Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.176/23.6.1977 Εκδιδόμενα στοιχεία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-1977 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.176/23.6.1977
Εκδιδόμενα στοιχεία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.


ΠΟΛ.176/ 23.6.1977


Εκδιδόμενα στοιχεία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 13 του υπ΄αριθμ. 99/1977 Π.Δ/τος «περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων», από την 1η Μαίου 1977 και εφεξής οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν και τα πρόσθετα ειδικά βιβλία που ορίζονται απ΄ αυτές, μεταξύ των οποίων είναι και το βιβλίο ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το οποίο ενημερώνεται εντός της επομένης ημέρας από της συντάξεως του συμβολαίου ή της πρόσθετης πράξεως, κατ΄ επιταγή της διατάξεως της περιπτώσεως ιγ΄ της παραγρ. 7 του αυτού Κώδικα.

2. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται από την 1η Μαίου 1977 και εφεξής να εκδίδουν σε κάθε περίπτωση για τα ασφάλιστρα,τις επιστροφές ασφαλίστρων, τις παρεχόμενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων και για τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές αποζημιώσεις θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του ασφαλισμένου, ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το ποσό των ασφαλίστρων ή των επιστρεφομένων ασφαλίστρων ή της εκπτώσεως επί των ασφαλίστρων ή της καταβαλλόμενης ασφαλιστικής αποζημιώσεως, κατά περίπτωση.

3. Για τις χορηγούμενες από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα σε πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειομεσίτες εκδίδονται από τους δικαιούχους που είναι επιτηδευματίες θεωρημένα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και στις λοιπές περιπτώσεις εκδίδονται αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών από τις καταβάλλουσες τις προμήθειες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

4. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έγιναν με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των σχετικών συναλλαγών.

5. Επειδή όμως στο ανωτέρω υπόμνημα των εκπροσώπων όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εκτέθηκαν λεπτομερώς οι λόγοι για τους οποίους καθίσταται αδύνατη η επακριβής συμμόρφωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προς τα ανωτέρω, χωρίς τον κίνδυνο της διαταραχής της ομαλής διεξαγωγής των εργασιών τους, σας ανακοινώνουμε τα κατωτέρω:

6. Εκτιμώντας τους επικαλούμενους

α) την ενημέρωση του βιβλίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων εντός πέντε ημερών από της συντάξεως του συμβολαίου ή της πρόσθετης πράξεως.

β) Την έκδοση των οριζόμενων από την παράγρ. 11 του άρθρου 13 του ανωτέρω Κώδικα θεωρημένων αποδείξεων για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις παρεχόμενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων μόνον των κλάδων ασφαλίσεως:

αα) Μεταφοράςαγαθών γενικώς (εσωτερικού - εξωτερικού),

ββ) προσωπικών ατυχημάτων ταξιδιωτών και

γγ) χρηματαποστολών.

Εάν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και οι πρόσθετες πράξεις σ΄ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις συντάσσονται σε θεωρημένα από τον Οικον. Έφορο έντυπα και περιλαμβάνουν τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων, παρέλκει η έκδοση θεωρημένων αποδείξεων.

γ) Την καταχώρηση των προασφαλιστηρίων του κλάδου μεταφορών και των προσωρινών δελτίων αναλήψεως κινδύνων (SLIPS) πλοίων και αεροσκαφών αμέσως μετά την ανάληψη του σχετικού κινδύνου σε θεωρημένο από τον Οικον. Έφορο ειδικό βιβλίο. Εάν τα σχετικά προασφαλιστήρια και τα προσωποικά δελτία αναλήψεως κινδύνων συντάσσονται σε θεωρημένα από τον Οικον. Έφορο έντυπα, παρέλκει η καταχώρηση αυτών σε θεωρημένο βιβλίο.

δ) Την έκδοση μη θεωρημένων αποδείξεων για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις παρεχόμενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων για όλους τους λοιπούς κλάδους ασφαλίσεων.

Στις περιπτώσεις που τα ασφάλιστρα, οι επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις παρέλκει η έκδοση αποδείξεων.

ε) Την λήψη ενυπογράφου αποδείξεως καταβολής της αποζημιώσεως ή την συμβολαιογραφική εξόφληση αυτής,

στ) Την έκδοση το βραδύτερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου υπό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θεωρημένων από τον Οικον. Έφορον τριπλοτύπων εκκαθαρίσεων για τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που παρασχέθηκαν απ΄ αυτές κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειομεσίτες στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου και το ποσόν της προμήθειας. Το ένα αντίτυπο της εκκαθαρίσεως θα παραδίνεται ή θα αποστέλλεται στο δικαιούχο της προμήθειας, το άλλο θα υποβάλλεται στον Οικον. Έφορο, αντί ατομικής καταστάσεως και το τρίτο θα διαφυλάσσεται από την ασφαλιστική επιχείρηση.

7. Το οφειλόμενο χαρτόσημο επί των χορηγουμένων προμηθειών κατά ημερολογιακό τρίμηνο θα αποδίδεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις δια δηλώσεως, υποβαλλομένης εντός των προθεσμιών του άρθρου 30 της ΚΦΣ. Στις περιπτώσεις αυτές παρέλκει η έκδοση τιμολογίων από τους δικαιούχους των προμηθειών.

8. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν και για τους πράκτορες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι υπό την ιδιότητά τους αυτή συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια ή πρόσθετες πράξεις.

9. Η παρούσα ισχύει από 1ης Αυγούστου 1977. Δια το από 1.5.1977 - 31.7.1977 χρονικό διάστημα, εγκρίνουμε να συνεχισθεί η έκδοση υπό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των πρακτόρων αυτών των στοιχείων των οριζόμενων υπό της παραγρ. 8 του άρθρου 31 του Ν.Δ. 4/1968 «περί ΚΦΣ».

( Σημείωση : Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η εκκαθάριση να είναι τριπλότυπη, δεδομένου ότι πλέον η υποβολή στοιχείων γίνεται με την διαδικασία του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. με τη χρήση του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ατομικών καταστάσεων).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης