Αποτελέσματα live αναζήτησης

1181090 ΕΞ 2018 Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών-Μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας»

Σχόλια:

Με την έναρξη ισχύος της Α.1001/24-01-2019 καταργείται η παρούσα απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2018 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

1181090 ΕΞ 2018
Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών-Μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας»

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1181090 ΕΞ2018/03-12-2018

(ΦΕΚ Β' 5756/20-12-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Σωκράτης Νικόπουλος
Τηλέφωνο : 2106987429
Fax : 2106987408, 2106987424
E-Mail : [email protected]
Url : www.aadex.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών-Μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας».

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 55, 62, 63, 64, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115 και 119Α’ του ν. 2960/2001 (Α’ 265), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 106.
β) Του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
γ) Του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/2016 (Α’142), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4429/2016 (Α’199).
δ) Του ν. 4419/2016 (Α’174), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα II της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις».
 
2. Την  αριθμ.  Δ.ΟΡΓ.Α  1036960ΕΞ2017/10.03.2017 (Β’ 968), απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. Φ.118/57/2001 (Β’175) Α.Υ.Ο., «Καθιέρωση αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών και βιβλίου καταχώρησης αυτής».

4. Την αριθμ. Φ.119/58/2001 (Β’157) Α.Υ.Ο., «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».

5. Την αριθμ. Φ.44/21/1994 (Β’109) Α.Υ.Ο., «Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».

6. Την αριθμ. Φ.67/33/1997 (Β’124) Α.Υ.Ο., «Χρόνος έναρξης διάθεσης νέων ενσήμων ταινιών φορολογίας τσιγάρων, διατίμηση αυτών», όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. Δ.803/580/1993 (Β’426) Α.Υ.Ο., «Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ένσημων φορολογικών ταινιών κ.λπ.», όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. Κ.5721/1493/1984 (Β’535) Α.Υ.Ο., «Καθορισμός τρόπου επιστροφής ή συμψηφισμού του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και του Φ.Κ.Ε. σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης των προϊόντων αυτών και διαδικασία αντικατάστασης καταστρεφόμενων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού».

9. Την αριθμ. Τ.158/456/1993 (Β’39) Α.Υ.Ο., «Παραλαβή των ένσημων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από τις αποθήκες διαχειριστών των Δ.Ο.Υ. και διαχείριση αυτών από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές». 10. Την αριθμ. Δ. 424/277/1993 (Β’ 242) Α.Υ.Ο., «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία», όπως ισχύει.

11. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β’2744) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».

12. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 (Β’2745) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής».
 
13. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

14. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

15. Την ανάγκη αναθεώρησης της αριθμ. Δ.82/30/93 (Β’11) Α.Υ.Ο., «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη ή εξαγωγής σε Τρίτες Χώρες για επικόλληση στα πακέτα συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας», με στόχο την επικαιροποίηση-εκσυγχρονισμό της διαδικασίας στα πλαίσια της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ICISnet και την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και κατάργησης αυτής.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός Πεδίο εφαρμογής


1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της διαδικασίας εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων  καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη, προκειμένου να επικολληθούν στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών-Μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

2. Ειδικότερα καθορίζονται:
α) Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τον εφοδιασμό των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών για την εξαγωγή ή αποστολή τους σε άλλο Κράτος Μέλος,
β) η διαδικασία και το σχετικό παραστατικό με το οποίο διενεργείται ο εφοδιασμός των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες, για την εξαγωγή ή αποστολή τους σε άλλο Κράτος Μέλος,
γ) οι παρεχόμενες εγγυήσεις,
δ) η διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών σε άλλο Κράτος Μέλος και η διαδικασία ελέγχου κατά την παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες τις ταινίες,
ε) η διαδικασία διαχείρισης των παραστατικών και παραλαβής των προϊόντων σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης φορολογικής αποθήκης.

Άρθρο 2
Ορισμοί Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές


1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ορίζονται ως:
α) Μονάδα συσκευασίας: Η μικρότερη ατομική συσκευασία των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται στην αγορά.
β) Δικαιούμενα πρόσωπα: Τα πρόσωπα που ορίζονται στις περιπτώσεις α), β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001, στα οποία διατίθενται ένσημες ταινίες φορολογίας για την εξαγωγή ή αποστολή τους σε άλλο Κράτος Μέλος, με σκοπό την επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών-Μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.
γ) Α.Δ.Ε.Τ.: Η Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι της αριθμ. Φ.118/57/2001 Α.Υ.Ο.

2. Ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ., τον εφοδιασμό των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών για την εξαγωγή ή αποστολή τους σε άλλο Κράτος Μέλος, τον έλεγχο της διαδικασίας αποστολής των ενσήμων ταινιών και παραλαβής των προϊόντων στα οποία αυτές έχουν επικολληθεί, καθώς και της επιστροφής των ενσήμων ταινιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001, ορίζεται η τελωνειακή αρχή, η οποία είναι αρμόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ.

Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης ενσήμων ταινιών στα δικαιούμενα πρόσωπα για την εξαγωγή ή αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος


1. Τα δικαιούμενα πρόσωπα, προκειμένου να προμηθευτούν ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, με σκοπό την εξαγωγή ή την αποστολή τους σε άλλα Κ-Μ, για να επικολληθούν στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κ-Μ και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, υποβάλλουν Α.Δ.Ε.Τ. ηλεκτρονικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος των Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ICISnet.

2. Στην Α.Δ.Ε.Τ. περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
α) Τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, όπως επωνυμία, διεύθυνση, ιδιότητα  (εγκεκριμένος αποθηκευτής, εγγεγραμμένος παραλήπτης, φορολογικός αντιπρόσωπος, εισαγωγέας) και ο αριθμός αδείας ή EORI ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση.
β) Η επωνυμία, η διεύθυνση, ιδιότητα και ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου αποθηκευτή άλλου κράτους μέλους, όπου αποστέλλονται ή η επωνυμία και η διεύθυνση της μονάδας παραγωγής προϊόντων καπνού της τρίτης χώρας, όπου εξάγονται, οι ένσημες ταινίες για επικόλληση.
γ) Ο αριθμός των ενσήμων ταινιών που εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλα Κράτη Μέλη, οι διαστάσεις αυτών, το είδος των βιομηχανοποιημένων καπνών (τσιγάρα, πούρα κ.λπ.), το σήμα καθώς και ο κωδικός προϊόντων στα οποία θα επικολληθούν οι ταινίες, ο οποίος χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με την περίπτωση Γ του άρθρου 7 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 (Β’ 2745) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
δ) Η ποσότητα των προϊόντων, για μεν τα τσιγάρα σε πακέτα, για δε τα λοιπά προϊόντα σε καθαρό βάρος και σε μονάδες συσκευασίας, καθώς και η τιμή λιανικής πώλησης με την οποία τα προϊόντα αυτά θα διατεθούν στους καταναλωτές στο εσωτερικό της χώρας.
ε) Ο προβλεπόμενος χρόνος άφιξης των έτοιμων βιομηχανοποιημένων καπνών στο εσωτερικό της χώρας, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της παρούσας.
στ) Η προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας εγγύηση, η οποία προσκομίζεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή πριν την υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ.

3. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται στην Α.Δ.Ε.Τ. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την αποδοχή της Α.Δ.Ε.Τ., υπολογίζεται η αξία της αιτηθείσας ποσότητας των ενσήμων ταινιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001, όπως έχει καθοριστεί με την αριθμ. Φ.67/33/1997 (Β’124) Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, και βεβαιώνεται η ανάλογη οφειλή. Το δικαιούμενο πρόσωπο προβαίνει στην καταβολή της αξίας της αιτηθείσας ποσότητας των ενσήμων ταινιών και εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης. Με βάση τα ανωτέρω, ο διαχειριστής των ενσήμων ταινιών παραδίδει την αντίστοιχη ποσότητα των ενσήμων ταινιών στο δικαιούμενο πρόσωπο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του ή στο ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή τους, με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Άρθρο 4
Εγγυήσεις


1. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου από ενδεχόμενη μη νόμιμη χρήση των ένσημων ταινιών φορολογίας και πριν την υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ., κατατίθεται από τα δικαιούμενα πρόσωπα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εγγύηση, η οποία καλύπτει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον Φ.Π.Α. που αναλογούν στα προϊόντα στα οποία πρόκειται να επικολληθούν οι ένσημες ταινίες, χωρίς να υπολογίζεται η αξία των εν λόγω ταινιών.

2. Η παρεχόμενη εγγύηση για τη χορήγηση ενσήμων ταινιών στα δικαιούμενα πρόσωπα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καλύπτει και τους κινδύνους της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 112 του ν. 2960/2001.
 
3. Η ανωτέρω εγγύηση δύναται να είναι οικονομική, με τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή μέσω εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας ή χρηματική, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος II της παρούσας. Το είδος της εγγύησης γίνεται δεκτό μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων φόρων.

4. Η εγγύηση δύναται να είναι είτε πάγια, με αόριστη ή τουλάχιστον ετήσια χρονική διάρκεια, είτε μεμονωμένη. Η μεμονωμένη εγγύηση καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση το ποσό των αναλογούντων φορολογικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

5. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 2960/2001 και της αριθμ. Δ.424/277/93 Α.Υ.Ο. «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία», όπως ισχύει, δύνανται να χρησιμοποιούν την εγγύηση που κατέθεσαν για την έκδοση της άδειάς τους, για την κάλυψη του ποσού των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα προϊόντα για τα οποία ζητείται η παραλαβή ενσήμων ταινιών φορολογίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Όταν η συγκεκριμένη εγγύηση δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναλογούντων φορολογικών επιβαρύνσεων, προσκομίζεται συμπληρωματική εγγύηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Άρθρο 5
Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών σε άλλα Κ-Μ και εισαγωγής ή παραλαβής των βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες τις ένσημες ταινίες


1. Οι ένσημες ταινίες μετά την παραλαβή τους από τα δικαιούμενα πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 της παρούσας, εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλα Κ-Μ με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη των προσώπων αυτών, σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών Μελών, αντίστοιχα, για επικόλληση στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται.

2. Όταν οι ένσημες ταινίες αποστέλλονται σε άλλο Κ-Μ, συνοδεύονται από εκτυπωμένο αντίτυπο της αντίστοιχης Α.Δ.Ε.Τ. και τα συνήθη συνοδευτικά έγγραφα του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».
Τα βιομηχανοποιημένα καπνά στα οποία επικολλήθηκαν οι ένσημες ταινίες και προέρχονται από άλλα Κράτη Μέλη, διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής με την κάλυψη του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 2960/2001 ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ). Για την παραλαβή των προϊόντων υποβάλλεται από τον παραλήπτη αναφορά παραλαβής, στην οποία αναγράφονται, εκτός των λοιπών στοιχείων, το είδος και η ποσότητα των προϊόντων καθώς και ο αριθμός καταχώρισης της Α.Δ.Ε.Τ., προκειμένου να πιστωθούν οι αντίστοιχες ποσότητες των εκκρεμών Α.Δ.Ε.Τ. και να αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις.
 
3. Η εξαγωγή των ενσήμων ταινιών πραγματοποιείται υπό καθεστώς Προσωρινής Εξαγωγής με σκοπό την επανεισαγωγή αυτών, επικολλημένων στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται.
Κατά την εισαγωγή των βιομηχανοποιημένων καπνών στα οποία επικολλήθηκαν οι ένσημες ταινίες, εφαρμόζονται για τις ένσημες ταινίες οι διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 952/13 «Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας», περί επανεισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχες Α.Δ.Ε.Τ. πιστώνονται και οι σχετικές εγγυήσεις αποδεσμεύονται:
α) Με το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ), που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση των προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής από το τελωνείο εισαγωγής μέχρι την είσοδο αυτών στη φορολογική αποθήκη, στην περίπτωση που το δικαιούμενο πρόσωπο είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής, για το οποίο ακολουθείται η διαδικασία παραλαβής της προηγούμενης παραγράφου,
β) με το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ) εισαγωγής, στην περίπτωση καταβολής όλων των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων στο τελωνείο εισαγωγής.

4. Η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας των προϊόντων στα οποία έχουν επικολληθεί οι ένσημες ταινίες γίνεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία αποστολής των ενσήμων ταινιών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν επιπλέον μήνα, έπειτα από αίτηση του δικαιούμενου προσώπου με τα αναγκαία αποδεικτικά για την αιτιολόγηση του αιτήματος παράτασης και έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

5. Στην περίπτωση που οι ένσημες ταινίες επιστρέφουν από τις Τρίτες Χώρες ή τα άλλα Κ-Μ, όπου είχαν αποσταλεί χωρίς να έχουν επικολληθεί σε μονάδες συσκευασίας, καθόσον έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά κατά την επικόλλησή τους ή καθίσταται αδύνατη η επικόλλησή τους από άλλη αιτία στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται ή είναι κακέκτυπες και προορίζονται για καταστροφή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001, η Α.Δ.Ε.Τ. πιστώνεται με το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Για την επιστροφή των ενσήμων ταινιών του προηγούμενου εδαφίου ισχύει η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου.

6. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατά την παραλαβή των προϊόντων στα οποία έχουν επικολληθεί οι ένσημες ταινίες, οι οποίες εξήχθησαν ή απεστάλησαν σε άλλα Κ-Μ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, προβαίνει κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης των παραγόντων κινδύνου, σε καθολικό ή δειγματοληπτικό φυσικό έλεγχο, κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται καταμέτρηση των προϊόντων, ελέγχεται η ορθότητα της επικόλλησης των ταινιών, οι διαστάσεις των ταινιών, η αναγραφή της τιμής λιανικής πώλησης, οι λοιπές ενδείξεις και προειδοποιήσεις υγείας που πρέπει να αναγράφονται στη μονάδα συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 2960/2001 και τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του ν. 4419/2016. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να λαμβάνει δείγμα των ενσήμων ταινιών, το οποίο αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία κατασκευής των ενσήμων ταινιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4411/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4429/2016, για τον έλεγχο της γνησιότητάς τους.

Άρθρο 6
Μετεγκατάσταση φορολογικής αποθήκης


1. Στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης φορολογικής αποθήκης σε νέα φορολογική αποθήκη εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, η οποία χορήγησε τις ένσημες ταινίες, κατά την οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των προηγούμενων άρθρων, τα βιομηχανοποιημένα καπνά στα οποία επικολλήθηκαν οι ταινίες αυτές, δύναται να παραλαμβάνονται κατά την άφιξή τους στο εσωτερικό της χώρας από τη νέα φορολογική αποθήκη, σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγουμένου άρθρου της παρούσας και ύστερα από σχετική έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.

2. Η τελωνειακή αρχή, η οποία χορήγησε τις ένσημες ταινίες, αποστέλλει άμεσα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της νέας φορολογικής αποθήκης, σχετική κατάσταση όπου εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι Α.Δ.Ε.Τ. που εκκρεμούν, με αναγραφή των αναγκαίων για τη διασταύρωση στοιχείων, προκειμένου να συσχετιστούν με τα e-ΔΕ παραλαβής της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου της νέας φορολογικής αποθήκης.

3. Η τελωνειακή αρχή ελέγχου της νέας φορολογικής αποθήκης, αποστέλλει εβδομαδιαίως, αντίγραφα όλων των e-ΔΕ παραλαβής, μαζί με σχετική κατάσταση, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι παραληφθείσες ποσότητες ανά Α.Δ.Ε.Τ., η ημερομηνία εισόδου των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη, καθώς και οι αναλογούντες φόροι.

Άρθρο 7
Απώλεια ενσήμων ταινιών


1. Σε περίπτωση μη άφιξης των προϊόντων για τα οποία απεστάλησαν ή εξήχθησαν οι ένσημες ταινίες ή μη επιστροφής αυτούσιων των ένσημων ταινιών που παραλήφθηκαν, μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της παρούσας, γεννάται υποχρέωση άμεσης καταβολής των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα προϊόντα, με την εξαίρεση των περιπτώσεων απωλειών ενσήμων ταινιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001.

2. Η υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ισχύει και σε περίπτωση άφιξης μέσα στην ίδια προθεσμία, μέρους μόνο των έτοιμων προϊόντων ή επιστροφής μέρους των ένσημων ταινιών για την ποσότητα που δεν παρελήφθη.

3. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι, εντός των νομίμων προθεσμιών, τότε η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, είτε συνολικά είτε για το μέρος εκείνο που παραμένει ακάλυπτο.
 
Άρθρο 8
Παρατυπίες-παραβάσεις

Επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, σε περίπτωση μη άφιξης όλων ή μέρους των προϊόντων για τα οποία απεστάλησαν ή εξήχθησαν οι ένσημες ταινίες ή μη άφιξης όλων ή μέρους των ένσημων ταινιών μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της παρούσας, με την εξαίρεση των περιπτώσεων απωλειών που οφείλονται  σε  ανωτέρα βία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001, επιπλέον των όσων ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001.
 
Άρθρο 9
Μεταβατικές Καταργούμενες διατάξεις


1. Διαδικασίες εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κ-Μ, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Δ.82/30/93 Α.Υ.Ο. και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ολοκληρώνονται με τις διατάξεις της αριθμ. Δ.82/30/ 93 Α.Υ.Ο.

2. Οι αναφορές του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου στην καταργούμενη απόφαση λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.

3. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αρ. Δ.82/30/93 (Β’11) Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.
 
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης