Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1172/13.5.2002 Κοινοποίηση της αρ. 700/2001 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2002 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1172/13.5.2002
Κοινοποίηση της αρ. 700/2001 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ


Αθήνα, 13 Μαΐου 2002
Αριθ. Πρωτ.: 1009096/777/Α0010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

Σχετ: 3106, 3107
ΠΟΛ 1172

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. 700/2001 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΣΧΕΤ:Έγγραφο Υπ. Γεωργίας αρ. 3928/15.1.2002Σας κοινοποιούμε την αρ. 700/2001 γνωμοδότηση της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Γεωργίας και μας κοινοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Γεωργίας με το πιο πάνω σχετικό της, για ενημέρωση σας και για την πίστη εφαρμογή της.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό, ότι οι εποικιστικές εκτάσεις και μετά την ένταξη τους στο σχέδιο πόλεως καθ' οιονδήποτε τρόπο, δεν αποβάλουν τον χαρακτήρα τους αυτό, αλλά, αποτελούν ειδική κατηγορία ακινήτων (οικόπεδα) τα οποία μπορούν να διατεθούν υπέρ ορισμένων δικαιούχων (προσφύγων, ακτημόνων κ.λ.π.) ή προς εξυπηρέτηση κρατικών ή άλλων κοινωφελών και αναπτυξιακών σκοπών, και η διοίκηση και διαχείριση τους ασκείται από τις Δ/νσεις Γεωργίας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εκτός της περιπτώσεως της αναθέσεως της διοικήσεως και διαχειρίσεώς τους, στην ΚΕΔ κατ' εφαρμογήν των εξαιρετικών διατάξεων του Ν. 973/1979 (αρθρ. 2) ή της περιπτώσεως της από κοινού εκποιήσεως, που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 1845/1989 (αρθρ. 33).

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να μην προβαίνετε σε καταγραφή ως δημοσίων κτημάτων των προαναφερομένων εκτάσεων, να συνεννοείσθε δε με τις αρμόδιες Υπηρεσίας Γεωργίας και Τοπογραφικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, προς αποφυγή εσφαλμένων καταχωρήσεων και κατ' επέκταση εσφαλμένης διαχείρισης αυτών.

Σε περίπτωση που έχει γίνει καταγραφή ως δημοσίων κτημάτων τέτοιων εκτάσεων να προβείτε στη διαγραφή αυτών από τα οικεία βιβλία, ενημερώνοντας σχετικά την υπηρεσία μας, την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ) και την ρμόδια Διεύθυνση Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τι δικές της ενέργειες, για τη διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω εκτάσεων.
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Γνωμοδότηση αριθμ. 700/2001

Αριθ. Ερωτήματος: Υπ' αριθ. πρωτ. 63/6-6-2001 έγγραφο της Δ/νσεως Διοικ. Υποστ. /Δ/νσεως Πολιτικής Γης Τμ. Πολιτικής Γης του Υπουργείου Γεωργίας.

Περίληψη Ερωτήματος: Διοίκηση, Διαχείριση και Προστασία των μετά την ένταξη σε ρυμοτομικό σχέδιο, εποικιστικών εκτάσεων.

Πρόεδρος: Ευστράτιος Βολάνης, Πρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Αντιπρόεδροι: Κων/νός Βολτής, Χρηστ. Τσεκούρας, Γεώργ. Πούλάκος, Κων/νος Μπακάλης, Ιωάν. Πράσινος

Νομικοί Σύμβουλοι: Σπυρ. Σκουτέρης, Πασχ. Κισσούδης, Δημ. Λάκκας, Ηλ. Παπαδόπουλος, Αλεξ. Τζεφεράκος, Θεόδ. Ρεντζεπέρης, Θεόδ. θεοφανόπουλος, Ιωάν. Πετρόπουλος, Νικόλ. Μαυρίκας, Χρ. Θωμόπουλος, Βλασ. Αοημακόπουλος, Δημ. Παπαγεωργόπουλος, Ευάγ. Τριτάς, Ιωάν. Μάσβουλας, Σωτ. Παπαγεωργακόπουλος, Δημ. Αναστασόπουλος, Κρίτ. Μανωλής, Βλασ. Βούκαλης, Φώτ. Τάτσης, Θεόδ. Ηλιακής, Δημ. Παπαδόπουλος, Νικηφ. Κανιούρας, Βασ. Σουλιώτης, Ιωάν. Σακελλαρίου, Χρ. Παπαδόπουλος, Βασ. Χασαπογιάννης, Χριστ. Μπότσιος, Στυλ. Βασαλάκης, Ανδρ. Φυτράκης, Ιωάν. Τρίαντος, Μιχ. Απέσσος και Πετ. Τριανταφυλλίδης

Εισηγήτρια: Δήμητρα Κεφάλα, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Ι. Επί του ανωτέρω θέματος η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Α. Η Γενική Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης - Δ/νση Πολιτικής Γης - Τμ. Πολιτικής Γης του Υπουργείου Γεωργίας με το υπ' αριθ. πρωτ. 63/6-6-2001 έγγραφο της, υπογραφόμενο από τα κατά νόμο εξουσιοδοτημένα όργανα των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας θέτει υπόψη του Ν.Σ.Κ. ότι στο αγρ/μα «Τμήματος Καβάλας και στη θέση Ορφάν» υπάρχουν κοινόχρηστες εκτάσεις, οι οποίες, στο απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα διανομής του έτους-1959-60 φέρονται με ένδειξη «Οικόπεδα κατεχόμενα». Τα οικόπεδα αυτά κατέχονται από ιδιώτες και επ' αυτών έχουν ανεγερθεί και οικίες. Μετά την επέκταση του σχεδίου πόλεως τα ακίνητα αυτά δηλώθηκαν από τους κατόχους τους στα βιβλία καταχωρήσεων της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία, επικαλούμενη την υπ' αριθ. 788/98 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Τμ.Δ'.), εξέδωσε εις βάρος τους πρωτόκολλα αποζημιώσεως αυθαιρέτου χρήσεως.

Β. Η προαναφερόμενη αρμόδια και θέτουσα το ερώτημα υπηρεσία διατυπώνοντας την άποψη, ότι οι εποικιστικές εκτάσεις και μετά την ένταξη τους σε ρυμοτομικό σχέδιο δεν αποβάλλουν τον χαρακτήρα τους αυτόν και ως εκ τούτου, η διαχείριση τους υπάγεται στην οικεία Δ/νση Γεωργίας, την οποία επιστηρίζει στις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα γενικώς, αλλά και του αρθρ. 26 του Ν. 1644/86, του από 24-4-85 Π.Δ/τος του άρθρου 33 του Ν. 1845, του Ν. 973/79. κ.λπ. παρακαλεί, όπως προκληθεί γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την διοίκηση, την διαχείριση και προστασία των εποικιστικών εκτάσεων, μετά την ένταξη τους σε ρυμοτομικό σχέδιο.

ΙΙ. Με την υπ' αριθ. 788/98 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (τμ.Δ') που εκδόθηκε σε απάντηση του τεθέντος με το υπ' αριθ. πρωτ. 1029828/1613/Α0010/23-2-1998 έγγραφο του Υπ. Οικον. Γεν. Δ/νση Δημ. Περιουσίας και Εθν. Κληρ/των, Δ/νσης Δημ. Περιουσίας Τμ. Α' ερωτήματος αναφορικά με το αν εποικιστική έκταση, που συμπεριλήφθηκε στην επέκταση της ρυμοτομίας του συνοικισμού και εντάχθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Περιφ. Δ/ντή Ηπείρου στην διοίκηση και διαχείριση της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου μπορεί να εκποιηθεί κατ' αρθρ. 97 του Π.Δ. της 11/12 Νοεμβρίου 1929, «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων» έγινε δεκτό ότι: «μια αγροτική έκταση, η οποία εντάσσεται στο σχέδιο πόλεως και στην οποία επεκτείνεται το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού, αποκόπτεται πλέον από τον κατά φύση προορισμό της......και προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά αστικού οικοπέδου, υποκείμενη πλέον, στις πολεοδομικές ρυθμίσεις, εξερχόμενη ούτω της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας.......(και ενν η διάταξη του αρθρ.97 του Π.Δ/τος 11/12 Νοεμβρίου 1929) καλύπτει και αρχικώς εποικιστικές εκτάσεις, οι οποίες όμως, μεταγενέστερα, λόγω επεκτάσεως σχεδίου πόλεως και ρυμοτομίας, απέβαλαν τον γεωργικό χαρακτήρα και προσέλαβαν τα χαρακτηριστικά αστικού οικοπέδου, υπαγόμενες πλέον στις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις», και συνεπώς «το ακίνητο, το οποίο αναφέρεται στο πιο πάνω ερώτημα, μπορεί να εκποιηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρ. 97 του Π.Δ/τος 11/12 Νοεμβρίου 1929, εφ' όσον βεβαίως συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρ. αυτού».

Η παρά πάνω διατυπωθείσα γνώμη στηρίχτηκε στις διατάξεις των άρθρων 1, 121 και 164 του Αγρ. Κώδικα και του άρθρ.33 Ν. 1845/1989, καθώς βέβαια και του αρθρ. 97 του Π.Δ/τος της 11/12.Νοεμβρίου 1929, η οποία και δεν ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση.

III.Α Με τα άρθρα 1,121 και 164 του Αγροτ. Κώδικα (ΦΕΚ Α 342/1949) ορίζονται αντιστοίχως τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

«Επιτρέπεται η παραχώρησες κτημάτων ανηκόντων εις το Κράτος........ επί σκοπώ γεωργικής εγκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών....... »

Άρθρο 121

«Καλλιεργήσιμοι και βοσκήσιμοι επιδεκτικαί καλλιέργειας γαίαι οιασδήποτε εκτάσεως ανήκουσαι εξ οιασδήποτε αιτίας εις το Δημόσιον, διατίθενται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.......προς απρκατάστασιν ακτημόνων γεωργών γηγενών και προσφύγων ή προς συμπλήρωσιν του κλήρου των αποκατασταθέντων........ »

Άρθρο 164

«1.Παραχωρούνται εις το νομικόν πρόσωπον της Κοινότητας εν τη περιφέρεια της οποίας κείνται: α) Αι δι' οριστικής διανομής προς κοινήν των εγκατασταθέντων προσφύγων ή γηγενών χρήσιν αφεθείσαι και αφιέμεναι εν εκάστω συνοικισμό) γαίαι, καθοριζόμενοι κατά τας παραγράφους α,γ,δ και τα εγκείμενα λατομεία, β)......γ) Τα εν εκάστω συνοικισμό) και μετά την οριστικήν των γαιών και ρυμοτομίαν του συνοικισμού .απομένοντα αδιάθετα οικόπεδα, δ)......2......3......4. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον 1 κτήματα, λογιζόμενα ως κοινοτικός κλήρος, μεταβιβάζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίαα δημοσίευομένης εν περιλήψει εις την Εφημερίδα τικ Κυβερνήσεως εις την οικείαν Κοινότητα. Από της μεταγραφής της δημοσιευθείσης αποφάσεως η κυριότης και η νομή μεταβιβάζονται εις την οικείαν Κοινότητα, άνευ άλλης τινός διατυπώσεως.

5. Επί των κατά τας προηγουμένας παραγράφους παραχωρουμένων κτημάτων η Κοινότης αποκτά την νομήν και την κυριότητα άνευ καταβολής τιμήματος ή άλλης τινός αποζημιώσεως, της αποφάσεως επεχούσης θέσιν οριστικού τίτλου κυριότητος και μεταγραφομένης ατελώς εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών, επιμέλεια του Προέδρου της Κοινότητας».

Περαιτέρω με τα άρθρα 27 και 66 έως 70 του Αγρ. Κώδικα ορίζεται: αντίστοιχα: αρθρ.27 παρ.2 «Εις τους γεωργούς ή επαγγελματίες ασκούντας χρήσιμα προς την γεωργίαν επαγγέλματα ......στερούμενους δε οικοπέδου, παραχωρούνται εξαιρετικώς υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων αδιάθετα οικόπεδα προ ή και μετά την οριστικήν διανομήν προς ανέγερσιν κατοικίας, καταστήματος........

Άρθρο 66

«Επιτρέπεται η απαλλοτρίωσις κατά το αρθρ. 17 του Συν/τος οιωνδήποτε ιδιοκτησιών αναγκαιουσών προς επέκτασιν της κατωκημένης περιοχής συνοικισμού του Αγροτικού Νόμου ή παρεμβαλλόμενων εντός τοιούτων συνοικισμών και παρεμποδιζουσών την εκτέλεσιν του σχεδίου ρυμοτομίας και την εφαρμογή αυτού. Η τοιαύτη απαλλοτρίωσις λογίζεται γενομένη δια δημοσίαν ωφέλειαν και απαγγέλεται δι' αποφάσεως του Υπ. Γεωργίας....... »

Άρθρο 68

Η Ε.Α. και προ της ρυμοτομίας του συνοικισμού δύναται κατά την κρίσιν αυτής ν' αφαίρεση από τους κατέχοντας οικόπεδον εμβαδού μείζονος των δύο και ημίσεος στρεμμάτων την υπερβάλλουσαν έκτασιν και να διάθεση ταύτην εις κληρούχους στερούμενους οικοπέδου ή επαρκούς τοιούτου...... παρ.2 «αι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουσιν εφαρμογήν κατά την ενέργειαν της οριστικής διανομής και ρυμοτομίας των γαιών εκάστου Συνοικισμού (οικοπέδων).......».

Άρθρο 69

«Κατά την εκτέλεσιν του σχεδίου ρυμοτομίας του συνοικισμού και οποτεδήποτε άλλοτε παριστάμενης ανάγκης επεκτάσεως της κατωκημένης περιοχής τούτου δια τας ανάγκας των κατοίκων αυτού......επιτρέπεται, όπως διαθέσιμοι κλήροι ή κοινόχρηστοι τόποι......χαρακτηρισθώσι δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ως χώροι προς επέκτασιν του Συνοικισμού.......

Άρθρο 70

«Εις ας περιπτώσεις αι εξ απαλλοτριώσεως προερχόμεναι εκτάσεις Συνοικισμού τινός είναι τουλάχιστον ίσαι προς τα πεντήκοντα εκατοστά της όλης κτηματικής περιοχής αυτού, η καταμέτρησις, η μελέτη της ρυμοτομίας και η εφαρμογή αυτής ενεργείται δι' ολοκληρον τον Συνοικισμόν επιμέλεια του Υπ. Γεωργίας κατά τας σχετικός διατάξεις του παρόντος κωδικός».

Γ. Στην συνέχεια με το άρθρ. 3 και 5 του Ν. 666/77 (ΦΕΚ Α' 234) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εποικιστικής νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται: αρθρ.3 παρ.1. «Επιτρέπεται η παραχώρησις, εις κατά κύριον επάγγελμα γεωργούς εκτάσεως μέχρι 10 στρεμμάτων εκ κοινοχρήστων εξ οριστικής ή μη διανομής γαιών της περ.δ' και ε' του αρθρ. 31 του Αγ. Κωδ., της αυτής κατηγορίας γαιών του αρθρ. 164 του ιδίου κωδ., ως και αδιαθέτων κλήρων. εφ' όσον εγένοντο αυθαιρέτου υπ' αυτών συστηματικαί φυτείαι....» παρ.2. Επίσης επιτρέπεται η παραγώρησις, εις τους ανεγείρονταα αυθαιρέτως προς αυτοστέγασιν μόνιμον κτίσμα σημαντικής αξίας επί γαιών των κατά των προηγουμένων, παράγραφαν κατηγοριών κειμένων οπωσδήποτε εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων ή χωρίων..........

Άρθρο 5, παρ.1

«κατά παντός αυθαιρέτως καταλαβόντος ή επιχειρούντος κατάληψιν κοινοχρήστων και διαθεσίμων εκτάσεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας και ασχέτως του χρόνου καταλήψεως τούτων, συντάσσεται παρά της αρμοδίας Δ/νσεως Γεωργίας κατόπιν αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής»:

Δ. Με το άρθρο 2 παρ. 1 περ.β' και παρ.3 του Ν. 973/1979 (ΦΕΚ Α' 226) «περί συστάσεως Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου» ορίζεται αντίστοιχα ότι: (σκοπός της ΚΕΔ είναι) "η διοίκηση και αξιοποίηση των εκ των ανωτέρω ακινήτων υπαγομένων εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ως και εκείνων εκ των υπαγομένων εκ την αρμοδιότητα των Υπ.Γεωρνίας και Εθνικής Αμύνης, το οποίο οι φορείς ούτοι αναθέτουν δι' αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού εις την εταιρείαν δια διοίκησιν και αξιοποίησιν».

Παρ.3.. «Δια κοινής αποφάσεως των αυτών ως άνω Υπουργών (ενν. Υπ. Συντονισμού και Οικονομικών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού) δύναται να ανατίθεται εκάστοτε εις την εταιρείαν η διοίκησις και αξιοποίησις ακινήτων υπαγομένων εις την αρμοδιότητα των ή ανηκόντων εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της αρμοδιότητος των. Εις ην περίπτωσιν λάβει χωράν τοιαύτη εντολή της παρούσης παραγράφου η εταιρεία ενεργεί εντός των ορίων της εντολής ταύτης και εις τα πλαίσια της ' ασκούμενης παρ' εκάστου αρμοδίου φορέως πολιτικής, εφαρμόζουσα τα προγράμματα τούτων χωρίς να θίγεται η αρμοδιότης των φορέων τούτων εν γένει ειδικώτερον δε όσον αφορά τα προγράμματα και την πολιτικήν εποικισμού, αποκαταστάσεως ακτημόνων και προσφύγων, ρυμοτομικών, πολεοδομικών κ.λ.π. ρυθμίσεων καθορισμού βιομηχανικών ζωνών ή ζωνών καλλιέργειας ή χρήσεως γης».

Ε. Με το αρθρ. 38 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ Α' 33) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» ορίζεται: παρ.1 «Η έγκριση των ρυμοτομικών σχεδίων και των όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρ. 19 του Ν. 3958/59......, που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα βάσει προσωρινών διανομών και για τους οποίους δεν έχουν κυρωθεί τα οριστικά σγέδια, γίνεται αε Π.Δ/μα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπ. Γεωργίας και Χωροταξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος......Η μεταβίβαση της κυριότητας των οικοπέδων στους δικαιούχους γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας μετά την πιο πάνω έγκριση των σγεδίων..........

παρ.2 «η διάταξη της παρ.1 εφαρμόζεται ανάλογα και για τους οικισμούς που έχει γίνει αναδασμός.....παρ.3. .......Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των και Υπουργών Γεωργίας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, καθορίζονται ή διαδικασία και τα κριτήρια προσδιορισμού των δικαιούχων οικοπέδων του προηγούμενου εδαφίου». Στην συνέχεια και σε εκτέλεση της παρά πάνω διατάξεως εκδόθηκε το από 24-4-1985 Π.Δ. (Γ'. 239) το οποίο καθορίζει την σειρά επιλογής των δικαιούχων, ότι η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων, ότι το παραχωρητήριο μεταγράφεται με μέριμνα της Δ/νσης Γεωργίας κ.λ.π.

ΣΤ. Περαιτέρω με τα άρθρ. 10 και 26 του Ν. 1644/86 (ΦΕΚ Α 131) «Ρύθμιση ειδικών επικοιστικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» ορίζεται αντιστοίχως: άρθρο 10 «Οικόπεδα των πόλεων Κιλκίς και Κατερίνης, που κατέχονται ......παραχωρούνται οριστικά στους κατόχους τους........

2. Με αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου για την παραχώρηση οικοπέδων και σε άλλες πόλεις και οικισμούς με εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, εφ' όσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις».

Άρθρο 26 παρ.1

«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η διοίκηση και διαχείριση των οποιασδήποτε φύσεως κοινοχρήστων εκτάσεων και αδιαθέτων οικοπέδων των κατά την εποικιστική νομοθεσία αγροκτημάτων και συνοικισμών ασκείται από την οικεία Δ/νση Γεωργίας».

Ζ. Επί πλέον με τις διατάξεις του αρθρ. 13 του ν.1734/87, (ΦΕΚ Α 189) «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις» ορίζεται:

Παρ.2.Α «Σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας παραχωρούνται οι εξής εκτάσεις:

β) Όσες κρίνονται κατάλληλες σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό (γενικό πολεοδομικό σχέδιο- ζώνη οικιστικού ελέγχου) ύστερα από κοινή έκθεση των υπηρεσιών των Υπ. Γεωργίας και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 38 παρ.3 του Ν. 1337/38 και των δ/των, που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, για δημιουργία νέων οικισμών, η επέκταση παλαιών, εφ' όσον η χρήση αυτή επιβάλλεται από το Δημόσιο συμφέρον».

Η. Με το αρθρ. 33 του Ν. 1845/89 (ΦΕΚ Α' 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» ορίζεται: β) Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας είναι δυνατή ή εκποίηση με δημοπρασία κοινόχρηστων ή διαθεσίμων κατά την εποικιστική νομοθεσία εκτάσεων, καθώς και εκτάσεων του αρθρ. 74 του Ν. 998/78, οι οποίες λόγω της θέσεως ή του προορισμού τους έχουν ή μπορεί να αποκτήσουν οικοπεδική ή τουριστική αξία.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπ. Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να καταρτίζεται γενικό πολεοδομικό σχέδιο των προς εκποίηση εκτάσεων......

δ) Οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται ........κατατίθενται στην ίδια Τράπεζα (ενν. Αγροτική) σε ειδικό λογαριασμό.......

ε) Τα ποσά, που κατατίθενται στο λογαριασμό της προηγούμενης περιπτ. δ' διατίθενται αποκλειστικά καί μόνο για την ανέγερση κτιρίων του Υπ. Γεωργίας προς στέγαση των υπηρεσιών του, καθώς και κτιρίων, των νομικών προσώπων, που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και των συνεταιριστικών οργανώσεων.........

ι) Από το Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Πολιτικής Γης) εκδίδεται τίτλος κυριότητας (παραχωρητήριο), ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπ. Γεωργίας........

ΙΙΙ.Α Από τις παρά πάνω αναλυτικά παρατιθέμενες διατάξεις συνάγεται κατ' αρχάς αναντίρρητα ότι οι εκτάσεις, οι οποίες αφέθηκαν με την οριστική διανομή σε κάθε συνοικισμό προς κοινή χρήση (κοινόχρηστες) και οι δεν μεταβιβάστηκαν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα με απόφαση του" Υπουργού Γεωργίας και μεταγενέστερα του Νομάρχη, εξακολουθούν κατά κυριότητα να ανήκουν στο Δημόσιο. (Βλ. Α.Π. 1120/1995 Δ/νη 1997, 1135 Α.Π. 345/85 ΝοΒ 34, 183).

Εξ άλλου από το σύνολο των διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα, αλλά , και των νεωτέρων που παρατέθηκαν παρά πάνω, προκύπτει πράγματι, ότι ο κύριος και πρωταρχικός σκοπός της παραχώρησης κτημάτων, που ανήκουν στο κράτος, τους δήμους και τις κοινότητες και η αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων, που ανήκουν σ' άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια των εν λόγω διατάξεων, είναι η γεωργική εγκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και η «αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών». Πλην όμως, από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι σκοπός αυτών είναι επί πλέον και η αποκατάσταση προσφύγων, και άλλων πλην των ακτημόνων γεωργών κατηγοριών (επαγγελματίες κ.λ.π.), η οποία (αποκατάσταση) συνίσταται πέραν της παραχωρήσεως αμιγούς γεωργικού κλήρου και στην παραχώρηση οικοπέδων προς ανέγερση κατοικίας ή καταστήματος κ.λ.π. (βλ., Α.Π, 1110/1995 Ε.Ε.Ν. 1997, 50, Α.Π.. 1233/94 ποιν. Χρ. 94, 1127, Σ,τ.Ε. 637/1994 κ.λπ.).

Β. Εξ αιτίας δε αυτού του γεγονότος ο νομοθέτης με σειρά διατάξεων, και του αγροτικού κώδικα και άλλες, πολλές από τις οποίες ήδη αναφέρθηκαν, προβλέπει την τύχη των αδιαθέτων τεμαχίων, που καθίστανται οικόπεδα μετά την ρυμοτομία τους και την ένταξη τους σε σχέδιο πόλης, καθώς και τις εν γένει διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες διατίθενται σε αυτούς, που έχουν τις από τις ίδιες διατάξεις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές οι εν γένει διαδικασίες κινούνται και εξελίσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και τις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλοτριώσεων (βλ.Δ.Ε.Θ. 82/96 Δ.Δικ. 10,114). Ας σημειωθεί δε ότι σε περίπτωση ρυμοτομίας εποικιστικών εκτάσεων, το Υπουργείο Γεωργίας καταβάλλει και εισφορά (βλ. άρθρο 8 και 9 Ν. 1337/83 και 1878/46/94 έγγραφη απάντηση Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπ. Γεωργίας).

Γ. Από τα παρά πάνω γίνεται φανερό, ότι οι εποικιστικές εκτάσεις που προκύπτουν ή απομένουν μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων, ανεξάρτητα από το γεγονός, ότι ενδεχομένως από γεωργικές - αγροτικές καθίστανται αστικές - οικοπεδικές, εξακολουθούν να φέρουν την παραπάνω ιδιότητα (εποικιστική) και αποτελούν αναντίρρητα ειδική κατηγορία συγκεκριμένης χρήσης για ορισμένους δικαιούχους ή εξυπηρετούν την πραγματοποίηση κρατικών ή άλλων κοινωφελών σκοπών.

Το παρά πάνω αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα έχει ως αποτέλεσμα ότι τις εν λόγω εκτάσεις λόγω της φύσης τους, και της ρητής νομοθετικής πρόβλεψης εξακολουθούν να διαχειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, μόνο δε με κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες ανάγονται στην διακριτική ευχέρεια του Υπ. Γεωργίας και δεν συνιστούν υποχρέωση από τον νόμο, η διοίκηση αυτών μπορεί να ανατίθεται στην Κ.Ε.Δ., περίπτωση κατά την οποία πάλι δεν πρέπει να ανατρέπεται η φύση και ο προορισμός των κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενων οικοπέδων, δηλ. η υλοποίηση της πολιτικής εποικισμού, αποκαταστάσεως, ακτημόνων και προσφύγων κλπ. (βλ. αρθρ. 2 παρ. 1β και παρ.3 Ν. 973/1979). Άλλωστε και στην περίπτωση της εκποίησης με δημοπρασία κοινοχρήστων ή διαθεσίμων κατά την εποικιστική νομοθεσία εκτάσεων, οι οποίες έχουν ή μπορεί να αποκτήσουν οικοπεδική ή τουριστική αξία, γίνονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις αναγόμενες και πάλι στην διακριτική ευχέρεια του Υπ. Γεωργίας και όλες οι λοιπές διαδικασίες επιχειρούνται και ολοκληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας (βλ. αρθρ. 33 του Ν. 1845/1989). 1845/1989).

IV. Συνεπώς, κατά την ομόφωνη γνώμη της Ολομέλειας, οι εποικιστικές εκτάσεις και μετά την ένταξη τους στο σχέδιο πόλεως ,καθ' οιονδήποτε τρόπο, δεν αποβάλουν τον χαρακτήρα τους αυτό, αλλά, αποτελούν ειδική κατηγορία ακινήτων (οικόπεδα) τα οποία μπορούν να διατεθούν υπέρ ορισμένου δικαιούχων (προσφύγων, ακτημόνων κλπ) ή προς εξυπηρέτηση κρατικών ή άλλων κοινωφελών και αναπτυξιακών σκοπών, και η διοίκηση και διαχείρισή τους ασκείται είτε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας είτε από τις Δ/νσεις Γεωργίας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εκτός της περιπτώσεως της αναθέσεως της διοικήσεως και διαχειρίσεως τους, στην ΚΕΔ, κατ' εφαρμογήν των εξαιρετικών διατάξεων του Ν.973/79 (άρθρ. 2) ή της περιπτώσεως της από κοινού εκποιήσεως, που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 1845/89 (άρθρ.33).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης