήθευσης με βάση τη λίστα ελέγχου, καθώς και τον διοικητικό έλεγχο, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2.
Η Έκθεση Επιτόπιας / Διοικητικής Επαλήθευσης εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, δηλαδή τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2, και κατόπιν κοινοποιείται εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών από την σύνταξή της στον δικαιούχο προκειμένου να ενημερωθεί, για την προτεινόμενη- δημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση του ποσού.
Η μη συμπλήρωση του ανώτατου εγκριθέντος ποσού ενίσχυσης των επιμέρους δόσεων της παραγράφου 3 του κεφαλαίου 5 της παρούσας, λόγω έλλειψης σχετικών παραστατικών από τους δικαιούχους, δεν αποτελεί λόγο διακοπής του προγράμματος και απόρριψης του αιτήματος για καταβολή της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος από μέλος νομικής οντότητας/δικαιούχου π.χ. αποχώρηση κλπ, το πρόγραμμα δεν διακόπτεται στο σύνολό του, αλλά μόνο ως προς τον (πρώην) δικαιούχο που έχει διαπιστωθεί η παράβαση των όρων του προγράμματος και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο παρών κεφάλαιο, με αναζήτηση του τυχόν αναλογούντος ποσού επιχορήγησης από την νομική οντότητα, μόνο ως προς τον πρώην δικαιούχο του προγράμματος.
Για τους υπόλοιπους εταίρους το ποσό της αρχικής εγκριθείσας ενίσχυσης δεν μεταβάλλεται ανεξάρτητα εάν το ποσοστό συμμετοχής του αποχωρήσαντα καλυφθεί από τους ίδιους ή από άλλους εταίρους, με την υποχρέωση να τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος.
Ο τυχόν νέος ή οι νέοι εταίροι δεν υποχρεούνται να έχουν τα χαρακτηριστικά της παρ. 1.1 του κεφαλαίου 4 της παρούσας.

Κεφάλαιο 12
Απόρριψη καταβολής επιχορήγησης


Εάν ο δικαιούχος καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης, το αίτημα καταβολής για το συγκεκριμένο ποσό απορρίπτεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι του προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2, μετά από αίτηση του δικαιούχου.

Κεφάλαιο 13
Παρακολούθηση και έλεγχος του προγράμματος


1. Ο ΟΑΕΔ διενεργεί τους προβλεπόμενους ελέγχους στους δικαιούχους του προγράμματος οποτεδήποτε, προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργία της επιχείρησης και η τήρηση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος.
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι δικαιούχοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος προκειμένου να εξάγονται στατιστικά δεδομένα στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών μέσω ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του προγράμματος. Οι ωφελούμενοι έχουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν για το υποκείμενο των δεδομένων οι διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 12επ.) και συγκεκριμένα: δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου και τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, συντάσσονται σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στον φάκελο της επιχείρησης. Ο φάκελος περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που αφορά την υπαγωγή στο πρόγραμμα, δηλ. από την υποβολή της αίτησης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (ενδεικτικά: παραστατικά δαπανών τόσο του δικαιούχου όσο και της υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις επί ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση.
Επισημαίνεται ότι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται και κατά την διάρκεια του τριμήνου της δέσμευσης, όπου ελέγχεται η λειτουργία της επιχείρησης και η τήρηση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος.

2. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
• να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,
• να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
• να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού 1407/2013.

3. Δυνάμει του Κανονισμού (άρθρο 6 παρ. 4), τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί (δέκα) 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων δεν αφορά μόνον στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αλλά επίσης αποτελεί και αντίστοιχη υποχρέωση της χορηγούσας Αρχής (ΟΑΕΔ) να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα, για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κεφάλαιο 14
Επίλυση Διαφορών - Διαδικασία Ενστάσεων

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των ΚΠΑ2 επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ. Σ.: 635/8.3.2016 -Β' 1708, όπως ισχύει).
Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο ΚΠΑ 2.
Όλες οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ελέγχονται από τον Προϊστάμενο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού, το οποίο θέτει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.
Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις τους εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2.

Κεφάλαιο 15
Πληροφόρηση


Η πρόσκληση του προγράμματος δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.
Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Κεφάλαιο 16
Τελικές διατάξεις


1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη του αριθμού των δικαιούχων. Μετά την αυτόματη λήξη της προθεσμίας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό δικαιούχων που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δεν καλυφθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

2. Η Διοικήτρια του Οργανισμού δύναται, με απόφασή της, να αναστείλει, να παρατείνει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης