Αποτελέσματα live αναζήτησης

51230/0092/2018 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2019 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

51230/0092/2018
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ: 51230/0092

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής
ΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής Πολιτικής

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 29
101 10 Αθήνα
Πληροφορίες: Μαρία Τσερπέ
Τηλέφωνο: 210 3329272

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
101 10 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Βρέκου
Τηλέφωνο: 2131516791

Θέμα: “Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).”

Σχετ.: Η αριθμ. 110974/0092/17.10.2016 (ΑΔΑ: 7ΔΡ6Η-921) εγκύκλιος.

Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο και για λόγους ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4387/2016, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, οι οποίες έπαυσαν να ισχύουν μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4387/2016, προβλεπόταν ότι όσοι υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία τους, λόγω συνταξιοδότησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα για θεμελίωση σύνταξης έτη ασφάλισης όχι όμως και το ισχύον κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονταν η πράξη κανονισμού σύνταξης η καταβολή της οποίας όμως αναστελλόταν μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω ορίου ηλικίας.

2. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 ορίσθηκε ότι για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξης κατά την ημερομηνία έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών (13.05.2016), η σύνταξή τους θα υπολογισθεί εκ νέου με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (νέο ασφαλιστικό).

3. Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους λοιπούς ασφαλισμένους που υπάγονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξής τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016, όσα από τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 1 των οποίων η σύνταξη είχε ορισθεί πληρωτέα εντός των ετών 2016, 2017 και 2018, δικαιούνται την προσωπική διαφορά της περ. γ΄ του άρθρου 6 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, ανάλογα με το έτος που θα καταβληθεί η σύνταξή τους και με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν. Έτσι σ’ όσα από τα πρόσωπα αυτά η σύνταξή τους είχε ορισθεί πληρωτέα εντός του έτους 2016 και σε περίπτωση κατά την οποία το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (νέο ασφαλιστικό) υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20% του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, τους καταβάλλεται το ήμισυ της διαφοράς. Σ’ όσα από τα εν λόγω πρόσωπα η σύνταξή τους είχε ορισθεί πληρωτέα εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018 η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά ανέρχεται στο 1/3 της διαφοράς και στο 1/4 αυτής, αντίστοιχα.

4. Παραδείγματα:

α) Έστω υπάλληλος (άνδρας) που αποχώρησε από την Υπηρεσία του την 21.04.2016 έχοντας συμπληρώσει το 59ο έτος της ηλικίας του και με συνολική συντάξιμη υπηρεσία έτη 32 – 01 – 27.
Με βάση τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου του κανονίσθηκε μειωμένη σύνταξη 1.100,07€ η καταβολή της οποίας ανεστάλη μέχρι την 08.12.2016 που συμπλήρωσε το 60ο έτος της ηλικίας του και μπορούσε να λάβει την ως άνω μειωμένη σύνταξη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 η ως άνω σύνταξη υπολογίσθηκε εκ νέου και το ποσό αυτής προσδιορίσθηκε σε 812,25€. Η διαφορά μεταξύ των δύο καταβαλλόμενων ποσών ανέρχεται σε 287,82€ και επομένως υπερβαίνει το 20% του ως άνω ποσού της σύνταξης που είχε υπολογισθεί πριν την ισχύ του ν. 4387/2016. Επειδή η σύνταξη είχε ορισθεί πληρωτέα εντός του έτους 2016 το ήμισυ της ανωτέρω διαφοράς, ήτοι ποσό 143,91€ θα καταβληθεί ως προσωπική διαφορά.

β) Έστω υπάλληλος (γυναίκα) με ανίκανο τέκνο που αποχώρησε από την Υπηρεσία της την 01.02.2016 έχοντας συμπληρώσει το 49ο έτος της ηλικίας της και συνολική συντάξιμη υπηρεσία έτη 25 – 08 – 20. Με βάση τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου της ορίσθηκε καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης 863,64€ το οποίο ανεστάλη μέχρι την 06.08.2017 που συμπλήρωσε το 50ο έτος της ηλικίας της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 η ως άνω σύνταξη υπολογίσθηκε εκ νέου και το ποσό αυτής προσδιορίσθηκε σε 660,58€. Η διαφορά μεταξύ των δύο καταβαλλόμενων ποσών ανέρχεται σε 203,06€ και επομένως υπερβαίνει το 20% του ως άνω ποσού της σύνταξης που είχε υπολογισθεί πριν την ισχύ του ν. 4387/2016.

Επειδή η σύνταξη είχε ορισθεί πληρωτέα εντός του έτους 2017, το ένα τρίτο (1/3) της ανωτέρω διαφοράς ήτοι ποσό 67,69€θα καταβληθεί ως προσωπική διαφορά.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο
Ο Τμηματάρχης Διεκπεραίωσης


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης