ΠΟΛ.89/15.5.1985

Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται γραφεία τελετών.Σχόλια:


15 Μάι 1985

Taxheaven.gr
Αθήνα 15 Μαΐου 1985
Αρ.Πρωτ.: Ε. 9053 ΠΟΛ 89
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
    

ΘΕΜΑ: Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται γραφεία τελετών.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. - Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.Δ. 3323/55, ακαθάριστα έσοδα των εμπορικών επιχειρήσεων θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις οποιεσδήποτε συναλλαγές τους, οι οποίες έχουν σχέση με την άσκηση εμπορίας των επιχειρήσεων, δηλαδή τόσο το τίμημα από οριστικές πωλήσεις ή κατά περίπτωση οι αμοιβές από παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και τα κάθε άλλης φύσεως πραγματοποιούμενα από την επιχείρηση έσοδα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα ρητώς στις περιπτ. α΄ έως και δ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 36 του Ν.Δ. 3323/55.

Επομένως, ως ακαθάριστα έσοδα των γραφείων τελετών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, θεωρείται το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων τους.

2. Όπως όμως είναι γνωστό, στην πράξη, τα γραφεία τελετών, κατά την εκτέλεση του έργου τους, υποβάλλονται σε ορισμένες δαπάνες οι οποίες γίνονται σαφώς για λογαριασμό των προσώπων (κληρονόμοι, συγγενείς θανόντος κ.λ.π.) που έχουν την ηθική και νομική υποχρέωση για την ταφή του θανόντος. Τέτοιες δαπάνες, ενδεικτικά αποτελούν τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τα Γραφεία Τελετών, αλλά αφορούν σε δικαιώματα του Ναού, δικαιώματα νεκροταφείου, έξοδα παραμονής σε νεκροθάλαμο, ψυκτικό θάλαμο κ.λ.π.

3. Κατά συνέπεια, όταν στα γραφεία τελετών καταβάλλεται και κάποιο ποσό σαφώς καθορισμένο που αναφέρεται σε δαπάνη που έγινε από τον εργολήπτη της τελετής, για εκπλήρωση υποχρέωσης του εργοδότη, εφόσον η δαπάνη αυτή κατά τη συναλλακτική πρακτική δεν αποτελεί αντικείμενο της μίσθωσης έργου, για την οποία εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από το δικαιούχο της αμοιβής, στο όνομα του εργοδότη (κληρονόμου ή συγγενούς του αποθανόντος), δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το ποσό της αποτελεί ακαθάριστη αμοιβή των γραφείων τελετών, εφόσον βέβαια αποδεικνύεται η καταβολή του.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Taxheaven.gr