Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π. οικ. 24103/15.12.05 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Α.Π. οικ. 24103/15.12.05
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005


Α.Π. οικ. 24103/15.12.05 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. 24103/05
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005»


ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α' 212).
β) Του άρθρου 90 του υπ' αριθμ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του N. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Την Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του N. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
5. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 527/τ.Β΄/24.3.2004).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, που οφείλει να υποβάλει ο υπήκοος τρίτης χώρας για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής του στην Ελληνική Επικράτεια, για έναν από τους λόγους του ν. 3386/05 ως κατωτέρω:

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
- Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες.
- Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων) με την εθνική θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται.
- Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05 όπου απαιτείται
- Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει ο υπήκοος τρίτης χώρας από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία εκτός των περιπτώσεων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 50, 61, 62, 63 και 94.


Ανανέωση άδειας διαμονής
- Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες.
- Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
- Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής.
- Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05 όπου απαιτείται.

Α) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α1) Εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου

1. Εξαρτημένη εργασία- Αρχική χορήγηση (Άρθρο 15 παρ.1)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησής του ή δήλωση/εις εργοδότη/ών σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός εργοδότες με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τις οποίες θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.


2. Εξαρτημένη εργασία- Ανανέωση για τον ίδιο λόγο (Άρθρο 15 παρ. 2)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησης του, ή σε περίπτωση σύμβασης αόριστης διάρκειας αντίγραφο αυτής συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία που θα αναφέρει ότι η εν λόγω σύμβαση είναι σε ισχύ ή δήλωση/εις εργοδότη/ών σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός εργοδότες με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τις οποίες θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
- Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


3. Ανανέωση από εξαρτημένη εργασία σε παροχή υπηρεσιών ή έργου
(Άρθρο 15 παρ. 5)

- Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου ή δήλωση εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον αλλοδαπό σε συγκεκριμένη εργασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον προηγούμενο οικείο ασφαλιστικό φορέα.
- Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


4. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για τον ίδιο λόγο (Άρθρο 15 παρ.5)

- Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου ή δήλωση εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον αλλοδαπό σε συγκεκριμένη εργασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
- Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

5. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για εξαρτημένη εργασία (Άρθρο 15 παρ. 5)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησης του ή δήλωση/εις εργοδότη/τών με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός εργοδότες, από τις οποίες θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον προηγούμενο οικείο ασφαλιστικό φορέα.
- Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

Α2) Εποχιακή εργασία (Άρθρο 16)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτει η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών το τρέχον ημερολογιακό έτος σε τομέα δραστηριότητας εποχιακού χαρακτήρα.


Α3) Στελέχη εταιριών

1. Περίπτωση 1α, άρθρο 17, Αρχική χορήγηση

- Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου, από την οποία προκύπτει ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου.
- Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών στην εταιρεία, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία εφόσον πρόκειται για γενικούς διευθυντές, διευθυντές, υποδιευθυντές ή επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για την ιδιότητά τους, εφόσον πρόκειται για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

2. Περίπτωση 1α, άρθρο 17, Ανανέωση

- Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση των ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών στην εταιρεία, εφόσον πρόκειται για γενικούς διευθυντές, διευθυντές και υποδιευθυντές ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία ή επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για την ιδιότητά τους, εφόσον πρόκειται για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει διατήρηση της ιδιότητας τους.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

3. Περίπτωση 1β, άρθρο 17, Αρχική χορήγηση

- Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της εταιρείας συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιων Υπουργείων, από την οποία προκύπτει ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου
- Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ανήκει στο προσωπικό της και θα εργάζεται αποκλειστικά για αυτή, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

4. Περίπτωση 1β, άρθρο 17, Ανανέωση

- Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να ανήκει στο προσωπικό της και εργάζεται αποκλειστικά για αυτήν, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


5. Περίπτωση 1γ, άρθρο 17, Χορήγηση

- Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι η απασχόληση του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας είναι επείγουσα και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τριών μηνών με σκοπό την επιδιόρθωση βλαβών μηχανημάτων, συσκευών ή εγκαταστάσεων.
- Βεβαίωση από την οποία προκύπτουν οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας που στερούνται ημεδαποί, εκτός εάν υφίσταται σύμβαση μεταξύ ημεδαπής βιομηχανίας και αλλοδαπού οίκου ο οποίος προμηθεύει σ' αυτήν μηχανήματα και αναλαμβάνει παραλλήλως την υποχρέωση για την εγκατάσταση τους και τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

6. Περίπτωση 1δ, άρθρο 17, Αρχική χορήγηση

- Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο περιλαμβάνεται η ίδρυση της εταιρείας συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου, από την οποία προκύπτει ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου.
- Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ανήκει στο προσωπικό της πλην εργατικού δυναμικού και θα εργάζεται αποκλειστικά για αυτήν, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.


7. Περίπτωση 1δ, άρθρο 17, Ανανέωση

- Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να ανήκει στο προσωπικό της και εργάζεται αποκλειστικά για αυτήν, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

8. Μέλη οικογένειας όλων των περιπτώσεων του άρθρου 17 Αρχική χορήγηση

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

9. Οικογενειακή επανένωση μελών οικογένειας των περιπτώσεων 1α, 1β, 1δ, άρθρο 17 Ανανέωση

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.

Α4) Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας (Άρθρο 18)

1. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 18)

- Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος προέλευσης, ή αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου της διαμονής και εργασίας σε αυτό.
- Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία βεβαιώνεται ότι έχει συνάψει σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα, και προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ο σκοπός της μετακίνησής του
β) Το προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησης του υπηκόου τρίτης χώρας
γ) Η ανάληψη από την επιχείρηση που απασχολεί τον υπήκοο τρίτης χώρας στο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., των εξόδων διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής του.
- Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.

2. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα, Ανανέωση για εξαιρετικές περιπτώσεις (Άρθρο 18)

- Βεβαίωση της εταιρείας από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία να προκύπτει ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της και ανάγκη παράτασης της διαμονής του μετακινούμενου για ένα εξάμηνο.


3. Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας προσωρινώς μετακινούμενου από επιχείρηση της Ε.Ε ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα (Άρθρο 18 ), Αρχική χορήγηση

- Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από το κράτος- μέλος της Ε.Ε. ή αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου της διαμονής.
- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.


4. Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας προσωρινώς μετακινούμενου από επιχείρηση της Ε.Ε ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα , Ανανέωση (Άρθρο 18)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.

5. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας από επιχείρηση τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 19 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη της υπηρεσίας, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.


6. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας από επιχείρηση τρίτης χώρας, Ανανέωση για εξαιρετικές περιπτώσεις (Άρθρο 19 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη της υπηρεσίας, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.
- Βεβαίωση της εταιρείας από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία να προκύπτει ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της και ανάγκη παράτασης της διαμονής του μετακινούμενου για ένα εξάμηνο.

Α5) Αθλητές - Προπονητές

1. Αθλητές - Προπονητές, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 20)

- Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο ή της σύμβασης εργασίας αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του με το συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α στην ελληνική γλώσσα.
- Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη αθλητικού σωματείου, Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών του οικείου αθλήματος ή ότι ο προπονητής έχει τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του στην Ελλάδα.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.


2. Αθλητές - Προπονητές, Ανανέωση (Άρθρο 20)

- Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο και αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του με το συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο στην ελληνική γλώσσα.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


3. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 20)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


4. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Ανανέωση (Άρθρο 20)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


5. Είσοδος και διαμονή για προετοιμασία αθλητών και προπονητών και λοιπού εξειδικευμένου προσωπικού για συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, Χορήγηση (Άρθρο 20, παράγραφος 5)

- Έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Α6) Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

1. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 21)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

2. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, Ανανέωση (Άρθρο 21)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

Α7) Πνευματικοί Δημιουργοί

1. Πνευματικοί Δημιουργοί - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 22)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή έργου, με επιχείρηση ή οργανισμό το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

2. Πνευματικοί Δημιουργοί - Ανανέωση (Άρθρο 22)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή έργου με επιχείρηση ή οργανισμό το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


Α8) Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών

1. Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 23)

- Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από την οποία προκύπτει ότι είναι μέλος της, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών - Ανανέωση (Άρθρο 23)

- Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από την οποία να προκύπτει ότι εξακολουθεί να είναι μέλος αυτής, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, μέλους ξένης Αρχαιολογικής σχολής, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 23)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, μέλους ξένης Αρχαιολογικής σχολής, Ανανέωση (Άρθρο 23)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης .
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Β) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Β1) Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

1. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 25)

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ), προκειμένου να του χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


2. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα - Ανανέωση (Άρθρο 25)

- Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα.
- Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας από τον αρμόδιο φορέα.
- Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
- Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
- Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.


3. Αλλαγή σκοπού από εξαρτημένη εργασία σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Άρθρα 12,15 & 25)

- Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί για πρώτη φορά ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
- Οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία θα προκύπτει το ύψος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, ο αριθμός και οι ειδικότητες των εργαζομένων καθώς και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την επιστημονική, τεχνική ή επαγγελματική του κατάρτιση ως προς τη δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, προϋπηρεσία) όπου απαιτούνται.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
- Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προηγούμενου οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.
- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ).


4. Αλλαγή σκοπού από παροχή υπηρεσιών ή έργου σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

- Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί για πρώτη φορά ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
- Οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία θα προκύπτει το ύψος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, ο αριθμός και οι ειδικότητες των εργαζομένων καθώς και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την επιστημονική, τεχνική ή επαγγελματική του κατάρτιση ως προς τη δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, προϋπηρεσία) όπου απαιτούνται.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
- Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προηγούμενου οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.
- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ).


Β2) Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

1. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας - Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 27)
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας - Ανανέωση (ΆAρθρο 27)

- Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα ή η δραστηριότητα που ασκεί είναι συνέχεια ή η εξέλιξη της αρχικής.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
- Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας.
- Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.
- Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

3. Μέλη οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 27)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


4. Μέλη οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, Ανανέωση (ΆAρθρο 27)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Γ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Γ1) Σπουδές

1. Σπουδές - Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 28)

- Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής των απαιτούμενων τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.
- Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Σπουδές - Ανανέωση ('Aρθρο 29)

- Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του.
- Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
- Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά.

Γ2) Επαγγελματική κατάρτιση

1. Επαγγελματική κατάρτιση - Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 30 παρ. 2)

- Βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.
- Έγκριση φοίτησης από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
- Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά..
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Επαγγελματική κατάρτιση - Ανανέωση (ΆAρθρο 30, παρ. 2)

- Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του.
- Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


3. Σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 30, παρ. 3)

- Βεβαίωση του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, από την οποία να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για φοίτηση σε πρόγραμμά του, καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος, θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
- Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


4. Σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ανανέωση (ΆAρθρο 30 παρ. 3 )

- Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το αρμόδιο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά.

Γ3) Υπότροφοι -Ειδικά Προγράμματα

1. Υπότροφοι -Συμμετοχή σε Ειδικά Προγράμματα, Χορήγηση (ΆAρθρο 34)

- Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή του υπηκόου τρίτης χώρας σε αυτό ή για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς και για τη διάρκεια του προγράμματος ή της χορηγούμενης υποτροφίας.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


2. Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση (ΆAρθρο 34 παρ. 3), Αρχική χορήγηση

- Βεβαίωση του αρμόδιου κρατικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται αποδεκτός στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών του στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση (ΆAρθρο 34 παρ. 3), παράταση -ανανέωση

- Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, από την οποία θα προκύπτει η εξάμηνη παράταση της χρονικής διάρκειας του προγράμματος πρακτικής άσκησης του υπηκόου τρίτης χώρας, που αφορά αντικείμενο των σπουδών του.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γ4) Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές, Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 32)

- Βεβαίωση των αντίστοιχων σχολών ή των ειδικών σχολείων των ενόπλων Δυνάμεων, ή των Σωμάτων Ασφαλείας, ή βεβαίωση από τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, από την οποία να προκύπτει ότι έχει γίνει δεκτός για φοίτηση, καθώς και η χρονική διάρκεια των σπουδών στις εν λόγω σχολές και η ανάληψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γ5) Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

1. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 33)

- Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας, καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση αυτής.
- Ακριβές φωτοαντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά στην τοποθέτηση του υπηκόου τρίτης χώρας για ειδίκευση στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυμα.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Ανανέωση (ΆAρθρο 33)

- Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας εξακολουθεί να συμμετέχει στη διαδικασία απόκτησης ιατρικής ειδικότητας.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται στη Χώρα για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Αρχική χορήγηση ( ΆAρθρο 33 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
- Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται στη Χώρα για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Ανανέωση ( ΆAρθρο 33 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γ6) Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

1. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, Αρχική χορήγηση ( ΆAρθρο 36 )

- Στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, Ανανέωση ( ΆAρθρο 36 )

- Στοιχεία ότι εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξης, στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που αιτούνται την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, βάσει του άρθρου 36 του ν.3386/05.

3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, οικονομικά ανεξάρτητου ατόμου, Αρχική χορήγηση ( ΆAρθρο 36 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
- Στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο ατομικού και σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, οικονομικά ανεξάρτητου ατόμου, Ανανέωση ( ΆAρθρο 36 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο ατομικού και σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.


Γ7) Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων, (ΆAρθρο 37)

- Αντίγραφο πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός και μεταφρασμένο.
- Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για την διπλωματική ιδιότητα του γονέα και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας των γονέων στην Ελλάδα.


Γ8) Υπηρετικό προσωπικό Διπλωματικών Αποστολών

1. Ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό μελών Διπλωματικών Αποστολών, Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 37 )

- Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την ιδιότητά τους, καθώς και για το χρόνο απασχόλησής τους στην Ελλάδα.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Γ9) Ανταποκριτές ξένου τύπου

1. Ανταποκριτές ξένου τύπου, Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 38)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής διαπίστευσης από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Ανταποκριτές ξένου τύπου, Ανανέωση (ΆAρθρο 38)

- Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ότι εξακολουθεί να υφίσταται η διαπίστευση του εν λόγω ανταποκριτή.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Μέλος οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπου, Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 38)

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
- Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για την ιδιότητα και το χρονικό διάστημα της διαπίστευσης του συντηρούντος.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Μέλος οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπου, Ανανέωση ( ΆAρθρο 38 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Γ10) Λειτουργοί γνωστών θρησκειών

1. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών, Αρχική χορήγηση ( ΆAρθρο 39 )

- Βεβαίωση του οικείου μητροπολίτη ή του οικείου εκπροσώπου της γνωστής θρησκείας ότι θα ασκήσουν αποκλειστικώς ιερατικά καθήκοντα.
- Bεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα ή βεβαίωση από τον εκπρόσωπο της γνωστής στη Χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα καθώς και ότι θα αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης του στη χώρα.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


2. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών , Ανανέωση (ΆAρθρο 39)

- Bεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα ή βεβαίωση από τον εκπρόσωπο της γνωστής στη Χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα καθώς και ότι θα αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης του στη χώρα.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


3. Μέλος οικογένειας λειτουργού γνωστής θρησκείας, Αρχική χορήγηση
(ΆAρθρο 39 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Μέλος οικογένειας λειτουργού γνωστής θρησκείας, Ανανέωση ( ΆAρθρο 39 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γ11) Αθωνιάδα Σχολή

1.Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους, Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 40)

- Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύματος, ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνουν την κηδεμονία τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος.
- Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία στην οποία να αναφέρεται και η συνολική διάρκεια των σπουδών.
- Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους , Ανανέωση (ΆAρθρο 40)

- Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύματος, ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνουν την κηδεμονία τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος.
- Βεβαίωση της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ότι συνεχίζεται η φοίτηση του και συγκεκριμένα παρατείνεται κατά ένα έτος προκειμένου να τελειώσει τις σπουδές του.
- Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γ12) Σπουδή, γνωριμία και άσκηση του Αγιορείτικου βίου

1. Σπουδή και γνωριμία του Αγιορείτικου βίου, Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 41)

- Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του, και ότι αναλαμβάνει να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας διαμονής.

2. Σπουδή και γνωριμία του Αγιορείτικου βίου, Ανανέωση (ΆAρθρο 41)

- Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του, και ότι αναλαμβάνει να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας διαμονής.


3. Γνωριμία του Μοναχικού βίου ή Μοναχισμός, Αρχική χορήγηση (ΆAρθρο 41)

- Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής από την οποία να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Μονής ως μοναχός είτε ως δόκιμος μοναχός, και ότι η Μονή αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του.
- Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Γνωριμία του Μοναχικού βίου ή Μοναχισμός, Ανανέωση (ΆAρθρο 41)

- Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής από την οποία προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Μονής ως μοναχός είτε ως δόκιμος μοναχός, και ότι η Μονή αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα ,τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του.
- Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του μοναχολογίου.
- Απολυτήριο της προηγούμενης Μονής, σε περίπτωση μετακίνησης.

Γ13) Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού (ΆAρθρο 42)

- Βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος. Σε περίπτωση που υπάρχει με τη χώρα του διακρατική συμφωνία ασφάλισης για υγεία και εργατικό ατύχημα, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της χώρας του ότι είναι ασφαλισμένος στο κοινωνικό ασφαλιστικό της σύστημα σε διαφορετική περίπτωση θα προσκομίσει εγγύηση του κράτους προέλευσης, ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από τις ανωτέρω αιτίες ή ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για την απασχόλησή του ως Τour Leader στην Ελλάδα.
- Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας που εδρεύει το τουριστικό γραφείο, στην οποία να αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού ως Αρχηγού οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού.
- Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου που να βεβαιώνει ότι ο υπό απασχόληση αλλοδαπός αμείβεται από το εν λόγω γραφείο.
- Υπεύθυνη δήλωση ελληνικού τουριστικού γραφείου που συνεργάζεται με αλλοδαπό τουριστικό γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία και ότι θα απασχοληθεί εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση των αφικνούμενων ομάδων τουριστών μέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.
- Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι δεν πρόκειται να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.


Γ14) Ερευνητές

1. Άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Αρχική χορήγηση ( ΆΑρθρο 43 )

- Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τον ερευνητικό οργανισμό, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα.
- Βεβαίωση του ερευνητικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι το πρόγραμμα τελεί υπό την εποπτεία του και ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας συμμετέχει στην εκπόνηση αυτού.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Ανανέωση
(ΆΑρθρο 43 )

- Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τον ερευνητικό οργανισμό, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα.
- Βεβαίωση του ερευνητικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι το πρόγραμμα τελεί υπό την εποπτεία του και ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας συμμετέχει στην εκπόνηση αυτού, καθώς και ότι συνεχίζεται η συνεργασία τους.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Μέλος οικογένειας αιτούντος άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Αρχική χορήγηση (ΆΑρθρο 43 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τον ερευνητικό οργανισμό, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


4. Μέλος οικογένειας αιτούντος άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Ανανέωση ( ΆΑρθρο 43 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Δ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Δ1) Ανθρωπιστικοί

1. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περιπτώσεις 1α, 1β και 1ε, Αρχική χορήγηση (ΆΑρθρο 44)

- Ακριβές φωτοαντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεών, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας- ατυχήματος και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50%, ή πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει τέλεση εγκληματικής πράξης κατά υπηκόου τρίτης χώρας κατά περίπτωση.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ήταν ή εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος ο αιτών για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1γ, Αρχική χορήγηση( Άαρθρο 44 )

- Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, αναγνωρισμένου από το κράτος, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Έκθεση κοινωνικής λειτουργού, σχετική με το ιστορικό της υπόθεσης.
- Έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή του ασκούντος την επιμέλεια, νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη είτε Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής για την τοποθέτηση του ανηλίκου στο ίδρυμα ή στο νομικό πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού.

3. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1δ, Αρχική χορήγηση ( Άαρθρο 44 )

- Απόφαση ελληνικής δικαστικής αρχής για την ανάθεση ή παραχώρηση της επιμέλειας.
- Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ανηλίκου.
- Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής του ασκούντος την επιμέλεια, όταν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση που ο ασκών την επιμέλεια είναι Έλληνας υπήκοος .
- Αίτηση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την υιοθεσία, καθώς και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

4. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περιπτώσεις 1α, 1β και 1ε, Ανανέωση ( Άαρθρο 44 )

- Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεών, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας- ατυχήματος και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50%, ή πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει τέλεση εγκληματικής πράξης κατά υπηκόου τρίτης χώρας κατά περίπτωση.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ήταν ή εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος ο αιτών για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

5. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1γ, Ανανέωση ( Άαρθρο 44 )

- Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής.
- Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, αναγνωρισμένου από το κράτος, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Έκθεση κοινωνικής λειτουργού, σχετική με το ιστορικό της υπόθεσης.
- Έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή του ασκούντος την επιμέλεια, νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη είτε Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής για την τοποθέτηση του ανηλίκου στο ίδρυμα ή στο νομικό πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού.


6. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1δ, Ανανέωση ( Άαρθρο 44 )

- Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής.
- Απόφαση ελληνικής δικαστικής αρχής για την ανάθεση ή παραχώρηση της επιμέλειας.
- Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του υπηκόου τρίτης χώρας.
- Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής του ασκούντος την επιμέλεια, όταν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας.
- Αίτηση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την υιοθεσία, καθώς και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

7. Ανανέωση άδειας διαμονής από ανθρωπιστικούς για έναν από τους λόγους του ν. 3386/2005 ( Άαρθρο 44, παρ. 5 )

- Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.


Δ2) Δημόσιο Συμφέρον

1. Δημόσιο Συμφέρον, Αρχική χορήγηση ( Άαρθρο 45 )

- Βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα που θα πιστοποιεί την ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Δημόσιο Συμφέρον, Ανανέωση ( Άαρθρο 45 )

- Πρόσφατη βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα ότι εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης χώρας.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Μέλος οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Δημόσιο Συμφέρον, Αρχική χορήγηση ( Άαρθρο 45 )

- Ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Μέλος οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Δημόσιο Συμφέρον, Ανανέωση ( Άαρθρο 45 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Βεβαίωση ασφάλισης για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Δ3) Θύματα εμπορίας ανθρώπων

1. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Αρχική χορήγηση ( Άαρθρο 50 )

- Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του υπηκόου τρίτης χώρας ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.

2. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Ανανέωση ( Άαρθρο 50 )

- Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με την προηγούμενη άδεια διαμονής.

3. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Ανανέωση για έναν από τους λόγους του ν. 3386/05 (Άαρθρο 52)

- Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με την ισχύουσα άδεια διαμονής.
- Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.
- Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει το αμετάκλητο της Δικαστικής Απόφασης.
- Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.


Ε) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

Ε1) Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

1. Αίτηση υπηκόου τρίτης χώρας για την έγκριση εισόδου μέλους της οικογένειας του στη χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης (Άαρθρο 55 )

- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας των δύο τελευταίων οικονομικών ετών ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
- Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, η οποία μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειάς του που θα συντηρούνται από αυτόν.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη της οικογένειας του για τα οποία ζητείται η έγκριση θεώρησης εισόδου πρόκειται να κατοικήσουν μαζί του.

2. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση ( Άαρθρο 56 )

- Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση ( ΆΑρθρο 57 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
- Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης του συντηρούντος ή άλλο επίσημο στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Ε2) Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

1. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση ( ΆΑρθρο 60 παρ. 1)

- Ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση από τις οποίες να αποδεικνύεται συνολικά η πενταετής νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα, για το λόγο αυτό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, για την περίπτωση της ενηλικίωσης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του συντηρούντος ή απόφαση διαζυγίου ή ακύρωση του γάμου συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων.

2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών (των τέκνων) οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτους ( ΆΑρθρο 60 παρ. 4)

- Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

3. Ανανέωση της αυτοτελούς άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του ν. 3386/05

- Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα, με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης εισόδου.

4. Άδεια διαμονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Αρχική χορήγηση ( ΆΑρθρο 60 παρ. 5 )

- Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου ή του αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου που του χορηγήθηκε
- Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας του, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

5. ΆΑδεια διαμονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Ανανέωση ( ΆΑρθρο 60 παρ. 5)

- Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου ή του αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου που του χορηγήθηκε.
- Υπεύθυνη δήλωση του επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς ότι υφίσταται ο γάμος.

6. Άδεια διαμονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Αρχική χορήγηση (πενταετία), ( ΆΑρθρο 60 παρ. 5)

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), του/της ομογενούς συζύγου ή της αντίστοιχης άδειας διαμονής.
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου του επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


7. Άδεια διαμονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Ανανέωση (πενταετία), ( ΆΑρθρο 60 παρ. 5 )

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), του/της ομογενούς συζύγου ή της αντίστοιχης άδειας διαμονής.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Ε3) Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε

1. Δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.

1α. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Αρχική χορήγηση ( ΆΑρθρο 61)

- Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου, από την οποία να εμφαίνεται η δήλωση του γάμου στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Αντίστοιχα, εάν ο γάμος έχει συναφθεί με πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους.
- Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

1β. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Ανανέωση ( ΆΑρθρο 61 )

- Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταγενέστερης έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι υφίσταται ο συγγενικός δεσμός.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


1γ. Δελτίο διαμονής των τέκνων Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών, Αρχική χορήγηση (ΆΑρθρο 61)

- Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου των συζύγων.
- Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
- Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.).
- Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.
- Υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου συντηρούμενου τέκνου ότι δεν εργάζεται.


1δ. Δελτίο διαμονής των τέκνων Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών, Ανανέωση (ΆΑρθρο 61)

- Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου των συζύγων.
- Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, νόμιμα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.).
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.
- Υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου συντηρούμενου τέκνου ότι δεν εργάζεται.


1ε. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε ή του ετέρου των συζύγων, Αρχική χορήγηση (ΆΑρθρο 61 )

- Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου των συζύγων.
- Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
- Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Υπεύθυνη δήλωση των ανιόντων ότι δεν εργάζονται.


1στ. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων συζύγου Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε, ή του ετέρου των συζύγων, Ανανέωση
( ΆΑρθρο 61 )

- Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου των συζύγων.
- Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Υπεύθυνη δήλωση των ανιόντων ότι δεν εργάζονται.


1ζ. Δελτίο διαμονής σε γονέα ανήλικου ημεδαπού (ΆΑρθρο 94), Αρχική χορήγηση.

- Πράξη αναγνώρισης τέκνου που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο.
- Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα γονέα.

1η. Δελτίο διαμονής σε γονέα ανήλικου ημεδαπού (ΆΑρθρο 94), Ανανέωση.

- Πράξη αναγνώρισης τέκνου που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο.
- Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα γονέα.


2. Δελτίο διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. -Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής-Αρχική χορήγηση, ( ΆΑρθρο 62 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
- Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα
- Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ότι ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. αναχώρησε από τη χώρα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή έγγραφη συμφωνία των συζύγων για την ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο στην Ελλάδα.

3. Δελτίο διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. -Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής- Ανανέωση, ( ΆΑρθρο 62 )

- Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.
- Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ότι ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. αναχώρησε από τη χώρα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή έγγραφη συμφωνία των συζύγων για την ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο στην Ελλάδα.


4. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., ( ΆΑρθρο 63 )

- Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε.
- Σε περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ε.Ε., απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια αρχή για τον χρόνο διαμονής του στην Ελλάδα ή βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.


ΣΤ) ΆΑδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ( ΆΑρθρο 91 παρ.2 )

- Βεβαίωση των αρμοδίων κατά περίπτωση αρχών για τον συνολικό χρόνο (υπερδεκαετής) νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.
- Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
- Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.
- Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

Μεταβατικές διατάξεις

1) ΆΑδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν κριθεί ως αλλογενείς
(ΆΑρθρο 91 παρ. 6)
- Ακριβές αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης από την οποία προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν κριθεί ως αλλογενείς υπήκοοι τρίτων χωρών.
- Ακριβές αντίγραφο της προσωρινής άδειας διαμονής (για τους συζύγους αυτών).

2) Ανανέωση αδειών διαμονής για έναν από τους λόγους του ν. 3386/05
α) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 6
β) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής του άρθρου 37 παρ.6 του ν. 2910/2001, οι οποίοι εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005,

γ) Υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων το αίτημα για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο απορρίφθηκε που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005
δ) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11

- Αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής για τους υπηκόους τρίτης χώρας των περιπτώσεων (α), (β) και (δ).
- Ακριβές αντίγραφο απορριπτικής απόφασης της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας για τους υπηκόους τρίτης χώρας της περίπτωσης (γ).
- Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α', μόνο για την περίπτωση (δ).
- Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.


Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απαιτείται να είναι επικυρωμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 92 του ν. 3386 και επίσημα μεταφρασμένα.

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από 2.1.2006.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣΚοινοποίηση:
1. Όλα τα Υπουργεία
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Δ.Δ.Α.
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
Βασ. Σοφίας 15
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Δ/νση Μητρώου
4. Υπουργείο Εξωτερικών
α) Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων
& Schengen
β) Δ/νση Εθιμοτυπίας
5. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας
α) Δ/νση Απασχόλησης
Τμήμα ΙΙΙ
Πειραιώς 40
β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας
Σταδίου 29
6. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
7. Υπουργείο Δικαιοσύνης
Δ/νση Νομοθ. Συντονισμού Ειδ. Νομικών Υποθέσεων ΕΕ
& Διεθνών Οργανισμών
Μεσογείων 96, Αθήνα
8. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
α) Δ/νση Αλλοδαπών
β) Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας
9. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
Αλ. Πάντου & Φραγκούδη 11
Τ.Κ. 10163, Αθήνα
10. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
11. Δήμους και Κοινότητες της Χώρας
12. Συνήγορο του Πολίτη
13. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
14. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ)
15. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΕΤΑΑ)
16. ΔΑΕΜ
17. Δικηγορικό Σύλλογο
18. Γ.Σ.Ε.Ε.


Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο μας
4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης
5. Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων
6. Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
7. Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
8. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης