Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 5063/2018 Μη απαλλαγή από τον ΕΦΑ σε ακίνητο ναυτιλιακής που παραχωρείται δωρεάν σε άλλη ναυτιλιακή

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2019 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΔΕΔ 5063/2018
Μη απαλλαγή από τον ΕΦΑ σε ακίνητο ναυτιλιακής που παραχωρείται δωρεάν σε άλλη ναυτιλιακή

Καλλιθέα, 17 /12/2018
Αριθμός απόφασης: 5063

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α4 Επανεξέτασης

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604536
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα « Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 17-07-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ , που εδρεύει στην Μονρόβια Λιβερίας και έχει εγκαταστήσει γραφείο επί της στη Βουλιαγμένη Ν. Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν.89/1967, Α.Ν.378/1968, Ν.27/1975, Ν.2234/1994, Ν.3752/2009, κατά της από 18.06.2018 βεβαίωσης μη χορήγησης απαλλαγής κατά παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, επί της με υπ. αρ. πρωτ /10-2-2016 αίτησης χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής άρθρου 15 Ν.3091/2002 έτους 2016 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 

Επί της από 17.07.2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Η προσφεύγουσα εταιρεία, υπέβαλε την με αρ.καταχ /2016 Taxisnet (σχετ.Ι) αρχική δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων, για ακίνητα που υπήρχαν την 1η Ιανουαρίου 2016,και την υπ.αρ. /2017 τροποποιητική δήλωση (σχετ.2)ως προς τα τετραγωνικά μέτρα και τις αξίες των απαλλασσόμενων ακινήτων. Με την αρχική δήλωση, μεταξύ των ως άνω είχε δηλώσει και ένα γραφείο, επιφάνειας 60 τ.μ. στην οδό Βουλιαγμένη Ν. Αττικής ως υπαγόμενο σε ειδικό φόρο ακινήτων, το οποίο είχε παραχωρήσει δωρεάν στην εταιρεία με την επωνυμία « » η οποία έχει εγκαταστήσει γραφείο στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.25/1975, με φορολογητέα αξία πλήρους κυριότητας ποσού ύψους 130.636,80 ευρώ για το οποίο προέκυψε φόρος για καταβολή(συντελεστής φορολόγησης 15%) ποσού 19.595,52 ευρώ. Η προσφεύγουσα κατέβαλε το ποσόν των 19.595,52 ευρώ την 19/05/2016 ως το σημείωμα πληρωμών(σχετ. 3).

Η προσφεύγουσα στις 10-02-2016 υπέβαλε προς την Δ.Ο.Υ. Πλοίων την με αριθ πρωτ. /10-02-2016 αίτηση περί χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής άρθρου 15 Ν.3091/2002 έτους 2016 για το σύνολο της επιφάνειας των ιδιόκτητων γραφείων της τα οποία ιδιοχρησιμοποιούσε για γραφείο και αποθήκες για την κάλυψη των αναγκών της, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εν λόγω αίτηση της.

Κατόπιν της υπ. αρ /17-05-2016 εντολής έλεγχου του/της Προϊσταμένου/ης της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, διενεργήθηκε έλεγχος (επιτόπιος έλεγχος-αυτοψία) στο ακίνητο της προσφεύγουσας, και διαπιστώθηκε ότι το ως άνω γραφείο 1ου ορόφου επιφάνειας 60 τμ δεν ιδιοχρησιμοποιείτο από την προσφεύγουσα, αλλά είχε παραχωρηθεί δωρεάν στην εταιρεία με την επωνυμία « »ΑΦΜ σύμφωνα με το από 11/02/2015 (αρ.καταχ /06-03-2015) ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης (σελ.4 της από 21/05/2018 έκθεσης μερικού έλεγχου). Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έκρινε, ότι η προσφεύγουσα δεν δικαιούται για το ετός 2016 να κάνει χρήση της απαλλαγής που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 15 του Ν.3091/2002 από τον ειδικό φόρο των ακινήτων, για το ακίνητο (γραφείο) 1ου ορόφου επιφάνειας 60 τμ λόγω της δωρεάν παραχώρησης του στην εταιρεία με την επωνυμία « »ΑΦΜ και συνέταξε την από 18/06/2018 βεβαίωση μη χορήγησης απαλλαγής (παρ.6 άρθρου 15 ν.3091/2002).

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να ακυρωθεί η με ημερομηνία 18.06.2018 βεβαίωση μη χορήγησης απαλλαγής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πλοίων για το έτος 2016 από τον ειδικό φόρο ακινήτων για το γραφείο του 1ου ορόφου επιφάνειας 60 τμ λόγω της δωρεάν παραχώρησης του στην εταιρεία με την επωνυμία « »ΑΦΜ και να γίνει δεκτή η με αρ.πρωτ /10.02.2016 αίτηση της προβάλλοντας συνοπτικά τους παρακάτω λόγους:

α. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης της περ. "γ' της παρ.2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002 από την Διοίκηση.
β. Έλλειψη αιτιολογίας.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3091/2002 ορίζεται ότι:

Άρθρο 15 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού.

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους:
α) [ ], β) [ ]
γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α) και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α) και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών « ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.»
Η εντός "" τελευταία φράση της περ.γ' προστέθηκε με την παρ.7 άρθρου 24 του ν.3943/2011.ΦΕΚ Α 66/31.3.2011,και ισχύει από την 01.01.2010 και εφεξής. 3)....4) 5)

6. Στις περιπτώσεις γ' και στ' της παραγράφου 2, καθώς και στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3, η απαλλαγή χορηγείται κατόπιν αίτησης των νομικών προσώπων προς το Υπουργείο Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών.»

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1112/2011:Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών από τον ειδικό φόρο των ακινήτων των περ.γ και στ' παρ.2 & 3 άρθρο 15 του ν.3091/2002 ορίζεται ότι:
Άρθρο 1
Για την απαλλαγή της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούνται τα ακόλουθα:
1. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις - Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 ως ναυτιλιακές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α'), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77Α'), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144Α') και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α'). Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων για τα ακίνητα που την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, υποχρεούνται να υποβάλλουν κατ' έτος στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν
1) Αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με την οποία ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
2) Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης ναυτιλιακής επιχείρησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α'), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77Α'), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144Α') και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α'), ή πραγματοποιείται η υπαγωγή ελληνικής Εταιρείας στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων.
3) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης καθώς και βεβαιώσεις ενδεχόμενων μεταβολών, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω μεταβολή.

4) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικονομικού έτους φορολογίας.

5) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας και, σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης των ακινήτων την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας.

6) Φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους φορολογίας, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το οποίο η Εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, ιδιοχρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Β. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις

1) Αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1Α, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με την οποία οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

2) Φωτοαντίγραφο του κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. μισθωτήριου συμβολαίου.

3) Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 1Αα2 και 1Αα3 δικαιολογητικά του άρθρου 1, τόσο για την εκμισθώτρια όσο και τη μισθώτρια Εταιρεία.

4) Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 1Αα4 και 1Αα5 δικαιολογητικά του άρθρου 1, για την εκμισθώτρια Εταιρεία.

5) Για τη μισθώτρια Εταιρεία, φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους φορολογίας, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το οποίο η εκμισθώτρια Εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, χρησιμοποιείται από τη μισθώτρια αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.[ ]

Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρεία, με το με αρ.καταχ /06/03/2015 τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης μέρους ιδιόκτητων γραφείων (σχετ.6), είχε παραχωρήσει δωρεάν το παραπάνω ακίνητο στην εταιρεία με την επωνυμία « »ΑΦΜ

Επειδή, από τον έλεγχο (αυτοψία στο ακίνητο) διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα δεν ιδιοχρησιμοποιεί το ανωτέρω ακίνητο (Γραφείο επιφάνειας 60 τ.μ. στον 1ο όροφο), αλλά το εν λόγω ακίνητο χρησιμοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία « »ΑΦΜ ,με δωρεάν παραχώρηση από την προσφεύγουσα.

Επειδή, από την παράθεση των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 όπως ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο (01.01.2016) και από τις διατάξεις της ΠΟΛ.1112/2011:Διαδιακασία χορήγησης. απαλλαγών από τον ειδικό φόρο των ακινήτων των περ. γ και στ' παρ.2&3 άρθρου 15 του ν.3091/2002, προκύπτει ότι δεν προβλέπεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο των ακινήτων για την δωρεάν παραχώρηση ακινήτου σε άλλη ναυτιλιακή εταιρεία που έχει εγκαταστήσει γραφείο στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του  ν.27/1975, ως εκ τούτου το εν λόγω ακίνητο(δωρεάν παραχώρηση) δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο ακινήτων και ο ισχυρισμό της προσφεύγουσας απορρίπτεται.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από 17.07.2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία« », ΑΦΜ , κατά της από 18.06.2018 βεβαίωσης μη χορήγησης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο ακινήτων έτους 2016 (άρθρου 15 του Ν.3091/2002) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πλοίων .

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης