4191/21-12-2018

Ορισμός του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής και Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

21 Δεκ 2018

Taxheaven.gr
Αριθμ. 4191/21-12-2018

(ΦΕΚ Β' 5932/31.12.2018)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 22-04-2005).

2. Το ν. 4314/2014 Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α΄/ 23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7α και 10, το άρθρο 47 και το άρθρο 57.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και το άρθρο 123, παρ. 6 και 7.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με ον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου, και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού.

6. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

8. Την υπ' αριθμ. 919/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την ανάδειξη Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων τακτικών και αναπληρωματικών στην Περιφέρεια Αττικής.

9. Την υπ' αριθμ. 5376/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την αντικατάσταση μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

10. Την υπ' αριθμ. 109290/39629 (ΦΕΚ 4251/τ.Β'/ 29-12-2016) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ' αριθμ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 66313 / 24553 / 25.08.2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β'/05-09-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

11. Την αριθμ. C(2014)10183 final/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

12. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 32675/ ΕΥΘΥ 331/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β'/24-4-2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/ ΓΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β') κοινή
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

13. Την υπουργική απόφαση 81986/ΕΥΘΥ 712/ 31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β΄/24-08-2015) Κανόνες επιλεξιμότητας 2014-2020/ Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020/ Διαδικασία ενστάσεων κατά την αξιολόγηση πράξεων

14. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) υπουργική απόφαση για την Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

15. Την αριθμ. ΥΑ 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 [ΦΕΚ Β' 2784/21.12.2015] «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014»,

16. Την τροποποίηση του νόμου περί δυνατότητας ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦΔ, 4518/16-05-2018.

17.Την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 4566/Β΄/18-10-2018) Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

18. Το Εγκεκριμένο ΠΕΠ-Αττικής (http://www. pepattikis.gr/pep-attikis-2014-2020/programma/).

19. Την έγκριση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής (http://www.pepattikis.gr/ wp-content/uploads/2015/12/EΓKEKPIMENH-RIS3.pdf ).

20. Την επιστολή πρόσκλησης προς τον ΕΦΕΠΑΕ α.π. 1815/15-06-2018.

21. Την επιστολή αποδοχής ορισμού ΕΦΔ από τον ΕΦΕΠΑΕ, α.π. 776 /18-06-2018.

22. Την επιστολή πρόσκλησης προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την Υποβολή Στοιχείων Αξιολόγησης του, α.π. 2310/ 25-07-2018.

23. Την επιστολή αποστολής των Στοιχείων Αξιολόγησης από τον ΕΦΕΠΑΕ, α.π. 1660 /18-10-2018.

24. Την επιστολή της Περιφερειάρχη Αττικής για την σύμφωνη γνώμη του ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ προκειμένου να ορισθεί ως ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων για δράσεις Ε&Κ του ΠΕΠ Αττικής 2014 2020, ο ΕΦΕΠΑΕ α.π. 3812/ 27-11-2018.

25. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014 2020. 26. Την υπ' αριθμ. 135633/ΕΥΘΥ 1003/ 14-12-2018 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος


«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
Ο ΕΦΕΠΑΕ ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Άρθρο 2
Αντικείμενο ανάθεσης


1. Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3.

2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση και η κατανομή της ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο παρέμβασης αποτυπώνεται στα Παραρτήματα Ι, II και III της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης ή καθήκοντα που ανατίθενται


Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», τις ακόλουθες αρμοδιότητες/ καθήκοντα:

1. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΑ για την εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνεργασία με τη ΔΑ.

2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων/ Δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξης τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων και εισηγείται στη ΔΑ προτάσεις αναθεώρησής τους.

3. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΑ για την συμπλήρωση της αναφοράς Κρατικών Ενισχύσεων που υποβάλλεται ετησίως μέσω του συστήματος SARI της ΕΕ (State Aid Reporting Interactive).

4. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης για τις Πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με τη ΔΑ και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Υποστηρίζει τη ΔΑ του ΕΠ στη σύνταξη αιτημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω αιτήματα αφορούν στις Πράξεις που διαχειρίζεται.

6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κλπ.

7. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

8. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με τη ΔΑ του ΕΠ και την ΕΑΣ.

9. Υποστηρίζει τη ΔΑ και συνεργάζεται με τη ΜΟΔ ΑΕ στον σχεδίασμα, στην οργάνωση και στην υλοποίηση της εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση και στο ΣΔΕ.

10. Υποστηρίζει την ΔΑ στη διαδικασία εισήγησης στην Περιφερειάρχη Αττικής για την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης και της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξεων, εφ' όσον απαιτείται. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται στην παρακολούθηση και έλεγχο τακτοποίησης τυχόν εκκρεμοτήτων σχετικά με τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης και παραλαβής έργων των Δικαιούχων όπως αυτές ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της δράσης.

11. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις Πράξεις/ Δράσεις που διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ, με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης τους από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα τη πολιτικής συνοχής των Ταμείων.

12. Δημοσιεύει τις προσκλήσεις και τους επιμέρους όρους συμμετοχής και ένταξης στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

13. Αξιολογεί τις αιτήσεις/ προτάσεις που υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

14. Δημοσιοποιεί ευρέως τις εγκριτικές αποφάσεις και τις επιμέρους αποφάσεις ένταξης των πράξεων, μέσω της ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής , και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

11. Υποστηρίζει την ΔΑ στη διαδικασία εισήγησης στην Περιφερειάρχη της Αττικής για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων στο ΠΕΠ και για την έκδοση τροποποιήσεων της Απόφασης Χρηματοδότησης Πράξης ή ανάκλησης αυτής. Εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις επιφέρουν αλλαγή στα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων σύμφωνα με το ΣΔΕ, υποστηρίζει τη διαδικασία εισήγησης για την τροποποίηση της απόφασης Ένταξης των Πράξεων. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση όλων των Αποφάσεων. Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τις αποφάσεις ένταξης/ ανάκλησης/ τροποποίησης και τα Τεχνικά Δελτία Πράξεων.

15. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση των όρων της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των χρονικών προθεσμιών που τίθενται, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους.

16. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4314/2014 και στις Διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των Πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

Στην περίπτωση που στην οικεία πρόσκληση προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής, ο ΕΦ διενεργεί διοικητική επαλήθευση στο αίτημα του Δικαιούχου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

17. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση Πράξεις ή οι συναλλαγές τους.

18. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

19. Τηρεί αρχεία στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

20. Εισηγείται στον ΔΑ την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της Πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της Πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/ φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

21. Εισηγείται στην ΔΑ, την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

22. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.

23. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.

24. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των Πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

25. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν. 1303/2013.

26. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

27. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε Πράξεις που διαχειρίζεται, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

28. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

29. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα.

30. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα


Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει/νουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης Πράξεων, επαληθεύσεων και πληρωμών. Στην περίπτωση δε που ο ΕΦΕΠΑΕ είναι και Δικαιούχος στο πλαίσιο των Πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση των Πράξεων θα γίνεται από Μονάδα διαφορετική από τη Μονάδα που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων. Υποβάλλει την ως άνω κατανομή αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων στη ΔΑ του ΕΠ.

2. Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές του Μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης, τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα της Διαχειριστικής Αρχής για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης και θα συνεπικουρούν το έργο της. Ο ορισμός των στελεχών γίνεται με απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ και κοινοποιείται στη ΔΑ του ΕΠ.

3. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, το νέο οργανόγραμμα του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης του, καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.

4. Δεν δύναται να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που του έχουν βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε άλλους ΕΦ, με την επιφύλαξη των άρθρων 34, 37 και 38 του Κανονισμού 1303/2013

5. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, πρόγραμμα ενεργειών και περιοδικές αναφορές προόδου στις προθεσμίες που ορίζει η ΔΑ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.

6. Συνεργάζεται με την ΕΥΚΕ για την εξειδίκευση του εγχειριδίου χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε Πρόσκλησης. Επίσης, έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης των χρηστών του ΠΣΚΕ (help desk) καθ' όλο το διάστημα υλοποίησης της Πράξης.

7. Ενημερώνει συστηματικά το ΠΣΚΕ και το ΟΠΣ με τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης των Πράξεων που διαχειρίζεται.

8. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τη Διαχειριστική Αρχή και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του Καν. 1303/2013 για τις Πράξεις που διαχειρίζεται.

9. Δύναται να συμμετέχει σε ομάδες της Διαχειριστικής Αρχής για τη διερεύνηση καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

10. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

11. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από τη ΔΑ του ΕΠ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

12. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των Πράξεων που διαχειρίζεται, και διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.

13. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή / και προληπτικών μέτρων που τον αφορούν.

14. Το προσωπικό του ΕΦ που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση Πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και οι εξωτερικοί αξιολογητές/ ελεγκτές που ενδεχομένως αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:

1. Κοινοποιεί στον ΕΦ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρησή του.

2. Υποστηρίζει τον ΕΦ στην ορθή εφαρμογή των Διαδικασιών και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών εκροών, για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε ειδικό θέμα που σχετίζεται με το ΣΔΕ.

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΔΑ:

3.1. Παρακολουθεί την έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την επίτευξη των δεικτών, των ορόσημων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για κάθε Πράξη που διαχειρίζεται.

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, προκειμένου να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του προγραμματισμού του ΕΦΕΠΑΕ, να αξιολογήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις και να διαμορφώσει προτάσεις διορθωτικών ή/ και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.

3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ

3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στον ΕΦΕΠΑΕ από την Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/ αρχές.

3.5. Παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών ή / και προληπτικών μέτρων από τον ΕΦΕΠΑΕ

3.6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις στον ΕΦΕΠΑΕ προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, η διοικητική και δημοσιονομική ικανότητα του για τη διαχείριση του μέρους του ΕΠ που του έχει εκχωρηθεί και ότι οι αρμοδιότητες του ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

4. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας απόφασης, ιδίως ως προς την κατανομή της ενωσιακής στήριξης ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, και πεδίο παρέμβασης.

5. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του Ενδιάμεσου Φορέα με τους όρους της παρούσας απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή της.

6. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα πληρωμής, αλλά και πριν την εκπόνηση των ετήσιων λογαριασμών, την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ στην Αρχή Πιστοποίησης.

Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Taxheaven.gr