Π.7015/690/27.10.1986

Καθορισμός της έννοιας των δώρων μικρής αξίας και δειγμάτων και των προϋποθέσεων εξαίρεσης αυτών από την παράδοση αγαθών.

27 Οκτ 1986

Taxheaven.gr

A.Υ.O. Π. 7015/690/1986

(Φ.Ε.Κ. 724B/27.10.1986)

Θέμα: Καθορισμός της έννοιας των δώρων μικρής αξίας και δειγμάτων και των προϋποθέσεων εξαίρεσης αυτών από την παράδοση αγαθών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 125):

α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 7,

β) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23,

γ) του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 26,

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 1642/1986 θεωρούνται:

α) ως δώρα μικρής αξίας, τα κινητά αγαθά που προσφέρονται από τον υποκείμενο στο φόρο σε πελάτες αυτού και στο κοινό χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών σχέσεων αυτού και την προβολή της επιχείρησης, εφόσον:

- η αξία κτήσης των προσφερόμενων σ΄ ένα άτομο αγαθών και σε περίπτωση έλλειψης αυτής, η κανονική αξία αυτών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών τριών χιλιάδων (3.000),

- το αγαθό ή τα αγαθά δεν αποτελούν μέρος μιας διαδοχικής σειράς προσφορών προς το ίδιο πρόσωπο,

- η συνολική αξία των προσφερομένων αγαθών δεν υπερβαίνει σε ένα διαχειριστικό έτος το 1% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης για το έτος αυτό,

- τα προσφερόμενα αγαθά δεν είναι του αυτού είδους με τα πωλούμενα, παραγόμενα ή κατασκευαζόμενα από την επιχείρηση.

β) ως δείγματα, τα κινητά αγαθά που προσφέρονται από τον υποκείμενο στο φόρο σε πελάτες αυτού και στο κοινό, χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή αυτών, εφόσον:

- είναι όμοια με τα πωλούμενα, κατασκευαζόμενα ή παραγόμενα από την επιχείρηση,

- φέρουν την ένδειξη" δείγμα δωρεάν",

- προσφέρονται σε λογικές ποσότητες με σκοπό να γίνει γνωστή η ύπαρξή τους και να εκτιμηθεί η ποιότητά τους.

2. Εξομοιώνονται με δείγματα τα βιβλία που διανέμονται "τιμής ένεκεν" από συγγραφείς υποκείμενους στο φόρο.

3. Δε δύναται να αποτελούν δώρα μικρής αξίας και δείγματα οινοπνευματώδη ποτά και τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα. Η άνευ ανταλλάγματος διάθεση αυτών, καθώς και κάθε άλλου αγαθού για το οποίο δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 της παρούσης απόφασης, αποτελεί παράδοση και υπόκειται στο φόρο εκτός αν ρητώς απαλλάσσεται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

4. Το βάρος της απόδειξης ότι τα διατιθέμενα άνευ ανταλλάγματος αγαθά αποτελούν δώρα μικρής αξίας ή δείγματα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγρ. 1 και 2 της παρούσας, φέρει ο υποκείμενος στο φόρο.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr