Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2007/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 33, 44, 45, 72 και 78 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2019 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Ε.2007/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 33, 44, 45, 72 και 78 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»


Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2019
Ε.2007/10-01-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3635007
Fax: 210 3635077
E-mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 33, 44, 45, 72 και 78 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας και για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας, τις διατάξεις των άρθρων 12 («Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014»), 33 («Χορήγηση Φορολογικής Ενημερότητας στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε.»), 44 (σχετικά με την ποινική δίωξη και τη λήψη μέτρων εκτέλεσης σε βάρος διοικούντων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» για οφειλές της εταιρείας προς το Δημόσιο), 45 («Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α΄62)»), 72 (σχετικά με την αναστολή συμψηφισμού ορισμένων απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση Ο.Α.Σ.Θ. και την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας) και 78 (σχετικά με την έναρξη ισχύος του νόμου) του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα:

1. Με το άρθρο 12 του ν. 4587/2018 θεσπίζεται η προστασία των προκαταβολών, των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, από κατασχέσεις στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, από κάθε είδους παρακράτηση και συμψηφισμό με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα καθώς και για οφειλές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως. Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης άρχεται από τις 10/12/2018.
Βάσει των ανωτέρω, ο φορέας που χορήγησε την ενίσχυση πρέπει να εξετάσει αν συντρέχουν, βάσει της εν λόγω διάταξης, οι προϋποθέσεις επιστροφής ποσών που τυχόν έχουν συμψηφιστεί ή παρακρατηθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας εντός του χρονικού διαστήματος από 10/12/2018 έως σήμερα. Στην περίπτωση επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων, εφόσον στις τραπεζικές καταθέσεις περιλαμβάνονται πληρωμές από τις αιτίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 4587/2018, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εξαίρεση από την επιβληθείσα κατάσχεση, ήτοι εάν το εμβαζόμενο ποσό προέρχεται από τις ανωτέρω αιτίες και εάν το σύνολο των καταβληθέντων ποσών δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως, για κάθε δικαιούχο.

2. Με το άρθρο 33 του ν. 4587/2018 αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του ν. 4404/2016 (Α΄126) και ορίζεται ότι, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης, χορηγείται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) αποδεικτικό ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) στις ανώνυμες εταιρείες του ν. 2932/2001 (Α΄145) ή του ν. 2688/1999 (Α΄40), και ανεξάρτητα από την μετοχική τους σύνθεση και παρά την ύπαρξη βεβαιωμένων σε βάρος τους, ληξιπρόθεσμων ή μη, οφειλών προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν σε φόρους, τέλη ανταποδοτικά ή μη, εισφορές οποιασδήποτε κατηγορίας, φύσης ή περιγραφής, συμπεριλαμβανομένων σε καθεμιά από τις ανωτέρω περιπτώσεις των κάθε είδους πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων, ασχέτως του νομοθετικού καθεστώτος υπό το οποίο καταλογίστηκαν και βεβαιώθηκαν τα ανωτέρω ποσά. Η ύπαρξη των παραπάνω οφειλών δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης χορήγησης του Α.Φ.Ε. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Με το άρθρο 44 του ν. 4587/2018 προβλέπεται αναστολή ποινικής δίωξης κατά των προσώπων που από τις 31/3/2016 διατέλεσαν ή διατελούν πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» για το αδίκημα της μη καταβολής πάσης φύσεως οφειλών της εταιρείας προς το Δημόσιο, που ρυθμίζεται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (καθώς επίσης και οφειλών προς τα Ν.Π.Δ.Δ., τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού). Η ως άνω προβλεπόμενη αναστολή ισχύει για το χρονικό διάστημα από 24/12/2018 (έναρξη ισχύος του ν. 4587/2018 βάσει του άρθρου 78 αυτού) έως την έκδοση δικαστικής απόφασης η οποία θα επικυρώνει συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007-Α΄153 (Πτωχευτικού Κώδικα). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, α) δεν επισπεύδονται σε βάρος των προαναφερομένων προσώπων «πράξεις ή μέτρα εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή άλλον ειδικό νόμο ή διασφαλιστικά μέτρα, καθώς και κάθε διαδικασία που κατατείνει στην είσπραξη των οφειλών της εταιρείας προς το Δημόσιο» και β) αναστέλλονται πράξεις ή μέτρα που έχουν επισπευσθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή κατά την 24η/12/2018. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4587/2018, με την επικύρωση από το δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας, εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη εναντίον των προαναφερόμενων προσώπων για το αδίκημα της μη καταβολής πάσης φύσεως οφειλών της εταιρείας προς το Δημόσιο (για το οποίο αναστέλλεται η ποινική δίωξη κατά το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου) και αίρονται οι πράξεις ή τα μέτρα εκτέλεσης που έχουν επισπευσθεί εναντίον τους.

4. Με το άρθρο 45 του ν. 4587/2018 επήλθαν νέες τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 4469/2017 («Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», Α΄62). Συγκεκριμένα:

i. Παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του νόμου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 (από 31 Δεκεμβρίου 2018, όπως ίσχυε), με σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 (βλ. παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4587/2018).

ii. Προστέθηκε νέα παράγραφος 3α μετά την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4469/2017 («Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές»), με την οποία παρέχεται σε κάθε πιστωτή η δυνατότητα να εξαιρέσει από τη διαδικασία του ν. 4469/2017, με δήλωσή του, απαιτήσεις του σε βάρος του οφειλέτη που δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του τελευταίου, αλλά αποτελούν οφειλές του από άλλη αιτία, εφόσον, κατά την κρίση του πιστωτή, η ρύθμιση αυτών δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 και ρυθμίζεται η διαδικασία παροχής ή μη συναίνεσης από τον πιστωτή για τη ρύθμιση των εν λόγω οφειλών και για την τροποποίηση της πρότασης του οφειλέτη, στη δεύτερη περίπτωση (βλ. παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4587/2018).

iii. Σε περίπτωση εξαίρεσης μη επιχειρηματικής οφειλής από τη διαδικασία του ν. 4469/2017, κατά τα ανωτέρω, η συγκεκριμένη απαίτηση του πιστωτή δεν λαμβάνεται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4469/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4587/2018.

iv. Αντικαταστάθηκε, με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν.4587/2018, η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017, με τη μείωση του ορίου απαιτήσεων των πιστωτών που δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών σε α) πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000) ατομικά για κάθε πιστωτή (από 2.000.000 ευρώ, όπως ίσχυε) και β) σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000) συνολικά (από 20.000.000 ευρώ, όπως ίσχυε).

v. Προστέθηκαν νέα εδάφια στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4469/2017 (βλ. παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4587/2018), με τα οποία ορίζεται ότι η αναστολή εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 εξακολουθεί να ισχύει μετά την πάροδο των 90 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4469/2017 και μέχρι τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας του ν. 4469/2017, εφόσον η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του προβλεπόμενου διαστήματος οφείλεται σε λήψη παρατάσεων από τους πιστωτές για ενέργειες και μόνο έναντι των πιστωτών αυτών. Αν ζητηθεί παράταση προθεσμίας μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των 90 ημερών, η αναστολή ισχύει έναντι του πιστωτή που ζήτησε την παράταση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παράταση αυτή.

vi. Συμπληρώθηκε η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4469/2017 (βλ. παρ. 6 του ν. 4587/2018), με την πρόβλεψη εξαίρεσης στον κανόνα του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, κατά την οποία (νέα διάταξη), σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών δεν αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη και των συνοφειλετών (που τυχόν δεσμεύονται από τη σύμβαση), οι οποίες έχουν ικανοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης ακύρωσης αυτής. Επίσης, με την τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 14 ορίζεται ότι η αυτοδίκαιη ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δημοσίου και η αναβίωση των απαιτήσεών του επέρχεται, εφόσον οι λόγοι ανατροπής συντρέξουν εντός της οριζόμενης στη σύμβαση περιόδου αποπληρωμής των οφειλών προς αυτό (βλ. παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 4587/2018). Κατ’ αντιστοιχία με την ως άνω τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4469/2017, με την τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, ορίζεται πλέον ότι τυχόν διαγραφή των οφειλών του Δημοσίου που προβλέπεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Δημόσιο μόνο, και όχι προς όλους τους πιστωτές, όπως ίσχυε (βλ. παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 4587/2018).

vii. Προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 4549/2018), σύμφωνα με το οποίο η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αναστέλλεται ήδη από το χρονικό σημείο αποστολής της πρόσκλησης από το συντονιστή προς το Δημόσιο αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Επίσης, ορίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται και η παραγραφή του ανωτέρω αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 3 του άρθρου 113 του Π.Κ. (βλ. παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 4587/2018).

viii. Αντικαταστάθηκε εκ νέου το πρώτο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου 15 (το οποίο είχε αντικατασταθεί τελευταία με την παρ. 5 του άρθρου 61 του ν. 4559/2018) και επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής της διμερούς ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο, που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο, το οποίο καταλαμβάνει πλέον και α) τους οφειλέτες με χρέη προς τρίτο πιστωτή, που εκπροσωπούν το 85% τουλάχιστον των συνολικών οφειλών του (και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της συλλογικής διαδικασίας του ν. 4469/2017 βάσει της παρ. 5 του άρθρου 2 του νόμου), ως προς τις οφειλές προς το Δημόσιο που εμπίπτουν στο υπολειπόμενο έως 15% των συνολικών οφειλών τους και β) τους οφειλέτες οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν απαρτία πιστωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, χωρίς το Δημόσιο να έχει δηλώσει την πρόθεσή του να μην συμμετάσχει στη διαδικασία, δηλαδή στις περιπτώσεις που η διαδικασία διαπραγμάτευσης απέβη άκαρπη λόγω μη επίτευξης απαρτίας των πιστωτών και συγκεκριμένα λόγω άρνησης συμμετοχής σε αυτήν από πιστωτές του ιδιωτικού τομέα, όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση (βλ. παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 4587/2018).

ix. Αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4469/2017 με την αύξηση του ορίου των συνολικών προς ρύθμιση οφειλών για τις οποίες τηρείται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης από 50.000 ευρώ, όπως ίσχυε, σε 300.000 ευρώ (βλ. παρ. 12 του ν. 4587/2018).

x. Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 45 του ν. 4587/2018, η ισχύς των παραγράφων 1, 2, 4 και 11 του νόμου αυτού αρχίζει τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του ν. 4587/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 24/3/2019). Εξ αυτών, οι διατάξεις των παραγράφων  1, 2, και 4 του ίδιου άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος τους, ήτοι από 24/3/2019. Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, με την οποία μπορεί να ορίζεται συντομότερος χρόνος έναρξης ισχύος μέρους ή του συνόλου των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4587/2018.

xi. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 9, 10 και 11 του άρθρου 45 του ν. 4587/2018 έχουν άμεση εφαρμογή και σε αιτήσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος τους (ήτοι κατά την 24η/12/2018, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4587/2018, βλ. μεταβατική διάταξη της παρ. 14 του ν. 4587/2018). Αντίστοιχα, οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 εφαρμόζονται και σε συμβάσεις ρύθμισης οφειλών που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτών, ήτοι και πριν από τις 24/12/2018 (βλ. μεταβατική διάταξη της παρ. 15 του 4587/2018).

5. Με το άρθρο 72 του ν. 4587/2018 προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 27 του ν. 4482/2017 (Α΄102), το οποίο αφορά την ειδική εκκαθάριση του «Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.), νέα παράγραφος 9, με την οποία προβλέπεται: α) ότι αναστέλλεται, από 24/12/2018 (έναρξη ισχύος του ν. 4587/2018, βάσει του άρθρου 78 αυτού) μέχρι το πέρας της ειδικής εκκαθάρισης του Ο.Α.Σ.Θ., ο συμψηφισμός απαιτήσεων κατά της ανωτέρω επιχείρησης που έχουν γεννηθεί ή βεβαιωθεί στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία μέχρι τις 25/7/2017 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4482/2017) με απαιτήσεις της εν λόγω επιχείρησης και β) ότι η ύπαρξη των ανωτέρω απαιτήσεων κατά του Ο.Α.Σ.Θ. δεν κωλύει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας (για το ανωτέρω χρονικό διάστημα).
Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης