12147/Α325/2018 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 (Β’ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

12147/Α325/2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2019 ]
12147/Α325/2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 (Β’ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325

(ΦΕΚ Β' 5984/31.12.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α΄ 24), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123).

3. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 (Α΄ 178) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3, του ν. 1283/1982 (Α΄ 114) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/1982 (Α΄ 81) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α’ 129), και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 19 της από 26 Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π. (Α΄ 138) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».

10. Τις διατάξεις του π.δ/τος Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του π.δ/τος Π.Δ.142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».

13. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

14. Τις διατάξεις του π.δ/τος 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

15. Τις διατάξεις του π.δ/τος 70/2015 (Α΄ 114) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

16. Τις διατάξεις του π.δ/τος Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123/2016 (Α΄ 208) που αφορά στη μετονομασία των Υπουργείων «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», «Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

18. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις της υπ΄αριθ. Υ173/04.11.2016 (Β΄ 3610) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Τις διατάξεις του π.δ/τος 87/2018 (Α’160) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

20. Τις διατάξεις του π.δ/τος 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

21. Την από 26.07.2018 πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄138) με θέμα «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».

22. Την υπ’αριθμ. οικ. 20699/30.03.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ./204) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

23. Την υπ’αριθμ. οικ. 78967/03.11.2017 απόφαση του υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

24. Την υπ΄αριθ.οικ. 268/29.05.2017 (Β΄1911) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού».

25. Την υπ’ αριθμ. 91589/03.09.2018 (Β΄ 3814) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».

26. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄ 746) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

27. Την υπ’αριθμ. 50148/542/24.06.1992 (Β΄ 420) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».

28. Την υπ’αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/2018/3.8.2018 (B΄ 3255) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

29. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄ 3201) απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με θέμα «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής».

30. Την υπ’ αριθμ. οικ. 7791/Α314/24.9.2014 (Β΄2658) απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με θέμα «Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από φυσικές καταστροφές».

31. Την υπ΄αριθ. Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.οικ.288/ΓΔβ1/14.05.2018 (ΑΔΑ:ΩΧΜΧ465ΧΘΞ-Β17) απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Επιτροπές ελέγχου κτιρίων μετά από φυσικές καταστροφές στον Ελλαδικό χώρο».

32. Την υπ΄αριθ. οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 (Β΄ 2774) απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση σχετικών αδειών επισκευής».

33. Την υπ΄αριθ. οικ.537/Α321/03.3.2016 (Β΄ 400) απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από πυρκαγιά».

34. Την υπ’ αριθμ. οικ.11756/Δ5/16.10.2018 (Β΄ 4776) απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα: «Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ: 6772/ Β9β/19.12.2011 (Β΄3201) Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής».

35. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26.6.2014, p. 1-78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).

36. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1.7.2014, p. 1-75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).

37. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24.12.2014, p. 37-63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44).

38. Τον ορισμό της «επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 και το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1388/2014.

39. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

40. Την με υπ΄ αριθ. οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 (Β΄ 3019) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

41. Το υπ΄ αριθ. ΔΝΣα/οικ.79328/ΦΝ456ε/17.10.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

42. Την υπ΄ αριθ. 1240/18.10.2018 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

43. Το υπ’ αριθμ. 60288/3171/03.08.2018 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας ΥΠ.ΜΕ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

44. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλούνται επιπλέον οι ακόλουθες δαπάνες:

Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 069 δαπάνη ύψους ευρώ 12.975.000 περίπου για την παροχή της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής.

Β) Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α΄ 178) δαπάνη ύψους ευρώ 750.000 περίπου για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων δανείων, και επειδή, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκλήθηκε καθολική καταστροφή μη φερόντων στοιχείων σε πολλά κτίρια, από τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν στα πληγέντα κτίρια, διαπιστώθηκε ότι σε πολλά από αυτά υπήρχε σοφίτα ή πατάρι, η Υπηρεσία προέβη σε συμπλήρωση του εγκεκριμένου Τιμολογίου Επισκευών (οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄ 3201) απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.Δ.) με νέα άρθρα νέων τιμών, διότι από τις εν λόγω πυρκαγιές διαπιστώθηκε ότι προκλήθηκαν σε πολλά κτίρια ζημιές σε μη φέροντα στοιχεία, για την αποκατάσταση των οποίων δεν προβλεπόταν από την Υπηρεσία η χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, δεδομένου ότι δεν προβλεπόταν τιμή μονάδας για την αποκατάστασή τους στο προαναφερόμενο Τιμολόγιο Επισκευών,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/2018/03.08.2018 (Β΄3255) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ως ακολούθως:

1. Συμπληρώνεται η παράγραφος 4.1, του κεφαλαίου «4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» με το εδάφιο (στ) ως εξής:
«στ) Υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα)».

2. Τροποποιείται το εδάφιο (α) της παραγράφου 4.3, του κεφαλαίου «4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ως εξής:
«α) για κατοικίες, το ποσό των € 1000 ανά τ.μ. με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ.
Στο προαναφερόμενο ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων προσμετρώνται:
i) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτιρίου
ii) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτιρίου ή και εκτός, αλλά εντός του οικοπέδου
iii) κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
Εφόσον ο δικαιούχος Σ.Σ. ανακατασκευής δεν προβεί στην κατασκευή συμβατικής κατοικίας αλλά προκατασκευασμένης κατοικίας βαρέως τύπου (οπλισμένο σκυρόδεμα), χορηγείται το 80% της εγκεκριμένης Σ.Σ.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατασκευής προκατασκευασμένης κατοικίας, ο δικαιούχος Σ.Σ. ανακατασκευής πρέπει να αναζητήσει από την εταιρεία που θα απευθυνθεί, το εγκεκριμένο, από το αρμόδιο Υπουργείο, πιστοποιητικό για το σύστημα κατασκευής που εφαρμόζει».

3. Συμπληρώνεται η παράγραφος 4.3 του κεφαλαίου «4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» με το εδάφιο (κβ):
«κβ) για σοφίτες ή πατάρια κύριας χρήσης, 70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση τους και με ανώτατα όρια εμβαδού κλειστών χώρων αυτά που αναφέρονται στα σχετικά εδάφια της παραγράφου 4.3».

4. Τροποποιείται το εδάφιο (ii) της παραγράφου 6.2, του κεφαλαίου «6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ως εξής:
«6.2 Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για:
ii) την επισκευή μη φερόντων στοιχείων κτιρίου ορίζεται σε € 500 ανά τ.μ. για εμβαδόν Ε (τ.μ.) ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία ως προς τη χρήση, και ίσο με:
το γινόμενο Ε επί 500€/τ.μ., για Ε μικρότερο των 150 τ.μ.
το ποσό των 75.000€, για Ε μεγαλύτερο ή ίσο των 150 τ.μ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ


Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab