Αποτελέσματα live αναζήτησης

32/15688/2019 Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης στο Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 («Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης»), του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 των οποίων οι πράξεις έχουν ενταχθεί και θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 των οποίων οι Πράξεις θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020».

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

32/15688/2019
Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης στο Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 («Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης»), του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 των οποίων οι πράξεις έχουν ενταχθεί και θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 των οποίων οι Πράξεις θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020».

Αριθμ. 32/15688

(ΦΕΚ Β' 320/08.02.2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α' 78).

β) Της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Του άρθρου 31 του ν. 3528 /2007 (ΦΕΚ Α' 26), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

ε) Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

στ) Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α' 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:

α) (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347,20.12.2013, σ. 320).

β) (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487).

γ) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).

δ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 1).

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 18).

3. Την υπ' αριθμ. 11510/14.12.2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4113/Β/21-12-2016) «Πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020», όπως ισχύει.

4. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001), όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Την αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Το με αριθμ. 51619/03-12-2018 έγγραφο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης


1 .α) Για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, ο δικαιούχος των δράσεων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 4 της υπ' αριθμ. 11510/14-12-2016 υπουργικής απόφασης, συνάπτει συμβάσεις έργου με το εκπαιδευτικό προσωπικό, που αναφέρεται στο άρθρο 7 της υπ' αριθμ. 11510/ 14-12-2016 (ΦΕΚ 4113/Β/21-12-2016) υπουργικής απόφασης. Στις συμβάσεις καθορίζεται το εκπαιδευτικό έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση δ) του παρόντος άρθρου.

Ο δικαιούχος χρησιμοποιεί εκπαιδευτικό προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία των προγραμμάτων κατάρτισης, υπό τη μορφή εγγεγραμμένων εκπαιδευτών ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε ποσοστό μικρότερο του 40%, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της EYE ΠΑΑ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 11510/14-122016 υπουργικής απόφασης. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα αντλείται από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης, στο οποίο όσοι εκπαιδευτές έχουν υποβάλλει αίτηση και πληρούν τα κριτήρια της υπ' αριθμ. 11510/1412-2016 απόφασης, θεωρούνται ενταγμένοι σε αυτό, έχοντας τη δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων τους. Ο δικαιούχος εάν κρίνει απαραίτητο μπορεί να μοριοδοτήσει επί τη βάσει κριτηρίων το παραπάνω Μητρώο Εκπαιδευτών.

Κατά την διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προτιμούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι παραπάνω άνεργοι δηλώνουν την Περιφέρεια του τόπου κατοικίας τους και δύναται να δηλώσουν μία ακόμη Περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Προσκομίζουν βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και για την σειρά προτεραιότητας θα λαμβάνεται ο χρόνος εγγραφής στο παραπάνω μητρώο ανεργίας. Οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλύπτονται από εκπαιδευτές, ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους του ίδιου του δικαιούχου, υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, τους υπαλλήλους των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Για την πλήρωση των θέσεων από τους εκπαιδευτές της ανωτέρω κατηγορίας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο επιλογής ο τόπος κατοικίας του εκπαιδευτή ο οποίος πρέπει να είναι εντός της αυτής Περιφέρειας. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων για την Περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ως άνω κατηγοριών, μπορεί να αντλείται και από την Περιφέρεια Αττικής. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ανεύρεσης εκπαιδευτών βάσει των ως άνω κριτηρίων, ο δικαιούχος δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου του, να ορίζει εκπαιδευτές από το μητρώο εκπαιδευτών, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διαδικασίας.

Για τη διασφάλιση της διαδικασίας της αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 11510/21.12.2016 υπουργική απόφαση, η γραπτή εξέταση και η βαθμολόγηση θα πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ( υπαλλήλους του δικαιούχου ή δημοσίους υπαλλήλους) ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, πιστοποιημένους η μη.

β) Σε περίπτωση που απασχολούνται ως εκπαιδευτές ή ως υπεύθυνοι υλοποίησης εκπαιδεύσεων, υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, εφαρμόζεται το άρθρο 31 του υπαλληλικού κώδικα.

γ) Το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών όλων των κατηγοριών είναι δεκαοκτώ (18) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης και κατ' εξαίρεση τριάντα έξι (36) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν χώρα σε νησιωτικές περιοχές, εκτός Κρήτης και Εύβοιας. Το ανώτερο όριο απασχόλησης για τους εκπαιδευτές δεν δύναται να ξεπερνά τις οχτακόσιες δέκα (810) ώρες ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, με εξαίρεση τους εκπαιδευτές υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου το όριο απασχόλησης ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, δε δύναται να ξεπερνά τις τριακόσιες εξήντα (360) ώρες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου απασχόλησης ανά εκπαιδευτή, να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, προκειμένου να μην γίνεται υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ωραρίου εργασίας.

δ) Η αποζημίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού της παρ. 1 α) του παρόντος, βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικαιούχου με τρόπο ώστε να μην γίνεται υπέρβαση του μοναδιαίου κόστους ανά καταρτιζόμενο, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τη μελέτη σχετικά με την εκτίμηση του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους για τις σχετικές δαπάνες.

2 .α) Για την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υποστήριξη των προγραμμάτων κατάρτισης, ο δικαιούχος απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θέτει τα κριτήρια επιλογής για την πλήρωση των θέσεων. Ο δικαιούχος δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου με ανέργους και ελεύθερους επαγγελματίες, στις οποίες καθορίζεται το έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2β του παρόντος. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων από τις παραπάνω κατηγορίες, οι υπολειπόμενες θέσεις δύνανται να καλυφθούν με υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.

β) Η αποζημίωση του λοιπού προσωπικού της παρ. 2α του παρόντος βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικαιούχου, με τρόπο ώστε να μην γίνεται υπέρβαση του μοναδιαίου κόστους ανά καταρτιζόμενο, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τη μελέτη σχετικά με την εκτίμηση του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους για τις σχετικές δαπάνες.

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί την υπ'αριθμ. 1151/59872/1.6.2017 (ΦΕΚ 1974/Β΄/2017) υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.



Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης