1191856 ΕΞ 2018

Κοινοποίηση διατάξεων (άρθρα 92, 93 και 109) του νόμου 4583/2018 (Α΄212)

21 Δεκ 2018

Taxheaven.gr

Αθήνα, 21-12-2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1191856 ΕΞ2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο: 2106987413
Fax: 210 6987408,424
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων νόμου.

Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 92 , 93 και 109 του νόμου 4583/2018 (Α'212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», για ενημέρωση και εφαρμογή και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 92, που ισχύει από 01-01-2019 (παρ.3): α) αντικαθίσταται το άρθρο 91 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα [ν.2960/2001 (Α'265)] και καταργείται, από 01-01-2019, ο συντελεστής Εδικού Φόρου Κατανάλωσης (20 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος) που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 (κρασιά) του ιδίου νόμου (παρ. 1). β) αντικαθίσταται το άρθρο 93 του ιδίου ανωτέρω νόμου (2960/2001), λόγω της αντικατάστασης κατά τα ανωτέρω του άρθρου 91 του ιδίου νόμου, με τις διατάξεις του οποίου διατηρείται ο ισχύων συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 92 (ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα) ήτοι 20 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, και εισάγονται διατάξεις α) για την απαλλαγή των εν λόγω προϊόντων όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού, οι όροι, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της οποίας καθορίζεται με Απόφαση Υπουργού και β) για τον καθορισμό των όρων και των διαδικασιών για τον έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής , εμφιάλωσης και εμπορίας των προϊόντων αυτών με απόφαση Υπουργού.

Β. Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 93 καθορίζεται ότι από 01-01-2019 (ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του κοινοποιούμενου άρθρου 91) παύει να ισχύει το κανονιστικό πλαίσιο και οι εγκύκλιοι διαταγές που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4346/2015 και του άρθρου 61 του ν.4370/2016 κατά το μέρος που αφορούν στα προϊόντα του άρθρου 90 (κρασιά).

Γ. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή από 01-01-2019, ευνόητο είναι ότι:

α) για τα προϊόντα του άρθρου 90 του ν.2960/2001 (κρασιά) που θα τεθούν σε ανάλωση μέχρι και την 31-12-2018 ο ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αυτά είναι απαιτητός, για τη βεβαίωση και είσπραξη του οποίου θα πρέπει να υποβληθεί η προβλεπόμενη Δήλωση ΕΦΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 109 και 110 του ν.2960/2001 (Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και

β) οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4346/2015 και του άρθρου 61 του ν.4370/2016 (Α'37) εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που αφορά στα προϊόντα του άρθρου 92 (ποτά παρασκευαζόμενα από ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα) για τα οποία όπως προαναφέρθηκε ο συντελεστής ΕΦΚ παραμένει στα 20 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr