1068319/1879/Α0012/3.8.2004

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος λογιστή.Σχόλια:


3 Αύγ 2004

Taxheaven.gr
Αρ.Πρωτ. 1068319/2004
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
Αρ. Πρωτ. 1068319 /1879/Α0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓΙAΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος λογιστή.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 2238/1994 , εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, μεταξύ άλλων και του λογιστή ή φοροτέχνη.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του παραπάνω νόμου εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ίδιου νόμου.

3. Εξάλλου, όπως έχει δεκτό από την διοίκηση (εγγ. 1001805/8/Α0012/8.1.2003, 1050788/1504/Α0012), εφόσον Λογιστής διατηρεί γραφείο όπου διενεργεί λογιστικές εργασίες, χωρίς να απασχολεί προσωπικό της ειδικότητας του ή άλλο βοηθητικό προσωπικό, το εισόδημα που αποκτά από αυτό το επάγγελμα αποτελεί και φορολογείται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ΄ κατηγορία). Στην περίπτωση όμως που ο λογιστής διατηρεί γραφείο με τη μορφή οργανωμένης επιχείρησης, δηλαδή με την απασχόληση έμμισθου ειδικευμένου ή βοηθητικού προσωπικού, το εισόδημα αυτό αποτελεί και φορολογείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ κατηγορίας), καθόσον στην περίπτωση αυτή εκτός του κέρδους που προκύπτει από την εκμετάλλευση των ιδίων ειδικευμένων γνώσεών του αποκτά κέρδος στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας και από τη χρήση του παραγωγικού συντελεστή εργασία μέσω της απασχόλησης προσωπικού και συνεπώς εδώ πρωτεύει το κερδοσκοπικό στοιχείο και όχι το πνευματικό, το οποίο αποτελεί το κυριότερο γνώρισμα του ελευθέριου επαγγέλματος. Τα παραπάνω βέβαια δεν αναιρούνται και δεν αλλοιώνεται ο χαρακτηρισμός του εισοδήματος ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ΄ κατηγορίας) όταν χρησιμοποιείται το αναγκαίο και στοιχειώδες για τη διοικητική λειτουργία του γραφείου βοηθητικό προσωπικό π.χ. μια γραμματέα ή καθαρίστρια κτλ.

4. Με βάση τα παραπάνω και από τα στοιχεία που αναφέρετε στην αίτησή σας εφόσον απασχολείτε έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό, αποκτάτε εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ κατηγορίας) και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) σύμφωνα με την οποία όταν επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ. σας καταβάλλουν αμοιβές οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής μόνο αν δεν είστε υποχρεωμένος από το Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) σε έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου.

Επισημαίνεται τέλος ότι στην περίπτωση που λογιστής αποκτά εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 58 του Ν. 2238/1994 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβή ελευθέριων επαγγελμάτων).

5. Τέλος, όλα τα παραπάνω, ως θέματα πραγματικά ανάγονται στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ο οποίος συνεκτιμώντας τα παραπάνω, κρίνει για τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας του εισοδήματος.

Taxheaven.gr