Αποτελέσματα live αναζήτησης

1004304 ΕΞ 2019 Άρθρο 177 του Τελωνειακού Κώδικα - αποστολές που αποτελούνται από εμπορεύματα διαφορετικών διακρίσεων του Δασμολογίου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2019 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

1004304 ΕΞ 2019
Άρθρο 177 του Τελωνειακού Κώδικα - αποστολές που αποτελούνται από εμπορεύματα διαφορετικών διακρίσεων του Δασμολογίου

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1004304 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Μπίρμπιλα
Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο : 210-69.87.480, 475
Fax: 210-69.87.506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Άρθρο 177 του Τελωνειακού Κώδικα - αποστολές που αποτελούνται από εμπορεύματα διαφορετικών διακρίσεων του Δασμολογίου»

Σε συνέχεια ερωτημάτων που διατυπώνονται σχετικά με την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 177 καν. 952/2013 (Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας), το οποίο αναφέρεται στη δυνατότητα παροχής απλούστευσης όσον αφορά τη δασμολογική επιβάρυνση αποστολών που αποτελούνται από είδη διαφορετικών δασμολογικών διακρίσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 177 παρ. 1 του Καν. 952/13), όταν μια αποστολή αποτελείται από εμπορεύματα που υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να δεχθούν, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή, να επιβληθεί εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασμός στο σύνολο της αποστολής, βάσει της δασμολογικής διάκρισης που υπόκειται στον υψηλότερο συντελεστή εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού, εφόσον η ξεχωριστή δασμολογική μεταχείριση για κάθε ένα είδος της αποστολής συνεπάγεται δυσανάλογο φόρτο εργασίας και δαπάνη.
 
2. Εντούτοις, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, η απλούστευση αυτή δεν χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές για εμπορεύματα τα οποία, βάσει της δασμολογικής τους κατάταξης, υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς ή σε συντελεστή Ε.Φ.Κ.
 
3. Κατά συνέπεια, προκειμένου να εφαρμοστεί η απλούστευση του άρθρου 177 UCC αναφορικά με την κατάρτιση της τελωνειακής διασάφησης εισαγωγής ή εξαγωγής για εμπορεύματα που υπόκεινται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:- Η μεταχείριση καθενός από τα εμπορεύματα αυτά σύμφωνα με τη δασμολογική του διάκριση να συνεπάγεται δυσανάλογο διοικητικό κόστος,- Ο διασαφιστής να υποβάλει αίτηση στο τελωνείο για τη χορήγηση της απλούστευσης του άρθρου 177 καν. 952/13,- Τα εμπορεύματα να μην υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς ή επιβολή Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τη δασμολογική τους κατάταξη.
 
4. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 177 παρ. 1 UCC, η εφαρμογή της απλούστευσης του άρθρου 177 UCC δεν χορηγείται αυτόματα, αλλά κατά περίπτωση σύμφωνα με την κρίση του αρμόδιου τελωνείου εισαγωγής ή εξαγωγής, το οποίο εξετάζει την εκπλήρωση ή μη όλων των προαναφερόμενων προϋποθέσεων.
 
5. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 222 καν. 2447/2015 (διατάξεις εφαρμογής Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα), τα εμπορεύματα που περιέχονται σε μία αποστολή και αποτελούν αντικείμενο απλούστευσης βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 177 καν. 952/2013, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα και μόνο είδος. Εντούτοις, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, εξαιρούνται από τη διάταξη αυτή, και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τελωνειακά ως ένα και μόνο είδος, εμπορεύματα που υπόκεινται σε διαφορετικά μέτρα.
 
6. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, επομένως, θα πρέπει να επιδίδεται ιδιαίτερη προσοχή από τις τελωνειακές αρχές κατά την εφαρμογή της απλούστευσης του άρθρου 177 καν. 952/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 222 καν. 2447/2015, έτσι ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι τηρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις, αποφεύγεται η καταστρατήγηση των διατάξεων, και δεν διακυβεύονται τα συμφέροντα του Δημοσίου. Ειδικότερα, η απλούστευση του άρθρου 177 καν. 952/2013 δεν θα πρέπει να χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:- Όταν ο διασαφιστής δεν έχει υποβάλει στο αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής ή εξαγωγής τη σχετική αίτηση υπαγωγής στην απλούστευση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 177 καν. 952/2013.- Όταν όλα ή ορισμένα από τα εμπορεύματα της αποστολής υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς ή επιβολή Ε.Φ.Κ., και τα μέτρα αυτά επιβάλλονται σύμφωνα με τη δασμολογική τους κατάταξη.- Όταν όλα ή ορισμένα από τα εμπορεύματα της αποστολής υπόκεινται σε διαφορετικά τελωνειακά μέτρα, εθνικά ή ενωσιακά, βάσει της δασμολογικής τους κατάταξης, όπως π.χ. διαφορετικός συντελεστής Φ.Π.Α. ή άλλης εθνικής φορολογίας που εισπράττεται στο τελωνείο, δασμοί αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικοί δασμοί, προτιμησιακοί δασμοί, ποσόστωση, αναστολή δασμού, κλπ.- Όταν υφίστανται υπόνοιες για προσπάθεια καταστρατήγησης των διατάξεων περί ορθής διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων μέσω υποτιμολόγησης, όπως ιδίως στην περίπτωση που στην αποστολή περιλαμβάνονται είδη των κεφαλαίων 61-64 του Δασμολογίου με χώρα προέλευσης την Κίνα. Ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει υπόνοια υποτιμολόγησης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις τελωνειακές αρχές ότι η δυνητική απώλεια εσόδων για το Δημόσιο και την Ε.Ε. υπερβαίνει το τυχόν διοικητικό κόστος από την ξεχωριστή δασμολογική μεταχείριση για κάθε ένα είδος της αποστολής. Κατά συνέπεια, άρα δεν ικανοποιείται μία από τις βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής της απλούστευσης του άρθρου 177, κατά τα ανωτέρω.- Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου, κατά την κρίση των τελωνειακών αρχών, υφίσταται κίνδυνος καταστρατήγησης των τελωνειακών διατάξεων μέσω της παροχής της απλούστευσης του άρθρου 177 καν. 952/2013, και κατά συνέπεια οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες για τα συμφέροντα του Δημοσίου και τους ιδίους όρους της Ε.Ε. υπερβαίνουν το τυχόν διοικητικό κόστος της μη χορήγησης της απλούστευσης.Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης