Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Α.1014/2018 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β’2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2019 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Α.1014/2018
Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β’2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)»


Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Α. 1014
ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β' 5886/31-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Μαρία Αλατίνη
Κωνσταντίνα Φραντζή
Τηλέφωνο: 210-3222386
Fax: 210-3230829
E-Mail: [email protected]
[email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61),

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 5 και της περίπτωσης ββ’ της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4 και των υποπαραγράφων α’και γ’της παρ. 6 του άρθρου 14, της παρ. 1 και των υποπαραγράφων ιε’ έως ιη’ της παρ. 2 του άρθρου 2, των παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 19, των παρ. 3 έως 7 του άρθρου 40, του άρθρου 7, καθώς και των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 41 του νόμου αυτού, όπως ισχύουν,

γ) της αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’του ν. 4412/2016», η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ. 25/2017/28-062017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),

δ) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

ε) του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,

στ) του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

ζ) του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

η) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

θ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

ι) του π.δ. 54/2018 (Α΄ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».

ια) της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 (Β’ 3240) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της Ανε ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β’ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25-9-2013 (Β’2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., από:

α) 12/10/2018 και 24/10/2018 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, με συνημμένα ενημερωτικά σημειώματα.

β) 31/10/2018 της Προϊσταμένης του Τμήματος Α’Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών με συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα.

γ) 02/11/2018 του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), καθώς και 29/10/2018 και 01/11/2018 του ίδιου Τμήματος, με συνημμένα ενημερωτικά σημειώματα.

7. Την αριθμ. 1 της 20/01/2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30/11/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την ανάγκη προσαρμογής της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017 /8.8.2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στις οργανωτικές μεταβολές των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και στις διατάξεις για οικονομική και διοικητική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού και της εφαρμογής της αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Β’ 2336) κοινής υπουργικής απόφασης.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

διαπιστώνουμε:


1. Από 01/01/2019, τροποποιούμε τις περιπτώσεις 1 και 2 και τους Πίνακες «1ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)» και «2 ΤΕΛΩΝΕΙΑ» της υποπαραγράφου Ι, καθώς και την περίπτωση 1 και τον Πίνακα «3 -ΔΕΥΤΕΡΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ» της υποπαραγράφου II της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017 /8.8.2017 (Β’2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1172044 ΕΞ 2017/16.11.2017 (Β’ 4058) όμοια, αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο Ι και τις προαναφερθείσες διατάξεις της υποπαραγράφου II της παραγράφου Α’, τις οποίες, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, διαμορφώνουμε, ως εξής:


«Α.-Ι. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και τα Τελωνεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., που αναφέρονται στη στήλη 4 των ανωτέρω Πινάκων 1 και 2, αντίστοιχα, πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Αυτοτελή διοικητική ικανότητα, καθώς, σύμφωνα με:

α) την υποπαράγραφο δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38, την υποπαράγραφο VI της παραγράφου 4, την υποπαρ. Γ΄ της παρ. 5, την παρ. 7 και την υποπαράγραφο β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 49 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β’968 και 1238 ) απόφασης «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την υποπαράγραφο 12 και την περίπτωση β’ της υποπαραγράφου 16 της παρ. Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/ 27.7.2017 (Β’2681) και με την περ. β’της υποπαρ. 1 και την περ. γ’της υποπαρ. 2 της παρ. Α’της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017/25-10-2017 (Β’3861) όμοιες, αντίστοιχα, καθώς και με τις διατάξεις των αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018 /14.5.2018 (Β’ 1771) και Δ.ΟΡΓ.Α.1125548 ΕΞ 2018 /22.08.2018 (Β’3805) ομοίων και της παρ. Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1173149 ΕΞ 2018/21-11-2018 (Β’ 5432) όμοιας.

β) με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ και τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1066066 ΕΞ 2017/3.5.2017  (Β’1632), Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017 /28.7.2017 (Β’2742 και 3060), Δ.ΟΡΓ.Α 1166711 ΕΞ 2017/07-11-2017 (Β’ 3970), Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018 /14.05.2018 (Β’ 1771), Δ.ΟΡΓ.Α. 1087806 ΕΞ 2018 /19.6.2018 (Β’2314 και 3435), Δ.ΟΡΓ.Α.1125548 ΕΞ 2018 /22.8.2018 (Β’3805) και Δ. ΟΡΓ. Α 1173149 ΕΞ 2018 /21.11.2018 (Β’5432) όμοιες, προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών:

αα) των Δ.Ο.Υ., έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους:

i) του Τμήματος ΣΤ’Προϋπολογισμού και Προμηθειών, για τη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, Α’ τάξεως,
ii) των Τμημάτων Δ’Προϋπολογισμού και Προμηθειών», για τις Δ.Ο.Υ. IB’Αθηνών και Γαλατσίου, Α’-Β’τάξεως και
iii) των Τμημάτων Ε’ ή Γ’ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των λοιπών Δ.Ο.Υ., Α’και Α’-Β’τάξεως, αντίστοιχα,
που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α’ της δεύτερης ως άνω απόφασης μας, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού,

ββ) των Τελωνείων, έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους των μονάδων των Τελωνείων, Α’τάξεως και στους Υπευθύνους των Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης των Τελωνείων Β’ τάξεως, όπως προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης β’της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α’της δεύτερης ως άνω απόφασης μας, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού.
 

2) Σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δεδομένου ότι σε καθεμία εξ’ αυτών έχουν μεταβιβασθεί δυνάμει των περιπτώσεων α’ και γ’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης μας, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, οι αρμοδιότητες του διατάκτη των αντίστοιχων Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Α.Α.Δ.Ε., ανά νομό/νομαρχία.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
 

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

 

 

 

ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ

ν. 4412/2016 (Α' 147)

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (231)

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ.Ο.Υ./ΤΑΞΗ

1.

90-01

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Α-Β )

2.

90-02

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α)

3.

90-03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Α)

4.

90-04

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ (Α-Β)

5.

90-06

ΑΘΗΝΩΝ

IB΄ ΑΘΗΝΩΝ (Α-Β)

6.

90-07

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α)

7.

90-08

ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Α-Β)

8.

90-09

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α)

9.

90-10

ΑΧΑΪΑΣ

Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ (Α-Β)

10.

90-11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Α)

11.

90-12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Α-Β)

12.

90-13

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ (Α)

13.

90-14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΥ (Α)

14.

90-15

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α)

15.

90-16

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α)

16.

90-17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Α-Β)

17.

90-18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Α-Β)

18.

90-19

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΥ (Α)

19.

90-20

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ (Α)

20.

90-21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α)

21.

90-22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α-Β)

22.

90-23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α)

23.

90-24

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α)

24.

90-25

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ (Α)

25.

90-26

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Α)

26.

90-27

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α)

27.

90-28

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ(Α)

28.

90-29

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Α-Β)

29.

90-30

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ (Α-Β)

30.

90-31

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ (Α)

31.

90-32

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α)

32.

90-33

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΡΟΥ (Α)

33.

90-34

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ (Α)

34.

90-35

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ (Α)

35.

90-36

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α)

36.

90-37

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α)

37.

90-38

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α-Β)

38.

90-39

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ (Α)

39.

90-40

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α)

40.

90-41

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ (Α)

41.

90-42

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ (Α)

42.

90-43

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α)

43.

90-44

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α)

44.

90-45

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Α)

45.

90-46

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Α)

46.

90-47

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (Α-Β)

47.

90-48

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ (Α)

48.

90-49

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α)

49.

90-50

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ (Α)

50.

90-51

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Α-Β)

51.

90-52

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α-Β)

52.

90-53

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Α)

53.

90-54

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ (Α)

54.

90-55

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ (Α-Β)


ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΕΛΩΝΕΙΑ

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

 

 

 

ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ

ν. 4412/2016 (Α' 147)

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (233)

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΑ/ΤΑΞΗ

1.

90-01

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β)

2.

90-02

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α)

3.

90-04

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ (Β)

4.

90-06

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ (Α)

5.

90-07

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α' -ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. και ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α-Κύριο)

6.

90-08

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ  "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" (Α)

7.

90-09

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α)

8.

90-10

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΩΝ (Α-Κύριο)

9.

90-11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΙΝΟΗΣ(Α-Κύριο)

10.

90-13

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ (Β)

11.

90-14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΥ (Α-Κύριο)

12.

90-15

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

(Α - Κύριο)

13.

90-16

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α - Κύριο)

14.

90-18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Β)

15.

90-19

ΗΛΕΙΑΣ

ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Β)

16.

90-20

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ (Α)

17.

90-21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α-Κύριο)

18.

90-22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α)

19.

90-23

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Α'  ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Α- Κύριο)

20.

90-24

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α)

21.

90-25

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ (Α - Κύριο)

22.

90-27

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α-Κύριο)

23.

90-28

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ(Α)

24.

90-29

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β)

25.

90-30

ΚΙΛΚΙΣ

ΕΥΖΩΝΩΝ (Α-Κύριο)

26.

90-31

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Β)

27.

90-32

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α)

28.

90-33

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΡΟΥ (Α-Κύριο)

29.

90-34

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΓΥΘΕΙΟΥ (Β)

30.

90-35

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ (Α-Κύριο)

31.

90-36

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Β)

32.

90-37

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α-Κύριο)

33.

90-38

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Β)

34.

90-39

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ (Α - Κύριο)

35.

90-40

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α - Κύριο)

36.

90-41

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ (Β)

37.

90-42

ΠΕΛΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ (Α)

38.

90-43

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α)

39.

90-44

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α-Κύριο)

40.

90-45

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Β)

41.

90-46

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Β)

42.

90-47

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (Β)

43.

90-48

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ (Α-Κύριο)

44.

90-49

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Β)

45.

90-50

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β)

46.

90-51

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ(Α)

47.

90-52

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΤΕΑΣ (Β)

48.

90-53

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Β)

49.

90-54

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ (Α-Κύριο)

50.

90-55

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ (Α)

 


II. Οι Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω Πίνακα 3, πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Αυτοτελή διοικητική ικανότητα, καθώς, σύμφωνα με:

α) την υποπερίπτωση εε’της περίπτωσης III της υποπαραγράφου Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 11, την υποπερίπτωση γ’της περίπτωσης III της υποπαραγράφου Β’της παρ. 5 του άρθρου 12, την περίπτωση ι’της υποπαραγράφου VI της παρ. 5 της Υποενότητας Β’της Ενότητας Β’του άρθρου 14, την υποπερίπτωση ιθιθ’ της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου Ι, το στοιχείο i της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’της υποπαραγράφου II και την υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου III της παρ. 5 του άρθρου 46, καθώς και την υποπερίπτωση ζζ’ της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου Ι της παρ. 5 του άρθρου 47 και την περίπτωση α’ της υποπαραγράφου II της παρ. 5 του ίδιου άρθρου της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β’968 και 1238) απόφασης «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υποπαραγράφους 2, 3, 4, 14 και 15 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27.7.2017 (Β’2681) όμοιας και τις διατάξεις της παραγράφου Α’ της αριθμ.Δ.ΟΡΓ. Α 1035192 ΕΞ 2018 /13.3.2018 (Β’ 878) όμοιας.

β) των περιπτώσεων α’ και β’ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α’της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Β’12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1066066 ΕΞ 2017/3.5.2017 (Β’1632), Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017/ 28-07-2017 (Β’2742), Δ.ΟΡΓ.Α 1166711 ΕΞ 2017/7-11-2017 (Β’3970), Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018/14.5.2018 (Β’1771), Δ.ΟΡΓ.Α. 1087806 ΕΞ 2018/19.6.2018 (Β’ 2314 και 3435) και Δ.ΟΡΓ.Α 1173149 ΕΞ 2018/21-11-2018 (Β’5432) όμοιες, προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Δευτερεύοντος Διατάκτη για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.), έχει μεταβιβασθεί στους Προϊσταμένους Τμημάτων ή Αυτοτελών Τμημάτων ή στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων αυτών, που αναφέρονται στη στήλη 4 του Πίνακα της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 3 της παρ. Α’ της δεύτερης ως άνω απόφασης».


ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ

 

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε., ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2o ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6

ΤΟΥ ν. 4412/2016 (Α’ 147)

 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.

Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής.

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

Ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

2.

Υποδιεύθυνση, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής.

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

Ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης.

3.

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), με έδρα τον Νομό Αττικής.

O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ3 Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Γ΄ - Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

4.

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης.

O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.

O Προϊστάμενος του Τμήματος Γ3Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Γ΄ - Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.

5.

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Πάτρας, με έδρα τον Νομό Αχαΐας.

O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας.

O Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Β'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πλη- ροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας.

6.

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Ηρακλείου, με έδρα τον Νομό Ηρακλείου.

O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου.

O Προϊστάμενος του Τμήματος Β'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου.

7.

Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, με έδρα τον Πειραιά.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' - Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.

8.

Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' - Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

9.

Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α'- Διοικητικής- Νομικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας.

10.

Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, με έδρα τον Νομό Αττικής.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Α'- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.

11.

Ελεγκτική  Υπηρεσία Τελωνείων  (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α'- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης.2. α) Η παρούσα πράξη μας ισχύει από 01/01/2019.

β) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1172044 ΕΞ 2017/16-11-2017 (Β’4058) όμοια.
 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης